Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 57.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích57.58 Kb.

ñy ban nh©n d©n Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 3191 /Q§-UBND Thanh Hãa, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2010


QUYẾT ĐỊNHV/v mua bổ sung thiết bị cấp cho trường Mầm non

bằng nguồn kinh phí còn lại sau đấu thầu của Dự án Tăng cường cơ sở vật chất trường học - thuộc ch­ương trình MTQG giáo dục đào tạo năm 2010

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn và danh mục đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và Đào tạo năm 2010 (phần kinh phí chi đầu tư thuộc các dự án 5 và 6);

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1298/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2010 về việc mua bổ sung thiết bị cấp cho trường Mầm non bằng nguồn kinh phí còn lại sau đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua bổ sung thiết bị cấp cho trường Mầm non bằng nguồn kinh phí còn lại sau đấu thầu của Dự án Tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2010 (phần kinh phí mua sắm thiết bị) thuộc ch­ương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2010; gồm:

1. Mua bổ sung thiết bị cấp cho 07 trường Mầm non: 272.198.388 đồng

a) Đơn vị được trang cấp thiết bị, số lượng: (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

b) Giá thiết bị: Áp dụng theo giá chi tiết trúng thầu được phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

+ Nhà chơi đồng hồ một cầu trượt: 20.350.000 đồng/bộ

+ Tổ hợp đồ chơi cấu trúc Nhà sàn: 17.600.000 đồng/bộ

+ Bập bênh con giống đơn: 935.484 đồng/bộ

(giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí và chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo trì và các loại chi phí liên quan khác)

c) Đơn vị thực hiện cung cấp hàng: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuyết Nga (Địa chỉ: 171 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội)

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày
2. Chi phí khác (thẩm định giá, đấu thầu...): 11.848.612 đồng
Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thông báo cho đơn vị trúng thầu được biết. Tổ chức ký hợp đồng mua bán thiết bị với nhà thầu trúng thầu, thực hiện đúng Luật đấu thầu, hồ sơ mời thầu. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận thiết bị kiểm tra số lượng, chất lượng thiết bị khi giao nhận.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà n­ư­­ớc tỉnh và thủ tr­ư­­ởng các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- Như­­­ Điều 3 QĐ (để thực hiện); phã chñ tÞch

- Lư­­­u: VT,VX.BìnhPH10b.

Vương Văn Việt (đã ký)
Phụ lục:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TRANG CẤP THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI

THUỘC DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 3191 /QĐ-UBND ngày 11 /9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT

Đơn vị được trang cấp

Số lượng (bộ)

Đơn giá (đồng/bộ)

Thành tiền (đồng)

Nhà chơi đồng hồ một cầu trượt

Tổ hợp đồ chơi cấu trúc Nhà sàn

Bập bênh con giống đơn

Nhà chơi đồng hồ một cầu trượt

Tổ hợp đồ chơi cấu trúc Nhà sàn

Bập bênh con giống đơn

1

Trường Mầm non Hải Vân - Huyện Như Thanh

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

2

Trường Mầm non Bình Sơn - Huyện Triệu Sơn

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

3

Trường Mầm non Lộc Tân - Huyện Hậu Lộc

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

4

Trường Mầm non Định Tân - Huyện Yên Định

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

5

Trường Mầm non Thiệu Giao - Huyện Thiệu Hóa

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

6

Trường Mầm non Thạch Tân - Huyện Thạch Thành

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484

7

Trường Mầm non Xuân Lai - Huyện Thọ Xuân

01

01

01

20.350.000

17.600.000

935.484

38.885.484
TỔNG CỘNG:

07

07

07


272.198.388Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương