Vũ Thị Thùy Dung SỰ thay đỔi việc làm của dân nhập cư Ở ĐÀ LẠt trong vòng mưỜi năm trở LẠI ĐÂy chuyên ngành: Xã hội họctải về 309.64 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2018
Kích309.64 Kb.
  1   2   3   4   5
®¹i häc quèc gia hµ néi

tr­êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n

----*---
Vũ Thị Thùy Dung

SỰ THAY ĐỔI VIỆC LÀM CỦA DÂN NHẬP CƯ Ở ĐÀ LẠT

TRONG VÒNG MƯỜI NĂM TRỞ LẠI ĐÂY
Chuyên ngành: Xã hội học

Mã số:............................

DỰ THẢO

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC

Hà Nội - 2015


Công trình đã được hoàn thành tại Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trịnh Văn Tùng

Phản biện 1: .................................................................
Phản biện 2:.....................................................................

Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng cấp cơ sở chấm luận án tiến sĩ họp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Vào hồi ............giờ.........., ngày.........tháng.............năm...........
Có thể tìm hiểu luận án tại :

- Thư viện Quốc gia Việt Nam

- Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ


  1. Vũ Thị Thùy Dung (2014), Tác động tích cực của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay, Tạp chí Xã hội học (4), tr.21 – 30.

  2. Vũ Thị Thùy Dung (2014), Ảnh hưởng của di dân tới quá trình đô thị hóa ở Lâm Đồng trong 15 năm trở lại đây, Kỷ yếu hội thảo Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa ở Tây Nguyên hiện nay, Đề tài TN3/X15 thuộc chương trình Tây Nguyên 3.

  3. Vũ Thị Thùy Dung (2012), Vai trò của vốn xã hội và mạng lưới xã hội của người dân nhập cư tại Lâm Hà, Lâm Đồng trong 15 năm qua, đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò của xã hội học và công tác xã hội trong sự phát triển xã hội hiện nay”, Trường ĐHKHXHNV, Hội Xã hội học, Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam đồng tổ chức.

  4. Vũ Thị Thùy Dung (2012), Phát huy vốn của Xã hội học trong trường khoa học ở Việt Nam hiện nay, đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò của xã hội học và công tác xã hội trong sự phát triển xã hội hiện nay”, Trường ĐHKHXHNV, Hội Xã hội học, Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam đồng tổ chức.

MỞ ĐẦU


  1. Lý do chọn đề tài


Khi đề cập đến di dân và dân nhập cư nhiều người chủ yếu đề cập đến các mặt tiêu cực của di dân, như ảnh hưởng đến môi trường, phá rừng, hay tranh chấp đất đai. Vì thế, mặt tích cực của di dân chưa được coi trọng đúng mực. Di dân đã và đang tạo ra ngày càng nhiều cơ hội sống mới cho người dân. Nhờ di dân, không chỉ tạo ra những cải thiện trong đời sống của người dân nhập cư mà còn tạo nên một diện mạo mới và đóng góp đáng kể vào bức tranh kinh tế xã hội của nơi đến.

Khi nghiên cứu về di dân, đa số các nghiên cứu tập trung vào di cư con lắc, di cư thời vụ hoặc di cư tự do, trong khi hướng nghiên cứu về dân nhập cư còn tương đối mờ nhạt. Đặc biệt vấn đề dân nhập cư ổn định, lập nghiệp và sinh sống lâu dài tại vùng đất mới. Chính điều đó tạo nên diện mạo, bức tranh đặc sắc, khác biệt ở nhiều vùng ở Việt Nam hiện nay. Những nghiên cứu về di dân đến sự thay đổi nghề nghiệp, việc làm là một vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho bản thân người di cư mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn cho địa phương nơi có dân di cư và nhập cư. Song, trên thực tế trong nhiều năm qua những nghiên cứu về điều này còn rất hạn chế.Di dân và dân nhập cư là một động thái dân số gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Đà Lạt. Quá trình di dân này thực sự đã tạo cho Đà Lạt có một diện mạo xã hội khá đặc thù và khác biệt so với các địa phương khác và đã thực sự trở thành một vùng đất lý tưởng cho người dân thay đổi cơ hội sống cho mình, đặc biệt là cơ hội nghề nghiệp, việc làm. Đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay là gì? Có gì khác biệt trong đặc trưng việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hiện nay so với trước di cư không? Có sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt hay không? Có sự khác nhau giữa các nhóm nhập cư trong xu hướng thay đổi việc làm hay không? Các yếu nào ảnh hưởng đến sự thay đổi việc làm của dân nhập cư? Trong các yếu tố đó, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thay đổi việc làm của họ? Từ tất cả những lý do trên, chúng tôi đi tìm hiểu “Sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt trong mười năm trở lại đây”. Luận án sẽ góp phần xây dựng cơ sở lý luận về di dân và dân nhập cư. Đặc biệt việc nghiên cứu đề tài này sẽ góp phần chỉ ra sự trong thay đổi việc làm giúp làm thị trường lao động nhập cư ở Đà Lạt trở nên năng động hơn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho việc hoạch định chính sách đặc thù cho lao động nhập cư ổn định việc làm và cuộc sống tại nơi ở mới.

2. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu


Sự thay đổi việc làm của người dân nhập cư ở Đà Lạt trong mười năm trở lại đây.

2.2. Khách thể nghiên cứu


Người dân nhập cư đến Đà Lạt trong vòng mười năm trở lại đây và người dân sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Khách thể nghiên cứu của luận án bao gồm ba nhóm:

- Nhóm đối tượng: nhóm nhập cư : Bao gồm những người từ 15 – 59 tuổi di chuyển từ các tỉnh khác đến Đà Lạt trong vòng 10 năm tính đến thời điểm điều tra. Sở dĩ lấy mộc 10 năm là vì để tránh ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác ở địa phương đến người nhập cư.

- Nhập cư dài hạn: người di chuyển từ nơi khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT1, KT2, KT3 từ 1 năm trở lên tại Đà Lạt.

- Nhập cư ngắn hạn: người di cư từ nơi khác đến Đà Lạt, ở tại hộ điều tra dưới 1 năm tính đến thời điểm điều tra, có đăng ký KT3 dưới 1 năm, KT4 tại Đà Lạt.

- Nhóm đối chứng: nhóm dân địa phương (không nhập cư): Những người từ 15 – 59 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, có hộ khẩu thường trú và nơi thường trú ở Đà Lạt. Những người di chuyển từ các huyện trong tỉnh đến Đà Lạt, hay từ các phường của Đà Lạt cũng tính là dân địa phương.

2.3. Phạm vi nghiên cứu

2.3.1. Phạm vi vấn đề nghiên cứu


Sự thay đổi việc làm của người nhập cư được nhìn nhận ở hai chiều cạnh: 1/ Sự thay đổi trước và sau nhập cư; 2/ Sự thay đổi trong 10 năm trở lại đây. Các khía cạnh của việc làm được nhìn nhận: 1/ Khu vực việc làm; 2/ Lĩnh vực việc làm; 3/ Vị thế việc làm; 4/ thu nhập, chi tiêu từ việc làm.

2.3.2. Phạm vi thời gian nghiên cứu:


Luận án tập trung tìm hiểu nhóm nhập cư vào Đà Lạt trong mười năm trở lại đây.

Kết quả số liệu của luận án được dùng chủ yếu từ cuộc điều tra, khảo sát từ 5/2014 – 10/2015 của tác giả.Каталог: userfile -> User -> songtran -> files


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương