TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang5/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

đường kết nối thẳng 47


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp chung

I. Môc tiªu: Gióp HS:

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp tÝnh.

- ¤n tËp chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch.

II. §å dïng d¹y- häc: B¶ng nhãm.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò :

- §Æt tÝnh råi tÝnh :

46,5 : 5 ; 35 : 1,2 ; 67,5 : 23,4

- GV nhËn xÐt.2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. LuyÖn tËp

Bµi 1:

- Gäi HS nªu yªu cÇu.

- GV h­íng dÉn HS thùc hiÖn mét trong hai c¸ch:

+C¸ch 1: ChuyÓn ph©n sè cña hçn sè thµnh ph©n sè thËp ph©n råi viÕt sè thËp ph©n t­¬ng øng.

4= 4= 4,5

+ C¸ch 2:Thùc hiÖn chia tö sè cña phÇn ph©n sè cho mÉu sè

V× 1:2 = 0,5 nªn 4= 4,5

*GV cñng cè vÒ c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh sè thËp ph©n.Bµi 2: T×m x

- Gäi HS nªu yªu cÇu.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV cïng Hs nhËn xÐt bµi lµm b¶ng, chèt bµi lµm ®óng.

* Cñng cè c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt, sè chia ch­a biÕt.

Bµi 3:

- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

+ Coi l­îng n­íc trong hå øng víi bao nhiªu phÇn tr¨m?

+ Muèn biÕt ngµy thø ba m¸y b¬m ®ã hót ®­îc bao nhiªu phÇn tr¨m l­îng n­íc trong hå em lµm thÕ nµo?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng
Bµi 4:

- Cho HS lµm trong nhãm ®«i.

- Gv nhËn xÐt chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng.
3. Cñng cè, dÆn dß :

+ Hai ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm ) nhau bao nhiªu lÇn?

- DÆn HS vÒ nhµ «n tËp.

- 3HS lªn b¶ng, HS c¶ líp lµm vµo nh¸p.

- L¾ng nghe.

- HS nªu: ViÕt c¸c hçn sè thµnh sè thËp ph©n.

- HS theo dâi mÉu. PhÇn cßn l¹i 2 HS lªn b¶ng lµm, HS c¶ líp lµm vµo vë.

;

;

- NhËn xÐt vµ bæ sung, tù ch÷a bµi cña m×nh.

- HS nªu l¹i c¸ch chuyÓn hçn sè thµnh sè thËp ph©n.
- 1 HS nªu.

- 2 HS lµm vµo b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë.

§¸p sè:

a)x = 0,09 b)x= 0,1- Ch÷a bµi trªn b¶ng, ®èi chiÕu ch÷a bµi cña m×nh.

- HS nªu l¹i quy t¾c t×m thõa sè, sè chia ch­a biÕt.


- 1HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm.

- HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

+ Coi l­îng n­íc trong hå øng víi 100%.
- LÊy 100% trõ ®i tæng sè phÇn tr¨m l­îng nøoc trong hå mµ m¸y b¬m ®ã hót ®­îc trong hai ngµy ®Çu.

- 1 HS lµm bµi trªn b¶ng líp, c¶ líp lµm vµo vë.

Ngµy thø ba m¸y b¬m hót ®­îc sè phÇn tr¨m l­îng n­íc trong hå lµ:

100% - (35% + 40%) = 25 %

§¸p sè: 25 %

- HS tù th¶o luËn khoanh ®¸p ¸n ®óng vµ b¸o c¸o kÕt qu¶

§¸p sè: Khoanh vµo D

+ Hai ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ®øng liÒn kÒ nhau gÊp ( kÐm ) nhau 100 lÇn.đường kết nối thẳng 46


TiÕt 3: KÓ chuyÖn

KÓ chuyÖn ®· nghe , ®· ®äc.

I. Môc tiªu:

- HS biÕt t×m vµ kÓ 1 c©u chuyÖn theo ®Ò bµi .

- BiÕt kÓ tù nhiªn, b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ nh÷ng ng­êi biÕt sèng ®Ñp, biÕt mang l¹i niÒm vui, h¹nh phóc cho ng­êi kh¸c.

- BiÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn .

- Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n .

II. §å dïng : B¶ng phô viÕt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kÓ chuyÖn.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò:

- KÓ chuyÖn vÒ mét buæi sum häp ®Çm Êm trong gia ®×nh.

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi :

2.1.Giíi thiÖu bµi:

2.2. H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn :

a. H­íng dÉn HS hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi .

- GV g¹ch ch©n tõ quan träng.
+ Em hiÓu biÕt sèng ®Ñp lµ g×.

- Nh¾c HS nªn chän chuyÖn ngoµi Sgk.

- KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.
b. HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

- Tæ chøc cho Hs kÓ cho nhau nghe theo nhãm ®«i.

- Tæ chøc thi kÓ chuyÖn. Nh¾c HS: kÓ xong nªu ý nghÜa c©u chuyÖn hoÆc trao ®æi víi c¸c b¹n trong líp vÒ nh©n vËt, ý nghÜa c©u chuyÖn .

- Tæ chøc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.3. Cñng cè, d¨n dß:

- Nh©n xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ kÓ l¹i cho ng­êi th©n nghe .

- ChuÈn bÞ bµi sau.

- 1 HS kÓ l¹i, líp nhËn xÐt.


- 1 HS ®äc ®Ò bµi

- 4 HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c gîi ý trong Sgk.

+ Hs nªu ý hiÓu
- 5 HS tiÕp nèi nãi tªn c©u chuyÖn m×nh ®Þnh kÓ.

- KÓ chuyÖn trong nhãm ®«i vµ trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

- Thi KC tr­íc líp.

- B×nh chän b¹n cã c©u chuyÖn hay nhÊt; b¹n kÓ tù nhiªn, hÊp dÉn nhÊt ; b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt...


đường kết nối thẳng 45


TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u

¤n tËp vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ

I. Môc tiªu

- Cñng cè kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o tõ (tõ ®¬n, tõ phøc, c¸c kiÓu tõ phøc; tõ ®ång nghÜa, tõ nhiÒu nghÜa, tõ ®ång ©m).

- NhËn biÕt, t×m c¸c tõ ®ã. B­íc ®Çu biÕt gi¶i thÝch lÝ do lùa chän tõ trong v¨n b¶n.

- Båi d­ìng cho HS thãi quen dïng tõ ®óng.II. §å dïng d¹y- häc

- B¶ng phô viÕt s½n néi dung sau:

+ Tõ ®ång nghÜa lµ nh÷ng tõ cïng chØ mét sù vËt, ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i hay tÝnh chÊt.

+ Tõ nhiÒu nghÜa lµ tõ cã mét nghÜa gèc vµ mét hay mét sè nghÜa chuyÓn .c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa bao giê còng cã mèi liªn hÖ víi nhau

+ Tõ ®ång ©m lµ nh÷ng tõ gièng nghÜa nhau vÒ ©m nh­ng kh¸c h¼n nhau vÒ nghÜa

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- Yªu cÇu 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u theo yªu cÇu cña BT3 trang 161.

- NhËn xÐt .

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu bµi

2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 1

+ Bµi cã mÊy yªu cÇu?

+ Trong TV cã c¸c kiÓu cÊu t¹o tõ nh­ thÕ nµo?

+ Tõ phøc gåm nh÷ng lo¹i nµo?

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi. GV vµ HS nhËn xÐt, bæ sung, söa sai ( nÕu cã).

+ ThÕ nµo lµ tõ ®¬n?

+ ThÕ nµo lµ tõ ghÐp? Tõ ghÐp gåm mÊy lo¹i? §ã lµ nh÷ng lo¹i nµo?

+ ThÕ nµo lµ tõ l¸y? Nªu c¸c lo¹i tõ l¸y em ®· häc?

* GV cñng cè vÒ tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y.


Bµi 2

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

+ ThÕ nµo lµ tõ ®ång ©m?
+ ThÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa?

+ ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa


- Yªu cÇu HS lµm bµi theo cÆp

- Gäi HS ph¸t biÓu


- GV nhËn xÐt KL

- Treo b¶ng phô ghi s½n néi dung vÒ c¸c kiªu tõ yªu cÇu HS ®äc.

- Nh¾c HS ghi nhí c¸c kiÕn thøc vÒ nghÜa cña tõ.

Bµi 3

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi
- Gäi HS nèi tiÕp nhau ®äc c¸c tõ ®ång nghÜa, GV ghi b¶ng

+ V× sao nhµ v¨n l¹i chän tõ in ®Ëm mµ kh«ng chän nh÷ng tõ ®ång nghÜa víi nã.Bµi 4

- Gäi Hs ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi tËp.
- Gäi HS tr¶ lêi, Yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt

- Yªu cÇu HS ®äc thuéc lßng c¸c c©u thµnh ng÷ tôc ng÷.3. Cñng cè dÆn dß

- GV yªu cÇu HS t×m c¸c tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y cã trong c¸c tõ sau: b·i bê, vi vu, t­¬i t¾n, t­¬i c­êi, m©y.

+ ThÕnµo lµ tõ ®ång ©m, tõ ®ång nghÜa, tõ nhiÒu nghÜa? Cho vÝ dô?

- DÆn HS ghi nhí c¸c kiÕn thøc


- 3 HS lªn b¶ng ®Æt c©u


- Hs nªu.

- Trong tiÕng viÖt cã c¸c kiÓu cÊu t¹o tõ : tõ ®¬n, tõ phøc.

- Tõ phøc gåm 2 lo¹i: tõ ghÐp vµ tõ l¸y.

- 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, líp lµm vµo vë.


Tõ ®¬n

Tõ ghÐp

Tõ l¸y

hai, b­íc, ®i, trªn, c¸t, ¸nh, biÓn, xanh, bãng, cha, dµi, bãng, con, trßn

cha con, mÆt trêi , ch¾c nÞch

rùc rì, lªnh khªnh

VD: ®äc, bay, nh¶y.

nói ®åi, thong mñng, t­¬i tèt.

lÊp l¸nh, long lanh, lung linh.

- HS ®äc


+ Tõ ®ång ©m lµ tõ gièng nhau vÒ ©m nh­ng kh¸c nhau vÒ nghÜa

+ Tõ nhiÒu nghÜa lµ tõ cã mét nghÜa gèc vµ mét hay mét sè nghÜa chuyÓn, c¸c nghÜa cña tõ nhiÒu nghÜa bao giê còng cã mèi liªn hÖ víi nhau.

+ Tõ ®ång nghÜa lµ nh÷ng tõ cïng chØ mét sù vËt, ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i hay tÝnh chÊt

- HS trao ®æi nhãm ®«i, th¶o luËn ®Ó lµm bµi

- Nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu, bæ sung vµ thèng nhÊt :

a, ®¸nh trong c¸c tõ : ®¸nh cê, ®¸nh giÆc, ®¸nh trèng lµ mét tõ nhiÒu nghÜa

b, "trong" trong c¸c tõ : trong veo, trong v¾t, trong xanh lµ tõ ®ång nghÜa

c, ®Ëu trong thi ®Ëu, x«i ®Ëu, chim ®Ëu lµ tõ ®ång ©m

- 1HS ®äc cho c¶ líp nghe

- ViÕt c¸c tõ t×m ®­îc ra giÊy nh¸p, trao ®æi víi nhau vÒ c¸ch sö dông tõ cña nhµ v¨n

- TiÕp nèi nhau nªu tõ m×nh t×m ®­îc:

+ Tõ ®ång nghÜa víi tõ tinh ranh: tinh nghÞch , tinh kh«n, ranh m·nh, ranh ma, ma lanh, kh«n lái , .....

+ Tõ ®ång nghÜa víi tõ d©ng:tÆng , hiÕn , nép , cho , biÕu , ®­a , ...

+ Tõ ®ång nghÜa víi tõ ªm ®Òm: ªm ¶ , ªm ¸i , ªm dÞu , ªm Êm, ...

- HS tr¶ lêi : V× c¸c tõ in ®Ëm cã nghÜa phï hîp víi v¨n c¶nh nhÊt.
- HS nªu

- HS tù lµm bµi

- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi

- HS theo dâi GV ch÷a vµ lµm vµo vë

a) Cã míi níi cò

b) XÊu gç h¬n tèt n­íc s¬n

c) M¹nh dïng søc yÕu dïng m­u

- HS ®äc thuéc lßng c¸c c©u trªn .

- HS thùc hiÖn yªu cÇu: Tõ ®¬n ( m©y), tõ ghÐp ( b·i bê, t­¬i c­êi), tõ l¸y ( vi vu, t­¬i t¾n).
- HS tr¶ lêi.


đường kết nối mũi tên thẳng 44


Buæi chiÒu

Ho¹t ®éng ngoµi giê theo kÕ ho¹ch cña tæ.

đường kết nối mũi tên thẳng 43


Thø t­ ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: LÞch sö

¤n tËp häc k× 1

I. Môc tiªu : Gióp HS :

- LËp b¶ng thèng kª c¸c sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1951 vµ ý nghÜa lÞch sö cña c¸c sù kiÖn ®ã.

- RÌn kÜ n¨ng ghi nhí tæng hîp kiÕn thøc lÞch sö cho HS.

- Gi¸o dôc HS lu«n tù hµo vÒ truyÒn thèng yªu n­íc cña nh©n d©n ta.II. §å dïng d¹y- häc : HS chuÈn bÞ phiÕu nh­ tiÕt «n tËp ( tuÇn 11 )

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò :

+ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng ®· ®Ò ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam ?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi :

2.1. Giíi thiÖu bµi, nªu yªu cÇu cña bµi.

2.2. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng :

- GV yªu cÇu HS xem l¹i b¶ng thèng kª ®· chuÈn bÞ.a. Ho¹t ®éng 1 : Thèng kª c¸c sù kiÖn tiªu biÓu tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1951.

- GV kÎ b¶ng thèng kª trªn b¶ng líp.

- GV ®Æt c©u hái vÒ tõng sù kiÖn lÞch sö.

VD:


+ Ngµy1-9-1858 x¶y ra sù kiÖn lÞch sö g×?

+ N¨m 1947 x¶y ra sù kiÖn lÞch sö g× ?

Nªu ý nghÜa cña sù kiÖn nµy ?

- GVcïng HS nhËn xÐt bæ sung ®Ó hoµn thµnh b¶ng thèng kª.


- Hs tr¶ lêi


- HS tù xem l¹i, bæ sung (nÕu cÇn) b¶ng thèng kª m×nh ®· lµm ë nhµ.

- HS c¶ líp dùa vµo b¶ng thèng kª ®Ó tr¶ lêi c©u hái.

+…Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta.

ChiÕn dÞch ViÖt B¾c- "må ch«n giÆc ph¸p".

+ C¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn t¹i ViÖt B¾c ®­îc b¶o vÖ v÷ng ch¾c,...

Thêigian

Sù kiÖn tiªu biÓu

Néi dung c¬ b¶n (hoÆc ý nghÜa lÞch sö) cña sù kiÖn

Nh©n vËt lÞch sö tiªu biÓu

1-9-1858

Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta

Më ®Çu qu¸ tr×nh thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta
1858-1864

............................

......................................

Tr­¬ng §Þnh

…............

2-9-1945

N¨m 1950


.............................

.............................

ChiÕn dÞch Biªn giíi,...


.........................................

.........................................

C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc më réng, ...


……………..

……………..


B¸c Hå,

La V¨n CÇu.b. Ho¹t ®éng 2 : ý nghÜa lÞch sö .

+ Nªu ý nghÜa lÞch sö cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi vµ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m?

- ChiÕn th¾ng Biªn giíi thu-®«ng cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ?

c.Ho¹t ®éng 3: Thi kÓ chuyÖn lÞch sö

- Tæ chøc cho HS nèi tiÕp nhau nªu nh©n vËt lÞch sö, anh hïng tiªu biÓu theo 2 giai ®o¹n

- Tæ chøc cho Hs thi kÓ vÒ c¸c nh©n vËt trªn

3. Cñng cè, dÆn dß:

- NhËn xÐt giê häc.

- DÆn HS vÒ t×m hiÓu c¸c di tÝch lÞch sö liªn quan ®Õn c¸c nh©n vËt trªn

- HS tr¶ lêi c¸c c©u hái


- HS kÓ:Anh La V¨n CÇu; Anh Cï ChÝnh Lan....
- Hs kÓ vµ c¶ líp b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt


đường kết nối mũi tên thẳng 42


TiÕt 2: To¸n

Giíi thiÖu m¸y tÝnh bá tói

I. Môc tiªu : Gióp HS :

- HS b­íc ®Çu biÕt sö dông m¸y tÝnh bá tói ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia c¸c sè tp vµ tÝnh phÇn tr¨m.

- RÌn kü n¨ng sö dông m¸y tÝnh bá tói.

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.II. §å dïng d¹y- häc : HS mçi tæ chuÈn bÞ 1 m¸y tÝnh bá tói ( nÕu cã )

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò :

- T×m 15% cña 56,5

T×m mét sè biÕt 25% cña nã b»ng 64,8.

2.Bµi míi :

2.1. Giíi thiÖu bµi, nªu yªu cÇu cña bµi.

2.2. H­íng dÉn HS lµm quen víi m¸y tÝnh bá tói.

- GV yªu cÇu HS quan s¸t m¸y tÝnh bá tói

vµ tr¶ lêi :

+ Em thÊy trªn mÆt m¸y tÝnh cã nh÷ng g× ?

+ H·y nªu nh÷ng phÝm em ®· biÕt trªn bµn phÝm ?

- GV giíi thiÖu chung vÒ m¸y tÝnh bá tói nh­ phÇn bµi häc SGK.2.3. Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh b»ng m¸y tÝnh bá tói

- GV yªu cÇu HS Ên phÝm ON/C trªn bµn phÝm vµ nªu : bÊm phÝm nµy dïng ®Ó khëi ®éng cho m¸y lµm viÖc.

- GV ghi phÐp céng :

25,3 + 7,09

- GV ®äc tõng phÝm cho HS c¶ líp bÊm theo.

- GV yªu cÇu HS ®äc kÕt qu¶ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh.

- GV yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi m¸y tÝnh bá tói ?

2.4. Thùc hµnh

Bµi 1 :

- GV cho HS tù lµm bµi

- GV, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi 2 :

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n

Khi ch÷a bµi, GV yªu cÇu HS nªu c¸c phÝm bÊm.

- GV HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.Bµi 3 :

- GV yªu cÇu HS tù viÕt råi ®äc biÓu thøc tr­íc líp

- GV yªu cÇu HS nªu gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

3. Cñng cè, dÆn dß :

- GV nhËn xÐt giê häc.


- 2 Hs lªn b¶ng lµm bµi

- L¾ng nghe.

- HS quan s¸t vµ nªu :


+...cã c¸c phÝm vµ mµn h×nh.

+ Mét sè HS nªu tr­íc líp.


+ HS theo dâi.

- HS thao t¸c theo yªu cÇu cña GV


- HS thao t¸c trªn m¸y, Ên c¸c phÝm sau :

2
5
.
3
+
7
.
0
9
=

- KÕt qu¶ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh lµ :

32.39 tøc lµ 32,39

HS trao ®æi vµ nªu : + BÊm sè thø nhÊt

+ BÊm dÊu phÐp tÝnh,...

+ BÊm sè thø hai.
- HS thao t¸c trªn m¸y tÝnh råi b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp.

- 1 HS ®äc to tr­íc líp.


HS tù lµm råi nªu c¸c phÝm bÊm

3
:
4
=

KÕt qu¶ : 0,75

- HS viÕt vµ nªu biÓu thøc :

4,5 6 - 7 =

HS bÊm m¸y ®Ó t×m gi¸ trÞ cña biÓu thøc råi nªu tr­íc líp.


- HS chuÈn bÞ bµi sau

đường kết nối thẳng 41

TiÕt 3: TËp ®äc

Ca dao vÒ lao ®éng s¶n xuÊt

I. Môc tiªu

- BiÕt ®äc c¸c bµi ca dao (thÓ lôc b¸t) l­u lo¸t víi giäng t©m t×nh nhÑ nhµng.

- HiÓu ý nghÜa cña c¸c bµi ca dao: Lao ®éng vÊt v¶ trªn ruéng ®ång cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n ®· mang l¹i cuéc sèng Êm no cho mäi ng­êi.

- Thuéc lßng 2-3 bµi ca dao

- Gi¸o dôc c¸c em biÕt yªu vµ tr©n träng søc lao ®éng.

II. §å dïng d¹y- häc

- Tranh minh ho¹ c¸c bµi ca dao

-B¶ng phô ghi s½n 3 bµi ca dao.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n bµi: Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi

- Gv nhËn xÐt .

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.

2.2. LuyÖn ®äc

- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi.

+ Bµi chia lµm mÊy ®o¹n?

- Chia ®o¹n:GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.

- Cho HS t×m tõ khã, GV ghi b¶ng.

- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp lÇn 2, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.

- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- GV ®äc .2.3. T×m hiÓu bµi

- Cho HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái

+ T×m nh÷ng h×nh ¶nh nãi lªn nçi vÊt v¶, lo l¾ng cña ng­­êi n«ng d©n trong s¶n xuÊt?

+ Ng­­êi n«ng d©n lµm viÖc vÊt v¶ trªn ruéng ®ång, hä ph¶i lo l¾ng nhiÒu bÒ nh­ng hä vÉn l¹c quan, hi väng vµo mét vô mïa béi thu, nh÷ng c©u th¬ nµo thÓ hiÖn tinh thÇn l¹c quan cña ng­­êi n«ng d©n?

+T×m nh÷ng c©u th¬ øng víi mçi néi dung:

- Khuyªn n«ng d©n ch¨m chØ cÊy cµy.


- ThÓ hiÖn quyÕt t©m trong lao ®éng s¶n .xuÊt?

- Nh¾c nhë ng­­êi ta nhí ¬n ng­êi lµm ra h¹t g¹o?2.4. §äc diÔn c¶m, häc thuéc lßng

- Yªu cÇu 3 HS ®äc nèi tiÕp

- GV treo b¶ng phụ ghi s½n bµi ®äc diÔn c¶m

- Gäi 1 Hs ®äc

- HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- Tæ chøc cho HS thi ®äc diÔn c¶m.GV nhËn xÐt .

- Tæ chøc HS ®äc thuéc lßng tõng bµi ca dao.

- NhËn xÐt .3. Cñng cè, dÆn dß

- T×m thªm c¸c bµi ca dao vÒ lao ®éng s¶n xuÊt?

- NhËn xÐt tiÕt häc

-đường kết nối mũi tên thẳng 39 DÆn HS häc thuéc lßng bµi ca dao.


- 3 HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái

- L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc.

+ 3 ®o¹n.

- 3 HS ®äc nèi tiÕp.


- HS nªu vµ ®äc tõ khã: lao ®éng, s¶n xuÊt, c«ng lªnh, c¬m vµng, lÊy c«ng, biÓn lÆng

- 3 HS ®äc


- HS ®äc cho nhau nghe

- L¾ng nghe.


- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi:

+ Cµy ®ång vµo buæi ban tr­a, må h«i r¬i xuèng nh­­ m­a ruéng cµy, b­­ng b¸t c¬m ®Çy, ¨n mét h¹t dÎo th¬m, thÊy ®¾ng cay mu«n phÇn.

§i cÊy cßn tr«ng nhiÒu bÒ, tr«ng trêi tr«ng ®Êt tr«ng m©y....tÊm lßng.

+ Nh÷ng c©u th¬ thÓ hiÖn l¹c quan :

C«ng lªnh ch¼ng qu¶n l©u ®©u,

Ngµy nay n­­íc b¹c ngµy sau c¬m vµng


+ Nh÷ng c©u th¬:


- Ai ¬i ®õng bá ruéng hoang

Bao nhiªu tÊc ®Êt tÊc vµng bÊy nhiªu

- Tr«ng cho ch©n cøng ®¸ mÒm

Trêi yªn bÓ lÆng míi yªn tÊm lßng

- Ai ¬i b­ng b¸t c¬m ®Çy

DÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn


- 3 HS ®äc nèi tiÕp

- HS nghe.

- HS luyÖn ®äc.

- HS thi
- HS ®äc thuéc lßng.


- HS ®äc mét sè bµi


TiÕt 4: TËp lµm v¨n


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương