Ubnd thành phố SÔng công phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 17.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2019
Kích17.18 Kb.
UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 93/PGDĐT-TCCB

V/v rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thành phốCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Công, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn

Căn cứ thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc quy định khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ thông tư 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014, Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012; Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn Quốc gia;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phan Đức Cường – Phó Bí thư Thành ủy – Phó Trưởng Ban chỉ đạo – Trưởng nhóm giúp việc số 03 Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương 6, Khóa XII thành phố Sông Công;

Để rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sông Công yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố thực hiện như sau:

1. Về rà soát văn bằng, chứng chỉ của cán bộ quản lý

- Bằng Tốt nghiệp THPT

- Văn bằng chuyên môn tuyển dụng (hoặc hợp đồng) đầu tiên; Văn bằng chuyên môn hiện có;

- Bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

- Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước.

- Chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học.

- Quyết định tuyển dụng vào biên chế

Số lượng: 02 bộ (01 bộ lưu tại phòng GD&ĐT, 01 bộ lưu tại trường; Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự, danh sách; Có biểu mẫu kèm theo).

2. Rà soát văn bằng, chứng chỉ của giáo viên, nhân viên

- Bằng Tốt nghiệp THPT

- Văn bằng chuyên môn tuyển dụng (hoặc hợp đồng) đầu tiên; Văn bằng chuyên môn hiện có;

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Đối với giáo viên không được đào tạo từ các trường sư phạm).

- Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học.

- Riêng đối với giáo viên môn Tiếng Anh: Phô tô, công chứng chứng chỉ tiếng Anh hiện có; Chứng chỉ ngoại ngữ 2 theo quy định.

Số lượng: 02 bộ (01 bộ lưu tại phòng GD&ĐT, 01 bộ lưu tại trường; Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự, danh sách; Có biểu mẫu kèm theo).

3. Yêu cầu chung các đơn vị

- Các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ giáo viên, nhân viên: có bản sao hoặc phô tô công chứng;

- Nộp bảng phân công chuyên môn học kỳ II, năm học 2017-2018.

- Báo cáo, lập danh sách giáo viên, nhân viên hiện đang phân công giảng dạy, làm việc không đúng với chuyên môn được tuyển dụng (hợp đồng), lý do.

Thời gian hoàn thành và nộp về phòng GD&ĐT (Người nhận: Đ/c Nguyễn Việt Tiệp – Cán bộ tổ chức phòng GD&ĐT) trước 07/02/2018. Bản mềm các đơn vị gửi qua địa chỉ email: tiepnv.phongsc@thainguyen.edu.vn để tổng hợp.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện, đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc các trường liên hệ trực tiếp Đ/c Nguyễn Việt Tiệp – Cán bộ tổ chức phòng GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Trưởng phòng xin ý kiến chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Trưởng phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Phó trưởng phòng GD&ĐT;

- Bộ phận TCCB phòng GD&ĐT (t/h);

- Lưu VT, TCCB…..bTRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Đoàn Đình KhangПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương