TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang9/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

3. Ph­­¬ng h­­íng tuÇn 19.

+ Duy tr× tèt c¸c nÒn nÕp do tr­êng, líp quy ®Þnh.

+ Tuyªn d­¬ng khen th­ëng nh÷ng häc sinh ch¨m häc, cã tiÕn bé trong häc tËp.

TÝch cùc tham gia viÖc ch¨m sãc c©y xanh, ®o¹n ®­êng tù qu¶n do Liªn §éi ph¸t ®éng.4. Líp v¨n nghÖ theo chñ ®iÓm Uèng n­íc nhí nguån.
Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹y.đường kết nối mũi tên thẳng 42

TuÇn 19

Thø hai ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2016

Buæi s¸ng

TiÕt 1: Chµo cê

Sinh ho¹t tËp thÓ.

đường kết nối thẳng 121


TiÕt 2: To¸n

DiÖn tÝch h×nh thang

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.

- RÌn kü n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan.

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.II. §å dïng dạy học:

- GV: ChuÈn bÞ b¶ng phô vµ c¸c m¶nh b×a cã h×nh d¹ng nh­ h×nh vÏ trong SGK.

- HS: ChuÈn bÞ giÊy kÎ « vu«ng, th­íc kÎ, kÐo

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò:

+ Nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c.

- GV nhËn xÐt.


- HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt, bæ sung.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi :

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.- L¾ng nghe.2.2. H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang
* GV nªu vÊn ®Ò: tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD ®· cho.

- HS cã nªu ý t­ëng cña m×nh( nÕu cã)


-Yªu cÇu HS sö dông ®å dïng ®· chuÈn bÞ thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña GV:

- HS lÊy th­íc kÎ, kÐo, giÊy cã « vu«ng.


+ X¸c ®Þnh trung ®iÓm M cña c¹nh BC.

+ C¾t rêi h×nh tam gi¸c ABM.

+ GhÐp l¹i nh­ h­íng dÉn trong SGK ®Ó ®­îc h×nh tam gi¸c ADK.

+ So s¸nh diÖn tÝch h×nh thang ABCD vµ diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK?

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK?

+ So s¸nh ®é dµi cña DK víi tæng ®é dµi cña DC vµ CK?

*VËy:

( DK x AH) : 2 = ( DC + CK) x AH : 2+ So s¸nh ®é dµi cña CK vµ ®é dµi cña AB?

+ VËy: DiÖn tÝch h×nh thang lµ:

( DC + AB) x AH : 2

+ AB, DC lµ nh÷ng yÕu tè nµo cña h×nh thang ABCD?

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang?

* GV chèt l¹i quy t¾c. Gäi HS ®äc quy t¾c cã trong SGK.

- Gäi a, b lµ ®é dµi 2 ®¸y h×nh thang, h lµ chiÒu cao cña h×nh thang. Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang?

* GV chèt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang. Ghi b¶ng.

- Cho HS lµm VD ¸p dông c«ng thøc tÝnh DT h×nh thang cã a= 4cm; b=3cm; h=2cm

- Gäi HS chèt c¸ch tÝnh.+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang?

-đường kết nối thẳng 120 HS thùc hiÖn lµm tõng b­íc theo h­íng dÉn.

- DiÖn tÝch h×nh thang ABCD b»ng diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK.

- HS nªu: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c ADK lµ: (DK x AH) : 2

- DK = DC + CK.

- HS theo dâi.

- CK = AB.


- HS theo dâi.
- Lµ ®¸y.
- HS nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.

- HS nªu c«ng thøc, viÕt l¹i c«ng thøc ra giÊy nh¸p: S =

- HS vËn dông c«ng thøc tÝnh DT h×nh thang ra giÊy nh¸p.

- Chèt DT ®óng lµ 7 cm2

- NhiÒu HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh.


2.3. LuyÖn tËp.
Bµi 1: Cho HS nªu YC, lµm bµi vµo giÊy nh¸p.
* Cñng cè: C¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.

- HS lµm bµi c¸ nh©n.Mét sè HS nªu kÕt qu¶ t×m ®­îc. a)50 cm2 b) 84 m2

- HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung, söa sai.

- HS nªu l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.


Bµi 2:

-YC HS lµm phÇn a, ®æi chÐo bµi nhËn xÐt cho nhau, sau ®ã mét sè HS nªu kÕt qu¶.

- GV quan t©m, gióp ®ì HS lµm bµi chËm.

- GV nh¾c l¹i kh¸i niÖm h×nh thang vu«ng.


- HS nªu yªu cÇu bµi tËp, 1 HS lªn b¶ng lµm .

- HS lµm bµi c¸ nh©n, ch÷a bµi.

- S == 20 ( cm2)Bµi 3:

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

+ Muèn tÝnh diÖn tÝch thöa ruéng cÇn biÕt ®iÒu g×?

- Yªu cÇu HS vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ®Ó gi¶i to¸n.

- GV gióp ®ì HS lµm bµi chËm.

* GV chèt c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.

- 2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS ph©n tÝch néi dung bµi to¸n.

-...t×m chiÒu cao cña thöa ruéng h×nh thang.


- HS tù lµm bµi, ®æi chÐo bµi trong nhãm ®«i ch÷a bµi.

ChiÒu cao : (110 + 90,2): 2 = 100,1 (m)

DiÖn tÝch thöa ruéng :

(110 + 90,2 ) x 100,1 : 2=10020,01(m2)3.Cñng cè dÆn dß:

+ Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ta lµm thÕ nµo?

+ Nªu c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang?

- NhËn xÐt, dÆn HS vÒ nhµ «n bµi;đường kết nối thẳng 119


TiÕt 3 + 4: GV chuyªn so¹n d¹y.

đường kết nối thẳng 118


Buæi chiÒu

TiÕt 1: TËp ®äc

Ng­êi c«ng d©n sè Mét.

I. Môc tiªu:

- §äc ®óng ng÷ ®iÖu v¨n b¶n kÞch, hiÓu mét sè tõ ng÷ míi vµ khã cã trong bµi: Sa-x¬-lu L«-ba, gi¸m quèc, Phó L·ng Sa, ph¾c tuya,

- HiÓu ®­îc t©m tr¹ng cña ng­êi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh day døt, tr¨n trë t×m con ®­êng cøu n­íc.

- §äc tr«i ch¶y l­u lo¸t, diÔn c¶m ®o¹n kÞch. Ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt víi lêi t¸c gi¶ (anh Thµnh, anh Lª). §óng ng÷ ®iÖu c©u kÓ, c©u hái, c©u cÇu khiÕn…phï hîp tÝnh c¸ch, t©m tr¹ng cña tõng nh©n vËt.

- Gi¸o dôc lßng kÝnh yªu B¸c Hå

II. §å dïng d¹y- häc:

- Tranh minh ho¹ bµi ®äc- SGK. S­u tÇm ¶nh chôp bÕn Nhµ Rång

- B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n kÞch cÇn luyÖn ®äc diÔn c¶m

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:


1. Më ®Çu:

- GV giíi thiÖu chñ ®iÓm Ng­êi c«ng d©n.2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. LuyÖn ®äc:

- Yªu cÇu 1 HS ®äc lêi giíi thiÖu, c¶nh trÝ

- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc tõ khã: ph¾c-tuya, Sa-x¬-lu L«-ba, Phó L·ng Sa, ...

- Cho HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n:


- HD HS t×m hiÓu tõ khã .


- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- Gäi 3 HS ®äc c¶ bµi.

- GV ®äc

2.3. T×m hiÓu bµi:

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm, tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu bµi SGK:

+ Anh Lª gióp anh Thµnh viÖc g×?

+ Nh÷ng c©u nãi nµo cña anh Thµnh cho thÊy anh lu«n nghÜ tíi d©n, tíi n­íc?


+ Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 3- SGK?
+ Nªu néi dung chÝnh cña phÇn 1 trÝch ®o¹n kÞch?

- GV chèt néi dung .


2.3. §äc diÔn c¶m:

- Gäi 3 HS ®äc ph©n vai: anh Thµnh, anh Lª, ng­êi dÉn chuyÖn.

- GV h­íng dÉn ®äc diÔn c¶m: Tõ ®Çu ®Õn ... ®ång bµo kh«ng?

- Cho HS luyÖn ®äc trong nhãm.

- Yªu cÇu HS thi ®äc diÔn c¶m.

- GV nhËn xÐt.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu ý nghÜa cña trÝch ®o¹n kÞch?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS vÒ luyÖn ®äc l¹i vµ chuÈn bÞ bµi sau.

- HS theo dâi chñ ®iÓm.


- L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc tr­íc líp. HS theo dâi

- HS luyÖn ®äc c¸c tõ: ph¾c-tuya,

Sa-x¬-lu L«-ba, Phó L·ng Sa, ...
- NhiÒu HS ®äc tiÕp nèi

+ §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn ... lµm g×?

+ §o¹n 2: TiÕp ®Õn ... Sµi Gßn nµy n÷a.

+ §o¹n 3: Cßn l¹i.

- HS t×m hiÓu nghÜa c¸c tõ: ph¾c-tuya, ®èc häc, Phó L·ng Sa, ...

- HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- 3 HS ®äc toµn bé trÝch ®o¹n kÞch

- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái.


+ ... t×m viÖc lµm ë Sµi Gßn.

+ HS tù nªu, VD: Chóng ta lµ ®ång bµo. Cïng m¸u ®á da vµng víi nhau. ... anh cã khi nµo nghÜ ®Õn ®ång bµo kh«ng?

+ ... Anh Lª nghÜ ®Õn viÖc lµm cña b¹n, anh Thµnh nghÜ ®Õn viÖc cøu n­íc ...

- HS nªu: T©m tr¹ng cña ng­êi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh day døt, tr¨n trë t×m ®­êng cøu n­íc, cøu d©n.


- 3 HS ®äc theo vai.


- HS tù t×m c¸ch ®äc diÔn c¶m.
- HS luyÖn ®äc trong nhãm.

- HS thi ®äc diÔn c¶m.

- T©m tr¹ng day døt, tr¨m trë t×m con ®­êng cøu n­íc, cøu d©n cña ng­êi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh.đường kết nối thẳng 117


TiÕt 2: To¸n (t¨ng)

Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m

I. Môc tiªu

- Cñng cè cho HS c¸ch thùc hiÖn gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m

- Båi d­ìng niÒm say mª häc to¸n

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc


1. KiÓm tra bµi cò:

- Nªu c¸c quy t¾c chia sè thËp ph©n ®· häc?2. Giíi thiÖu bµi

3. H­íng dÉn «n tËp

- GV ®­a ra hÖ thèng bµi tËp, yªu cÇu Hs lµm bµi. GV kÕt hîp kÌm cÆp HS lµm bµi chËm.

* HÖ thèng bµi tËp

Bµi 1: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña:

3 vµ 4 ; 0,15 vµ 0,4 ; 175 vµ 500 ; 3,969 vµ 6,72.

- Gäi HS ®äc yªu cÇu.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi vµo vë.

- GV nhËn xÐt, chèt c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè

Bµi 2: Mét tr­êng TiÓu häc tæ chøc thi tèt nghiÖp. Cã 220 HS tham gia, trong ®ã cã 88 HS ®¹t ®iÓm 9,10; 121 HS ®¹t ®iÓm 7,8; cßn l¹i lµ ®iÓm 5,6. Hái sè Hs ®¹t ®iÓm 9,10; ®iÓm 7,8; ®iÓm 5,6 lÇn l­ît ®¹t bao nhiªu phÇn tr¨m?

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè vµ c¸ch céng, trõ tØ sè phÇn tr¨m.

Bµi 3: Trong ®ît kiÓm tra To¸n, líp 5A cã 40 HS, trong ®ã 35% ®¹t ®iÓm 9,10; 40% ®¹t ®iÓm 7,8; cßn l¹i ®¹t ®iÓm 5,6. Hái cã bao nhiªu phÇn tr¨m häc sinh ®¹t ®iÓm 5,6? Sè HS ®¹t ®iÓm 5,6 lµ bao nhiªu em?

- Gäi HS ®äc néi dung bµi.

- Yªu cÇu HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV nhËn xÐt, chèt c¸ch t×m mét sè khi biÕt tØ sè phÇn tr¨m cña nã.

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè? C¸ch t×m mét sè khi biÕt sè phÇn tr¨m t­¬ng øng víi nã?

- NhËn xÐt tiÕt häc

- HS nªu quy t¾c vµ cho vÝ dô.


- HS lµm bµi tËp ®­îc giao vµ mét sè tr×nh bµy miÖng bµi lµm, vµi HS lªn b¶ng lµm bµi

- HS nªu yªu cÇu.

- HS tù lµm vµo vë, 2 Hs lªn b¶ng lµm bµi:

3: 4 = 75%; 0,15 : 0,4= 37,5% ;

175 : 500 = 35 % ; 3,969 : 6,72=59,06%

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS ph©n tÝch bµi to¸n.

- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm bµi.

Sè phÇn tr¨m HS ®¹t ®iÓm 9,10 lµ:

88 : 220 = 40%

Sè phÇn tr¨m HS ®¹t ®iÓm 7,8 lµ:

121 : 220 = 55 %

Sè phÇn tr¨m HS ®¹t ®iÓm 5,6 lµ:

100% - 40% - 55% = 5 %

§¸p sè: 40%; 55%;5%


- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS thùc hiÖn yªu cÇu.

- 1HS tr×nh bµy miÖng c¸ch lµm, 1 Hs lµm b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë:

HS ®¹t ®iÓm 5,6chiÕm sè phÇn tr¨m lµ:

100% - 35% - 40 % = 25 %

Sè häc sinh ®¹t ®iÓm 5,6lµ:

40 x 25 : 100 = 10 ( häc sinh)

§¸p sè: 25 %; 10 HS.đường kết nối mũi tên thẳng 116


TiÕt 3: TiÕng ViÖt (t¨ng)

LuyÖn tËp vÒ nghÜa cña tõ

I. Môc tiªu:

- HS n¾m ch¾c nghÜa cña tõ liªn quan ®Õn: tõ ®ång ©m, tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ nhiÒu nghÜa.

- VËn dông ph©n biÖt ®­îc c¸c nghÜa cña tõ ë c¸c d¹ng kh¸c nhau.

II. Ho¹t ®éng d¹y häc

1. KiÓm tra: NghÜa cña tõ ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng d¹ng nµo? LÊy VD.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2. 2. ¤n tËp


- ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa( hoÆc tr¸i nghÜa)? LÊy VD?

- ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m? LÊy VD?

- Tõ nhiÒu nghÜa ®­îc thÓ hiÖn ë nh÷ng nghÜa nµo?

- Ta th­êng dùa vµo ®©u ®Ó ph©n biÖt ®­îc nghÜa cña tõ?

- NghÜa gèc, nghÜa chuyÓn cña tõ cã liªn quan g× ®Õn nhau? LÊy VD?

Bµi tËp

Bµi 1: T×m c¸c tõ ®ång nghÜa vµ tr¸i nghÜa víi c¸c tõ sau:l¶ng( ®i), li ti, r¾n rái.

* GV cã thÓ cho HS x¸c ®Þnh tõ lo¹i mét sè tõ. VD: l¶ng tr¸nh thuéc tõ lo¹i nµo?...


Bµi 2: Trong c¸c tËp hîp tõ sau, ph©n biÖt tõ ®ång ©m vµ tõ nhiÒu nghÜa:

a. mïa thu, thu tiÒn, thu chi

b. ao s©u, chim s©u, s©u s¾c.

c. tranh nhau, bøc tranh, c¹nh tranh.

- Dùa vµo ®©u ®Ó ph©n biÖt ®­îc ®ång ©m hay nhiÒu nghÜa?

Bµi 3: Ph©n biÖt nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña mçi tËp hîp tõ sau:

a. ®Ñp: xinh ®Ñp, ®Ñp nÕt, ®Ñp ®«i.

b. s¸ch: (lêi) nãi s¸ch vë, lµm ®óng s¸ch, quyÓn s¸ch

c.b¾n: b¾n sóng, b¾n tin, bôi b¾n vµo m¾t.

- Yªu cÇu HS kh¸ giái ®Æt mét sè c©u víi tõ trong bµi.


- HS tr¶ lêi miÖng c¸ nh©n.

- NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn.


- Tõ mang nghÜa gèc th­êng g¾n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ hoÆc ho¹t ®éng cña ng­êi hoÆc con vËt…

- NghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn bao giê còng cã mèi quan hÖ Ýt nhiÒu vÒ nghÜa.

VD: r¾n nh­ ®¸ vµ tÝnh nã r¾n l¾m.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ lµm tõng bµi.

- HS t×m l­îng tõ theo kh¶ n¨ng.

VD: r¾n rái: r¾n, cøng, cøng r¾n, ch¾c, ch¾c ch¾n…>< mÒm, mÒm m¹i, mÒm dÎo, mÒm máng…

- HS nªu yªu cÇu vµ lµm bµi tËp vµo vë.

- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi

- Líp ch÷a bµi, chèt ®¸p ¸n ®óng

- HS cã thÓ gi¶i thÝch v× sao chän lµ tõ ®ång ©m hay nhiÒu nghÜa.

- Dùa vµo hiÖn t­îng ®ång ©m vµ nghÜa cña tõ trong v¨n c¶nh cña tËp hîp tõ ®ã.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- Lµm miÖng tr­íc líp.

- Chèt ®¸p ¸n ®óng: NghÜa gèc cña tõng phÇn lµ:

a.(xinh) ®Ñp; b.(quyÓn) s¸ch; c. (b¾n) sóng.


3. Cñng cè, dÆn dß.

- Gäi HS nªu l¹i nh÷ng ý chÝnh cña bµi.

- GV nhËn xÐt, dÆn HS vÒ nhµ «n bµi.

đường kết nối thẳng 115


Thø ba ngµy 05 th¸ng 1 n¨m 2016

TiÕt 1: §¹o ®øc

Em yªu quª h­¬ng

I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy HS biÕt:

- Mäi ng­êi cÇn ph¶i yªu quª h­¬ng.

- ThÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh.

- Yªu quý, t«n träng nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h­¬ng. Gãp phÇn x©y dùng quª h­¬ng.II.Tµi liÖu, ph­¬ng tiÖn:

- C¸c bµi h¸t, bµi th¬ nãi vÒ t×nh yªu quª h­¬ng.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:

1. Giíi thiÖu bµi:

2. Néi dung:

2.1. Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu truyÖn C©y ®a lµng em

GV kÓ chuyÖn C©y ®a lµng em.

- Yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.

- GV cã thÓ ®Æt thªm c©u hái më réng.VD : + Nªu nh÷ng tõ ng÷, chi tiÕt cho thÊy Hµ rÊt yªu quª h­¬ng?

+ H·y nªu nh÷ng viÖc lµm cña em thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng?

- GV tiÓu kÕt.

2.2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp1 SGK.

- Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó lµm bµi tËp 1.

- GV kÕt luËn: Tr­êng hîp a, b, c, d, e thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng.

- Ghi nhí SGK.2.3. Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ.

- GV yªu cÇu HS trao ®æi víi nhau theo c¸c gîi ý:

+ Quª b¹n ë ®©u? B¹n biÕt nh÷ng g× vÒ quª h­¬ng m×nh?

+ B¹n ®· lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng?

- GV kÕt luËn vµ khen mét sè HS ®· biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ.

2.4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: Yªu cÇu HS ®äc th¬ hoÆc h¸t bµi h¸t vÒ t×nh yªu quª h­¬ng.


- HS theo dâi.

-HS th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái trong SGK.

- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

- C¶ líp trao ®æi, bæ sung.


- Mét sè HS nªu c¸ nh©n tr­íc líp.

- HS th¶o luËn nhãm ®«i.

- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Vµi HS ®äc Ghi nhí trong SGK.
- HS th¶o luËn cÆp ®«i tõng ý theo gîi ý

- Tr×nh bµy tr­íc líp theo tõng ý.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS lªn b¶ng thÓ hiÖn c¸ nh©n.3.Cñng cè, d¨n dß:

+ Nªu nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng.

- NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS vÒ nhµ «n bµi, chuÈn bÞ bµi sau.

đường kết nối thẳng 114


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp

I. Môc tiªu: Gióp HS:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh.

- ¤n tËp chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.

II. §å dïng:

- B¶ng nhãm.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò :

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang?

- GV nhËn xÐt.

- 2 HS lªn b¶ng nªu, HS c¶ líp nhËn xÐt.2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi:

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. LuyÖn tËp

- L¾ng nghe.Bµi 1:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ H·y nhËn xÐt ®¬n vÞ ®o cña c¸c sè ®o?

+ C¸c sè ®ã thuéc lo¹i sè nµo?

-Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n. GV gióp ®ì HS nÕu cÇn.

- Tæ chøc cho HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng, GV nhËn xÐt, bæ sung, söa sai ( nÕu cã).

-Yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.

* Cñng cè: C¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang.


- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- Cïng ®¬n vÞ ®o

- Vµi HS nªu.

- 3 HS lªn b¶ng lµm.D­íi líp lµm vµo vë.

a) = 70 (cm2)

b)(+) x :2 = (m2)

- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu l¹i.


Bµi 2 :

- YC HS ®äc ®Ò bµi, vÏ h×nh vµ ghi sè ®· cho vµo h×nh vÏ.YC HS tãm t¾t & lµm vµo vë.

GV cã thÓ gîi ý víi HS lµm bµi chËm:

+ YÕu tè nµo cña h×nh thang ®· biÕt

+ CÇn t×m yÕu tè nµo?

+ T×m ®¸y bÐ b»ng c¸ch nµo?

+ T×m chiÒu cao b»ng c¸ch nµo?

- Gäi HS chèt c¸ch tÝnh DT h×nh thang.


- HS ®äc ®Ò bµi, ph©n tÝch ®Ò.

- 2 HS lµm vµo b¶ng nhãm, c¶ líp lµm vµo vë.

- Ch÷a bµi trªn b¶ng, ®èi chiÕu ch÷a bµi cña m×nh.

- Chèt c¸ch lµm vµ ®¸p ¸n ®óng :

§¸p sè: 4837,5 kg thãc.
Bµi 3:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu.

- GV treo b¶ng phô ghi s½n 2 nhËn ®Þnh & h×nh vÏ.

- YC HS tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn & gi¶i thÝch.

- GV chèt ®¸p ¸n ®óng: a) §, b)S

- 2 HS ®äc ®Ò bµi

- 1 HS lµm bµi trªn b¶ng phô, c¶ líp lµm vµo vë.

- Ch÷a bµi,chèt ®¸p ¸n ®óng.3. Cñng cè , dÆn dß :

+ Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh thang ta lµm nh­ thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

đường kết nối thẳng 113


TiÕt 3: KÓ chuyÖn

ChiÕc ®ång hå

I. Môc tiªu:

- Dùa vµo tranh minh ho¹ vµ lêi kÓ cña GV , HS kÓ l¹i ®­îc râ rµng tõng ®o¹n vµ toµn

bé c©u chuyÖn ChiÕc ®ång hå.

- HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn : Trong x· héi, mçi ng­êi lao ®éng g¾n bã víi mét c«ng viÖc, c«ng viÖc nµo còng quan träng còng ®¸ng quý.II. §å dïng d¹y häc :

- Tranh minh ho¹ truyÖn (SGK)III. Ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :

1. KiÓm tra bµi cò:

- Gäi 2 HS kÓ l¹i mét c©u chuyÖn vÒ nh÷ng ng­êi biÕt sèng ®Ñp, mang l¹i niÒm vui, h¹nh phóc cho ng­êi kh¸c.

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. H­íng dÉn kÓ chuyÖn:

+ GV kÓ lÇn 1

+ GV kÓ lÇn 2 chØ vµo tranh minh ho¹.

+ GV kÓ lÇn 3 kÕt hîp gi¶i thÝch c¸c tõ: tiÕp qu¶n, ®ång hå qu¶ quýt

- Nªu néi dung chÝnh cña tõng tranh ?

a) HS kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn.

- HS kÓ nèi tiÕp theo tranh

- GV gióp ®ì HS cßn lóng tóng.

- GV nhËn xÐt.
b) HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn.

- Gäi 2 - 3 em lªn kÓ.

- GV nhËn xÐt.

c) Trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn

+ C©u chuyÖn khuyªn ta ®iÒu g×.?
+ Em cã suy nghÜ g× vÒ h×nh ¶nh B¸c Hå qua c©u chuyÖn trªn ?

- GV më réng vÒ h×nh ¶nh B¸c Hå.3. Cñng cè, dÆn dß:

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. C¶ líp b×nh chän ng­êi kÓ chuyÖn hay nhÊt trong tiÕt häc.

- Yªu cÇu HS vÒ nhµ tËp kÓ l¹i chuyÖn . sau.

- 2 HS kÓ tr­íc líp

- HS d­íi líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nghe diÔn biÕn c©u chuyÖn.

- Quan s¸t tranh, theo dâi truyÖn.

- T×m hiÓu, nªu nh÷ng tõ khã.


- HS nªu:

+Tranh 1: §­îc tin Trung ­¬ng rót bít mét sè ng­êi ®i häc líp tiÕp qu¶n Thñ ®«, c¸c c¸n bé bµn t¸n s«i næi. Ai nÊy ®Òu h¸o høc muèn ®i

+Tranh 2: Gi÷a lóc ®ã, B¸c ®Õn th¨m héi nghÞ. C¸c ®¹i biÓu ïa ra ®ãn B¸c.

+Tranh 3: Khi nãi ®Õn nhiÖm vô cña toµn §¶ng lóc nµy, B¸c rót ra chiÕc ®ång hå qu¶ quýt. B¸c m­în c©u chuyÖn vÒ chiÕc ®ång hå ®Ó ®¶ th«ng t­ t­ëng c¸n bé ...

+Tranh 4: C©u chuyÖn vÒ chiÕc ®ång hå cña B¸c khiÕn ai nÊy ®Òu thÊm thÝa.

- HS tËp kÓ l¹i tõng ®o¹n c©u chuyÖn theo nhãm. Dùa vµo lêi kÓ cña thÇy, c« vµ tranh minh ho¹.

- §¹i diÖn mçi nhãm thi kÓ tõng ®o¹n chuyÖn kÓ tiÕp nèi nhau: nhãm 1 kÓ tranh1, nhãm 2 kÓ tiÕp.C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung

- 3 HS thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn.

- C¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän ng­êi kÓ chuyÖn hay nhÊt.

- Mçi ng­êi cã mét c«ng viÖc theo sù s¾p xÕp, kh«ng ai lµm thay ®­îc cho ai.

- Vµi HS nªu.
- HS l¾ng nghe.


đường kết nối thẳng 112


TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u

C©u ghÐp

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc møc ®é c©u ghÐp ë møc ®é ®¬n gi¶n.

- NhËn biÕt ®­îc c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n, x¸c ®Þnh ®­îc c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp; ®Æt ®­îc c©u ghÐp.

II. §å dïng d¹y häc:

- Vë bµi tËp TiÕng ViÖt tËp2

- B¶ng phô ghi s½n ®o¹n v¨n ë môc 1 ®Ò HD HS nhËn xÐt; B¶ng nhãm.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu :


1. Bµi míi:

1.1.GV giíi thiÖu bµi:

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.- HS l¾ng nghe.1.2. PhÇn nhËn xÐt

- Gäi 2 HS ®äc tiÕp nèi toµn bé néi dung c¸c bµi tËp.Yªu cÇu HS:

+ §¸nh sè thø tù c¸c c©u trong ®o¹n v¨n.

+ X¸c ®Þnh CN, VN trong tõng c©u.


- C¶ líp theo dâi SGK.

- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n cña §oµn Giái.

- D­íi líp lÇn l­ît thùc hiÖn tõng YC d­íi sù HD trùc tiÕp cña GV.- GV më b¶ng phô ®· viÕt ®o¹n v¨n, g¹ch d­íi bé phËn CN ,VN trong mçi c©u theo lêi ph¸t biÓu cña HS.

- GV quan t©m, gióp ®ì HS lµm bµi chËm.- HS ph¸t biÓu ý kiÕn tõng phÇn.

- Líp nhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng .

VD : Mçi lÇn dêi nhµ ®i, bao giê con khØ/ còng nh¶y phãc lªn ngåi lªn l­ng con chã to.


+ XÕp 4 c©u trªn vµo 2 nhãm c©u ®¬n & c©u ghÐp.

- C©u ®¬n: c©u 1

- C©u ghÐp: c©u 2,3,4+YC 3: Cã thÓ t¸ch mçi côm C- V trong mçi c©u ghÐp trªn thµnh mét c©u ®¬n ®­îc kh«ng?
- GV chèt vÒ kiÓu c©u.

- Kh«ng ®­îc, v× c¸c vÕ c©u diÔn t¶ nh÷ng ý cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau.T¸ch mçi vÕ c©u thµnh mét c©u ®¬n (kÓ c¶ tr­êng hîp bá qua quan hÖ tõ hÔ...th×) sÏ t¹o nªn mét chuçi c©u rêi r¹c, kh«ng g¾n kÕt víi nhau vÒ nghÜa.

1.3.PhÇn ghi nhí:

- Gäi 3 HS ®äc néi dung ghi nhí SGK.- C¶ líp theo dâi SGK.

- Vµi HS nªu Ghi nhí SGK.1.4.PhÇn luyÖn tËp

Bµi 1:

- GV gióp HS n¾m v÷ng YC BT: Bµi tËp nªu 2 YC: T×m c©u ghÐp trong ®o¹n v¨n. Sau ®ã x¸c ®Þnh vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp.

* GV cñng cè vÒ c©u ghÐp.


- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, trao ®æi theo cÆp. 3 HS lµm vµo b¶ng nhãm.

- §¹i diÖn HS mang bµi lªn b¶ng líp, c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.


Bµi 2:

- Tæ chøc cho HS lµm miÖng.

- Tæ chøc cho HS ch÷a bµi.

Bµi 3:

+ Nªu yªu cÇu?

- GV h­íng dÉn: §Ó ®iÒn thªm ®­îc mét vÕ c©u vµo chç trèng t¹o thµnh c©u ghÐp, ph¶i xem xÐt ý cña vÕ c©u ®· cho nãi vÒ c¸i g×.

- Tæ chøc cho HS lµm viÖc c¸ nh©n.

VD: Mïa xu©n ®· vÒ, c©y cèi ®©m chåi n¶y léc.

- HS ®äc YC, ph¸t biÓu ý kiÕn.

- Chèt ®¸p ¸n ®óng: Kh«ng thÓ t¸ch mçi vÕ c©u ghÐp nãi trªn thµnh mét c©u ®¬n v× mçi vÕ c©u thÓ hiÖn mét ý cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi ý cña vÕ c©u kh¸c.

- 1 HS nªu.

- HS chó ý theo dâi.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n, nãi tiÕp nªu kÕt qu¶.

- NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n hîp lÝ.

- Chèt vÒ c©u ghÐp.3. Cñng cè dÆn dß.

+ ThÕ nµo lµ c©u ghÐp? Cho vÝ dô?

- H­íng dÉn vÒ nhµ «n bµi, chuÈn bÞ bµi sau.

đường kết nối thẳng 111


Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹yđường kết nối thẳng 110


Thø t­ ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2016

Buæi s¸ng

TiÕt 1: LÞch sö

ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ.

I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt:

- TÇm quan träng cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.

- S¬ l­îc diÔn biÕn cña chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.

- Nªu ®­îc ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ.

- Yªu thÝch m«n häc. Tù hµo vÒ truyÒn thèng d©n téc.

II. §å dïng d¹y- häc:

- B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam (®Ó chØ ®Þa danh §iÖn Biªn Phñ).

- L­îc ®å (®Ó thuËt l¹i chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ).

- T­ liÖu vÒ chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ (¶nh, truyÖn kÓ).III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:

1. KiÓm tra bµi cò

- Nªu vai trß cña hËu ph­­¬ng ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p?

- §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­­¬ng mÉu toµn quèc ®­­îc tæ chøc nh»m môc ®Ých g×?

- Gv nhËn xÐt .2. Bµi míi

2.1. Gíi thiÖu bµi.

2.2.H§1: TËp ®oµn cø ®iÓm §iÖn Biªn Phñ vµ ©m m­­u cña giÆc Ph¸p

- Y/c HS ®äc thÇm SGK vµ nªu kh¸i niÖm: TËp ®oµn cø ®iÓmph¸o ®µi.

- GVtreo b¶n ®å hµnh chÝnh vµ yªu cÇu HS lªn chØ vÞ trÝ cña §iÖn Biªn Phñ.

- GV nªu: VÞ trÝ cña §BP lµ mét vÞ trÝ träng yÕu, ¸n ng÷ c¶ vïng T©y B¾c VN vµ Th­îng Lµo. Thùc d©n Ph¸p x©y dùng tËp ®oµn cø ®iÓm §BP kiªn cè nhÊt ë §«ng D­¬ng.

+Theo em v× sao Ph¸p l¹i x©y dùng §BP thµnh ph¸o ®µi v÷ng ch¾c nhÊt §«ng D­¬ng?

- NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch: Thùc d©n Ph¸p ®· x©y dùng §BP thµnh ph¸o ®µi kiªn cè, v÷ng ch¾c nhÊt víi ©m m­­u thu hót vµ tiªu diÖt bé ®éi chñ lùc cña ta.2.3.H§2: ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.

- Gv chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn theo c©u hái gîi ý cho tõng nhãm:

+ Nhãm 1: V× sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch §BP? Qu©n vµ d©n ta ®· chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch thÕ nµo?

+ Nhãm 2: Ta më chiÕn dÞch §BP gåm mÊy ®ît tÊn c«ng? kÓ l¹i tõng ®ît tÊn c«ng ®ã.

+ Nhãm3: V× sao ta giµnh ®­­îc th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §BP? Th¾ng lîi cña chiÕn dÞch §BP cã ý nghÜa nh­­ thÕ nµo víi lÞch sö d©n téc ta?
- Th¶o luËn: KÓ mét sè tÊm g­­¬ng chiÕn ®Êu tiªu biÓu trong chiÕn dÞch §BP?
- Gv tæ chøc cho tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.

- Gv nhËn xÐt kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm HS, bæ sung (nÕu cã).

- Gäi 1-2 HS tãm t¾t diÔn biÕn chiÕn dÞch §BP trªn l­îc ®å.


- HS ®äc thÇm vµ nªu

- TËp ®oµn cø ®iÓm: lµ nhiÒu cø ®iÓm hîp thµnh mét hÖ thèng phßng thñ kiªn cè.

- Ph¸o ®µi: C«ng tr×nh qu©n sù kiªn cè, v÷ng ch¾c ®Ó phßng thñ.

- 4 Hs lÇn l­­ît lªn b¶ng chØ trªn b¶n ®å.

- Hs nghe.

- HS nªu ý kiÕn tr­­íc líp.

- L¾ng nghe.

+Mïa ®«ng n¨m 1953, t¹i chiÕn khu ViÖt B¾c, Trung ­­¬ng §¶ng vµ B¸c ®· häp nªu quyÕt t©m giµnh th¾ng lîi trong chiÕn dÞch §BP ®Ó kÕt thóc cuéc kh¸ng chiÕn.

+Ta ®· chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch víi tinh thÇn cao nhÊt: Hµng v¹n tÊn vò khÝ ®­­îc chuyÓn vµo trËn ®Þa, gÇn 3 v¹n ng­­êi tham gia vËn chuyÓn l­­¬ng thùc, thùc phÈm.

- Trong chiÕn dÞch §BP cã 3 ®ît tÊn c«ng:

+§1: më vµo ngµy 13-3-1954 tÊn c«ng vµo phÝa b¾c cña §BP.

+§2: vµo ngµy 30-3-1954 ®ång lo¹t tÊn c«ng vµo ph©n khu trung t©m cña ®Þch ë M­­êng Thanh.

+§3: b¾t ®Çu tõ ngµy 1-5-1954…

- Ta giµnh chiÕn th¾ng trong chiÕn dÞch §BP v× cã ®­­êng lèi l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng. Qu©n vµ d©n cã tinh thÇn chiÕn ®Êu kiªn c­­êng. H¬m n÷a ta nhËn ®­­îc sù ñng hé nhiÖt t×nh cña b¹n bÌ quèc tÕ.

- H§ nhãm 4: KÓ vÒ c¸c nh©n vËt tiªu biÓu nh­­ anh Phan §×nh Giãt lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai, …

- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm theo dâi vµ bæ sung ý kiÕn.

- HS tr×nh bµy trªn l­îc ®å chiÕn dÞch §BP.3. Cñng cè dÆn dß

+ Nªu suy nghÜ cña em vÒ h/¶ ®oµn xe thå phôc vô chiÕn dÞch §BP?

+ Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ h/¶ l¸ cê "QuyÕt chiÕn quyÕt th¾ng" tung bay trªn nãc hÇm t­­íng §ê Ca-xt¬-ri.

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.đường kết nối thẳng 109


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp chung

I. Môc tiªu : Gióp HS:

- Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng, h×nh thang.

- Cñng cè vÒ gi¶i to¸n liªn quan ®Õn diÖn tÝch vµ tØ sè phÇn tr¨m.

- GD häc sinh tr×nh bµy khoa häc.II. §å dïng d¹y -häc

- B¶ng phô.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò

- Nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh thang?

- Gv nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi:

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. LuyÖn tËp

Bµi 1:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi vµ x¸c ®Þnh y/c bµi tËp.

- GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng.

- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.

- Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi. GV nhËn xÐt.

*Cñng cè cho HS kÜ n¨ng vËn dông trùc tiÕp c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng.Bµi 2:

- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- GV vÏ h×nh lªn b¶ng nh­­ trong SGK, h­íng dÉn HS x¸c ®Þnh râ yªu cÇu bµi.

- GV gióp ®ì HS lµm bµi.

- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV nhÊn m¹nh viÖc vËn dông c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang trong t×nh huèng cã yªu cÇu ph©n tÝch h×nh vÏ tæng hîp.

* Cñng cè: C¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang, c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.
Bµi 3:

- Gäi HS ®äc bµi to¸n.

+ Bµi cho biÕt g×?

+ Bµi cã mÊy yªu cÇu?


+ Muèn tÝnh ®­îc sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc, tr­íc hÕt cÇn biÕt g×?

+ §Ó tÝnh ®­îc diÖn tÝch trång ®u ®ñ cÇn biÕt g×?

+ §Ó so s¸nh sè c©y chuèi víi sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc tr­íc hÕt cÇn t×m g×?

- Yªu cÇu HS lµm bµi.

- GV nhËn xÐt .


* Chèt: VËn dông tØ sè phÇn tr¨m ®Ó gi¶i to¸n

- 2 HS nèi tiÕp nhau nªu, HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt.


- L¾ng nghe.

- 1 Hs ®äc to, líp ®äc thÇm.

- 1 Hs nh¾c l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng.

- HS lµm bµi vµo vë.3 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS nhËn xÐt, sau ®ã ®æi vë kiÓm tra chÐo cho nhau.

a) S = 3 x4 : 2 = 6 cm2;

b) S = 2,5 x 1,6 : 2 = 2 m2

c) S = dm2

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp, líp ®äc thÇm.

- Theo dâi.


- HS lµm bµi.
- HS ch÷a bµi. HS nhËn xÐt.

DiÖn tÝch h×nh thang ABED lµ :

( 1,6 + 2,5 ) x 1,2 : 2 = 2,46( dm2)

DiÖn tÝch tam gi¸c BEC lµ:

1, 3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2)

DiÖn tÝch h×nh thang ABED lín h¬n diÖn tÝch tam gi¸c BEC lµ:

2,46 - 0,78 = 1,68 ( dm2).

- 1 HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm.

- HS nªu, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- 2 yªu cÇu:

a. TÝnh sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc.

b. So s¸nh sè c©y chuèi víi sè c©y ®u ®ñ trång ®­îc.

- CÇn biÕt diÖn tÝch trång ®u ®ñ .
- BiÕt diÖn tÝch m¶nh v­ên.
- T×m diÖn tÝch trång chuèi vµ t×m sè c©y chuèi trång ®­îc.

- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm bµi. Hs theo dâi, nhËn xÐt.

a) 480 c©y. b) 120 c©y.


3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c? DiÖn tÝch tam gi¸c vu«ng? DiÖn tÝch h×nh thang?

- GV nhËn xÐt, tiÕt häc, dÆn dß HS.

đường kết nối thẳng 108


TiÕt 3: TËp ®äc

Ng­êi c«ng d©n sè mét( tiÕp)

I. Môc tiªu:

- BiÕt ®äc ®óng v¨n b¶n kÞch: §äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt, ®äc ®óng ng÷ ®iÖu c¸c c©u kÓ, c©u hái phï hîp t©m tr¹ng tõng nh©n vËt

- BiÕt ph©n vai ®äc diÔn c¶m ®o¹n kÞch

- HiÓu néi dung phÇn 2: Ng­êi thanh niªn yªu n­íc NguyÔn TÊt Thµnh quyÕt ra n­íc ngoµi t×m ®­êng cøu d©n, cøu n­íc vµ ý nghÜa cña trÝch ®o¹n kÞch: Ca ngîi lßng yªu n­íc, tÇm nh×n xa vµ quyÕt t©m cøu n­íc cña NguyÔn TÊt Thµnh.

- Yªu quý vµ tù hµo truyÒn thèng cña con ng­êi ViÖt Nam.

II. §å dïng d¹y- häc:

- B¶ng phô viÕt s½n c¸c tõ: La-tót-s¬ T¬-rª-vin, A-lª hÊp; ®o¹n kÞch cÇn h­íng dÉn HS luyÖn ®äcIII. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò:

- Yªu cÇu HS ®äc theo vai ®o¹n kÞch ë phÇn1

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. LuyÖn ®äc:

- Yªu cÇu 1 Hs ®äc

- Cho HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n:

+ Yªu cÇu HS luyÖn ®äc tõ khã lµ tiÕng n­íc ngoµi vµ t×m hiÓu nghÜa c¸c tõ .


- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp

- Gäi HS ®äc c¶ bµi

- GV ®äc toµn bé ®o¹n trÝch2.3. T×m hiÓu bµi:

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm, tr¶ lêi c©u hái t×m hiÓu bµi SGK:

+ Anh Lª, anh Thµnh ®Òu lµ nh÷ng thanh niªn yªu n­íc, nh­ng gi÷a hä cã g× kh¸c nhau?

+ QuyÕt t©m cña anh Thµnh ®i t×m ®­êng cøu n­íc ®­îc thÓ hiÖn qua lêi nãi, cö chØ nµo?


+ “Ng­êi c«ng d©n sè Mét” trong ®o¹n kÞch lµ ai? V× sao cã thÓ gäi nh­ vËy?2.4. §äc diÔn c¶m:

- Gäi 4 HS ®äc ph©n vai


- GV h­íng dÉn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 2
- Cho HS luyÖn ®äc trong nhãm

- Yªu cÇu HS thi ®äc diÔn c¶m

- GV nhËn xÐt.

3. Cñng cè, dÆn dß:

- GV yªu cÇu HS nªu ý nghÜa cña trÝch ®o¹n kÞch

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS vÒ luyÖn ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

- HS ®äc ph©n vai. Líp nhËn xÐt.

- HS ®äc

- NhiÒu HS ®äc tiÕp nèi

+ §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn ... say sãng n÷a ...

+ §o¹n 2: Cßn l¹i

+ HS luyÖn ®äc c¸c tõ: La-tót-s¬ T¬-rª-vin, A-lª hÊp

+ HS t×m hiÓu nghÜa c¸c tõ: hïng t©m tr¸ng khÝ, BiÓn §á, ..., gi¶i thÝch ý nghÜa 2 c©u nãi cña anh Lª vµ anh Thµnh vÒ c©y ®Ìn

- HS luyÖn ®äc theo cÆp

- 2 HS ®äc toµn bé trÝch ®o¹n kÞch

- L¾ng nghe.
- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái.
+ Anh Lª: cã t©m lÝ tù ti, cam chÞu c¶nh sèng n« lÖ v× c¶m thÊy m×nh yÕu ®uèi, nhá bÐ tr­­íc søc m¹nh vËt chÊt cña kÎ x©m l­îc.

+ Anh Thµnh kh«ng cam chÞu, ng­­îc l¹i, rÊt tin t­­ëng ë con ®­­êng m×nh ®· chän.

+ Lêi nãi: §Ó giµnh l¹i non s«ng, chØ cã hïng t©m tr¸ng khÝ ch­­a ®ñ, ... cøu d©n m×nh.

+ Cö chØ: xoÌ hai bµn tay ra: "TiÒn ®©y chø ®©u?"

- H§ c¸ nh©n: Ng­­êi c«ng d©n sè Mét ë ®©y lµ NguyÔn TÊt Thµnh, sau nµy lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. V× ý thøc lµ c«ng d©n cña mét n­­íc ViÖt Nam ®éc lËp ®­­îc thøc tØnh rÊt sím ë Ng­­êi…

- 4 HS ®äc theo vai theo nhãm: anh Thµnh, anh Lª, anh Mai, ng­êi dÉn chuyÖn

- HS tù t×m c¸ch ®äc diÔn c¶m, chó ý ®äc ®óng c¸c c©u hái: LÊy tiÒn ®©u mµ ®i? ...

- HS luyÖn ®äc trong nhãm.

- HS thi ®äc diÔn c¶m.

- Ca ngîi lßng yªu n­íc, tÇm nh×n xa vµ quyÕt t©m cøu n­íc cña NguyÔn TÊt Thµnh.

- L¾ng nghe.


đường kết nối thẳng 107


TiÕt 4: TËp lµm v¨n

LuyÖn tËp t¶ ng­êi

( Dùng ®o¹n më bµi)I. Môc tiªu:

- Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n më bµi

- ViÕt ®­îc ®o¹n më bµi cho bµi v¨n t¶ ng­êi theo hai kiÓu trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp.

- Yªu thÝch m«n häcII. §å dïng d¹y- häc:

- B¶ng phô viÕt kiÕn thøc vÒ hai kiÓu më bµi: Trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp

- Bót d¹, giÊy khæ to

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc


1. Giíi thiÖu bµi

2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp:

Bµi 1:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

- Cho HS ®äc thÇm l¹i hai ®o¹n v¨n. Yªu cÇu HS ph¸t biÓu sù kh¸c nhau cña hai c¸ch më bµi vµ nªu tªn tõng c¸ch ®ã ?

- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.


+ Cã mÊy c¸ch më bµi trong bµi v¨n t¶ ng­êi? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo?

+ ThÕ nµo lµ më bµi trù tiÕp? Më bµi gi¸n tiÕp?

- GV treo b¶ng phô ghi kh¸i niÖm 2 c¸ch më bµi trong bµi v¨n t¶ ng­êi, gäi HS ®äc.Bµi 2:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu.

- GV h­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu cña bµi:

+ Chän ®Ò v¨n ®Ó viÕt ®o¹n më bµi.

+ Suy nghÜ ®Ó h×nh thµnh ý cho ®o¹n më bµi. VD: Ng­êi em t¶ lµ ai, tªn g×? Em gÆp gì ë ®©u? Em kÝnh träng, yªu quý ... ng­êi Êy thÕ nµo?

- Yªu cÇu HS nãi tªn ®Ò bµi em chän

- Yªu cÇu HS tù viÕt hai ®o¹n më bµi, 2 HS viÕt vµo giÊy khæ to.

- Gäi HS ®äc ®o¹n viÕ.t

- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS cã ®o¹n viÕt hay.

- Cho HS lµm giÊy to tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp cïng GV ph©n tÝch ®Ó hoµn thiÖn c¸c ®o¹n më bµi.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Cã mÊy c¸ch më bµi trong bµi v¨n t¶ ng­êi? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS vÒ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

- 2 HS tiÕp nèi nhau ®äc

- HS c¶ líp theo dâi

- HS nªu sù kh¸c nhau. VD:

+ MB a: Trùc tiÕp: Giíi thiÖu trùc tiÕp ng­êi ®Þnh t¶ (ng­êi bµ)

+ MB b: Gi¸n tiÕp: Giíi thiÖu hoµn c¶nh råi míi giíi thiÖu ng­êi ®­îc t¶ (b¸c n«ng d©n ®ang cµy ruéng)

- Cã 2 c¸ch më bµi trong bµi v¨n t¶ ng­êi: Më bµi trùc tiÕp vµ më bµi gi¸n tiÕp.

- HS tr¶ lêi theo ý hiÓu.


- 2 HS ®äc, líp theo dâi.

- 2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS theo dâi.
- HS nªu

- HS tù viÕt vµo vë.

- 2 HS viÕt vµo giÊy khæ to.

- NhiÒu HS tiÕp nèi nhau ®äc.

- HS kh¸c nhËn xÐt.
- HS d¸n bµi lªn b¶ng tr×nh bµy.

- HS tr¶ lêi.đường kết nối thẳng 106


Buæi chiÒu

Gđường kết nối thẳng 105V chuyªn so¹n d¹y.Thø n¨m ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2016

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

H×nh trßn. §­êng trßn

I. Môc tiªu : Gióp HS:

- NhËn biÕt ®­­îc vÒ h×nh trßn, ®­­êng trßn vµ c¸c yÕu tè cña h×nh trßn nh­­ t©m, b¸n kÝnh, ®­­êng kÝnh.

- BiÕt sö dông com pa ®Ó vÏ h×nh trßn.

- GD häc sinh ý thøc häc tËp tèt.II. §å dïng d¹y häc

- Bé ®å dïng d¹y häc To¸n 5.

- Th­­íc kÎ, com pa.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc


1. KiÓm tra bµi cò:

- Yªu cÇu HS nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh thang vµ c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh thang? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c?

- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi:

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. Giíi thiÖu vÒ h×nh trßn, ®­­êng trßn

- GV ®­­a ra tÊm b×a h×nh trßn, giíi thiÖu h×nh trßn.

- GV giíi thiÖu dông cô vÏ ®­êng trßn lµ com pa vµ dïng com pa vÏ trªn b¶ng mét h×nh trßn vµ nãi: "§Çu ch× cña com pa v¹ch ra mét ®­­êng trßn".

- Yªu cÇu HS vÏ trªn giÊy mét h×nh trßn.


- Yªu cÇu HS nªu vÝ dô vÒ h×nh trßn.

- H­­íng dÉn HS x¸c ®Þnh t©m cña h×nh trßn.

- GV giíi thiÖu c¸ch t¹o dùng mét b¸n kÝnh h×nh trßn: LÊy mét ®iÓm A trªn ®­êng trßn, nèi t©m O víi ®iÓm A, ®o¹n th¼ng OA lµ b¸n kÝnh cña h×nh trßn.

+ LÊy ®iÓm B, C bÊt k× trªn ®­­êng trßn, nèi OB, OC, nhËn xÐt vÒ ®é dµi c¸c b¸n kÝnh cña mét h×nh trßn.

- GV giíi thiÖu c¸ch t¹o dùng mét ®­­êng kÝnh h×nh trßn: LÊy mét ®iÓm M bÊt k× trªn ®­­êng trßn, nèi M víi t©m O, kÐo dµi MO vÒ phÝa O, c¾t ®­­êng trßn t¹i 1 ®iÓm N. §o¹n th¼ng MN nèi hai ®iÓm M, N cña ®­êng trßn vµ ®i qua t©m O lµ ®­­êng kÝnh cña h×nh trßn.

+ H·y so s¸nh ®é dµi ®­­êng kÝnh vµ b¸n kÝnh cña mét h×nh trßn.

- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm vÒ c¸c yÕu tè cña h×nh trßn.

2.3. Thùc hµnh:

Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

a) VÏ h×nh trßn b¸n kÝnh 3 cm: Më com pa sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a ®Çu nhän vµ ®Çu ch× cña com pa lµ 3 cm (®o trªn th­­íc cã v¹ch cm).

b) H×nh trßn cã ®­­êng kÝnh 5cm th× b¸n kÝnh h×nh trßn lµ bao nhiªu cm?

VËy cÇn vÏ h×nh trßn cã b¸n kÝnh 2,5 cm.

*Chèt c¸ch vÏ h×nh trßn theo b¸n kÝnh, ®­êng kÝnh cho tr­­íc.

Bµi 2: Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ VÏ ®o¹n th¼ng AB = 4 cm, vÏ h×nh trßn t©m A cã b¸n kÝnh 2cm, vÏ h×nh trßn t©m B cã b¸n kÝnh 2cm.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi, GV theo dâi, h­íng dÉn HS gÆp khã kh¨n.

*Chèt c¸ch vÏ h×nh trßnBµi 3: RÌn luyÖn kü n¨ng vÏ phèi hîp ®­êng trßn vµ hai nöa ®­êng trßn.

- GV h­íng dÉn HS vÏ ®­êng trßn to, vÏ lÇn l­ît tõng nöa ®­êng trßn nhá.

- GV vÏ mÉu trªn b¶ng líp.

- NhËn xÐt kÜ n¨ng vÏ cña HS


- 2 HS nªu tr­íc líp.

- HS d­íi líp theo dâi, bæ sung.
- L¾ng nghe.
- HS quan s¸t.
- HS quan s¸t ®Ó nhËn biÕt vÒ ®­­êng trßn.

- HS dïng com pa vÏ trªn giÊy mét h×nh trßn.

- HS nªu vÝ dô vÒ h×nh trßn.

- HS x¸c ®Þnh t©m cña h×nh trßn võa vÏ.

- HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i c¸c thao t¸c, vÏ b¸n kÝnh OA cña h×nh trßn.

- TÊt c¶ c¸c b¸n kÝnh cña mét h×nh trßn ®Òu b»ng nhau.


- HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i c¸c thao t¸c, vÏ ®­êng kÝnh MN cña h×nh trßn.

- Trong mét h×nh trßn, ®­­êng kÝnh dµi gÊp 2 lÇn b¸n kÝnh.

- HS nh¾c l¹i.

- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS thùc hµnh vÏ h×nh trßn cã b¸n kÝnh 3 cm.

- H×nh trßn cã ®­­êng kÝnh 5cm th× b¸n kÝnh h×nh trßn lµ 5 : 2 = 2,5 (cm)

- HS thùc hµnh vÏ h×nh trßn cã b¸n kÝnh 2,5 cm.

- 1 HS ®äc ®Ò bµi.

- HS thùc hµnh vÏ 2 h×nh trßn t©m A vµ t©m B ®Òu cã b¸n kÝnh 2 cm.
- HS vÏ h×nh.

- HS lªn b¶ng vÏ h×nh.

- HS vÏ h×nh vµo vë.
- HS ®æi vë kiÓm tra bµi nhau


3. Cñng cè dÆn dß:

+ Nªu nh÷ng yÕu tè cña h×nh trßn?

+ Trong h×nh trßn ®­êng kÝnh gÊp mÊy lÇn b¸n kÝnh?

- NhËn xÐt tiÕt häc.đường kết nối thẳng 104


TiÕt 2: ChÝnh t¶

Nghe - viÕt : Nhµ yªu n­íc NguyÔn Trung Trùc

I. Môc tiªu:

- Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Nhµ yªu n­íc NguyÔn Trung Trùc.

- LuyÖn viÕt ®óng c¸c tiÕng chøa ©m ®Çu r/d./gi hoÆc ©m chÝnh o/« dÔ viÕt lÉn do ¶nh h­ëng cña ph­¬ng ng÷.

II. §å dïng d¹y-häc:

-Vë bµi tËp TiÕng ViÖt 5, tËp hai

- Bót d¹ vµ 3- 4 tê giÊy khæ to.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:


1. Giíi thiÖu bµi

2. H­íng dÉn HS nghe -viÕt

- Cho HS ®äc thÇm bµi chÝnh t¶.

+ Nªu néi dung cña bµi viÕt?
- GV nhÊn m¹nh NguyÔn Trung Trùc lµ nhµ yªu n­íc næi tiÕng cña ViÖt Nam.

- GV nh¾c HS tªn riªng cÇn viÕt hoa( NguyÔn Trung Trùc, Vµm cá, T©n An, Long An.....

- GV ®äc tõng c©u, tõng bé phËn trong c©u cho HS viÕt

- GV ®äc l¹i bµi chÝnh t¶

- GV thu vë, kiÓm tra mét sè bµi.

- GV nhËn xÐt chung vÒ ch÷ viÕt cña HS.3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶

Bµi 2

- GV nªu yªu cÇu cña bµi, nh¾c HS ghi nhí :

+ « 1 lµ ch÷ r, d hoÆc gi.

+ « 2 lµ ch÷ o hoÆc «.

- GV d¸n 4-5 tê giÊy to lªn b¶ng líp thµnh 4,5 nhãm, ph¸t bót d¹ mêi c¸c nhãm thi tiÕp søc.

- GV söa l¹i bµi th¬ theo lêi gi¶i ®óng


- Gäi HS ®äc bµi th¬ hoµn chØnh.

+ Nªu nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc t¸c gi¶ sö dông trong bµi th¬ trªn?

+ Nªu h×nh ¶nh nh©n hãa mµ em thÝch? V× sao?

Bµi 3:

- GV chän cho HS líp m×nh lµm BT3a

- C¸ch tæ chøc t­¬ng tù BT2
3. Cñng cè, dÆn dß

GV nhËn xÐt tiÐt häc. DÆn HS nhí ®Ó kÓ l¹i ®ù¬c c©u chuyÖn hoÆc HTL hai c©u ®è ®Ó ®è ng­êi th©n.- HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n

- NguyÔn Trung Trùc ®· cã mét c©u kh¼ng kh¸i, l­u danh mu«n thuë: ...

- HS tù viÕt c¸c tõ khã ra nh¸p

- HS gÊp SGK l¹i vµ viÕt bµi
- HS ®æi vë cho nhau ®Ó so¸t lçi.

- HS thu vë cho GV kiÓm tra.


- C¶ líp ®äc thÇm néi dung bµi tËp, tù lµm hoÆc trao ®æi theo cÆp.


- HS ®iÒn ch÷ c¸i cuèi cïng sÏ thay mÆt nhãm ®äc l¹i toµn bé bµi th¬ ®­îc ®iÒn ch÷ hoµn chØnh.

- C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung .


- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- So s¸nh vµ nh©n hãa.


- HS nªu h×nh ¶nh nh©n hãa mµ m×nh thÝch.

- Hai, ba HS ®äc l¹i mÈu chuyÖn vui khi ®· ®iÒn ch÷ hoµn chØnh.

Lêi gi¶i

a, Ve nghÜ m·i kh«ng ra, l¹i hái

B¸c n«ng d©n «n tån gi¶ng gi¶i..

Nhµ t«i cßn bè mÑ giµ... Cßn lµm ®Ó nu«i lµ dµnh dôm cho t­¬ng lai
đường kết nối thẳng 103


TiÕt 3: LuyÖn tõ vµ c©u

C¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc hai c¸ch nèi c¸c vÕ trong c©u ghÐp: nèi b»ng tõ cã t¸c dông nèi (c¸c quan hÖ tõ), nèi trùc tiÕp (kh«ng dïng tõ nèi)

- Ph©n tÝch ®­îc cÊu t¹o cña c©u ghÐp (c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp, c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp), biÕt ®Æt c©u ghÐp.

- Yªu thÝch m«n häc.II. §å dïng d¹y- häc:

- B¶ng phô viÕt c©u ghÐp trong bµi 1- phÇn nhËn xÐtIII. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò:

- Yªu cÇu HS nªu kh¸i niÖm vÒ c©u ghÐp vµ lÊy vÝ dô?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. PhÇn nhËn xÐt:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1; 2

- Yªu cÇu HS ®äc l¹i c¸c c©u v¨n, dïng bót ch× g¹ch t¸ch 2 vÕ c©u ghÐp, g¹ch d­íi nh÷ng tõ vµ dÊu c©u ë ranh giíi gi÷a c¸c vÕ c©u.

- GV treo b¶ng phô, mêi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi

- GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng

+ C¸c vÕ c©u ghÐp ®­îc nèi víi nhau theo mÊy c¸ch?2.3. Ghi nhí:

- Gäi HS ®äc ghi nhí- SGK.

- Yªu cÇu HS ®äc thuéc ghi nhí.

2.4. LuyÖn tËp:

Bµi 1:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

- Yªu cÇu c¶ líp ®äc thÇm c¸c c©u v¨n vµ tù lµm bµi

- Cho HS tr×nh bµy

- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng

* Cñng cè: C¸c c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp.


Bµi 2:

- Yªu cÇu HS tù viÕt ®o¹n v¨n 3-5 c©u, cã Ýt nhÊt mét c©u ghÐp t¶ ngo¹i h×nh mét ng­êi b¹n.

- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n.

- GV nhËn xÐt.3. Cñng cè, dÆn dß:

- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp.

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.

- 2 HS nªu tr­íc líp

- HS d­íi líp theo dâi, nhËn xÐt

- L¾ng nghe.

- 2 HS ®äc tiÕp nèi

- HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV

- 4 HS lªn b¶ng lµm, mçi em mét c©u, VD:

a) Sóng kÝp cña ta míi b¾n mét ph¸t/ th× sóng cña hä ®· b¾n ®­îc n¨m, s¸u m­¬i ph¸t.

Quan ta l¹y sóng thÇn c«ng bèn l¹y råi míi b¾n,/ trong khi Êy ®¹i b¸c cña hä ®· b¾n ®­îc hai m­¬i viªn.

b) C¶nh t­îng xung quanh t«i ®ang cã sù thay ®æi lín: / h«m nay t«i ®i häc.

c) Kia lµ nh÷ng m¸i nhµ ®øng sau lòy tre;/ ®©y lµ m¸i ®×nh cong cong; /kia n÷a lµ s©n ph¬i.

- Hai c¸ch: dïng tõ nèi, dïng dÊu c©u ( dÊu phÈy, dÊu chÊm phÈy, dÊu hai chÊm).


- 3 HS ®äc tr­íc líp.

- 2 HS ®äc thuéc lßng ghi nhí.

- HS ®äc

- HS tù lµm bµi vµo vë, 3 HS ch÷a bµi:

+ §o¹n a: cã 1 c©u ghÐp víi 4 vÕ c©u nèi víi nhau trùc tiÕp, gi÷a c¸c vÕ cã dÊu phÈy.

+ §o¹n b: cã 1 c©u ghÐp víi 3 vÕ c©u nèi víi nhau trùc tiÕp, gi÷a c¸c vÕ cã dÊu phÈy.

+ §o¹n c: cã 1 c©u ghÐp víi 3 vÕ c©u, nèi víi nhau b»ng dÊu phÈy vµ quan hÖ tõ råi.

- HS tù lµm bµi vµo vë, VD:

Anh TuÊn lµ ng­êi em quý nhÊt. D¸ng ng­êi anh m¶nh kh¶nh , / b­íc ®i nhanh nhÑn, / ®Çu tãc gän gµng. ...

- HS thùc hiÖn yªu cÇu.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương