TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang8/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

đường kết nối thẳng 62


TiÕt 2: To¸n ( t¨ng)

¤n: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn

1. Môc tiªu:

- Cñng cè c¸ch chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn, c¸ch chia nhÈm cho 10; 100; 1000…

- N¾m ch¾c c¸ch t×m sè d­ trong phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn.

- VËn dông c¸c c¸ch chia ®ã vµo lµm bµi tËp, thùc hiÖn d·y tÝnh.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Nªu c¸ch chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn?

+ Nªu quªn dÊu phÈy ë th­¬ng th× kÕt qu¶ phÐp chia sÏ nh­ thÕ nµo?

+ Em cã thÓ t×m sè d­ cña phÐp chia sè thËp ph©n cho sè tù nhiªn b»ng c¸ch nµo? LÊy VD?

2.3. Thùc hµnh

Bµi 1: TÝnh nhÈm:

152,33 : 10 26,890 : 100

33,57 : 100 5,29 : 1000

0,45 : 10 56,8 : 1000

+ Nªu yªu cÇu cña bµi?

- Yªu cÇu HS nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶ cña mçi phÐp tÝnh.

+ Nªu c¸ch chia mét sè thËp ph©n cho 10, 100,1000,…?

* Chèt vÒ c¸ch chia nhÈm sè thËp ph©n cho 10; 100; 1000…Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 10,6 : 4 c) 190,4 : 68

b) 151,04 : 32 d) 1,08 : 9

+ Bµi cã mÊy yªu cÇu?

+ Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. GV nhËn xÐt, bæ sung, söa sai ( nÕu cã)

+ Nªu c¸ch chia m«t sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn?

Bµi 3: T×m sè d­ trong mçi phÐp tÝnh sau nÕu lÊy ®Õn hai ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n cña th­¬ng:

15,91 : 12 216,74 : 42

- GV gióp ®ì HS lµm chËm x¸c ®Þnh sè d­.
* Cñng cè vÒ c¸ch t×m sè d­ trong phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn.

Bµi 4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:

a) 2,05 60 + 40 2,5 + 4 20,5

b) 0,125 400 8000

+ Nªu yªu cÇu?

+ §Ó tÝnh nhanh c¸c biÓu thøc trªn em vËn dông kiÕn thøc nµo?

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

* Cñng cè c¸ch ¸p dông c¸c tÝnh chÊt ®· häc vµo tÝnh nhanh biÓu thøc, quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000...- HS nªu l¹i quy t¾c.
- SÏ sai kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh.
- Dùa vµo hµng cuèi cïng ë phÇn thËp ph©n cña sè bÞ chia hoÆc dùa c¶ vµo sè ch÷ sè 0 thªm vµo ë sè bÞ chia.

- Mçi HS tù lÊy 1 VD. 3 HS lªn b¶ng.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS nªu miÖng c¸ nh©n tr­íc líp. Líp nhËn xÐt, ch÷a bµi.

- 2 HS nªu: Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10, 100,1000,ta chØ cÇn dÞch chuyÓn dÊu phÈy vÒ bªn tr¸i mét, hai, ba,ch÷ sè.

- 2 yªu cÇu: §Æt tÝnh råi tÝnh.

- HS lµm bµi vµo vë. 4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

KQ:


a) 2,65

b) 4,72

c)2,8

d) 0,12

- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu l¹i quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn.

- HS thùc hiÖn lµm bµi, ch÷a bµi vµ chèt sè d­ cña tõng phÐp tÝnh:

a/ 0,07 b/ 0,02

- HS nªu l¹i c¸ch t×m:

+ B­íc 1: Thùc hiÖn phÐp chia.

+ B­íc 2: Dãng dÊu phÈy ë sè bÞ chia lóc ®Çu xuèng sè d­ ta sÏ t×m ®­îc sè d­.

- HS nªu: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.

- TÝnh chÊt mét tæng nh©n víi mét sè vµ tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n

- HS vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm bµi: a) 2,05 60 + 40 2,5 + 4 20,5

= 2,05 x 10 x 6 + 4 x 10 x 2,5 + 4 x 20,5

= 20,5 x 6 + 4 x 2,5 + 4 x 20,5

= 20,5 ( 4+6) + ( 254)

= 205 + 100 = 305

b) 0,125 400 8000

= 0,125 x 100 x 4 x 8 x 1000 x 0,25

= (0,125 x 1000) x 8 x 4 x ( 0,25 x 100)

= ( 125 8 ) ( 425) = 100 000
3. Cñng cè dÆn dß

+ Nªu quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn?

- GV nhËn xÐt giê häc.

- DÆn HS vÒ nhµ «n bµi.đường kết nối thẳng 61


TiÕt 3 : §¹o ®øc

Thùc hµnh cuèi k× I

I. Môc tiªu:

-Gióp HS cñng cè kiÕn thøc kÜ n¨ng ®¹o ®øc ®· häc ë häc k× I.

- VËn dông liªn hÖ thùc tÕ.

II. ChuÈn bÞ:

-GV chuÈn bÞ c¸c t×nh huèng ®Ó HS tham gia xö lÝ.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu :

1. KiÓm tra:cho HS nh¾c l¹i c¸c bµi ®¹o ®øc ®· häc tõ ®Çu n¨m.

-HS nèi tiÕp nh¾c l¹i:Em lµ HS líp 5 ; Cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc lµm cña m×nh ; Cã chÝ th× nªn ; Nhí ¬n tæ tiªn ; T×nh b¹n.......

2. Bµi míi:
2.1. Giíi thiÖu bµi.
2.2. HD HS thùc hµnh
- Cho HS «n l¹i c¸c ghi nhí ë c¸c bµi ®¹o ®øc ®· häc.

-HS nh¾c l¹i ghi nhí d­­íi h×nh thøc ®è nhau trong nhãm ®«i.

- Cho HS nh¾c l¹i ghi nhí.

-HS nèi tiÕp nh¾c l¹i.

- Cho HS b¸o c¸o trong nhãm nh÷ng viÖc lµm cña m×nh thÓ hiÖn thùc hµnh bµi häc ®¹o ®øc ®· häc.
- GV cã thÓ gióp ®ì nhãm cã HS ch­a nhanh.- HS nªu nh÷ng viÖc lµm m×nh ®· ¸p dông trong thùc tÕ: VD : +Thùc hiÖn tèt c¸c néi quy nÒ nÕp cña nhµ tr­­êng, gióp ®ì c¸c em líp d­­íi.

+§Õn l­­ît trùc nhËt, lµm víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao.

+QuyÕt t©m häc tËp, phÊn ®Êu kÕt qu¶ cao.

+Th¨m mé tæ tiªn cïng gia ®×nh.

+§oµn kÕt víi b¹n bÌ, gióp ®ì b¹n bÌ trong lóc khã kh¨n.

+T«n träng bµ, mÑ, chÞ, b¹n n÷ cïng líp…

+KÝnh träng ng­êi giµ, yªu nh÷ng em nhá…

+Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh lµm viÖc…- Cho ®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o tæng hîp c¸c viÖc nhãm m×nh ®· lµm.

- C¸c nhãm kh¸c theo dâi, nhËn xÐt, ®Æt c©u hái trao ®æi vÒ nh÷ng viÖc lµm cã Ých.

- GV ph¸t phiÕu ghi s½n c¸c t×nh huèng thuéc ph¹m vi c¸c bµi häc ®· häc, yªu cÇu HS gi¶i quyÕt t×nh huèng theo nhãm.

- HS trao ®æi theo nhãm, tr×nh bµy c¸ch gi¶i quyÕt cña nhãm m×nh tr­­íc líp.Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- Cã thÓ HS tù nªu t×nh huèng gÆp trong cuéc sèng m×nh khã xö lÝ.- GV theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung.

3.Cñng cè, dÆn dß:

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- VÒ nhµ «n tËp tiÕp.

đường kết nối thẳng 60


Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

H×nh thang

I. Môc tiªu : Gióp HS biÕt:

- Cã biÓu t­îng vÒ h×nh thang

- HS nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña h×nh thang, ph©n biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm cña h×nh thang víi mét sè h×nh kh¸c.

- RÌn kü n¨ng nhËn biÕt h×nh thang vu«ng

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. §å dïng d¹y häc:

- £ ke, th­­íc kÎ, 4 thanh nhùa ®Ó ghÐp h×nh thang, giÊy « vu«ng.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra : KiÓm tra ª - ke cña HS.

- HS b¸o c¸o sù chuÈn bÞ.

2. Bµi míi

2.1.Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc.

- HS x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tiÕt häc.2.2.H×nh thµnh biÓu t­­îng h×nh thang.
- Tæ chøc lµm viÖc c¶ líp

- Cho HS quan s¸t h×nh ¶nh c¸i thang SGK, tø gi¸c ABCD trªn b¶ng nªu nhËn xÐt?

* GVKL: Tø gi¸c ABCD ®­îc gäi lµ h×nh thang.


- HS quan s¸t h×nh ¶nh c¸i thang SGK, h×nh ABCD trªn b¶ng. Rót ra nhËn xÐt: tø gi¸c ABCD víi c¸c « cña c¸i thang.

- HS nhËn biÕt ABCD lµ h×nh thang.2.3. NhËn biÕt mét sè ®Æc ®iÓm cña h×nh thang.
- GV h­­íng dÉn HS quan s¸t m« h×nh l¾p ghÐp vµ h×nh vÏ h×nh thang.

+ H×nh thang ABCD cã mÊy c¹nh? Nªu tªn c¸c c¹nh?

- GV nªu: c¹nh AB, c¹nh DC ®­îc gäi lµ c¸c c¹nh ®¸y; c¹nh AD vµ c¹nh BC ®­îc gäi lµ c¸c c¹nh bªn. VËy h×nh thang cã 4 c¹nh trong ®ã cã 2 c¹nh ®¸y vµ 2 c¹nh bªn.

+ Cã hai c¹nh nµo song song víi nhau?

+ C¹nh AB vµ c¹nh DC ®­îc gäi lµ g×?

+ VËy h×nh thang cã mÊy cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau?

* GV chèt ghi b¶ng: H×nh thang cã mét cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau.


-HS quan s¸t m« h×nh l¾p ghÐp vµ h×nh vÏ h×nh thang

-...4 c¹nh: c¹nh AB, c¹nh BC; c¹nh DC vµ c¹nh CA.

- L¾ng nghe.

- C¹nh AB song song víi c¹nh DC.

- Lµ c¹nh ®¸y.

- H×nh thang cã mét cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau.

- HS nh¾c l¹i.


2.4. Giíi thiÖu ®¸y vµ ®­­­­êng cao ,chiÒu cao cña h×nh thang.

- GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn c¸c c¹nh ®¸y cña h×nh thang ABCD.

- GV nªu: c¹nh ®¸y AB vµ c¹nh ®¸y DC ®­îc gäi lµ ®¸y cña h×nh thang ABCD.

- Yªu cÇu HS dïng ª - ke, kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh quan hÖ cña ®­­êng th¼ng AH vµ hai ®¸y?


- GV chèt : ®­êng th¼ng AH lµ ®­êng cao cña h×nh thang ABCD. §é dµi cña ®­êng cao AH ®­îc gäi lµ chiÒu cao cña h×nh thang ABCD.

- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ nªu tªn hai ®¸y (AB,CD) .

- L¾ng nghe.
- HS dïng ª - ke kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh ®­êng th¼ng AH vu«ng gãc víi c¹nh AB, vu«ng gãc víi c¹nh DC cña h×nh thang.

- L¾ng nghe.
2.5. Thùc hµnh

Bµi 1:

+ Nªu yªu cÇu?

- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vµ nªu nh÷ng h×nh nµo lµ h×nh thang?

+ C¨n cø ®Ó nhËn biÕt c¸c h×nh ®ã lµ h×nh thang?

*GV chèt c¸c ®Æc ®iÓm cña h×nh thang.
Bµi 2:

- Cho HS lµm miÖng tr­íc líp.

- GV quan t©m, gióp ®ì HS cßn lóng tóng.
+ Trong 3 h×nh, h×nh nµo lµ h×nh thang? V× sao?

+ H×nh 1, h×nh 2 ®­îc gäi lµ h×nh g×?


+ Nªu ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n cña h×nh thang víi h×nh b×nh hµnh vµ h×nh ch÷ nhËt?

* GV cñng cè vÒ ®Æc ®iÓm cña h×nh thang.Bµi 3:

+ Nªu yªu cÇu?

- H­íng dÉn HS vÏ h×nh thang trªn giÊy « vu«ng.GV quan s¸t, gióp ®ì HS cßn lóng tóng.

+ Nªu l¹i c¸c thao t¸c vÏ h×nh thang ?

* GV chØnh söa, chèt c¸ch vÏ h×nh thang .

Bµi 4:

- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi. GV quan s¸t, gióp ®ì HS lµm bµi cßn lóng tóng.

+ Nªu ®iÓm ®Æc biÖt cña h×nh thang nµy?


* GV nªu: H×nh thang cã mét c¹nh bªn vu«ng gãc víi hai ®¸y ®­îc gäi lµ h×nh thang vu«ng.

+ Nªu ®­êng cao cña h×nh thang vu«ng ABCD?

* GV nªu: Trong h×nh thang vu«ng, c¹nh bªn vu«ng gãc víi hai ®¸y chÝnh lµ ®­êng cao cña h×nh thang vu«ng.


- HS nªu.

- HS quan s¸t vµ nªu kÕt qu¶: c¸c h×nh 1,2, 4, 5, 6 lµ h×nh thang.

- §Òu cã mét cÆp c¹nh ®èi diÖn song song víi nhau.


- HS lµm c¸ nh©n.

- 1 HS ch÷a bµi.C¶ líp nhËn xÐt , bæ sung.

+ C¶ ba h×nh ®Òu cã bèn c¹nh vµ bèn gãc.

+ H×nh 1 vµ h×nh 2 cã hai cÆp c¹nh ®èi diÖn song song.

+ H×nh 3 chØ cã mét cÆp c¹nh ®èi diÖn song song.

+ H×nh 1 cã bèn gãc vu«ng?

- H×nh 3 lµ h×nh thang. V× cã mét cÆp c¹nh ®èi diÖn song song.

- H×nh 1 lµ h×nh ch÷ nhËt, h×nh 2 lµ h×nh b×nh hµnh.

- HS nªu, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS tù vÏ h×nh thang trªn giÊy « vu«ng.

- 2 HS lªn b¶ng lµm.

- HS nªu l¹i c¸ch vÏ.


- 1 HS ®äc néi dung bµi.

- HS quan s¸t vµ dïng ª ke kiÓm tra, tr¶ lêi: H×nh thang ABCD cã gãc t¹i ®Ønh A, c¹nh AB, c¹nh AD vµ gãc t¹i ®Ønh D c¹nh DA, c¹nh DC lµ gãc vu«ng.

+ C¹nh bªn AD vu«ng gãc víi hai ®¸y.

- HS nªu: Cã mét c¹nh bªn vu«ng gãc víi hai ®¸y.

- L¾ng nghe, ghi nhí.


- HS nªu: ®­êng cao lµ AD.
- L¾ng nghe.

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu ®Æc ®iÓm cña h×nh thang? §Æc ®iÓm cña h×nh thang vu«ng?

- GV nhËn xÐt, dÆn vÒ nhµ «n bµi.

- HS nªu.đường kết nối thẳng 59


TiÕt 2: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1 ( tiÕt 8)

§Ò bµi: Em h·y t¶ mét ng­êi th©n ®ang lµm viÖc, vÝ dô: ®ang nÊu c¬m, kh©u v¸, lµm v­ên, ®äc b¸o, x©y nhµ hay häc bµi...I. Môc tiªu: Gióp HS :

- HS viÕt ®­îc mét bµi v¨n t¶ ng­êi b»ng c¶m xóc riªng cña m×nh, lµm næi bËt ®­îc ngo¹i h×nh còng nh­ ho¹t ®éng cña ng­êi ®ã th«ng qua c«ng viÖc.

- RÌn kÜ n¨ng viÕt v¨n t¶ ng­êi ®ang lµm viÖc cã sö dông c¸ch so s¸nh vµ nh©n hãa ®Ó c©u v¨n sÏ gîi t¶, gîi c¶m.

- HS thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m yªu mÕn ng­êi m×nh t¶...II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­­êi?

- NhËn xÐt.

2. Bµi míi:


2.1. Giíi thiÖu bµi:

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña giê häc.2.2. ¤n tËp:

- GV nªu ®Ò bµi.

- Gäi HS ®äc l¹i ®Ò bµi.

+ §Ò bµi yªu cÇu t¶ ai?

+ Träng t©m cña ®Ò bµi nµy lµ g×?

- Víi ®Ò bµi nµy, em sÏ chän t¶ ai? Lµm g×?

- GV l­­u ý HS:

+ Trong phÇn th©n bµi ngoµi viÖc nªu

®­­îc nh÷ng nÐt h×nh d¸ng bªn ngoµi cña ng­­êi th©n c¸c em ph¶i t¶ kÜ ®­­îc nh÷ng ho¹t ®éng cña ng­­êi th©n ®ang lµm viÖc.

- GV yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.

- GV quan s¸t gióp ®ì HS lµm bµi chËm.

- GV thu vë cña HS, nhËn xÐt mét sè bµi.


* HS më SGK, tr 179.


- HS theo dâi.

- 1 HS ®äc ®Ò bµi. Líp ®äc thÇm.

- T¶ ng­­êi th©n

- T¶ ng­­êi th©n ®ang lµm viÖc. VD: ®ang nÊu c¬m, kh©u v¸, lµm v­ên, ®äc b¸o, x©y nhµ hay häc bµi,

- HS tr¶ lêi ®èi t­­îng m×nh sÏ t¶ vµ c«ng viÖc.

- HS l­u ý träng t©m ®Ò bµi lµ t¶ ho¹t ®éng cña ng­êi ®­îc t¶.

- HS lµm bµi vµo vë.
- 7 HS thu vë cho GV, HS c¶ líp ®äc l¹i bµi lµm cña m×nh.


3. Cñng cè - dÆn dß:

+ Nªu cÊu t¹o cña mét bµi v¨n t¶ ng­êi?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

- ChuÈn bÞ tiÕt sau.đường kết nối thẳng 58


TiÕt 3: §Þa lÝ

KiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I.

đường kết nối thẳng 57


TiÕt 4: Sinh ho¹t

Sinh ho¹t §éi

I. Môc tiªu:

- Gióp HS n¾m ®­îc ­u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm cña m×nh, cña §éi , trong tuÇn 18 võa qua ®Ó kh¾c phôc trong tuÇn 19

- §Ò ra ph­¬ng h­íng cô thÓ cña §éi trong tuÇn tíi. Tham gia ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng tèt ho¹t ®éng cña tr­êng, §éi ®Ò ra.

- Gi¸o dôc HS ch¨m chØ thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp §éi, sao.II. TiÕn hµnh

1. B¸o c¸o cña c¸n bé líp.

- C¸c ph©n ®éi tr­ëng lªn b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ph©n ®éi m×nh trong tuÇn qua.

- Chi ®éi tr­ëng nhËn xÐt chung .

2. Gi¸o viªn tæng kÕt:

2.1. ¦u ®iÓm:


2.2. KhuyÕt ®iÓm:


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương