TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang6/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

¤n tËp vÒ viÕt ®¬n

I. Môc tiªu:

- Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸ch ®iÒn vµo giÊy tê in s½n vµ lµm ®¬n xin häc m«n tù chän ®óng thÓ thøc, ®ñ néi dung cÇn thiÕt

- BiÕt ®iÒn ®óng néi dung vµo mét l¸ ®¬n in s½n.BiÕt viÕt mét l¸ ®¬n theo yªu cÇu.

- Båi d­ìng t©m hån c¶m xóc thÈm mÜ cho HS.II. §å ding d¹y häc.

- ChuÈn bÞ mçi em tê ®¬n in s½n.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò: HS ®äc l¹i biªn b¶n vÒ viÖc cô ón trèn viÖn.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp

- Gióp hS n¾m v÷ng yªu cÇu cña bµi tËp.

- Cho HS xem l¸ ®¬n viÕt mÉu ( SGV trang 327 ).

+ L¸ ®¬n gåm mÊy phÇn chÝnh ? lµ nh÷ng phÇn nµo ? Mçi phÇn cã nh÷ng néi dung g× ?

- Tæ chøc cho HS lµm viÖc c¸ nh©n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶.

Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- Tæ chøc cho HS lµm viÖc nhãm ®«i.

- Tæ chøc cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶.

- GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm nh÷ng em viÕt tèt.


- HS ®äc ®Ò bµi.

- Nªu yªu cÇu ®Ò bµi, ph©n tÝch ®Ò.

- HS nghiªn cøu tõng phÇn cña ®¬n, néi dung ®¬n.

- Mét sè HS nèi tiÕp tr×nh bµy tr­íc líp.

- HS cïng nhËn xÐt, bæ sung.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n hoµn thµnh ®¬n xin häc theo mÉu.
- HS th¶o luËn nhãm ®«i sau ®ã viÕt ®¬n göi Ban Gi¸m hiÖu xin ®­îc häc m«n tù chän vÒ ngo¹i ng÷ hoÆc tin häc.

- HS tr×nh bµy tr­íc líp.

- HS nhËn xÐt, bæ sung.


3. Cñng cè – dÆn dß:

+ Nªu cÊu t¹o chung cña mét l¸ ®¬n?

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn ghi nhí c¸c mÉu ®¬n ®Ó viÕt ®¬n ®óng thÓ thøc.đường kết nối thẳng 38


Buæi chiÒu

GV chuyªn so¹n d¹y.


Tđường kết nối thẳng 37hø n¨m ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

Sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m

I. Mục tiêu:

Gióp häc sinh :

- ¤n tËp c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ tØ sè phÇn tr¨m.

- BiÕt sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó hç trî gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m.

- Gi¸o dôc ý thøc häc tËp vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh.

II. Đồ dùng dạy học:

- Máy tính bỏ túi và bảng con.

- Bảng phụ kẻ theo mẫu BT1 trong SGK.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc một số phép tính cho HS bấm máy tính bỏ túi và nêu kết quả.

- Nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

- Ghi bảng tựa bài.2.2. Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

a) Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 1.

- Hướng dẫn:

+ Yêu cầu nêu cách tính tỉ số phần trăm của 7 và 40.

+ Yêu cầu sử dụng máy tính để tính thương của 7 và 40 rồi suy ra tỉ số phần trăm của nó.

- Yêu cầu thực hiện và trình bày cách làm.

- Gọi HS đọc kết quả trên màn hình.

- Nhận xét, sửa chữa.b) Tính 34% của 56 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 2.

- Hỗ trợ: Yêu cầu nêu cách tính 34% của 56.

- Yêu cầu thực hiện theo nhóm đôi và nêu kết quả.

- Ghi bảng 56 34 : 100 = 19,04 và giới thiệu: Ta có thể thay 34 : 100 bằng 34%

- Hướng dẫn cách tính bằng máy và yêu cầu thực hiện và so sánh với kết quả ghi bảng.c) Tìm một số biết 65% của nó bằng 78 .

- Yêu cầu đọc ví dụ 3.

- Hỗ trợ: Yêu cầu nêu cách tìm một số biết 65% của nó bằng 78.

- Yêu cầu thực hiện theo nhóm đôi và nêu kết quả.


- Yêu cầu sử dụng máy tính để kiểm tra kết quả.

- Hướng dẫn cách tính bằng máy và yêu cầu thực hiện.2.4. Thực hành

Bài 1:

- Yêu cầu đọc bài 1.

- Ghi bảng lần lượt dòng 1, 2, 3,4 ; yêu cầu HS dựa vào bảng trong SGK thực hiện theo nhóm đôi.
- Yêu cầu trình bày kết quả.

- Nhận xét , sửa chữa.Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 2.

- Hỗ trợ: 1 tạ = 100kg; 69% nghĩa là có 100kg thóc thì xay được 69 kg gạo.

- Ghi bảng lần lượt dòng 1, 2 ; yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS thực hiện vào bảng nhóm.

- Yêu cầu trình bày kết quả.

- Nhận xét sửa chữa.3. Củng cố, dÆn dß:

- Gọi học sinh nêu cách sử dụng máy tính.

- Nhận xét tiết học.

-đường kết nối thẳng 36 Chuẩn bị bài Hình tam giác.


- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Nhắc tựa bài.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Chú ý.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- 1 số HS trình bày kết quả: 17.5

- Nhận xét, bổ sung.


- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau phát biểu.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Chú ý.

- Thực hiện theo hướng dẫn.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau phát biểu.


- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Sử dụng máy tính để kiểm tra.

- Thực hiện theo hướng dẫn.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Tiếp nối nhau trình bày kết quả.

- Nhận xét và đối chiếu kết quả.
- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Chú ý.
- Thực hiện theo yêu cầu với bạn ngồi cạnh.

- Tiếp nối nhau trình bày kết quả.

- Nhận xét và đối chiếu kết quả.


- Nêu cách sử dung mày tính.

TiÕt 2: ChÝnh t¶

Ng­êi mÑ cña 51 ®øa con

I. Môc tiªu

- Nghe -viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi Ng­êi mÑ cña 51 ®øa con.

- Lµm ®óng bµi tËp «n m« h×nh cÊu t¹o vÇn. HiÓu thÕ nµo lµ nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau

- RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp.

- Gi¸o dôc tÝnh kiªn tr× cÈn thËn.

II. §å dïng d¹y- häc

- M« h×nh cÊu t¹o vÇn viÕt s½n trªn b¶ngIII. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò

- Gäi hai häc sinh lªn b¶ng ®Æt c©u cã tõ ng÷ chøa tiÕng rÎ \ giÎ

- Gäi häc sinh d­íi líp ®äc mÈu chuyÖn

ThÇy quªn mÆt nhµ con råi hay sao?

- GV nhËn xÐt.2.Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶.

a. Trao ®æi vÒ néi dung ®o¹n v¨n

- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n.

+ §o¹n v¨n nãi vÒ ai?


b. H­íng dÉn viÕt tõ khã

- Yªu cÇu HS ®äc, t×m c¸c tõ khã.
- Yªu cÇu HS luyÖn viÕt c¸c tõ khã võa t×m ®­îc.

c. ViÕt chÝnh t¶.

- GV ®äc cho HS viÕt bµi.

d. So¸t lçi vµ kiÓm tra bµi.

- GV thu vµ kiÓm tra, nhËn xÐt mét sè vë.

2.3. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 2:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp vµ mÉu bµi tËp

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi
- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n lµm trªn b¶ng

- GV nhËn xÐt kÕt luËn bµi lµm ®óng


- 2 HS lªn b¶ng ®Æt c©u


- HS ®äc

- L¾ng nghe.

- 2 HS ®äc ®o¹n v¨n.

- §o¹n v¨n nãi vÒ mÑ NguyÔn ThÞ Phó- bµ lµ mét phô n÷ kh«ng sinh con nh­ng ®· cè g¾ng b­¬n ch¶i nu«i d­ìng 51 em bÐ må c«i, ®Õn nay nhiÒu ng­êi ®· tr­ëng thµnh.

- HS ®äc thÇm bµi vµ nªu tõ khã: Lý S¬n, Qu¶ng Ng·i, thøc khuya, nu«i d­ìng...

- HS luyÖn viÕt tõ khã.

- HS viÕt bµi chÝnh t¶ vµo vë.
- HS tù so¸t lçi. Thu vë cho GV kiÓm tra.

- HS ®äc to yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp


- HS tù lµm bµi

- 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi

- Líp nhËn xÐt bµi


M« h×nh cÊu t¹o vÇn


TiÕng

VÇn

¢m ®Öm

¢m chÝnh

¢m cuèi

con
o

n

ra
a
tiÒn


n

tuyÕn


n

xa
a
x«i
«

i

yªu


u

bÇm
©

m

yªu


u

n­íc
­¬

c


a
®«i
«

i


e
hiÒn


n
+ ThÕ nµo lµ nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau?

+ T×m nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau trong nh÷ng c©u th¬ trªn?

* Trong th¬ lôc b¸t, tiÕng thø 6 cña dßng thø 6 b¾t vÇn víi tiÕng thí 6 cña dßng 8 tiÕng.

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ TiÕng gåm cã mÊy bé phËn? §ã lµ nh÷ng bé phËn nµo?

+ Nªu cÊu t¹o cña phÇn vÇn?

- NhËn xÐt tiÕt häc

- DÆn HS nhí m« h×nh cÊu t¹o vÇn vµ chuÈn bÞ bµi sau.


- Nh÷ng tiÕng b¾t vÇn víi nhau lµ nh÷ng tiÕng cã vÇn gièng nhau.

- TiÕng x«i b¾t vÇn víi tiÕng ®«i.


- L¾ng nghe.


  • TiÕng th­êng gåm cã 3 bé phËn: ©m ®Çu, vÇn vµ thanh.

  • VÇn th­êng gåm cã: ©m ®Öm, ©m chÝnh vµ ©m cuèi.

đường kết nối mũi tên thẳng 35


TiÕt 3: LuyÖn tõ vµ c©u

¤n tËp vÒ c©u

I. Môc tiªu

- T×m ®­îc mét c©u hái,1 c©u kÓ, 1c©u c¶m, 1c©u khiÕn vµ nªu ®­îc dÊu hiÖu cña mçi kiÕu c©u ®ã.

- Ph©n lo¹i ®­îc c¸c kiÓu c©u kÓ: Ai lµm g×, Ai thÕ nµo, Ai lµ g×?

- X¸c ®Þnh ®óng c¸c thµnh phÇn: chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong tõng c©u.

- GD häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt.

II. §å dïng d¹y- häc

- MÈu chuyÖn vui NghÜa cña tõ "còng" viÕt s½n trªn b¶ng líp.

- B¶ng phô ghi néi dung cÇn ghi nhí vÒ c¸c kiÓu c©u

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u lÇn l­ît víi c¸c yªu cÇu:

+ C©u cã tõ ®ång nghÜa.

+ C©u cã tõ ®ång ©m.

+ C©u cã tõ nhiÒu nghÜa.

- NhËn xÐt .2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 1

- Gäi HS nªu yªu cÇu?

+ C©u hái dïng ®Ó lµm g×? Cã thÓ nhËn ra c©u hái b»ng dÊu hiÖu g×?

+ C©u kÓ dïng ®Ó lµm g×? Cã thÓ nhËn ra c©u kÓ b»ng dÊu hiÖu g×?

+ C©u cÇu khiÕn dïng ®Ó lµm g×? cã thÓ nhËn ra c©u cÇu khiÕn b»ng dÊu hiÖu g×?
+ C©u c¶m dïng ®Ó lµm g×?....

- NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS

- Treo b¶ng phô cã ghi s½n néi dung cÇn ghi nhí. Yªu cÇu HS ®äc

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi bµi tËp

- GV nhËn xÐt KL

- 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u

- L¾ng nghe.

- Nªu yªu cÇu.

- C©u hái dïng ®Ó hái vÒ nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt. Cuèi c©u th­êng cã dÊu chÊm hái.

- C©u kÓ dïng ®Ó kÓ, t¶, giíi thiÖu vÒ sù vËt, sù viÖc hoÆc nªu suy nghÜ, t©m t­, t×nh c¶m cña mçi ng­êi. Cuèi c©u th­êng cã dÊu chÊm.

- Dïng ®Ó yªu cÇu, ®Ò nghÞ ng­êi kh¸c lµm viÖc g× ®ã. Cuèi c©u th­êng cã dÊu chÊm than.

….


- HS lªn b¶ng lµm

KiÓu c©u

VD

DÊu hiÖu


C©u hái

+ Nh­ng v× sao c« biÕt ch¸u cãp bµi cña b¹n ¹?

+ Nh­ng còng cã thÓ lµ b¹n ch¸u cãp bµi cña ch¸u?- C©u dïng ®Ó hái ®iÒu ch­a biÕt.

- Cuèi c©u hái cã dÊu chÊm hái.C©u kÓ

+ C« gi¸o phµn nµn víi mÑ cña mét HS:

- Ch¸u nhµ chÞ h«m nay cãp bµi kiÓm tra cña b¹n.

+ Th­a chÞ bµi cña ch¸u vµ b¹n ngåi c¹nh ch¸u cã nh÷ng lçi gièng hÖt nhau

+ Bµ mÑ th¾c m¾c:

+ B¹n ch¸u tr¶ lêi:

+ Em kh«ng biÕt

+ Cßn ch¸u th× viÕt:

+ Em còng kh«ng biÕt- C©u dïng ®Ó kÓ sù viÖc.

- Cuèi c©u cã dÊu chÊm hoÆc dÊu hai chÊm.


C©u c¶m

+ ThÕ th× ®¸ng buån c­êi qu¸!

+ Kh«ng ®©u!
- C©u béc lé c¶m xóc.

- Trong c©u cã c¸c tõ qu¸, ®©u

- Cuèi c©u cã dÊu chÊm than.


C©u khiÕn

+ Em h·y cho biÕt ®¹i tõ lµ g×?

- C©u nªu yªu cÇu , ®Ò nghÞ.

- Trong c©u cã tõ h·y.Bµi 2

- Gäi HS nªu yªu cÇu

+ Cã nh÷ng kiÓu c©u kÓ nµo? CN, VN trong c©u kiÓu ®ã tr¶ lêi c©u hái nµo?

- Treo b¶ng phô ghi s½n néi dung cÇn ghi nhí, yªu cÇu HS ®äc

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp

- Gäi HS lªn lµm

- GV nhËn xÐt KL:

- HS nªu


- HS lÇn l­ît tr¶ lêi : C©u kÓ Ai lµ g×? Ai thÕ nµo? Ai lµm g×?

- HS ®äc
- HS lµm bµi

- Vµi HS lªn b¶ng ch÷a


C©u kÓ Ai lµm g×?

+ C¸ch ®©y kh«ng l©u// l·nh ®¹o héi ®ång TP Nãt - tinh - ghªm ë n­íc Anh / ®· quyÕt

TN CN

®Þnh ph¹t tiÒn c¸c c«ng chøc nãi hoÆc viÕt tiÕng Anh kh«ng chuÈn.VN

+ ¤ng chñ tÞch H§TP/ tuyªn bè sÏ kh«ng kÝ bÊt cø biªn b¶n nµo cã lçi ng÷ ph¸p vµ

CN VN

chÝnh t¶.


C©u kÓ Ai thÕ nµo?

+ Theo quyÕt ®Þnh nµy, mçi lÇn m¾c lçi// c«ng chøc / sÏ bÞ ph¹t 1 b¶ng.

TN CN VN
+ Sè c«ng chøc trong thµnh phè/ kh¸ ®«ng

CN VN


C©u kÓ Ai lµ g×?

+ §©y/ lµ mét biÖn ph¸p m¹nh nh»m gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng Anh

CN VN

3. Cñng cè dÆn dß :

+ Nªu ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a 3 kiÓu c©u kÓ: C©u kÓ Ai lµ g×? Ai thÕ nµo? Ai lµm g×?

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn HS vÒ nhµ häc vµ chuÈn bÞ bµi sau.đường kết nối thẳng 34


TiÕt 4: KÜ thuËt

Nu«i d­ìng gµ

I . Môc tiªu

Sau bµi häc nµy, häc sinh cÇn :

- Nªu ®­îc môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc nu«i d­ìng gµ.

- BiÕt c¸ch cho gµ ¨n uèng.

- Cã ý thøc nu«i d­ìng, ch¨m sãc gµ.

II . C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Kể tên các loại thức ăn nuôi gà.

+ Thức ăn nuôi gà có tác dụng gì?

- GV nhận xét.2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2.2. Hoạt động 1:Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà.

- GV nêu khái niệm: công việc cho gà ăn , uống được gọi chung là nuôi dỡng gà.

- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:

+ Nêu mục đích ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà?


- GV tóm tắt lại nội dung hoạt động 1: Nuôi dưỡng gà là công việc cho gà ăn uống nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà , giúp gà khoẻ mạnh lớn nhanh sinh sản tốt...

2.3. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách cho gà ăn , uống.

a) Cách cho gà ăn:

- Yêu cầu HS đọc mục 2a SGK.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng?

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.


- Nhận xét bổ sung và tóm tắt theo nội dung như SGKb) Cách cho gà uống:

- Gọi HS đọc mục 2b SGK.- Nêu vai trò của nước trong đời sống động vật.

+ Nêu sự cần thiết phải thường xuyên cung cấp đủ nước sạch cho gà?


+ Nêu cách cho gà uống nước?

- Nhận xét bổ sung và nêu tóm tắt cách cho gà uống theo ND SGK

- GV KL: Khi nuôi gà phải cho gà ăn , uống đầy đủ , đủ chất và đủ lượng , hợp vệ sinh bằngcách cho gà ăn nhiều loại thức ăn phù hợp vớ nhu cầu dinh dưỡng ở từng thời kì sinh trưởng......

2.4. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập

- Yêu cầu HS làm vàp phiếu học tập câu hỏi trong SGK

- GV nêu đáp án cho HS đối chiếu bài làm củamình để tự đánh giá

- HS báo cáo kết quả tự đánh giá

3. Củng cố, dặn dò :

+ Nªu l¹i c¸ch cho gµ ¨n , c¸ch cho gµ uèng n­íc?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiết sau: Chăm sóc gà.- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


- HS đọc SGK và trả lời:

+ Nuôi dưỡng gà nhằm mục đích cung cấp nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc SGKcả lớp theo dõi.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung.

+ Thời kì gà con: ăn liên tục suốt ngày đêm

+ Thời kì gà giò: tăng cường ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường, đạm, vi ta min..

- HS lắng nghe.
- 2 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận trả lời câu hỏi:


+ Phải thường xuyên cung cấp nước cho gà vì thức ăn nuôi gà chủ yếu là thức ăn khô.

+ Nước uống cho gà phải sạch và đựng trong máng sạch,….


- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS làm bài tập


- HS đối chiếu bài làm của mình với kết quả của GV.

- HS báo cáo kết quả
  • HS tr¶ lêi.

  • L¾ng nghe.

đường kết nối thẳng 33


Buæi chiÒu

TiÕt 1: Tiếng Việt ( tăng)

Luyện tập về văn tả người
I. Mục tiêu:

Giúp HS:


- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người để đưa vào bài viết của mình.

- Viết được bài văn tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói.

- GD HS tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Đề bài: Em bé của em hay một nhà hàng xóm đang tuổi tập đi, tập nói. Em hãy tả hình dáng và tính nết ngây thơ của em bé cho các bạn cùng lớp biết.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?
- GV hướng dẫn HS lập dàn ý:

+Em bé em định tả tên là gì? Là em của em hay con của người hàng xóm của em?

+ Em bé năm nay mấy tuổi?

+ Hình dáng của em như thế nào ?

+ Mái tóc của mẹ được để như thế nào ?

+ Khuôn mặt, làn da, cặp mắt, hàm răng,.. của em bé có điểm gì nổi bật ?

+ Em có những nét gì đáng yêu khiến em quý mến?
+ Hoạt động của em bé ra sao lúc chơi đồ chơi, chơi với chú mèo, chơi với em, lúc đói, lúc mẹ bé đút cơm cho ăn,…

+ Em và bé có kỉ niệm đẹp nào mà em nhớ nhất ?


+ Tình cảm của em với bé như thế nào?

- Gọi HS đọc dàn ý sau khi đã hoàn thành.


- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập hãy viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài viết của mình sau khi hoàn thành.

- GV thu một số bài kiÓm tra.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS viết bài hay.

3. Củng cố - Dặn dò:

+ Nªu l¹i cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi?- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.

- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói..

- HS trả lời:

+ “ Bà, bà..” đấy là tiếng bi bô của bé Bin em trai út của em đấy. Bé đang tuổi tập đi, tập nói nên suốt ngày bi bô khiến cho nhà tôi lúc nào cũng có tiếng cười vui.

+ Em năm nay gần 2tuổi.

+ Bé Bin người mập mạp, chân tay mũm mĩm như một chú gấu con trông rất đáng yêu.

+ Mái tóc tơ được bố em cắt tỉa gọn gàng,..

+ Khuôn mặt tròn trịa với làn da trắng hồng,…

+ Lúc nào Bin cũng bi bô tập nói, lúc cả nhà ăn cơm xong em lấy tăm Bin cũng chạy theo lấy tăm cho mọi người,….

+ Bin chơi đồ chơi xong là cất ngay vào thùng đựng đồ chơi của mình,…


+ Một lần em bị ốm Bin cứ ở bên cạnh giường rồi mang đồ chowi vào cho em để em vui,…

+ Em rất yêu bé Bin của em,…

- 3 – 5 HS đọc dàn ý của mình sau khi đã hoàn thành.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS viết bài.
- 3 - 5 HS viết bài, cả lớp theo dõi nhận xét.


đường kết nối mũi tên thẳng 32


TiÕt 2: Khoa học1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương