Ubnd tỉnh quảng namtải về 12.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.02.2019
Kích12.55 Kb.


UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ XÂY DỰNG

Số: /SXD-PGĐ
V/v đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp Mã số chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày tháng 5 năm 2018uyêt


Kính gởi:

Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng Quyết định về việc ban hành mẫu và hướng dẫn Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố cập nhật và điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Xét đơn, hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, kết quả thi sát hạch của các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/09/2017 quyết định về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ thi sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề vào ngày 16/5/2018. Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách cá nhân đạt kết quả sát hạch đợt 1/2018 là 135 cá nhân (có file excel đính kèm) và được gửi trực tiếp qua Phần mềm quản lý năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

Nay Sở Xây dựng Quảng Nam báo cáo và kính đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đạt kết quả sát hạch và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Xây dựng hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Pgđ, Tu.
GIÁM ĐỐCNguyễn PhúSở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235 3852380; Fax: 0235 3852712

Số 10 - đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Каталог: cqlhdxd -> images -> File


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương