Viện huyết học-truyền máu tw cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 165.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích165.85 Kb.

BỘ Y TẾ

VIỆN HUYẾT HỌC-TRUYỀN MÁU TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO DỊCH VỤ NĂM 2019

TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo công văn số........../HHTM ngày..........tháng........năm 2019)

TT

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

THỜI GIAN HỌC

DỰ KIẾN KINH PHÍ/

HỌC VIÊN

A

CÁC KHOA ĐÀO TẠO VỀ CẬN LÂM SÀNG


I

Các khóa đào tạo về Đông máu


1

Khóa đào tạo đông máu cơ bản:

 • Thời gian máu chảy Ivy.

 • Định lượng fibrinogen; Định lượng D-dimer

 • Thời gian Prothrombin (PT)

 • Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT)

 • Thời gian Thrombin (TT)

 • Nghiệm pháp Rượu; Nghiệm pháp Von – Kaulla

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

4 tuần

3.000.000đ

2

Khóa đào tạo đông máu nâng cao I:

 • Phát hiện kháng đông (nội sinh, ngoại sinh, đường chung) có và không phụ thuộc thời gian, nhiệt độ.

 • Định lượng VIII, IX.

 • Phát hiện và khẳng định kháng đông Lupus (LA test).

 • Định lượng các yếu tố đông máu: II, V, VII, X, XI, XII.

 • Định lượng yếu tố Von-Willebrand (kháng nguyên và hoạt tính).

 • Định lượng Anti Xa.

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

4 tuần

3.000.000đ

3

Khóa đào tạo đông máu nâng cao II:

 • Đo độ ngưng tập tiểu cầu với các chất kích tập (Collagen, ADP, Ristocetin).

 • Đo độ đàn hồi cục máu đồ ROTEM (EXTEM, INTEM, FIBTEM, APTEM, HEPTEM).

 • Định lượng kháng nguyên yếu tố đông máu XIII.

 • Định lượng ức chế yếu tố đông máu.

 • Định lượng các yếu tố kháng đông sinh lý: Protein S, Protein C, Anti Thrombin III.

 • Định lượng plasminogen.

 • Định lượng Anti Cardiolipin (IgG/IgM), Anti Beta 2 Glycoprotein (IgG/IgM).

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

8 tuần

3.000.000đ

II

Các khóa đào tạo về Tế bào tổ chức học


1

Khóa đào tạo về Xét nghiệm cơ bản và Huyết tủy đồ


- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)

- Tìm mảnh vỡ hồng cầu, hồng cầu có chấm ưa bazơ

- Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công)

- Tập trung bạch cầu

- Máu lắng (bằng phương pháp thủ công); Máu lắng (bằng máy tự động)

- Tìm tế bào Hargraves; Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

- Huyết đồ (bằng máy đếm laser)

- Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

- Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa bao gồm kim chọc tủy một lần)

- Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần)

- Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy)Bác sỹ,

Cử nhân,

KTV


8 tuần

6.000.000đ

2

Khóa đào tạo về Huyết tủy đồ, hóa học tế bào


 • Huyết đồ (bằng máy đếm laser)

 • Huyết đồ (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

3 tuần

9.000.000đ

 • Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa bao gồm kim chọc tủy một lần)

 • Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm kim chọc tủy nhiều lần)

4 tuần

 • Xét nghiệm tế bào học tủy xương (không bao gồm thủ thuật chọc hút tủy)

 • Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)

 • Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Peroxydase (MPO: Myeloperoxydase)

 • Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Sudan đen

 • Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

Ghi chú: Nội dung đào tạo đối với KTV, cử nhân là thực hiện phụ thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ

 1. tuần

3

Khóa đào tạo về kỹ thuật sinh thiết tủy xương


 • Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa bao gồm kim sinh thiết một lần)

 • Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm kim sinh thiết nhiều lần)

Ghi chú: Nội dung đào tạo đối với KTV, cử nhân là thực hiện phụ thủ thuật sinh thiết tủy xương.

 • Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương (không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương)

 • Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide – Siff).

Bác sỹ

16 tuần

12.000.000đ

4

Khóa đào tạo về Hóa mô miễn dịch

 • Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn (Marker) trên máy nhuộm tự động

- Nhuộm hóa mô miễn dịch cho mỗi một dấu ấn

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

6 tuần

4.500.000đ

III

Các khóa đào tạo về Huyết thanh học nhóm máu


1

Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu cơ bản I

 • Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D);

 • Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C;

 • Phản ứng hòa hợp ở điều kiện 37 độ C;

- Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người;

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

4 tuần

3.000.000đ

2

Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu cơ bản II

 • Sàng lọc kháng thể bất thường;

 • Nghiệm pháp Coombs trực tiếp;

- Nghiệm pháp Coombs gián tiếp.

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

4 tuần

3.000.000đ

3

Khóa đào tạo về huyết thanh học nhóm máu nâng cao

 • Định nhóm máu khó hệ ABO;

 • Sàng lọc kháng thể bất thường;

 • Định danh kháng thể bất thường;

- Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22 độ C, 37 độ C, kháng globulin người).

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

8 tuần

6.000.000đ

IV

Các khóa đào tạo về Di truyền sinh học phân tử


1

Khóa đào tạo về kỹ thuật di truyền tế bào xét nghiệm gen bệnh máu ác tính


Kỹ thuật công thức nhiễm sắc thể

- Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) tủy xương

- Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype) máu ngoại vi

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

8 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

30.000.000đ

Kỹ thuật FISH

- Xác định gen bằng kỹ thuật FISH

- Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật FISH kết hợp tách dòng tế bào

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

4 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

30.000.000đ

2

Khóa đào tạo về kỹ thuật sinh học phân tử xét nghiệm gen bệnh máu ác tính

Kỹ thuật PCR

- Tách chiết ADN/ARN từ máu ngoại vi, dịch hút tủy xương

- Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật RT-PCR

- Xét nghiệm phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật PCR

- Xét nghiệm xác định đột biến gen bằng kỹ thuật PCR-RFLP

- Phát hiện đột biến gen bằng kỹ thuật Allen-specific PCR

- Định lượng gen bệnh máu ác tính bằng kỹ thuật Realtime-PCR

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

16 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở

50.000.000đ

3

Khóa đào tạo về xét nghiệm bệnh Thalassemia

- Phát hiện đột biến gen Thalassemia bằng kỹ thuật PCR

- Phát hiện đột biến gen Thalassemia bằng kỹ thuật giải trình tự gen (Sanger, NGS)

- Chẩn đoán trước sinh

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở

30.000.000đ

4

Khóa đào tạo về xét nghiệm bệnh Hemophilia

- Phát hiện đột biến gen Hemophilia bằng kỹ thuật PCR

- Phát hiện đột biến gen Hemophilia bằng kỹ thuật giải trình tự gen (Sanger, NGS)

- Chẩn đoán trước sinh

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở

30.000.000đ

5

Khóa đào tạo về xét nghiệm giải trình tự gen phân tích tin - sinh học

- Xét nghiệm giải trình tự gen Sanger

- Xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ 2 (NGS)

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

16 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở

100.000.000đ

6

Khóa đào tạo về các kỹ thuật phục vụ ghép tế bào gốc tạo máu: (Tách dòng tế bào, chimerism (mọc mảnh ghép), tồn dư tối thiểu của bệnh (CMR) bằng phương pháp realtime - PCR và giải trình tự gen (Sanger, NGS)

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

14 tuần tại Viện và 2 tuần tại cơ sở

100.000.000đ

V

Khóa đào tạo về Miễn dịch


1

Khóa đào tạo về xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý huyết sắc tố

 • Xét nghiệm Sức bền hồng cầu 1 ống

 • Xét nghiệm Sức bền hồng cầu nhiều ống

 • Xét nghiệm Điện di huyết sắc tố (phương pháp HPLC)

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm sức bền hồng cầu

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm điện di huyết sắc tố

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

7 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

6.000.000đ

2

Khóa đào tạo về xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý đơn dòng bằng kỹ thuật điện di

 • Điện di protein huyết thanh (kỹ thuật gel)

 • Điện di miễn dịch huyết thanh (kỹ thuật gel)

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm điện di protein huyết thanh và xét nghiệm điện di miễn dịch huyết thanh

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

7 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

6.000.000đ

3

Khóa đào tạo về xét nghiệm đánh giá bệnh tự miễn

 • Xét nghiệm kháng thể kháng ds DNA (kỹ thuật ELISA)

 • Xét nghiệm kháng thể kháng nhân (anti-ANA) (kỹ thuật ELISA)

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng nhân và dsDNA (kỹ thuật ELISA)

 • Xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể kháng nhân bằng kít ANA 17 profile.

 • Xét nghiệm kháng thể kháng ds DNA (kỹ thuật Hóa miễn dịch phát quang)

 • Xét nghiệm kháng thể kháng nhân (anti-ANA) (kỹ thuật Hóa miễn dịch phát quang)

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng nhân và dsDNA (kỹ thuật Hóa miễn dịch phát quang)

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

11 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

9.000.000đ

4

Khóa đào tạo về xét nghiệm tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow cytometry (nâng cao)

 • Xét nghiệm định lượng thụ thể CD41/CD61/CD42a/CD42b (hay định lượng phức hợp GP-IIb/IIIa và phức hợp GP-Ib/IX trên tiểu cầu)

 • Đảm bảo chất lượng cho xét nghiệm định lượng CD41/CD61/CD42a/CD42b tiểu cầu

 • Xét nghiệm kháng thể kháng tiểu cầu trực tiếp

 • Xét nghiệm kháng thể kháng tiểu cầu gián tiếp

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng tiểu cầu

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

7 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

6.000.000đ

5

Khóa đào tạo về Flow cytometry

 • Vận hành cơ bản máy flow cytometry

 • Phương pháp xử lý mẫu máu, mẫu tủy xương và nhuộm kháng nguyên ngoại bào

 • Chuẩn hóa thiết bị flow cytometry (kiểm tra tính đồng trục dòng chảy, tia laser)

 • Cách lập chương trình phân tích đa màu

 • Kỹ thuật chỉnh điện cho chương trình phân tích

 • Kỹ thuật bù mầu cho chương trình phân tích

 • Kỹ thuật nhuộm kháng nguyên nội bào

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

11 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

9.000.000đ

6

Khóa đào tạo về xét nghiệm chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố kịch phát ban đêm bằng kỹ thuật Flow cytometry

 • Lập chương trình phân tích CD55/CD59 hồng cầu, bạch cầu

 • Xét nghiệm CD55/CD59 hồng cầu, bạch cầu

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm CD55/CD59 hồng và bạch cầu

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

7 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

6.000.000đ

7

Khóa đào tạo về xét nghiệm phân loại miễn dịch bệnh lơ xê mi cấp bằng kỹ thuật flow cytometry

 • Xét nghiệm phân loại miễn dịch lơ-xê-mi cấp dòng tủy bằng kỹ thuật Flow cytometry

 • Xét nghiệm phân loại miễn dịch lơ-xê-mi cấp dòng lympho bằng kỹ thuật Flow cytometry

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm phân loại miễn dịch lơ-xê-mi cấp bằng kỹ thuật Flow cytometry

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

11 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

9.000.000đ

8

Khóa đào tạo về xét nghiệm Xác định tồn lưu tế bào ác tính tối thiêu (MRD) bệnh lơ xê mi cấp bằng kỹ thuật flow cytometry

 • Xét nghiệm MRD lơ-xê-mi cấp dòng tủy bằng kỹ thuật Flow cytometry

 • Xét nghiệm MRD lơ-xê-mi cấp dòng lympho bằng kỹ thuật Flow cytometry.

 • Đảm bảo chất lượng xét nghiệm MRD trong lơ-xê-mi cấp bằng kỹ thuật Flow cytometry

Bác sỹ,

Cử nhân,


KTV

11 tuần tại Viện và 1 tuần tại cơ sở

9.000.000đ

B

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ TRUYỀN MÁU


I

Khóa đào tạo về Xét nghiệm sàng lọc máu


1

Xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B, Viêm gan C đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật ELISA

Cử nhân, KTV

4 tuần

3.000.000đ

2

Xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B, Viêm gan C đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật hóa phát quang/điện hóa phát quang

3

Xét nghiệm sàng lọc HIV, Viêm gan B, Viêm gan C đối với đơn vị máu toàn phần và thành phần máu bằng kỹ thuật NAT

4

Xét nghiệm sàng lọc giang mai bằng kỹ thuật RPR và kỹ thuật ngưng kết hồng cầu/ vi hạt thụ động

II

Khóa đào tạo về Điều chế các thành phần máu


1

Quy trình, cách thức sản xuất các chế phẩm máu

Cử nhân, KTV

4 tuần

3.000.000đ

III

Khóa đào tạo về Lưu trữ bảo quản chế phẩm máu


1

- Quy trình, cách thưc lưu trữ các chế phẩm máu

- Kế hoạch phân phối, dự trữ chế phẩm máuCử nhân, KTV

2 tuần

2.000.000đ

IV

Khóa đào tạo về Hiến máu và các thành phần máu


1

- Quy trình, cách thức tổ chức điểm hiến máu

- Quy trình, cách thức vận động người hiến tiểu cầu- Quy trình kỹ thuật gạn tách tiểu cầu từ một người cho bằng máy tách các thành phần máu tự động

BS, Cử nhân, KTV

4 tuần

3.000.000đ

V

Các khóa đào tạo về ghép Tế bào gốc


1

Khóa đào tạo về ghép tế bào gốc cơ bản:4.000.000đ

Tư vấn, tuyển chọn người hiến máu dây rốn;

Bác sỹ, ĐDV

1 tuần

Tuyển chọn người hiến tế bào gốc máu ngoại vi;

BS, ĐDV,KTV

1 tuần

Thu thập, bảo quản máu dây rốn để tạo nguồn tế bào gốc;

ĐDV,KTV

1 tuần

Đánh giá tỷ lệ tế bào sống bằng xanh trypan hoặc 7AAD;

KTV

1 tuần

2

Khóa đào tạo về ghép tế bào gốc nâng cao 1:12.000.000đ

Gạn tách tế bào gốc máu ngoại vi

Bác sỹ, ĐDV

3 tuần

Xử lý tế bào gốc máu ngoại vi

ĐDV,KTV

1 tuần

Lưu trữ đông lạnh tế bào gốc

ĐDV,KTV

1 tuần

Đếm tế bào CD34 bằng flow cytometry;

Bác sỹ, KTV

4 tuần

Xét nghiệm HLA-SSP.

Bác sỹ, KTV

3 tuần

3

Khóa đào tạo về Ghép tế bào gốc nâng cao 2:1.000.000đ

Xử lý tế bào gốc máu dây rốn, dịch tủy xương

Bác sỹ, ĐDV

3 tuần

Nuôi cấy cụm tế bào

Bác sỹ, KTV

3 tuần

Xét nghiệm HLA-SSO

Bác sỹ, CN

4 tuần

Xét nghiệm Anti-HLA

Bác sỹ, CN

3 tuần

Lympho crossmatch

Bác sỹ, KTV

2 tuần

Đánh giá, lựa chọn người hiến/đơn vị tế bào gốc phù hợp với bệnh nhân có chỉ định ghép

Bác sỹ

1 tuần

VI

Khóa đào tạo về Quản lý chất lượng


1

Tập huấn lý thuyết về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm:

- Quản lý hoạt động phòng xét nghiệm, xây dựng và kiểm soát hệ thống tài liệu chất lượng

- Quản lý nhân sự, thiết bị, hàng hóa và thông tin phòng xét nghiệm

- Dịch vụ khách hàng, đảm bảo an toàn, quản lý sự không phù hợp và cải tiến chất lượng

- Quá trình trước xét nghiệm, quá trình sau xét nghiệm và kiểm soát chất lượng xét nghiệm

- So sánh kết quả xét nghiệm giữa các thiết bị, xác nhận phương pháp xét nghiệm và đo lường độ không đảm bảo đo của phương pháp xét nghiệm


Lãnh đạo, cán bộ QLCL khoa XN


3 tuần

3.000.000đ

C

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ HUYẾT HỌC LÂM SÀNG


I

Khóa đào tạo về Thalassemia


1

Chẩn đoán, điều trị, quản lý và phòng bệnh Thalassemia

Bác sỹ,

Điều dưỡng4 tuần

3.000.000đ

2

Tư vấn bệnh thalassemia cho bệnh nhân, cộng đồng; Tư vấn trước kết hôn, tư vấn trước sinh

4 tuần

3.000.000đ

II

Khóa đào tạo về Hemophilia


1

Chẩn đoán, điều trị và quản lí Hemophilia

- Chẩn đoán và điều trị hemophilia; Quản lí và chăm sóc toàn diện hemophiliaBác sỹ

2 tuần

2.000.000đ

2

Chẩn đoán rối loạn chảy máu và chẩn đoán, điều trị Von Willebrand và các rối loạn đông cầm máu khác

- Chỉ định xét nghiệm đông máu hợp lí

- Chẩn đoán một số rối loạn chảy máu thường gặp: hemophilia, von Willebrand, giảm tiểu cầu…

- Chẩn đoán và điều trị von Willebrand

- Chẩn đoán và điều trị các rối loạn đông cầm máu khác


Bác sỹ

4 tuần

3.000.000đ

III

Khóa đào tạo về Huyết học lâm sàng khác


1

Khóa đào tạo về chẩn đoán và điều trị một số bệnh máu lành tính

- Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý suy tủy xương, xuất huyết giảm tiểu cầu

- Chẩn đoán và điều trị các bệnh tan máu tự miễn và hội chứng Evans

- Chẩn đoán và điều trị các trường hợp thiếu máu do thiếu các chất tạo máuBác sỹ

8 tuần

6.000.000đ

2

Khóa đào tạo về chẩn đoán và điều trị bệnh Đa u tủy xương

- Chẩn đoán bệnh Đa u tủy xương (Đọc kết quả xét nghiệm)

- Điều trị, theo dõi bệnh Đa u tủy xương


Bác sỹ

4 tuần

3.000.000đ

3

Qui trình truyền máu lâm sàng và thực hành truyền máu an toàn trên lâm sàng, xử lý các phản ứng trong truyền máu

Bác sỹ,

Điều dưỡng2 tuần

2.000.000đ

4

Thực hành qui trình điều dưỡng chăm sóc người bệnh điều trị hóa chất tích cực trên bệnh nhân Lơ xê mi

Bác sỹ,

Điều dưỡng2 tuần

2.000.000đ

5

Cơ sở lý thuyết và qui trình thực hành gạn bạch cầu điều trị, gạn tiểu cầu, trao đổi huyết tương điều trị trên bệnh nhân bệnh máu

Bác sỹ,

Điều dưỡng4 tuần

3.000.000đ

6

- Qui trình kỹ thuật chọc dò tủy làm xét nghiệm và tiêm hóa chất nội tủy điều trị Lơ xê mi

- Thủ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để truyền hóa chất tĩnh mạchBác sỹ,

Điều dưỡng4 tuần

3.000.000đ

D

CÁC NỘI DUNG KHÁC: Do đơn vị tự đề xuấtПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương