Ubnd huyện bình lục cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 81.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích81.37 Kb.

UBND HUYỆN BÌNH LỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /PGD-ĐT

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT)

n
Dự thảo
ăm học 2015-2016

Bình Lục, ngày 16 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Căn cứ công văn số /BGDĐT-CNTT, ngày của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 – 2016;

Căn cứ công văn số /CNTT-CTHSSV ngày tháng 9 năm 2015 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Lục hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2015-2016 như sau:I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

 • Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

 • Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin;

 1. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành. (Danh mục văn bản trong phụ lục đính kèm), trong đó cần chú trọng các văn bản hướng dẫn thực hiện của Phòng GD-ĐT Bình Lục; Sở GD&ĐT Hà Nam.

 1. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

 1. Hoàn thành nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp.

 2. Để phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động giáo dục, mỗi trường trang bị ít nhất 02 máy tính, 01 máy in và 01 webcam. Mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.

Để phục vụ việc giảng dạy môn Tin học và ứng dụng CNTT trong quản lý, trong dạy và học các môn học khác, các trường trung học phổ thông cần trang bị máy tính nối mạng nội bộ và nối Internet, khuyến khích đảm bảo tỷ lệ trong toàn trường là số học sinh/máy tính bằng hoặc nhỏ hơn 20;

c) Đầu tư hạ tầng CNTT trong các cơ sở giáo dục trên cơ sở đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo tính sư phạm, có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 1. Thuê dịch vụ CNTT trong giáo dục và đào tạo

a) Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm dịch vụ phần mềm, Phòng GD-ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam sẽ tổ chức đánh giá, so sánh các sản phẩm, xác định phù hợp để đưa vào sử dụng thống nhất trong toàn ngành. Các trường MN, Tiểu học, THCS khi muốn thuê dịch vụ CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành đều phải tổ chức thẩm định và báo cáo về Phòng GD-ĐT bằng văn bản.

b) Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về quản lý, mua sắm, thuê mướn tài sản. 1. Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến theo mô hình dịch vụ phần mềm (SaaS: Software as a Service) trong quản lý và điều hành giáo dục

 1. Năm học 2015-2016 toàn ngành tiếp tục sử dụng Mô hình cổng thông tin tích hợp các phần mềm trực tuyến đã đáp ứng đúng theo tinh thần thông tư 58, thông tư 30 và các hướng dẫn của Vụ mầm non về tính khẩu phần dinh dưỡng. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cần bám sát kế hoạch năm học để thực hiện. Cụ thể:

 • 100% các trường THCS sử dụng phần mềm Sổ điểm điện tử trực tuyến, không dùng sổ giấy;

 • 100% các trường tiểu học cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng; khuyến khích sử dụng phần mềm trực tuyến trong việc nhận xét, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30;

 • Khuyến kích các đơn vị sử dụng phần mềm tính khẩu phần ăn cho mầm non.

 1. Thực hiện Quy chế sử dụng phần mềm quản lý Sổ điểm điện tử tích hợp trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục Hà Nam (Ban hành theo Quyết định số 1347/QĐ-SGDĐT, ngày 02 /10/ 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam)

 2. Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT tạo cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc:

 • Phần mềm phổ cập giáo dục – chống mù chữ (tức Hệ thống thông tin quản lý phổ cập và chống mù chữ) tại: http://pcgd.moet.gov.vnhttp://pcgd.moet.edu.vn.

 • Phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cung cấp tại http://mamnon.eos.edu.vn, các đơn vị tiếp tục nhân rộng hiệu quả triển khai sử dụng dịch vụ phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục cho các cấp học còn lại.

 • Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại http://edu.net.vn.

 1. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở.

Khuyến khích các trường Mầm non, Tiểu học, THCS cài đặt phần mềm tự do mã nguồn mở cho các máy tính để sử dụng trong các trường học và trong các cơ quan quản lý giáo dục.

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS không mua bản quyền Microsoft Office (Sở sẽ liên hệ Cục CNTT Bộ GD&ĐT để nhận phần mềm bản quyền này cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu).


 1. Tổ chức hệ thống họp và đào tạo qua mạng

a) Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và họp qua web (web conference), không đầu tư theo mô hình video conference.

b) Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS chủ động khai thác tối đa hệ thống họp và đào tạo, bồi dưỡng qua mạng giáo dục do Cục CNTT cung cấp miễn phí cho các hoạt động sau: Đào tạo từ xa qua mạng; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên thường xuyên; hội thảo, họp giao ban, họp phổ biến công tác; dự giờ giảng của giáo viên; tạo lớp học ảo e-Learning. Phòng họp đã được tích hợp trên công thông tin của Sở, của các đơn vị.

c) Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ phát truyền hình trực tiếp.


 1. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và sinh viên các trường sư phạm

a) Cung cấp tất cả chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên công khai trên cổng thông tin của đơn vị để giáo viên có điều kiện tham khảo và tự đọc trước;

b) Trong công tác tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cần kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế; không áp dụng theo hình thức kiểm tra việc có hay không có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C. 1. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

a) Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S. Ting tổ chức.

b) Liên hệ với phòng GD-ĐT, Phòng CNTT-CTHSSV, với Bộ để tổ chức cho giáo viên tạo sách giáo khoa điện tử e-textbook qua các phần mềm tạo sách điện tử với công cụ ebook creator. 1. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS căn cứ kế hoạch, thực hiện tốt công tác CNTT, phấn đấu để Bộ GD&ĐT thẩm định và công nhận Sở, Phòng giáo dục điện tử (e-education), trường học điện tử (e-school) là mô hình với các cấu phần chủ yếu dựa trên công nghệ trực tuyến, trên nền Internet. Mô hình trường học điện tử bao gồm các hoạt động cơ bản sau:

 1. Cơ sở pháp lý và các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở. Có các quy định, quy chế của cơ sở giáo dục;

 2. Hạ tầng CNTT (trang thiết bị CNTT cơ bản như máy tính, máy in, webcam, mạng LAN, màn chiếu bằng tivi… và một số trang thiết bị tiên tiến, được bố trí trong phòng có đủ diện tích, ánh sáng và bàn ghế phù hợp);

 3. Hạ tầng Internet: Kết nối Internet tốc độ cao, đảm bảo hoạt động ứng dụng CNTT qua đường kết nối bằng cáp quang.

 4. Hạ tầng ứng dụng trên Internet: Hoàn thành các nhiệm vụ được hướng dẫn trong Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX.

đ) Ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành hoạt động:

- Các hệ thống quản lý nhà trường trực tuyến;

- Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ phụ huynh và học sinh như:

+ Cung cấp đầy đủ các loại mẫu đơn, thí dụ như đơn xét tuyển vào lớp đầu cấp và công khai danh sách đăng ký, kết quả xét tuyển;

+ Cập nhật đầy đủ các thông tin công khai theo tinh thần Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên website của đơn vị.

+ Cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua SMS và qua cổng thông tin.

- Ứng dụng sổ sách điện tử thay vì in ấn;

e) Ứng dụng CNTT trong dạy và học ứng dụng trong lớp học và ngoài lớp học, ứng dụng công nghệ e-Learning, sách điện tử, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng… để bài học hấp dẫn, hiệu quả, thiết thực, phong phú hơn.

g) Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh (sổ điểm điện tử, sổ nhận xét đánh giá, theo dõi sức khỏe, tính khẩu phần ăn...).

h) Năng lực ứng dụng CNTT của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

i) Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực đối với học sinh, giáo viên, phụ huynh và các cấp trong quản lý giáo dục;

k) Ưu tiên sử dụng công nghệ phần mềm mã nguồn mở. 1. Không tổ chức hoặc tham gia tổ chức các cuộc thi với mục đích quảng cáo liên quan đến sản phẩm của các tổ chức kinh doanh

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS không đứng ra tổ chức hoặc tham gia tổ chức hoặc hưởng ứng tổ chức các cuộc thi mang tính chất quảng cáo sản phẩm cụ thể (máy móc và phần mềm có nhãn hiệu cụ thể) do các công ty đứng ra liên danh tổ chức.

Khi có các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi công văn hoặc liên hệ tổ chức các cuộc thi có liên quan đến CNTT, đề nghị các đơn vị tham khảo ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT; Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Phòng GD-ĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 về CNTT, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT để xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện);

- Sở GD-ĐT (để báo cáo)

- Lưu.


Trưởng phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LỤCPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


PHỤ LỤC I: CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢNHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ ỨNG DỤNG CỒNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo văn bản số /CNTT-CTHSSV

Ngày tháng 9 năm 2014

về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2015-2016)

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành và lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã ban hành như sau: 1. Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX).

 2. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

 3. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

 4. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

đ) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

e) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục.

f) Kế hoạch số 464/KH-SGDĐT, ngày 14/4/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về nâng cấp cổng thông tin điện tử, tích hợp hệ thống các phần mềm quản lý trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam.

g) Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2015-2016 của Phòng GD-ĐT; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, được cập nhật trên cổng thông tin của ngành (mục văn bản, lĩnh vực Công nghệ thông tin).

f) Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg về Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

PHỤ LỤC II: HƯỚNG DẪN SO SÁNH, KHUYẾN CÁO

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo văn bản số /CNTT-CTHSSV

Ngày tháng 9 năm 2015

về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm học 2015-2016)

I. Đổi mới tư duy đầu tư theo công nghệ mới


STT

Tư duy cũ

Tư duy công nghệ mới

1.

Phân tán, riêng lẻ: Mỗi trường học có hệ thống riêng.

Phần mềm phải cài đặt ở mỗi trường.
Tập trung: Một hệ thống máy chủ tập trung cấp sở, cấp phòng có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các trường học.

Phần mềm trực tuyến: Các trường chỉ cần tên và mật khẩu truy cập vào mạng Internet để sử dụng, không cần cài đặt, bảo dưỡng.2.

Tốn nhiều công sức cài đặt, bảo dưỡng phần mềm song hệ thống vẫn không chạy được.

Cấp trung ương sẽ cập nhật, bảo dưỡng phần mềm trên quy mô toàn quốc.

Không cần chuyên viên tin học để quản trị hệ thống, cài đặt phần mềm quản lý.3.

Sở hữu vật chất (máy tính, máy chủ, phần mềm …).

Có thể thuê dịch vụ như thuê phần mềm, thuê máy tính, thuê bảng tương tác...

Lưu ý: Các cơ quan quản lý giáo dục (sở, phòng) phải làm chủ, sở hữu cơ sở dữ liệu giáo dục. Không để các công ty sở hữu và khai thác tài sản dữ liệu giáo dục vào mục đích kinh doanh của họ.II. Khuyến cáo khi sử dụng các hệ thống CNTT

STT

Không nên làm

Nên làm
Nhắn tin báo điểm đến điện thoại di động, qua SMS. Mất phí.

Nhắn tin báo điểm đến điện thoại di động, qua website.

Miễn phí.Soạn sách điện tử

với word, pdf…Soạn sách giáo khoa điện tử với công cụ ebook creator

Website tham khảo: http://www.ebookmaestro.com/

Hệ thống video conference :

Đắt tiền, kém hiệu quả và không thích hợp với các cơ sở giáo dục.
Sử dụng web conference:

Miễn phí cho các sở và các phòng.

Dùng thử tại: http://hop.moet.edu.vn/hanam, hoặc

Tiết kiệm, hiệu quả, dễ sử dụng, không đòi hỏi đầu tư nhiều.

Tổ chức họp giao ban, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi qua web conference. Nhiều sở và phòng GD&ĐT đã sử dụng hiệu quả hệ thống này.
Phần mềm thương mại khép kín.

Chuyển từ sử dụng MS Office sang Apache Open Office.Phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, không vi phạm bản quyền.

Thí dụ: Chuyển từ MS Office

sang Libre Office

http://www.libreoffice.org/download/

hoặc sang Apache OpenOffice (AOO thay cho OOO)http://www.openoffice.org/

Dùng Firefox, Chrome, Unikey…Xem Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT Hướng dẫn về sử dụng PMMNM.Mỗi trường học đi thuê tên miền riêng và thuê chỗ đặt website riêng.

Mỗi sở làm một hệ thống cổng thông tin, cấp cho mỗi trường học một trang để họ chủ động quản lý, điều hành.

Cần tích hợp hệ thống quản lý giáo dục vào website.

Cục CNTT hướng dẫn trực tiếp mô hình cấp sở, phòng

và có thể bước đầu hỗ trợ server các đơn vị sở, phòng gặp khó khăn.

Hệ thống quản lý trường học gài đặt tại các trường học.

Nhược điểm:

Mất nhiều thời gian, công sức, nhân lực để cài đặt, vận hành, cập nhật, nâng cấp và tập huấn.Công nghệ mới: Hệ thống quản lý trường học trực tuyến được tích hợp trực tiếp vào cổng thông tin điện tử, website của Sở và của Phòng GD&ĐT. (Phân cấp đến cấp Phòng).

Ưu điểm: Việc nâng cấp cập nhật chỉ cần được thực hiện trên máy chủ. Các trường không phải lo máy chủ và nhân lực gài đặt, bảo dưỡng.
Học theo chương trình cứng, sách cứng.

Nhờ chuyên viên tin học làm thay.Khuyến khích các trường và giáo viên chủ động dạy ứng dụng CNTT một cách mềm dẻo, sáng tạo và thiết thực. Mỗi giáo viên môn học tự chủ động khai thác ứng dụng CNTT.Thi tuyển sinh ĐH, CĐ: Sử dụng tài liệu in để tra cứu trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Sử dụng tối đa cổng thông tin thi và tuyển sinh

http://thituyensinh.vn

Có đầy đủ thông tin cần thiết. Tra cứu thuận tiện, miễn phí.

Chỉ sử dụng powerpoint.

Công cụ soạn bài giảng điện tử e-Learning với

- Tốt nhất dùng Adobe Presenter

Tham khảo: Lecture Maker, iSpring.
Tìm kiếm văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật bằng giấy

Tra cứu tại http://vanban.moet.edu.vn

Cán bộ, giáo viên cần đọc Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức văn bản hành chính  do Bộ Nội vụ ban hành.http://vanban.moet.edu.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=20140&opt=brpage

Cán bộ quản lý giáo dục cần đọc Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch do Bộ Tư pháp ban hành.http://vanban.moet.edu.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=20019&opt=brpageNối Internet

ADSL bằng cáp đồng2015-2016: Nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp.

Ưu điểm : Tốc độ siêu cao, ổn định. Không bị lan truyền sét.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương