Ubnd tỉnh quảng namtải về 18.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích18.01 Kb.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KĐCL

−−−−−−−−−−−−−CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

−−−−−−−−−−−−−
BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ THI

(Áp dụng cho ngân hàng đề thi kết thúc môn học, mô-đun)
Họ và tên cán bộ phản biện: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................................................................

Tên môn học, mô-đun :. . . . . . . ………………………………………………………………………….........................

Hình thức thi:……........................................................................................................…………......................…

Được dùng tài liệu: ; Không được dùng tài liệu:


  1. Yêu cầu về chuyên môn đối với việc biên soạn đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm:

- Nội dung của đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm đã bám sát mục tiêu môn học, mô-đun?

………………………………………………………………………………………..………….………

………………………………………………………….............................................................………..

- Đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm chính xác, chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học?

…………………………………………..…………………………………………….…………………

…...........................................................…………………………………………………………………

- Đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về đáp án, biểu điểm và thời gian?

…………………....…………………………………………………………………….……………..…

………………………………………………………………….......................................................……

- Nội dung của đáp án là đầy đủ, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của câu hỏi?

………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………...............................................................

- Lời văn, câu chữ trong đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án là rõ ràng?

…….......………………………………………………………………………………….…………...…

……………………………………………………………………….......................................................

2. Đề xuất chỉnh sửa (nếu cần):

……………………………………………………………………………………….………………..…

……………………………………………………………...............................................................……

……………………………………………………………………………………….………………..…

……………………………………………………………...............................................................……

……………………………………………………………………………………….………………..…

……………………………………………………………...............................................................……

……………………………………………………………………………………….………………..…

……………………………………………………………...............................................................……

……………………………………………………………………………………….………………..…

……………………………………………………………...............................................................……

3. Đánh giá tổng quát:

……………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………..........................................................…
Ngày …. tháng ….. năm 20…..

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương