Ubnd thành phố HỘi an phòng giáo dục và ĐÀo tạOtải về 82.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.04.2019
Kích82.08 Kb.

UBND THÀNH PHỐ HỘI AN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 293 /PGDĐT- THCS

Hội An, ngày 20 tháng 4 năm 2018

V/v HD ôn tập, kiểm tra HK2

năm học 2017-2018 cấp THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Thực hiện Công văn số 516/SGDĐT-GDTrH ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về việc tổ chức kiểm tra HK2 cấp THCS năm học 2017 – 2018, Phòng GDĐT Hội An hướng dẫn các trường tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì I, năm học 2017-2018 như sau:

I. Kế hoạch ôn tập, kiểm tra:

1. Nội dung kiểm tra:

Nội dung kiểm tra là chuẩn kiến thức, kĩ năng từ tuần 20 đến hết tuần 32 thực học đối với lớp 9; từ tuần 20 đến hết tuần 34 đối với lớp 6,7,8. (Không kiểm tra các nội dung kiến thức đã được điều chỉnh, giảm tải).2. Ôn tập:

Các trường tổ chức ôn tập theo quy định của phân phối chương trình trong giới hạn như đã nêu trên. Đối với những môn có tiết ôn tập sau tiết kiểm tra hoặc không có tiết ôn tập thì sắp xếp ôn tập trước khi tiến hành kiểm tra. Tổ, nhóm chuyên môn thống nhất nội dung, ghi vào biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ được Hiệu trưởng phê duyệt, thực hiện đổi mới phương pháp ôn tập theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.3. Thời gian kiểm tra:

Khối 9: Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 09/05/2018.

Khối 6,7,8: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 23/5/2018

II. Ra đề kiểm tra:

1. Hình thức đề kiểm tra

- Đề kiểm tra cho các môn học theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm, được Sở GDĐT và Phòng GDĐT thống nhất, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn học, của từng trường và theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

- Hình thức đề kiểm tra đối với các môn của các lớp như sau:

+ Môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm;

+ Hai môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận;

+ Các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm và 50% tự luận.2. Cấu trúc đề kiểm tra

Xây dựng đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%), vận dụng (20%) và vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

Riêng đối với các lớp tiếng Anh thí điểm khối 6, 7, 8 và 9 thực hiện theo Công văn số 1388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp).

3. Ra đề kiểm tra

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng, có cơ sở đánh giá chung chất lượng dạy và học giữa các lớp, các trường trong toàn thành phố, từng bước khắc phục hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và kiểm tra, đánh giá học sinh. Việc ra đề thực hiện như sau:a. Sở GDĐT. Ra đề chung cho toàn tỉnh 8 môn học của khối lớp 9 gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý và 3 môn đối với lớp 6 gồm: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh hệ 7 năm (đại trà) có phần nghe, nói

b. Phòng GDĐT thành phố. Ra đề kiểm tra các môn sau:

+ Đối với khối 6: Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh thí điểm.

+ Đối với khối 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Lịch sử và Địa lý

+ Đối với khối 8: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

+ Đối với khối 9: Tiếng Anh thí điểm (không có phần nói).

* Riêng môn Tiếng Anh đề của Phòng có phần nghe trong thời gian 4 đến 5 phút. Phòng sẽ gửi 1 đĩa CD/1 khối lớp/1 trường để tổ chức cho học sinh nghe và làm bài.(Trường nào có nhu cầu đăng ký thêm đĩa nghe thì đăng ký ở phụ lục đính kèm). Các trường có thể cho phòng thi này nghe xong rồi chuyển máy sang phòng thi khác nếu số máy không đủ cho các phòng thi.

Đề kiểm tra do Sở và Phòng ra được in trên giấy A4 và phát đến tận học sinh (nếu nhà trường có đăng ký). Các trường tự sao in đề phải mở bì đề theo đúng thời gian qui định. Học sinh cần chuẩn bị thêm 2 tờ giấy để làm bài /1 môn.

c. Các trường THCS. Ra đề kiểm tra đối với các môn còn lại theo hình thức và cấu trúc như đã nêu trên. Riêng phần đề nói tiếng Anh thí điểm các trường ra đề khối 6 đến khối 9 và thực hiện theo công văn 934/PGDĐT-THCS ngày 23/11/2017 của Phòng GDĐT

* Một số điểm cần l­ưu ý:

+ Việc ra và sao in đề các môn còn lại của nhà trường phải tuân thủ các quy định của Sở, Phòng; đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối, địa điểm sao in được bảo vệ và cách xa nhà dân, khu tập thể. Mỗi trường phải thành lập Ban sao in đề do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng làm Trưởng ban, các thành viên sao in không có con và em ruột đang học tại trường.

+ Đề kiểm tra các môn có yêu cầu tích hợp, lồng ghép các phần mềm giáo dục t­ư t­ưởng Hồ Chí Minh, giáo dục GTS và KNS, bảo vệ môi tr­ường... phải có các câu hỏi kiểm tra nhận thức của học sinh về các nội dung này.

III. Đăng ký, giao nhận và bảo quản đề kiểm tra:

1. Đăng ký đề kiểm tra:

Các tr­ường đăng ký số l­ượng đề kiểm tra theo mẫu đính kèm. Riêng phần đĩa nghe môn tiếng Anh các trường chỉ đăng ký số lượng cần sao thêm.

- Nhận đề kiểm tra: Phòng sẽ có thông báo sau.

2. Bảo quản đề kiểm tra:

Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện bảo quản đề kiểm tra theo đúng qui định: lưu giữ đề trong tủ đảm bảo an toàn, có khóa; niêm phong tủ và các cửa phòng; có phương án trực bảo vệ đề thường trực 24/24 giờ trong ngày. Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật đề kiểm tra.3. Mở bì đề môn kiểm tra:

- Thực hiện việc mở bì đề trước giờ phát đề từng môn là 15 phút đối với môn tự luận (Ngữ văn và Toán) và trước 30 phút đối với các môn còn lại.

- Về Đáp án và Hướng dẫn chấm:

+ Các môn do Sở GDĐT ra đề sẽ được Sở gởi về Phòng qua kênh điều hành sau khi học sinh làm bài xong theo giờ quy định trong lịch thi (sau khi có Đáp án và Hướng dẫn chấm của Sở, Phòng sẽ gởi về cho các trường).

+ Các môn do Phòng GDĐT ra đề, Đáp án và Hướng dẫn chấm được niêm phong và đựng trong bì đề kiểm tra. Các trường chỉ được mở Đáp án và Hướng dẫn chấm này khi học sinh đã làm bài xong theo giờ quy định trong lịch thi.

- Khi mở niêm phong bì đề từng môn, Hội đồng kiểm tra HK2 (Ban kiểm tra HK2) của trường phải lập biên bản và có sự xác nhận chứng kiến của 02 thành viên đại diện coi kiểm tra.

- Báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Phòng (đ/c Dương theo sđt 0982 692 507) những trường hợp bất thường xảy ra (nếu có)

IV. Coi thi, chấm thi và thống kê báo cáo HK 2

1. Coi thi, chấm thi:

a. Coi thi:

- Tổ chức coi thi đúng lịch, gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan để việc đánh giá đư­ợc chính xác.

- Đối với các môn do Phòng GDĐT và Sở GDĐT Hiệu trưởng các trường tổ chức việc coi kiểm tra theo đúng các nội dung qui định về công tác coi kiểm tra của Sở GDĐT và Phòng GDĐT đã chỉ đạo.

- Giáo viên coi kiểm tra chỉ được phép thu bài kiểm tra của học sinh sau 2/3 thời gian làm bài (nếu HS có yêu cầu nộp bài).

- Trong thời gian coi thi GV không được sử dụng điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào

- Các đề kiểm tra có hai phần trắc nghiệmtự luận in riêng trên 02 tờ giấy giáo viên thu bài phần trắc nghiệm ngay sau khi hết thời gian quy định trong đề.b. Chấm thi:

- Các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 9 cắt phách và tổ chức chấm chéo giữa các lớp, khối trong trường. Các môn còn lại thi theo đề của Sở GDĐT và Phòng GDĐT tổ chức chấm chéo trong trường.

- Tổ nhóm thảo luận thống nhất điểm chi tiết và tiến hành chấm chung 5 bài trước khi chấm cá nhân.

2. Báo cáo thống kê HK 2:

a. Các báo cáo thống kê:

+ Thống kê điểm kiểm tra HK2 các môn do Sở và Phòng ra đề; Thống kê điểm TBm HK2, cả năm; Thống kê chất lượng giáo dục Học lực - Hạnh kiểm theo mẫu (Phòng sẽ gởi sau)

+ Báo cáo tổng kết của bộ phận chuyên môn.

+ Báo cáo kết quả tốt nghiệp THCS.

+ Ma trận, đề thi, đáp án các môn do trường ra đề (bản giấy và file mềm). Bản giấy đóng thành tập nộp chung với hồ sơ thống kê chất lượng cho tổ THCS (thầy Phương nhận). Bản file mềm gởi qua kênh điều hành (thầy Sĩ nhận) để tập hợp thành file toàn thành phố và gởi về Sở để đưa vào “Nguồn tài nguyên” trên website của Sở GDĐT.

+ Bài thi của học sinh từng môn, khối lớp (diện Giỏi, Khá, TBình, Yếu, Kém mỗi loại một bài).

b/ Thời gian nộp các báo cáo, thống kê:

+ Đới với khối 9: Ngày 17/5/2018

+ Đới với khối 6,7,8: Ngày 28/5/2018

V. Lịch kiểm tra.
1. Khối 9:


Thứ/Ngày

Buổi

Môn - Lớp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ tư

02/5/2018Sáng

Ngữ văn 9

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Hóa học 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

Thứ năm

03/5/2018Sáng

Vật lí 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lịch sử 9

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Thứ bảy

05/5/2018Sáng

Toán 9

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Địa 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

Thứ hai

07/05/2018Sáng

Sinh 9

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh 9

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

2. Khối 6, 7, 8

Thứ/Ngày

Buổi

Môn - Lớp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

Thứ ba

15/5/2018Sáng

Ngữ văn 6

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Lịch sử 6

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 35

Chiều

Ngữ văn 7,8

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Lịch sử 7,8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

Thứ tư

16/5/2018Sáng

Vật lí

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Sinh học 6

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Chiều

Vật lí 7,8

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Sinh học 7,8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

Thứ năm

17/5/2018Sáng

Địa lý 6

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Tiếng Anh 6

45 phút

8 giờ 45

8 giờ 50

Chiều

Nói tiếng Anh lớp 6, mở đề lúc 13 giờ 00

Thứ sáu

18/05/2018Chiều

Toán 7,8

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lý 7,8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 35

Thứ bảy

19/05/2018Sáng

Toán 6

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh 7,8

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Hóa học 8

45 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

Các trường sắp xếp lịch kiểm tra các môn/lớp còn lại hợp lý trên cơ sở lịch thi của Sở, Phòng và phù hợp với đặc trưng của bộ môn.

Nhận được công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, THCSKT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký)


Nguyễn Văn DươngBẢNG ĐĂNG KÍ SAO IN ĐỀ KIỂM TRA ĐẾN HỌC SINH

Loại đề: KIỂM TRA HK 2 NĂM HỌC 2017-2018
Đơn vị: Trường THCS______________________________


Khối lớp

Số HS

Số tiền /1 HS

Thành tiền

Ghi chú

6
7.000đ


7
9.000đ


8
11.000đ


9

3500đ
Đĩa nghe

tiếng Anh

Chỉ đăng ký đĩa ghi thêm

10.000đ/1 đĩa
Tổng cộng số tiền nộp:


Ghi bằng chữ:__________________________________________________________
Hội An, ngày tháng 4 năm 2018

Lập bảng Hiệu trưởng
Ghi chú:

  • Nếu các trường có đăng kí sao in thì nộp qua kênh điều hành (đ/c Phương nhận)

  • Bảng đăng kí bằng giấy có chữ ký, đóng dấu và tiền nộp về tổ THCS chậm nhất là ngày 26/4/2018.(đ/c Thư nhận)


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương