Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hßa x• héi chñ nghÜa viÖt namtải về 9.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích9.41 Kb.

UBND TỈNH THANH HOÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1323/QĐ-SGDĐT Thanh Hoá, ngày 21 tháng 12 năm 2017QUYẾT ĐỊNH


Về việc cử cán bộ tham dự hội nghị tập huấn Đổi mới

công tác quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Công văn số 5905/BGDĐT-VP ngày 14/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cử Ông: Hắc Xuân Phước - Chuyên viên Phòng GDTH, SGD&ĐT tham dự hội nghị tập huấn Đổi mới công tác quản lý giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật tại Huế.

Điều 2. Ông, Bà có tên ở Điều 1 có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các nội dung tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và triển khai tập huấn cho cốt cán tại tỉnh. Thời gian tập huấn: 02 ngày từ 26 đến 27/12/2017, khai mạc lúc 8g00 ngày 26/12/2017.

Địa điểm: Tại Khách sạn Century, số 49 - Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chế độ công tác, Sở GD&ĐT thanh toán cho cán bộ được cử đi công tác theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT và Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như Điều 1 và 3 QĐ; PHÓ GIÁM ĐỐC- Lưu: VT, Phòng GDTH.

(đã kí)
Trần Văn HòaCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương