TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang7/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

Ôn tập học kì I

I. Mục tiêu:

Ôn tập các kiến thức về:

- Đặc điểm giới tính.

- Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.

- Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình và thông tin trang 68 SGK.

- Phiếu học tập.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu trả lời câu hỏi:

+ Có mấy loại tơ sợi ? Đó là những loại nào ?

+ Nêu cách phân biệt tơ tự nhiện và tơ nhân tạo.

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

- Ghi bảng tựa bài.

2.2. Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập .

- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP

Câu 1: Trong các bệnh: Sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, HIV/AIDS, bệnh nào lây qua cả đường máu và đường sinh sản ?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................Câu 2: Đọc mục Quan sát trang 68 SGK và hoàn thành bảng sau:


Thực hiện theo chỉ dẫn trong hình

Phòng tránh được bệnh

Giải thích

Hình 1Hình 2Hình 3Hình 4- Chỉ định HS trình bày kết quả.

- Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- Nhận xét và chốt lại ý đúng.

2.3. Hoạt động 2: Thực hành

- Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu hoàn thành các bài tập trang 69 SGK. Các nhóm thực hiện bài tập 1 theo sự phân công sau:

+ Nhóm 1: Nêu tính chất và công dụng của tre, mây song; sắt và hợp kim của sắt; thủy tinh.

+ Nhóm 2: Nêu tính chất và công dụng của đồng; đá vôi; tơ sợi.

+ Nhóm 3: Nêu tính chất và công dụng của nhôm; gạch, ngói; chất dẻo.

+ Nhóm 4: Nêu tính chất và công dụng của mây song; xi măng; cao su.

- Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hành, các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm có kết quả đúng.2.4. Hoạt động 3: Trò chơi "Đoán chữ"

- Chia lớp thành nhóm 6, yêu cầu thảo luận và ghi kết quả vào bảng con sau khi nghe đọc câu hỏi.

- Đọc lần lượt từng câu hỏi, yêu cầu các nhóm giơ bảng ghi kết quả.

- Nhận xét, kết luận sau mỗi câu và tuyên dương nhóm có nhiều câu trả lời đúng.3. Củng cố , dặn dò:

- Giáo viên nêu lại một số câu hỏi liên quan đến nõi dung bài ôn tập và gọi học sinh trả lời.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài Kiểm tra HKI.


- HS được chỉ định trả lời câu hỏi.

- Nhắc tựa bài.
- Hoàn thành phiếu học tập theo yêu cầu.

- HS được chỉ định trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung.

- HS ghi nhớ.


- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày.


- Nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

- Học sinh trả lời.
đường kết nối thẳng 31


TiÕt 3: ThÓ dôc

Trò chơi: Chạy tiếp sức theo vòng tròn

I. Môc tiªu :

- ¤n ®éng t¸c ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.

- Ch¬i trß ch¬i " Ch¹y tiÕp søc theo vßng trßn ". Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ë møc b¾t ®Çu cã sù chñ ®éng.

II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : S©n tËp hµng ngµy, chuÈn bÞ mét cßi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:


Néi dung

A.PhÇn më ®Çu :

- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc.

- Ch¹y chËm theo mét hµng däc xung quanh n¬i tËp.

- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n,..

- ¤n mét sè ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.

B. PhÇn c¬ b¶n :

a. ¤n ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i


b.Ch¬i trß ch¬i "Ch¹y tiÕp søc theo vßng trßn"C. PhÇn kÕt thóc :

- TËp mét sè ®éng t¸c th¶ láng

- GV cïng HS hÖ thèng bµi.

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña giê häc.Thêi l­îng

6-10phót

20- 25 phót

4- 6 phótPh­¬ng ph¸p
- HS tËp hîp thµnh 3 hµng däc
- C¸n sù ®iÒu khiÓn
- C¸n sù ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng.

- HS tËp theo ®iÒu khiÓn cña c¸n sù vµ GV

- HS c¸c tæ tù «n do tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn.

- GV theo dâi söa sai cho HS, nªu nh÷ng yªu cÇu cÇn ®¹t vÒ kÜ thuËt ®éng t¸c.

- HS c¸c tæ tr×nh diÔn ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i.

- GV quan s¸t ®Õn tõng tæ gióp ®ì vÒ tæ chøc vµ söa sai cho HS.

- Thi biÓu diÔn ®i ®Òu gi÷a c¸c tæ.

- GV, HS kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV nªu tªn trß ch¬i vµ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cã kÕt hîp cho HS lµm mÉu sau ®ã trùc tiÕp ®iÒu khiÓn trß ch¬i.

- HS c¶ líp tham gia trß ch¬i do GV ®iÒu khiÓn.


- HS th¶ láng


đường kết nối thẳng 30


Thø s¸u ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n.

H×nh tam gi¸c

I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt:

- HS nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c: Cã 3 c¹nh, 3 gãc, 3 ®Ønh.

- Ph©n biÖt ba d¹ng h×nh tam gi¸c (ph©n lo¹i theo gãc).

- NhËn biÕt ®¸y vµ ®­êng cao t­¬ng øng cña h×nh tam gi¸c.

- GD häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt.

II. §å dïng d¹y häc:

- C¸c d¹ng tam gi¸c nh­ SGK.

- £- ke.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò:

- Gv gäi HS lªn b¶ng bÊm m¸y tÝnh bá tói ®Ó lµm bµi 3 (tiÕt tr­íc).

- GV nhËn xÐt .

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c

+ Nªu sè c¹nh vµ tªn c¸c c¹nh cña h×nh tam gi¸c.

+Sè ®Ønh vµ sè gãc, tªn c¸c ®Ønh vµ gãc cña h×nh tam gi¸c.

* Nh­ vËy h×nh tam gi¸c ABC lµ h×nh cã 3 c¹nh, 3 ®Ønh, 3 gãc.2.3. Giíi thiÖu ba d¹ng h×nh tam gi¸c (Theo gãc).

- Gv vÏ lªn b¶ng 3 tam gi¸c nh­ SGK vµ yªu cÇu Hs nªu râ tªn gãc, d¹ng gãc cña tõng h×nh.

- Gv nhËn xÐt vµ giíi thiÖu: dùa vµo c¸c gãc cña c¸c h×nh tam gi¸c, ng­êi ta chia c¸c h×nh tam gi¸c lµm 3 d¹ng h×nh kh¸c nhau.

- Gv vÏ lªn b¶ng mét sè h×nh tam gi¸c cã ®ñ 3 d¹ng vµ yªu cÇu Hs nhËn d¹ng cña tõng h×nh.2.4. Giíi thiÖu ®¸y vµ ®­êng cao cña tam gi¸c

- Gv vÏ h×nh nh­ trong SGK vµ giíi thiÖu cho Hs nhËn biÕt vµ ph©n biÖt gi÷a chiÒu cao vµ ®­êng cao.

+ AH lµ ®­êng cao t­¬ng øng víi ®¸y BC.

+ §é dµi AH lµ chiÒu cao.

- GV vÏ 3 h×nh tam gi¸c ABC theo 3 d¹ng kh¸c nhau, vÏ ®­êng cao cña tam gi¸c vµ cho Hs dïng ª ke ®Ó kiÓm tra.

2.5. Thùc hµnh:

Bµi 1: Hs ®äc ®Ò to¸n vµ tù lµm bµi.

- Gäi 1 HS lªn b¶ng võa chØ h×nh võa nªu theo y/c.

- Gv nhËn xÐt .

* Chèt: ®Æc ®iÓm cña tam gi¸c.Bµi 2: HS nªu yªu cÇu

- Gv yªu cÇu Hs quan s¸t h×nh, dïng ª ke kiÓm tra vµ nªu ®­êng cao, ®¸y t­¬ng øng cña tõng h×nh tam gi¸c.

- Gv nhËn xÐt.

* Chèt: NhËn biÕt ®¸y vµ ®­êng cao cña tam gi¸c.Bµi 3:

- Gv yªu cÇu Hs lµm vµo vë.

- Gv nhËn xÐt .

- 1 Hs lªn b¶ng lµm bµi. Hs d­íi líp nhËn xÐt.

- Hs nghe ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô tiÕt häc.
- 1 Hs chØ vµo h×nh vµ nªu:

+ Cã 3 c¹nh lµ: AB, AC, BC

+ H×nh tam gi¸c cã 3 ®Ønh lµ ®Ønh A; ®Ønh B; ®Ønh C; gãc A, gãc B, gãc C.

- HS nh¾c l¹i


- HS quan s¸t c¸c h×nh tam gi¸c vµ nªu:

+ H×nh tam gi¸c ABC cã 3 gãc A, B, C ®Òu lµ gãc nhän.

+ H×nh tam gi¸c EKG cã gãc E lµ gãc tï, gãc K, G lµ hai gãc nhän.

+ H×nh tam gi¸c MNP cã gãc M lµ gãc vu«ng vµ 2 gãc N, P lµ 2 gãc nhän.

- Hs thùc hµnh nhËn biÕt 3 d¹ng h×nh tam gi¸c (theo gãc).


- Hs quan s¸t h×nh vµ nªu: ®­êng cao AH cña h×nh tam gi¸c ABC ®i qua ®Ønh A vµ vu«ng gãc víi ®¸y BC.


-1 Hs lµm trªn b¶ng, Hs d­íi líp kiÓm tra c¸c h×nh trong SGK.

- 1 Hs lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë.

- HS lªn b¶ng lµm bµi võa chØ h×nh, võa giíi thiÖu víi c¶ líp 3 gãc vµ 3 c¹nh cña tõng h×nh tam gi¸c.


- HS nªu

- Hs lµm vµo vë, 1 Hs nªu tr­íc líp, líp nhËn xÐt vµ bæ sung.

- 1 Hs ®äc to, líp ®äc thÇm.

- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS ®äc bµi lµm cña m×nh tr­íc líp. Hs kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.3.Cñng cè, dÆn dß:

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.__________________________________________

TiÕt 2: TËp lµm v¨n

Tr¶ bµi v¨n t¶ ng­êi

I. Môc tiªu :

- N¾m ®­îc bµi v¨n t¶ ng­êi theo ®Ò ®· cho : bè côc, tr×nh tù miªu t¶, chän läc chi tiÕt, c¸ch diÔn ®¹t, tr×nh bµy.

- BiÕt tham gia söa lçi chung; biÕt tù söa lçi thÇy c« YC trong bµi viÕt cña m×nh, tù viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n( hoÆc c¶ bµi ) cho hay h¬n.

II. §å dïng d¹y häc

- B¶ng phô viÕt 4 ®Ò bµi cña tiÕt kiÓm tra viÕt( T¶ ng­êi) ë tuÇn 16.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

  1. æn ®Þnh trËt tù

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.

2.2. GV nhËn xÐt chung .

* NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ lµm bµi cña HS

- GV më b¶ng phô ®· viÕt s½n 4 ®Ò bµi cña tiÕt kiÓm tra.

- NhËn xÐt chung vÒ bµi lµm cña c¶ líp:

*Nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh:

+ Mét sè bµi cã bè côc râ rµng, tr×nh bµy t­¬ng ®èi s¹ch sÏ.

+ HiÓu ®­îc yªu cÇu cña ®Ò bµi.

*Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ:

+ Dïng tõ ®Ó t¶ ch­a hîp lÝ.

+ Mét sè bµi viÕt cßn ch­a hay.2.3. H­íng dÉn HS ch÷a bµi.

- GV tr¶ bµi cho HS

a) HD ch÷a lçi chung

- Mét sè HS lªn b¶ng ch÷a tõng lçi :

+ Bè côc: kh«ng râ rµng, lén xén...

+ C©u: lñng cñng, kh«ng ph©n c©u, kh«ng ®ñ ý...

+ Tõ : LÆp tõ, côm tõ, dïng kh«ng chÝnh x¸c,

+ ý: LÆp ý, kh«ng râ rµng, s¾p xÕp kh«ng hîp lÝ.

+ ChÝnh t¶: Dïng sai nhiÒu: nÕt nh¨n, yÓn chuyÓn, (d¸ng) thiÕt tha...

b) HD tõng HS söa lçi trong bµi:

- GV gióp HS chØ ra lçi tõng bµi.

- L­u ý nh÷ng bµi viÕt ch­a ®­îc hay: §¹t, DuyÖt, ...

c)HD häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay

- GV ®äc bµi cña Thïy Linh, Ch©m Anh cã ý s¸ng t¹o.- HS x¸c ®Þnh nhiÖm vô häc tËp


- HS ®äc l¹i tõng ®Ò vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu träng t©m tõng ®Ò.

- Nghe nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm nh÷ng ­u ®iÓm vµ khuyÕt ®iÓm.

- HS c¶ líp trao ®æi vÒ bµi trªn b¶ng.

- HS kh¸c cã thÓ ch÷a l¹i b»ng phÊn mµu.

- C¶ líp tù ch÷a trªn giÊy nh¸p.

- NhiÒu HS kh¸c cã thÓ nªu c¸ch kh¸c hay h¬n, hîp lÝ h¬n...

- HS m¾c lçi chÝnh t¶ nhiÒu: Hoµ, TiÕn §¹t, Thanh, Nam,…

- HS ®äc lêi nhËn xÐt cña c«, ph¸t hiÖn thªm lçi sai trong bµi lµm cña m×nh & söa lçi. §æi bµi cho b¹n bªn c¹nh ®Ó so¸t lçi.
-HS trao ®æi t×m ra c¸i hay, c¸i ®Ñp,c¸i ®¸ng häc tËp cña ®o¹n v¨n.


3. Cñng cè dÆn dß

- NhËn xÐt chung tiÕt häc

- VÒ nhµ viÕt l¹i ®o¹n ch­a hay

- ChuÈn bÞ tiÕt «n tËp HKI .đường kết nối thẳng 29


TiÕt 3: §Þa lÝ

¤n tËp

I. Môc tiªu:

Gióp HS «n tËp vµ cñng cè, hÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®Þa lÝ sau:

- D©n c­ vµ c¸c ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam.

- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å 1 sè thµnh phè, trung t©m c«ng nghiÖp, c¶ng biÓn cña ®Êt n­íc.II. §å dïng d¹y- häc:

- B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam nh­ng kh«ng cã tªn tØnh, thµnh phè.

- C¸c thÎ tõ ghi tªn c¸c thµnh phè: Hµ Néi, H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh,

HuÕ, §µ N½ng.

- PhiÕu häc tËp cña HS.

III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Th­¬ng m¹i gåm c¸c ho¹t ®éng nµo? Th­¬ng m¹i cã vai trß g×?

+ Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch n­íc ta?


2. Bµi míi:
2.1. Giíi thiÖu bµi.
2.2. HD HS «n tËp: ¤n tËp theo 3 nhãm
- GV ph©n nhiÖm vô cho tõng nhãm:

+ Nhãm 1:

-S¬ l­îc vÒ vÞ trÝ, diÖn tÝch, h×nh d¹ng n­íc ta.

-Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ ®Þa h×nh,kho¸ng s¶n, khÝ hËu, s«ng, biÓn, c¸c lo¹i ®Êt chÝnh & ®éng thùc vËt(sù ph©n bè & gi¸i trÞ kinh tÕ)

- GV cã thÓ ®Æt thªm c©u hái cho tõng nhãm hoÆc bæ sung, më réng thuyÕt tr×nh hoÆc tr×nh bµy trªn b¶n ®å.


HS nh¾c l¹i nhiÖm vô cña nhãm m×nh.

- Mçi nhãm lµ mét tæ.

-C¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nªu tr­íc líp kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm.

- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, cã thÓ ®Æt thªm c©u hái cho nhãm b¹n.+ Nhãm 2:

- S¬ l­îc vÒ sè d©n, sù gia t¨ng d©n sè & hËu qu¶ cña nã.

- Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ c¸c d©n téc ViÖt Nam, sù ph©n bè d©n c­.

- GV nªu thªm c©u hái cho tõng phÇn.- C¸c nhãm b¹n theo dâi,nhËn xÐt, bæ sung cho nhãm b¹n & ghi nhí kiÕn thøc.

- HS cã thÓ nªu më réng theo sù hiÓu biÕt cña m×nh vÒ d©n c­ vµ sù ph©n bè.+ Nhãm 3: Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn & sù ph©n bè n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, c«ng nghiÖp, giao th«ng, th­¬ng m¹i, du lÞch.

- HS tr×nh bµy kiÕn thøc.

- Líp më réng, kh¾c s©u, chèt kiÕn thøc cÇn ghi nhí cña ong m¶ng kiÕn thøc.GV theo dâi, gióp ®ì HS nÕu HS yªu cÇu.

- GV kÕt luËn phÇn häc vÒ ®Þa lÝ ViÖt Nam.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Sau bµi häc em thÊy ®Êt n­íc ta nh­ thÕ nµo?

- NhËn xÐt tiÕt häc.

đường kết nối thẳng 28


TiÕt 4: Sinh ho¹t líp

KiÓm ®iÓm ho¹t ®éng trong tuÇn.

I. Môc tiªu

- KiÓm ®iÓm ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn võa qua, h­íng phÊn ®Êu kh¾c phôc trong tuÇn tíi.

- Hs nhËn thÊy ­u ®iÓm vµ tån t¹i cña m×nh, cÇn ®Ò ra ph­¬ng h­íng cho tuÇn tíi.

- GD cho HS ý thøc tù gi¸c, tinh thÇn phª vµ tù phª.

- Gd hs ý thøc häc tËp, yªu tr­êng, líp.

II. TiÕn hµnh

1. B¸o c¸o cña c¸n bé líp.

- C¸c tr­ëng ban b¸o c¸o t×nh h×nh cña tæ m×nh trong tuÇn qua.

- Phã chñ tÞch H§TQ nhËn xÐt.

- Chñ tÞch héi ®ång tù qu¶n nhËn xÐt chung .2. Gi¸o viªn tæng kÕt

2.1. ¦u ®iÓm:


2.2. KhuyÕt ®iÓm:

2.2.Ph­¬ng h­íng tuÇn18.

- TiÕp tôc æn ®Þnh nÒ nÕp.

- TiÕp tôc thùc hiÖn :®«i b¹n cïng tiÕn”.

- TiÕp tôc duy tr× nÒ nÕp ho¹t ®éng tËp thÓ mét c¸ch nghiªm tóc vµ cã chÊt l­îng.

- §Èy m¹nh thi ®ua häc tËp gi÷a c¸c tæ vµ tõng thµnh viªn trong tæ.

2. 3.Líp v¨n nghÖ.

đường kết nối mũi tên thẳng 41- HS tham gia c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ theo chñ ®iÓm Uèng n­íc nhí nguån.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹y.

đường kết nối mũi tên thẳng 42

TuÇn 18

Thø hai ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: Chµo cê

Sinh ho¹t tËp thÓ.

đường kết nối thẳng 92


TiÕt 2: To¸n

DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c

I . Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- RÌn kü n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.II. §å dïng d¹y häc:

- GV chuÈn bÞ 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau ( b»ng b×a, cì to ®Ó cã thÓ dÝnh lªn b¶ng).

- HS chuÈn bÞ 2 h×nh tam gi¸c nhá b»ng nhau b»ng giÊy cì nhá, kÐo ®Ó c¾t h×nh.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu :

1. KiÓm tra bµi cò :

- Gäi 2 HS lªn b¶ng vÏ h×nh tam gi¸c cã ®­êng cao vµ ®Æt tªn cho tam gi¸c.

+ H×nh tam gi¸c cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×?

+ ThÕ nµo lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c?

+ H·y ph©n biÖt ®­êng cao vµ chiÒu cao cña tam gi¸c?

- GV nhËn xÐt.2.Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi :(GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc)

2.2.C¾t h×nh tam gi¸c:

GV h­íng dÉn HS c¸c thao t¸c:

+ LÊy mét trong 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau.

+ VÏ mét ®­êng cao lªn h×nh tam gi¸c ®ã.

+ C¾t theo ®­êng cao, ®­îc 2 m¶nh tam gi¸c ghi lµ 1 & 22.3. GhÐp thµnh h×nh ch÷ nhËt:

- HD HS ghÐp 2 m¶nh 1 &2 vµo h×nh tam gi¸c cßn l¹i ®Ó thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD

-VÏ ®­êng cao EH


2.4. So s¸nh ®èi chiÕu c¸c yÕu tè h×nh häc trong h×nh võa ghÐp.

+ H·y so s¸nh chiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt víi ®¸y cña h×nh tam gi¸c?

+ ChiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt nh­ thÕ nµo víi chiÒu cao cña h×nh tam gi¸c?

+ VËy diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD thÕ nµo víi diÖn tÝch tam gi¸c EDC?

+ DiÖn tÝch tam gi¸c EDC thÕ nµo víi diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD?

2.5.H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c :

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD?

+ Dùa vµo ®ã h·y tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c DEC ?


-HS lÊy 2 h×nh tam gi¸c b»ng nhau ®· chuÈn bÞ, lÊy vµ c¾t 1 h×nh theo ®­êng cao ®Ó thµnh 2 tam gi¸c.

nhóm 81

- HS lµm theo HD cña GV.…b»ng nhau ( AB = DC)
…b»ng nhau (AD = EH)
- GÊp 2 lÇn
- B»ng hay diÖn tÝch h×nh tam gi¸c EDC b»ng diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD chia cho 2.
DC x AD hay DC x EH


- Gäi mét sè HS nh¾c l¹i : Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ta lÊy ®é dµi ®¸y nh©n víi chiÒu cao( cïng 1 ®¬n vÞ ®o) råi chia cho 2.

- Gäi 1 HS chèt quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh.* H·y tÝnh DT tam gi¸c ABC cã ®¸y lµ 12,5 cm, chiÒu cao 10 cm?

-HS nªu quy t¾c & c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c dùa vµo c¸ch tÝnh S h×nh ch÷ nhËt.

S = hoÆc S = ah : 2

( S lµ diÖn tÝch, a lµ ®é cao, h lµ chiÒu cao)

- HS vËn dông c«ng thøc tÝnh:

S ABC =12,5 x 10: 2 = 62,5 cm2


3. Thùc hµnh:
Bµi 1: Gäi 1 HS ®äc ®Ò bµi.

- Nªu yªu cÇu bµi tËp?

- Cho HS ¸p dông quy t¾c tÝnh S tam gi¸c.

- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.

- GV chèt ®¸p ¸n ®óng : 24 cm2 ; 1,38 dm2.

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c? *Chèt c¸ch tÝnh DT h×nh tam gi¸c.- 1 HS ®äc,líp ®äc thÇm.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp, ph©n tÝch ®Ò bµi.

- HS c¶ líp tãm t¾t råi lµm vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm .

- HS c¶ líp ch÷a b¶ng cña b¹n.


- HS nªu l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

Bµi 2 :

- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi 2.

- Yªu cÇu HS nªu c¸ch tãm t¾t tong phÇn.

+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®¬n vÞ ®o ë phÇn a?

+ VËy tr­íc khi tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ta cÇn ph¶i lµm g×?

- Tæ chøc HS lµm bµi c¸ nh©n.

- Gäi 2 HS lªn ch÷a bµi.

- Yªu cÇu HS chèt c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

+ Dùa vµo c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h·y nªu c«ng thøc tÝnh ®¸y hoÆc chiÒu cao ?

- TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- HS tãm t¾t:

a/ a = 5m; h = 24dm

b/ a = 42,5m ; h = 5,2 m

- ®é dµi ®¸y vµ chiÒu cao ch­a cïng ®¬n vÞ ®o.


- §æi, ®­a chóng vÒ cïng mét ®¬n vÞ ®o.
- 2 HS lµm b¶ng líp, HS c¶ líp lµm vµo vë.

- Ch÷a bµi trªn b¶ng líp.

KÕt qu¶: a)6m2 ; b)110,5 m2
- HS nªu: a = S x 2 : h

h = S x 2 : a3.Cñng cè, dÆn dß.

+ Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh, c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- GV nhËn xÐt giê häc.

- DÆn HS vÒ nhµ «n bµi, xem tr­íc bµi LuyÖn tËp (tr 88)đường kết nối thẳng 80


TiÕt 3 + 4: GV chuyªn so¹n d¹y.

đường kết nối thẳng 79


Buæi chiÒu

TiÕt 1: TiÕng Viªt

¤n tËp häc k× 1 ( tiÕt 1)

I. Môc tiªu :

- HS ®äc tr«i ch¶y c¸c bµi tËp ®äc ®· häc HKI( Ph¸t ©m râ, tèc ®é tèi thiÓu 120 ch÷ / phót; biÕt ngõng nghØ ë chç cã dÊu c©u,...

- BiÕt lËp b¶ng thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm Gi÷ lÊy mµu xanh.

- BiÕt nhËn xÐt vÒ nh©n vËt trong bµi ®äc.Nªu dÉn chøng minh ho¹ cho nhËn xÐt Êy.

- RÌn kÜ n¨ng ®äc; thu thËp, xö lÝ th«ng tin; hîp t¸c lµm viÖc nhãm, hoµn thµnh b¶ng thèng kª.

- Cã ý thøc «n bµi th­êng xuyªnII. §å dïng d¹y häc:

- PhiÕu viÕt tªn bµi ®äc tõ tuÇn 11 ®Õn tuÇn 17 ë s¸ch tiÕng ViÖt 5 ®Ó HS bèc th¨m.Trong ®ã:

+ 8 phiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc.

+ 9 phiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc cã yªu cÇu häc thuéc lßng.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :

1. KiÓm tra bµi cò .

- Tæ chøc cho HS nh¾c l¹i c¸c bµi tËp ®äc ®· häc.


- HS nèi tiÕp nªu.
2. Bµi míi2.1.Giíi thiÖu bµi :

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña bµi.2.2. H­íng dÉn «n tËp.

- Gäi tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi ®äc, sau khi bèc th¨m chuÈn bÞ bµi kho¶ng 1-2 phót.

- GV l­u ý rÌn cho HS kÜ n¨ng ®äc ®óng, ®äc diÔn c¶m.

- GV nhËn xÐt.


- L¾ng nghe.


- 1 HS nªu tªn chñ ®iÓm ®ang häc.

- HS ®äc (häc ®äc thuéc lßng) 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu & tr¶ lêi c©u hái do GV ®Æt ra.


- Líp nhËn xÐt c¸ch ®äc, bæ sung c¸ch tr¶ lêi.

2.3. H­íng dÉn lµm bµi tËp:

Bµi 2:

Cho HS lµm viÖc theo nhãm.

- GV chia nhãm, nªu nhiÖm vô tõng nhãm.

- RÌn cho HS kÜ n¨ng thu thËp, xö lÝ th«ng tin :

+ CÇn thèng kª c¸c bµi tËp ®äc theo néi dung nµo?

- HS lµm viÖc theo 3 nhãm .

- HS nªu l¹i nhiÖm vô nhãm m×nh vµ c¸ch tiÕn hµnh, hîp t¸c.

- §¹i diÖn tõng nhãm lªn b¸o c¸o kÕt qu¶.

- Thèng kª theo : tªn bµi, t¸c gi¶, thÓ lo¹i


+ CÇn lËp b¶ng thèng kª gåm mÊy cét?

- Ýt nhÊt 3 cét: tªn bµi, t¸c gi¶, thÓ lo¹i,cã thÓ thªm cét thø tù.

+ B¶ng thèng kª gåm mÊy dßng ngang?

- GV kiÓm tra, nh¾c nhë c¸ch hîp t¸c.

- GV chèt vÒ c¸ch lµm b¸o c¸o th«ng kª, h×nh thøc b¸o c¸o thèng kª.


- Cã bao nhiªu bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm th× cã bÊy nhiªu dßng ngang.

- HS lµm viÖc nhãm ®«i råi b¸o c¸o kÕt qu¶.

Bµi 3: Tæ chøc cho HS tù lµm viÖc

- Nh¾c HS cÇn nãi vÒ b¹n nhá - con cña ng­êi g¸c rõng- nh­ kÓ vÒ mét ng­êi b¹n cïng líp chø kh«ng ph¶i nh­ nhËn xÐt kh¸ch quan vÒ mét nh©n vËt trong truþÖn.- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- HS tù lµm bµi, sau ®ã ®æi chÐo bµi trong nhãm ®«i ®Ó ch÷a bµi.

- HS tr×nh bµy kÕt qu¶.


3.Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu néi dung cña bµi Ng­êi g¸c rõng tÝ hon?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn nh÷ng HS «n ch­a kÜ vÒ nhµ «n tiÕp.đường kết nối thẳng 78


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp

I. Môc tiªu: Gióp HS

- RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- Giíi thiÖu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng (biÕt ®é dµi hai c¹nh gãc vu«ng cña h×nh tam gi¸c vu«ng).

- HS yªu thÝch m«n häc.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh S h×nh tam gi¸c ? - GV nhËn xÐt.2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc.2.2. LuyÖn tËp

Bµi 1:

+ Nªu yªu cÇu?

+ ë phÇn b, tr­íc khi tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c cÇn l­u ý g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Tæ chøc nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. GV chèt kÕt qu¶ ®óng.

- Chèt c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.Bµi 2:

+ Nªu yªu cÇu?


- GV vÏ h×nh lªn b¶ng líp.

- GV h­íng dÉn HS quan s¸t tõng h×nh tam gi¸c vu«ng råi chØ ra ®¸y vµ ®­êng cao t­¬ng øng.Bµi 3:

- GV h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh tam gi¸c vu«ng.

- GV nhËn xÐt: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng, ta lÊy tÝch ®é dµi hai c¹nh gãc vu«ng chia cho 2.
Bµi 4:

- GV h­íng dÉn HS lµm bµi

- NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ta lµm nh­ thÕ nµo?

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c vu«ng?

- GV nhËn xÐt giê häc


- Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c.


- L¾ng nghe.

- TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- §­a c¸c sè ®o vÒ cïng ®¬n vÞ ®o.


- HS ¸p dông quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, lµm lÇn l­ît vµo vë 2 phÇn a, b.

- 2 HS ch÷a trªn b¶ng líp.

a) S = 30,5 x12 : 2 = 183 ( dm 2 )

b) 16 dm = 1,6 m. S = 1,6 x 5,2 : 2 = 4,24 m 2

- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu l¹i quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- ChØ ra ®¸y vµ ®­êng cao t­¬ng øng trong mçi h×nh tam gi¸c vu«ng.

- HS vÏ h×nh vµo vë.

- H×nh tam gi¸c vu«ng ABC coi AC lµ ®¸y th× AB lµ ®­êng cao t­¬ng øng vµ ng­îc l¹i coi AB lµ ®¸y th× AC lµ ®­êng cao t­¬ng øng.
- HS nªu ®­îc:

+ Coi ®é dµi BC lµ ®é dµi ®¸y th× ®é dµi AB lµ chiÒu cao t­¬ng øng.

+ DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c b»ng ®é dµi ®¸y nh©n víi chiÒu cao råi chia 2:.

- 2 HS tÝnh trªn b¶ng líp. C¶ líp lµm vµo vë råi ch÷a bµi.

a) HS ®o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt ABCD råi tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ABC.

b) §o ®é dµi c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt MNPQ vµ c¹nh ME råi tÝnh:

+ DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt MNPQ.

+ DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c MQE; NEP.

+ Tæng S h×nh tam gi¸c MQE vµ S h×nh tam gi¸c NEP.

+ DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c EQP.


- HS nªu quy t¾c vµ c«ng thøc tÝnh.


  • HS tr¶ lêi.

đường kết nối thẳng 77

TiÕt 3: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1( tiÕt 2)

I. Môc tiªu:

- TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc, häc thuéc lßng.

- BiÕt lËp b¶ng thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm V× h¹nh phóc con ng­êi

- BiÕt thÓ hiÖn c¸i hay cña c¸c c©u th¬ ®­îc ®äc.

- Cã ý thøc «n bµi vµ ¸p dông trong viÕt v¨n

II. §å dïng d¹y- häc:

- PhiÕu viÕt tªn c¸c bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

- Mét sè tê phiÕu khæ to kÎ b¶ng thèng kª ®Ó HS lµm BT 2

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc


1. Giíi thiÖu bµi

2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng
3. Lµm bµi tËp

Bµi 2. Ph¸t phiÕu häc tËp BT 2 cho HS lµm viÖc nhãm, thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm V× h¹nh phóc con ng­êi.

Bµi 3: D¹y nh­ quy tr×nh BT 2

- HD HS n¾m v÷ng YC cña bµi.

- Tæ chøc cho HS lµm viÖc nhãm, b¸o c¸o kÕt qu¶.

- Líp b×nh chän ng­êi ph¸t biÓu ý kiÕn hay nhÊt, giµu søc thuyÕt phôc nhÊt.4. Cñng cè, dÆn dß:

- GV nhËn xÐt tiÕt hoc.

- YC HS vÒ nhµ xem tr­íc bµi sau.

- HS bèc th¨m bµi tËp ®äc, ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái


- HS ho¹t ®éng nhãm 4.C¸c nhãm ®æi chÐo ch÷a bµi cho nhau.

- HS lµm viÖc nhãm ®«i.

- B¸o c¸o kÕt qu¶, líp nhËn xÐt, bæ sung.


đường kết nối thẳng 76


Thø ba ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

Tổ chức trải nghiệm thực tế

KØ niÖm ngµy quèc phßng toµn d©n 22/12.

đường kết nối thẳng 75


Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹yđường kết nối thẳng 74


Thø t­ ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: LÞch sö

KiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I

đường kết nối thẳng 73


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp chung

I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp, cñng cè vÒ:

- C¸c hµng cña sè thËp ph©n; céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n; viÕt sè ®o c¸c ®¹i l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n.

- TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c.

- HS yªu thÝch m«n häc.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c biÕt ®é dµi ®¸y lµ 46cm, chiÒu cao lµ 35cm.

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu giê häc.2.2. LuyÖn tËp.

- GV cho HS tù ®äc, tù lµm råi ch÷a bµi.PhÇn 1:

- GV cho HS tù lµm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.

- GV nhËn xÐt chèt ®¸p ¸n ®óng

PhÇn 2:

Bµi 1:

+ Nªu yªu cÇu?

- Cho HS tù ®Æt tÝnh vµ tÝnh

- GV nhËn xÐt, chèt c¸ch céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n.


Bµi 2:

+ Bµi yªu cÇu lµm g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi

- GV chèt kÕt qu¶ ®óng.


+ Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm) nhau bao nhiªu lÇn?

+ Hai ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm) nhau bao nhiªu lÇn?

* GV cñng cè vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi, c¸c ®¬n vi ®o diÖn tÝch. L­u ý HS ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn vÒ mèi quan hÖ gi÷a hai ®¬n vÞ ®o ®¹i l­îng nµy.

Bµi 3:

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

- Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh vÏ.

+ Bµi cho biÕt g×?


+ Bµi yªu cÇu g×?

+ H×nh tam gi¸c MDC lµ d¹ng tam gi¸c g×?

+ §Ó tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c MDC ta cÇn biÕt nh÷ng g×?

+ C¹nh DC lµ yÕu tè nµo cña h×nh ch÷ nhËt?

+ Muèn tÝnh ®é dµi DC em lµm nh­ thÕ nµo?
+ AD lµ yÕu tè nµo cña h×nh ch÷ nhËt ABCD?

+ Nªu mèi quan hÖ gi÷a AM , MD víi AD?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV gäi 1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp, nhËn xÐt vµ ch÷a.

* GV cñng cè c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng.


Bµi 4:

+ Nªu yªu cÇu?


+ Nh÷ng sè nµo lín h¬n 3,9 vµ nhá h¬n 4,1?

- GV gäi 1 HS ch÷a trªn b¶ng líp.

- GV nhËn xÐt.

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè?

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c?

- GV nhËn xÐt chung giê häc.


- 2HS lµm, líp lµm vµo nh¸p.

- L¾ng nghe.
- HS ®äc ®Ò vµ lµm bµi.
Bµi 1: - Khoanh vµo B.

Bµi 2: - Khoanh vµo C.

Bµi 3: - Khoanh vµo C.
- §Æt tÝnh råi tÝnh.

- HS tù ®Æt tÝnh råi tÝnh. 2 HS lµm b¶ng


Vđường kết nối thẳng 72D : 77,5 2,5

đường kết nối thẳng 71 025 31

0

- ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm.- HS tù lµm bµi vµ ®äc sè cÇn ®iÒn.

VD : 8m5dm = 8,5 m

8m2 5dm2 = 8,05m2

+ Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm) nhau 10 lÇn.

+ Hai ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm) nhau 100 lÇn.

- HS theo dâi.

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS quan s¸t.

- DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ 2400cm2, AM = 15cm, MD = 25 cm.

- TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c DMC.

- Tam gi¸c vu«ng.

- BiÕt ®é dµi cña MD, DC.


- Lµ chiÒu dµi.

- LÊy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt chia cho chiÒu réng.

- Lµ chiÒu réng.
- AD = AM + MD

- HS tù lµm bµi, 1HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp:

ChiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt lµ:

15 + 20 = 40(cm)

ChiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ:

2400: 40 = 60(cm)

DiÖn tÝch cña h×nh tam gi¸c MDC lµ:

60 x 25 : 2= 750( cm2)

§¸p sè :750cm2
- T×m hai gi¸ trÞ sè cña x, sao cho 3,9 < x < 4,1.

- HS nªu.

- C¶ líp lµm vµo vë, 1HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp: x= 4; x= 4,01

- HS tr¶ lêi.đường kết nối thẳng 70


TiÕt 2: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1( tiÕt 3)

I. Môc tiªu:

-TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc & häc thuéc lßng.

- LËp ®­îc b¶ng tæng kÕt vèn tõ vÒ m«i tr­êng.

- Gi¸o dôc HS cã ý thøc sö dông ®óng c¸c tõ ng÷ trong chñ ®iÓm ®· häc.II. §å dïng d¹y häc:

- PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc & häc thuéc lßng (nh­ tiÕt 1).

- Mét vµi tê giÊy khæ to, b¨ng dÝnh, bót d¹ ®Ó HS c¸c nhãm lËp b¶ng tæng kÕt vèn tõ vÒ m«i tr­êng.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:


1. Giíi thiÖu bµi :

2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng

3. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 2:

-YC HS ®äc thÇm vµ nªu YC bµi tËp.

- Gi¶i thÝch nghÜa tõ sinh quyÓn (m«i tr­êng ®éng thùc vËt), thuû quyÓn( m«i tr­êng n­íc), khÝ quyÓn( m«i tr­êng kh«ng khÝ)

- GV kÕt luËn vµ bæ sung thªm cho HS.


- Gäi HS ®äc c¸c tõ ®· t×m ®­îc

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ §Ó m«i tr­êng lu«n xanh - s¹ch - ®Ñp chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?

- GV liªn hÖ, gi¸o dôc.

- GV nhËn xÐt tiÕt häc, vÒ nhµ luyÖn ®äc c¸c bµi þ©p ®äc ®· häc.


- HS bèc th¨m bµi ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái

- HS nªu yªu cÇu

- HS ho¹t ®éng nhãm, 1 nhãm lµm vµo giÊy khæ to vµ tr×nh bµy kÕt qu¶.


Sinh quyÓn

Thuû quyÓn

KhÝ quyÓn

C¸c sù vËt trong m«i tr­êng

Rõng, con ng­êi, thó, c©y...

S«ng, suèi, ao, hå...

BÇu trêi, vò trô...

Nh÷ng hµnh ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng

Trång c©y g©y rõng...

Gi÷ s¹ch nguån n­íc…

Läc khãi, xö lÝ r¸c...

- HS tr¶ lêi.


- HS ghi nhí.

đường kết nối thẳng 69


TiÕt 4: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1 (tiÕt 4)

I. Môc tiªu:

- Kü n¨ng ®äc - hiÓu: Tr¶ lêi ®­îc 1 ®Õn 2 c©u hái vÒ néi dung bµi häc.

- Nghe, viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Chî Ta -sken.

- HS yªu thÝch m«n häc.II. §å dïng d¹y häc:

- ¶nh minh ho¹ ng­êi Ta - sken trong trang phôc d©n téc vµ chî Ta -sken (nÕu cã).III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:

1. Giíi thiÖu bµi

2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng

- Thùc hiÖn nh­ c¸c tiÕt tr­íc.3. ViÕt chÝnh t¶

a) T×m hiÓu néi dung ®o¹n v¨n

- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n

+ H×nh ¶nh nµo trong bµi g©y Ên t­îng cho em nhÊt trong c¶nh chî ë Ta-sken?

b) H­íng dÉn viÕt tõ khã

- Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ khã, dÔ lÉn khi viÕt chÝnh t¶.


- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc

c) ViÕt chÝnh t¶

d) Thu, kiÓm tra bµi:

- GV thu mét sè vë, kiÓm tra, nhËn xÐt ch÷ viÕt cña HS.3. Cñng cè, dÆn dß:

- GV yªu cÇu HS nªu néi dung mét sè bµi tËp ®äc ®· häc.

- NhËn xÐt tiÕt häc

- DÆn dß HS vÒ nhµ- HS thùc hiÖn yªu cÇu.

- 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc.

- HS tiÕp nhau ph¸t biÓu c¸c h×nh ¶nh mµ m×nh yªu thÝch.


- HS t×m vµ nªu c¸c tõ khã

VD: Ta-sken, trén lÉn, nÑp, mò v¶i thªu, xóng xÝnh, chên vên, thâng dµi, ve vÈy,

- 2 HS viÕt b¶ng, HS d­íi líp viÕt vµo nh¸p sau ®ã gäi 3 HS ®äc tõ võa viÕt

- HS viÕt bµi.

- HS thùc hiÖn yªu cÇu.

- HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi «n tiÕt 5đường kết nối thẳng 68
Buæi chiÒu

Gđường kết nối thẳng 67V chuyªn so¹n d¹y.


Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

¤n tËp cuèi häc k× I.

I. Môc tiªu: KiÓm tra HS vÒ:

+ Gi¸ trÞ theo vÞ trÝ cña c¸c ch÷ sè trong sè thËp ph©n.

+ KÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh (céng, trõ, nh©n, chia )víi sè thËp ph©n, t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè, viÕt sè ®o ®¹i l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: GV tæ chøc HS «n tËp d­íi h×nh thøc kiÓm tra.

PhÇn 1: Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo mét sè c©u tr¶ lêi A, B, C, D. H·y khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:


  1. Ch÷ sè 9 trong sè thËp ph©n 85,924 cã gi¸ trÞ lµ:

A. B.
C. D. 9

2. T×m 3% cña 1000 000 ®ång.

A. 1 ®ång B. 10 ®ång.

C. 100 ®ång D. 30 000 ®ång.

3. 3700m b»ng bao nhiªu ki- l«- mÐt?

A. 370 km B. 37 km.

C. 3,7 km. D. 0,37 km

4. Ph©n sè chuyÓn thµnh sè thËp ph©n lµ :

A. 0,04 B. 0,4

C. 2,5 D. 0,004

5. 40% cña 25 lµ :

A. 62,5 B. 10

C. 100 C. 16PhÇn 2:


  1. TÝnh:

a/ 286,43 + 521,85 b/ 516,40 – 350,28

c/ 25,04 x 3,5 d/ 45,54 : 1,8.  1. ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm:

a/ 8 kg 375 g = ... kg

b/ 7 m2 8 dm2 = ... m2.3. Gi¸ vèn mét chiÕc bÕp ga lµ 620 000 ®ång. Hái ph¶i b¸n gi¸ bao nhiªu tiÒn mét chiÕc bÕp ga ®Ó ®­îc l·i 8% gi¸ vèn?

III. §¸p ¸n:

PhÇn 1:

1. Khoanh vµo C 2. Khoanh vµo D 3. Khoanh vµo C

4. Khoanh vµo A 5. Khoanh vµo B

PhÇn 2 :

Bµi 1:


a. 808,28

b. 166,12

c. 87,64

d. 25,3

Bµi 2:

a/ 8 kg 375 g = 8,375 kg

b/ 7m2 8 dm2 = 7,08 m2

Bµi 3:

§Ó l·i 8% gi¸ vèn th× tiÒn l·i lµ: 620 000 8 : 100 = 49 600(®ång)

TiÒn b¸n mét chiÕc bÕp ga lµ: 620 000 + 49 600 = 669 600(®ång)

đường kết nối thẳng 66


TiÕt 2: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1( tiÕt 5)

I. Môc tiªu: Gióp HS

- Cñng cè kÜ n¨ng viÕt th­­: biÕt viÕt mét l¸ th­­ göi ng­­êi th©n ë xa kÓ l¹i kÕt qña häc tËp rÌn luyÖn cña em.

- GD häc sinh ý thøc phÊn ®Êu häc tËp vµ tinh thÇn tù qu¶n cña m×nh.

II. §å dïng d¹y - häc

- VBT TiÕng ViÖt.

- B¶ng phô.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. HD «n tËp :

- GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò

*H­íng dÉn t×m hiÓu ®Ò

+ §Ò bµi thuéc thÓ lo¹i v¨n g× ?

+ §Ò bµi yªu cÇu g× ?

- LËp dµn ý :

+ Gäi HS nªu gîi ý
2.3. Thùc hµnh :

- Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë. GV quan s¸t, gióp ®ì HS cßn lóng tóng.2.4. Thu bµi, nhËn xÐt :

- GV kiÓm tra vë cña HS, nhËn xÐt .

- §äc cho HS nghe 1 sè bµi v¨n mÉu .

3. Cñng cè, dÆn dß”

+ Mét bøc th­ gåm cã mÊy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc. Khen nh÷ng HS lµm bµi tèt.

- DÆn dß HS vÒ nhµ.


- L¾ng nghe.


- 1HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi .

- C¶ líp ®äc thÇm l¹i.

- ViÕt th­

- ViÕt th­ göi cho 1 ng­êi th©n ...


- 1 HS ®äc gîi ý SGK, HS chän ng­êi m×nh sÏ viÕt th­ cho chän läc chi tiÕt ®Ó lËp dµn ý .
- HS lµm bµi

- HS tham kh¶o .

- HS tr¶ lêi.
- Yªu cÇu HS vÒ nhµ hoµn chØnh bµi.đường kết nối thẳng 65


TiÕt 3: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1 ( tiÕt 6)

I. Môc tiªu

1.TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.

2. LuyÖn tËp tæng hîp chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra cuèi k× 1.

3.GD t×nh yªu con ng­êi.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò

- Cho HS nh¾c l¹i c¸c bµi tËp ®äc ®· häc.2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng

- Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi, sau khi bèc th¨m chuÈn bÞ bµi kho¶ng 1-2 phót.

- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

2.3. Lµm bµi tËp:

Bµi 2:

- Tæ chøc cho HS tù lµm viÖc

- Ch÷a bµi, chèt lêi gi¶i ®óng

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ §¹i tõ lµ g×? §¹i tõ gåm cã mÊy lo¹i? §ã lµ nh÷ng lo¹i nµo?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc

- DÆn HS vÒ nhµ tiÕp tôc «n tËp


- HS nèi tiÕp nªu.

- HS ®äc(®äc thuéc lßng) 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu vµ tr¶ lêi c©u hái do GV ®Æt ra).

- HS tù lµm bµi, sau ®ã ®æi chÐo bµi trong nhãm ®«i ®Ó ch÷a bµi.

a)§ång nghÜa víi biªn c­¬ngbiªn giíi.

b)Tõ ®Çu vµ tõ ngän ®­îc dïng víi nghÜa chuyÓn.

c) §¹i tõ x­ng h« trong bµi lµ: em, ta.

d) H×nh ¶nh mµ c©u th¬ “Lóa l­­în bËc thang m©y” gîi ra: Lóa lÉn trong m©y, nhÊp nh« uèn l­în nh­ lµn sãng trªn nh÷ng thöa ruéng bËc thang.

- HS tr¶ lêi.


đường kết nối mũi tên thẳng 64


TiÕt 4: KÜ thuËt

Ch¨m sãc gµ

I. Môc tiªu:

HS cÇn ph¶i:

- Nªu ®­îc môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ.

- BiÕt c¸ch ch¨m sãc gµ.

- Cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ gµ.

II. §å dïng d¹y- häc:

- Mét sè tranh ¶nh minh ho¹ trong SGK.

- PhiÕu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp

III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:

1. Bµi míi:

- Nªu môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc nu«i d­ìng gµ.2. Bµi míi.

2.1.Giíi thiÖu bµi:

2.2.Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ.

- ThÕ nµo lµ ch¨m sãc gµ?


- Nªu môc ®Ých, t¸c dông cña viÖc ch¨m sãc gµ.


2.3. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch ch¨m sãc gµ.

a) S­ëi Êm cho gµ con

- Nªu vai trß cña nhiÖt ®é ®èi víi ®íi sèng vËt nu«i.

- Nªu sù cÇn thiÕt ph¶i s­ëi Êm cho gµ, nhÊt lµ gµ kh«ng cã mÑ.


- Nªu c¸ch s­ëi Êm cho gµ con ë gia ®×nh hoÆc ®Þa ph­¬ng.
b) Chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ.

- Nªu c¸ch chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ.

- Nªu c¸ch chèng nãng, chèng rÐt, phßng Èm cho gµ.

c) Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ

- Nªu vai trß cña viÖc phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ.

- Nªu c¸ch phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ.
* HS më SGK, tr 64.
- Khi nu«i gµ, ngoµi viÖc cho gµ ¨n, uèng, ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh 1 sè c«ng viÖc kh¸c nh­ s­ëi Êm cho gµ míi në, che n¾ng, ch¾n giã lïa,... ®Ó gióp gµ kh«ng bÞ rÐt hoÆc n¾ng, nãng. TÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®­îc gäi lµ ch¨m sãc gµ.

- Ch¨m sãc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng, kh«ng khÝ thÝch hîp cho gµ sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn, gióp gµ khoÎ m¹nh, mau lín, cã søc chèng bÖnh tèt vµ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt nu«i gµ.


- NhiÖt ®é t¸c ®éng ®Õn sù lín lªn, sinh s¶n cña ®éng vËt.

- Tõ khi gµ míi në cho ®Õn khi gµ ®­îc 3 tuÇn tuæi, nhiÖt ®é chuång nu«i ph¶i lu«n ®¶m b¶o trong kho¶ng 30-310C. NÕu gµ bÞ l¹nh sÏ kÐm ¨n, dÔ nhiÔm bÖnh ®­êng h« hÊp, ®­êng ruét. NÕu l¹nh qu¸ hoÆc bÞ l¹nh kÐo dµi, gµ con cã thÓ bÞ chÕt. Do vËy, ph¶i chó ý s­ëi Êm cho gµ.

- Dïng chôp s­ëi( H×nh 1- SGK) hoÆc s­ëi Êm b»ng bãng ®Ìn ®iÖn, hoÆc ®èt bÕp th©n hoÆc bÕp cñi quanh chuång,...

- Lµm chuång nu«i quay vÒ h­íng ®«ng- nam. Chuång nu«i p¶i cao r¸o, tho¸ng m¸t vÒ mµu hÌ, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng.

+ VÒ mïa ®«ng nªn lµm rÌm ch¾n giã h­íng ®«ng- b¾c. Kh«ng th¶ gµ vµo nh÷ng ngµy thêi tiÕt xÊu,...

- HS nªu.

- Gµ dÔ bÞ ngé ®éc muèi, c¸c chÊt ®éc h¹i vµ vi khuÈn g©y bÖnh. Khi ngé ®éc thøc ¨n, gµ bá ¨n, ñ rò, uèng n­íc nhiÒu vµ Øa ch¶y. NÕu bÞ ngé ®éc nÆng, gµ cã thÓ chÕt.

- Kh«ng cho gµ ¨n nh÷ng thøc ¨n ®· bÞ «i, mèc vµ thøc ¨n mÆn.


3. Cñng cè- dÆn dß:

+ Nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó ch¨m sãc gµ?

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- ChuÈn bÞ giê sau.đường kết nối thẳng 63


Buæi chiÒu

TiÕt 1: TiÕng ViÖt

¤n tËp cuèi häc k× 1 ( tiÕt 7)

I. Môc tiªu:

- §äc th«ng th¹o bµi luyÖn tËp nh»m trau dåi kÜ n¨ng ®äc – hiÓu vµ c¶m thô v¨n häc. §Æt ®­îc tªn cho bµi võa ®äc .

- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n miªu t¶ thÓ hiÖn c¶m xóc, lµm næi bËt nh÷ng h×nh ¶nh ®­îc miªu t¶ trong bµi.

- Tr¶ lêi ®óng c¸c ý hái vÒ néi dung bµi ë phÇn B. Tr×nh bµy râ rµng, s¹ch sÏ, khoa häc.II. §å dïng d¹y- häc

- Tranh ¶nh minh ho¹ néi dung bµi v¨n miªu t¶ .

- PhiÕu ghi néi dung cña c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm .

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi liên quan đến bài tập đọc “ Chiều biên giới”.

- GV nhận xét.2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn đọc – hiểu:

- Gọi HS đọc đoạn văn.

- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi:
+ Nên chọn tên nào để đặt tên cho đoạn văn?

+ Suốt bốn mùa nước sông có đặc điểm gì?

+ Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với gì?

+ Cách so sánh ở câu hỏi trên có gì hay?

+ Câu văn nào ở trong bài tả đúng một cánh buồm căng gió?

+ Vì sao tác giả nói những cánh buồm chung thủy với con người?

+ Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn? Đó là những từ nào?

+ Trong câu “ Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp nhữngcánh buồm lên ngược về xuôi” có mấy cặp từ trái nghĩa? Đó là những cặp từ nào?

+ Từ trong ở cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ với nhau như thế nào?

+ Trong câu “ Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi” có mấy quan hệ từ? đó là những quan hệ từ nào?

- Sau mỗi câu trả lời của HS, GV nhận xét chốt ý đúng.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS hăng hái xây dựng bài.

- Dặn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì I.

- HS lên bảng trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi nhận xét.


- HS lắng nghe.

- 2 – 3 HS đọc đoạn văn, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài:

+ Làng tôi
+ Suốt bốn mùa nước sông đầy ắp.
+ Màu áo của những người thân trong gia đình.

+ Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

+ Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ.

+ Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

+ lớn, khổng lồ.
+ Một cặp từ: ngược – xuôi.

+ Đó là hai từ đồng âm.+ còn ; như


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương