TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang4/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

3. Ph­­¬ng h­­íng tuÇn 17.

+ Duy tr× tèt c¸c nÒn nÕp do tr­êng, líp quy ®Þnh.

+ Tuyªn d­¬ng khen th­ëng nh÷ng häc sinh ch¨m häc, cã tiÕn bé trong häc tËp.

TÝch cùc tham gia viÖc ch¨m sãc c©y xanh, ®o¹n ®­êng tù qu¶n do Liªn §éi ph¸t ®éng.4. Líp v¨n nghÖ theo chñ ®iÓm Uèng n­íc nhí nguån.
Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹y.đường kết nối mũi tên thẳng 42
TuÇn 17

Thø hai ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng:

TiÕt 1: Chµo cê

Sinh ho¹t tËp thÓ.

đường kết nối thẳng 55


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp chung

I. Môc tiªu : Gióp HS :

- Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m.

- HS cã ý thøc trong giê häc.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò :

- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi.

a) TÝnh 34% cña 27kg.

b) T×m mét sè biÕt 35% cña nã lµ 49.

- GV nhËn xÐt.

2.Bµi míi :

2.1. Giíi thiÖu bµi: Nªu yªu cÇu cña tiÕt häc.

2.2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp

Bµi 1:

+ Nªu yªu cÇu?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Gv nhËn xÐt bµi lµm b¶ng.


- Khi ch÷a bµi, GV yªu cÇu HS nãi l¹i c¸ch lµm cña mét sè phÐp tÝnh.

- GV chèt vÒ c¸ch chia sè thËp ph©n cho sè tù nhiªn, c¸ch chia sè tù nhiªn cho sè thËp ph©n vµ c¸ch chia sè thËp ph©n cho sè thËp ph©n.Bµi 2 :

- GV cho HS ®äc ®Ò bµi .

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.
- GV ch÷a bµi kÕt hîp yªu cÇu HS nªu vÒ thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong tõng biÓu thøc.

- GV nhËn xÐt, chèt vÒ c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong mét biÓu thøc.Bµi 3 :

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n .

+ Bµi cho biÕt g×?

+ Bµi cã mÊy yªu cÇu? §ã lµ nh÷ng yªu cÇu nµo?

+ Muèn biÕt tõ cuèi n¨m 2000 ®Õn cuèi n¨m 2001 sè d©n cña ph­êng ®ã t¨ng thªm bao nhiªu phÇn tr¨m ta cÇn biÕt ®iÒu g×?

+ Muèn biÕt cuèi n¨m 2002 sè d©n cña ph­êng ®ã lµ bao nhiªu ng­êi ta cÇn biÕt nh÷ng g×?


+ Muèn biÕt tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002 sè d©n cña ph­êng ®ã t¨ng thªm bao nhiªu ng­êi em cÇn biÕt g×?

+ Sè phÇn tr¨m t¨ng thªm cña sè d©n ph­êng ®ã tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002 nh­ thÕ nµo so víi sè phÇn tr¨m t¨ng thªm tõ cuèi n¨m 2000 ®Õn cuèi n¨m 2001?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV kh¸c nhËn xÐt, ch÷a bµi.

- GV chèt vÒ tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè; tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

Bµi 4 :

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n.

- Khi ch÷a bµi, GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

* Muèn t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ cña mét sè phÇn tr¨m cña nã ta lµm nh­ thÕ nµo?

3. Cñng cè, dÆn dß :

+ Yªu cÇu HS nªu quy t¾c chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn, chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n.

+ Nªu c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè? C¸ch t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ? C¸ch t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ cña mét sè phÇn tr¨m?

- GV nhËn xÐt giê häc

- DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi sau

- 2 HS lªn lµm bµi

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

- §Æt tÝnh råi tÝnh.

- Mét sè HS lªn b¶ng lµm bµi, HS kh¸c lµm vµo vë. VÝ dô :

đường kết nối thẳng 53đường kết nối thẳng 54 a) 216,72 42

06 7 5,16

2 52

0

§¸p ¸n : b) 0,08 ; c) 2,6- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung, söa sai ( nÕu cã).

- 1 sè HS nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

- HS nªu l¹i c¸c quy t¾c chia sè thËp ph©n cho sè tù nhiªn, chia sè tù nhiªn cho sè thËp ph©n vµ chia sè thËp ph©n cho sè thËp ph©n.
- HS nªu.

- Mét sè HS lªn b¶ng lµm bµi, HS kh¸c lµm vµo bµi vë. VÝ dô :

a) ( 131,4 - 80,8 ) : 2,3 + 21,84 2

= 50,6 : 2,3 + 21,84 2

= 22 + 43,68

= 65,68


- HS nªu.

- L¾ng nghe.

-1 HS ®äc to tr­íc líp, HS kh¸c ®äc thÇm.

- Cuèi n¨m 2000 sè d©n cña mét ph­êng lµ

15 625 ng­êi, cuèi n¨m 2001 sè d©n cña ph­êng ®ã lµ 15 875 ng­êi.

- HS nªu yªu cÇu cña bµi to¸n.


+ Sè d©n t¨ng thªm tõ cuèi n¨m 2000 ®Õn cuèi n¨m 2001 .

- CÇn biÕt cuèi n¨m 2001 sè d©n cña ph­êng ®ã lµ bao nhiªu vµ biÕt sè d©n t¨ng thªm cña ph­êng ®ã tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002.

- BiÕt sè phÇn tr¨m t¨ng thªm cña sè d©n ph­êng ®ã tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002.

- B»ng nhau.


- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS kh¸c lµm bµi vµo vë.

a) Tõ cuèi n¨m 2000 ®Õn cuèi n¨m 2001 sè ng­êi t¨ng thªm lµ :

15875 - 15625 = 250 ( ng­êi )

TØ sè phÇn tr¨m sè d©n t¨ng thªm lµ :

250 : 15625 = 0,016 ( ng­êi)

0,016 = 1,6%

b) Tõ cuèi n¨m 2001 ®Õn cuèi n¨m 2002 sè ng­êi t¨ng thªm lµ :

15875 1,6 : 100 = 254 ( ng­êi )

Cuèi n¨m 2002 sè d©n cña ph­êng ®ã lµ

15875 + 254 = 16129 ( ng­êi)

§¸p sè : a) 1,6% ; b) 16129 ng­êi

- 1 HS ®äc to tr­íc líp, HS kh¸c ®äc thÇm.

- HS trao ®æi lµm bµi vµ tr¶ lêi.

§¸p ¸n: Khoanh vµo C.

- HS ®èi chiÕu kÕt qu¶, tù ch÷a bµi.

- LÊy sè ®· cho nh©n víi 100 råi chia cho sè phÇn tr¨m ®· biÕt.

  • 3 HS nªu, líp nhËn xÐt, bæ sung.

- Mét sè HS nªu, líp nhËn xÐt, bæ sung.đường kết nối thẳng 52


TiÕt 3 + 4: GV chuyªn so¹n d¹y.

đường kết nối thẳng 51


Buæi chiÒu

TiÕt 1: TËp ®äc

Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng

I. Môc tiªu

- §äc ®óng vµ hiÓu mét sè tõ ng÷ míi vµ khã cã trong bµi: Ngu C«ng, cao s¶n, tËp qu¸n, canh t¸c. HiÓu : Ca ngîi «ng L×n víi tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm ®· thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c cña c¶ mét vïng, lµm thay ®æi cuéc sèng cña c¶ th«n.

- §äc l­u lo¸t, diÔn c¶m toµn bµi víi giäng kÓ hµo høng, thÓ hiÖn sù kh©m phôc trÝ s¸ng t¹o, tinh thÇn quyÕt t©m chèng ®ãi nghÌo, l¹c hËu cña «ng Phµn Phï L×n.

- Gi¸o dôc lßng kÝnh yªu lao ®éng, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.II. §å dïng d¹y- häc

- Tranh minh ho¹ trang 146 SGK

- B¶ng phô ghi s½n ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- Gäi HS nèi tiÕp ®äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn vµ tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi

- GV nhËn xÐt .

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. LuyÖn ®äc

- 1 HS ®äc toµn bµi

- GV yªu cÇu HS chia ®o¹n. GV chèt c¸ch chia ®o¹n ®óng.

- Gäi HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n, GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m

- Gäi HS nªu tõ khã?

- Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp lÇn 2, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ: Ngu C«ng , cao s¶n..

- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi.

- GV ®äc mÉu .

2.3. T×m hiÓu bµi

- HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái:

+ §Õn huyÖn B¸t X¸t , tØnh Lµo Cai mäi ng­­êi sÏ ng¹c nhiªn v× ®iÒu g×?

+ ¤ng L×n ®· lµm thÕ nµo ®Ó ®­a n­­íc vÒ th«n?

+ Qua viÖc t×m nguån n­íc vµ ®µo m­¬ng dÉn n­íc vÒ cña «ng L×n em thÊy «ng lµ ng­êi thÕ nµo?

*GV ghi ý chÝnh ®o¹n 1: ¤ng L×n lµ ng­êi d¸m nghÜ, d¸m lµm.- Gäi 2 HS ®äc to ®o¹n 2 vµ ®o¹n 3, líp ®äc thÇm, tr¶ lêi:

+ Nhê cã m­­¬ng n­­íc , tËp qu¸n canh t¸c vµ cuéc sèng ë n«ng th«n Ph×n Ngan ®· thay ®æi nh­­ thÕ nµo?

+ ¤ng L×n ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó gi÷ rõng b¶o vÖ dßng n­­íc.

+ Th¶o qu¶ lµ c©y g×?

+ C©y th¶o qu¶ mang l¹i lîi Ých g× cho bµ con Ph×n Ngan?
+ Nªu ý chÝnh cña ®o¹n 2 vµ ®o¹n 3?

+ C©u chuyÖn gióp em hiÓu ®iÒu g×?

+ Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi?


2.4. §äc diÔn c¶m

- Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp vµ yªu cÇu HS nªu c¸ch ®äc cña bµi

- GV treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n cÇn luyÖn ®äc

- HS thi ®äc trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm thi ®äc

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸3. Cñng cè dÆn dß

- Bµi v¨n cã ý nghÜa thÕ nµo?

- NhËn xÐt tiÕt häc


- 3 HS ®äc nèi tiÕp vµ tr¶ lêi

- HS ®äc

- 3 ®o¹n:

+ §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn vì thªm ®Êt hoang trång lóa.

+ §o¹n 2: Tõ Con n­íc nhá ®Õn nh­ tr­íc n÷a.

+ §o¹n 3: Cßn l¹i.

- 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n
- HS nªu tõ khã vµ ®äc tõ khã: TrÞnh T­êng, ngo»n ngoÌo , lóa n­­¬ng , Phµn Phï L×n, Ph×n Ngan, lóa n­íc, lÆn léi.

- HS ®äc nèi tiÕp


- HS ®äc cho nhau nghe

- 1 HS ®äc toµn bµi

- L¾ng nghe.
- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi:

+ Mäi ng­­êi hÕt søc ngì ngµng thÊy mét dßng m­­¬ng ngo»n ngoÌo v¾t ngang nh÷ng ®åi cao.

+ ¤ng ®· lÇn mß trong rõng s©u hµng th¸ng trêi ®Ó t×m nguån n­­íc. ¤ng ®· cïng vî con ®µo suèt mét n¨m trêi ®­­îc gÇn 4 c©y sè m­¬ng n­­íc tõ rõng giµ vÒ th«n.

- Lµ ng­êi d¸m nghÜ, d¸m lµm.

- 2 HS nªu l¹i.
- 2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.
+ Nhê cã m­¬ng n­­íc, tËp qu¸n canh t¸c ë Ph×n Ngan ®· thay ®æi: ®ång bµo kh«ng lµm n­¬ng nh­ tr­íc mµ chuyÓn sang trång lóa n­íc , kh«ng lµm n­­¬ng nªn kh«ng cßn ph¸ rõng , ®êi sèng cña bµ con còng thay ®æi nhê trång lóa lai cao s¶n, c¶ th«n kh«ng cßn hé ®ãi.

+ ¤ng ®· lÆn léi ®Õn c¸c x· b¹n häc c¸ch trång th¶o qu¶ vÒ h­­íng dÉn bµ con cïng trång.

+ Lµ qu¶ lµ c©y th©n cá cïng hä víi gõng, mäc thµnh côm, khi chÝn mµu ®á n©u , dïng lµm thuèc hoÆc gia vÞ.

+ Mang l¹i lîi Ých kinh tÕ to lín cho bµ con: nhiÒu hé trong th«n mçi n¨m thu mÊy chôc triÖu, «ng L×n mçi n¨m thu hai tr¨m triÖu.

- ViÖc lµm cña «ng L×n ®· lµm thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c vµ cuéc sèng cña b¶n th©n vµ cña c¶ th«n.

+ C©u chuyÖn gióp em hiÓu muèn chiÕn th¾ng ®­îc ®ãi nghÌo , l¹c hËu ph¶i cã quyÕt t©m cao vµ tinh thÇn v­­ît khã

+ Bµi v¨n ca ngîi «ng L×n víi tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm ®· thay ®æi tËp qu¸n canh t¸c cña c¶ mét vïng lµm giµu cho m×nh, lµm thay ®æi cuéc sèng cho c¶ th«n.
- Hs ®äc
- 1 HS ®äc
- HS thi ®äc trong nhãm

- §¹i diÖn nhãm thi ®äc

- HS nªu néi dung bµiđường kết nối thẳng 50


TiÕt 2: To¸n ( t¨ng)

LuyÖn tËp nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.

I. Môc tiªu : Gióp HS «n

- N¾m ®­­îc quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.

- Cã kÜ n¨ng nh©n hai sè thËp ph©n thµnh th¹o, chÝnh x¸c.

- VËn dông c¸c tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp cña phÐp nh©n ®Ó lµm to¸n cã liªn quan.

- HS yªu thÝch m«n häc.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò

- Nªu quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n? Cho vÝ dô?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi.

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. H­íng dÉn «n tËp.

- GV ®­a ra hÖ thèng bµi tËp, yªu cÇu Hs lµm bµi.

* HÖ thèng bµi tËp

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 40,01 x 3,17 b) 0,037 x 0,6

c) 16,2003 x 1,05 e) 3,5x 19,762

- Gäi HS nªu yªu cÇu.

+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c phÐp nh©n trªn?
- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Tæ chøc nhËn xÐt bµi cña HS lµm trªn b¶ng

* GV cñng cè c¸ch nh©n hai sè thËp ph©n.

Bµi 2: T×m x

a, x : 2,5 = 3,8 + 4,6

b, (x + 3,02): 1,5= 6,9 x 0,3

c, x : 0,001 = 5768,69

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

- Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh thµnh phÇn ph¶i t×m vµ c¸ch t×m thµnh phÇn ®ã trong mçi phÐp tÝnh.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi, GV nhËn xÐt.
+ Muèn t×m sè bÞ chia ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo?

+ Nªu c¸ch t×m sè h¹ng ch­a biÕt?

* GV chèt c¸ch t×m sè bÞ chia, sè h¹ng ch­a biÕt.

Bµi 3: TÝnh nhanh

a, 6,7 x 2,5 x 80

b, 0,37 x 1,7 + 0,63 x 1,7

c, 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17

d, 16,75 x 3,14 x (45,5-2x 22,75)

- Yªu cÇu HS nªu mét sè tÝnh chÊt cÇn sö dông khi tÝnh nhanh.

- Tæ chøc lµm bµi, ch÷a bµi.

- NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n.Bµi 4: T×m sè thËp ph©n a, biÕt r»ng chuyÓn dÊu phÈy cña nã sang ph¶i mét hµng ta ®­îc sè b, chuyÓn dÊu phÈy cña nã sang tr¸i hai hµng ta ®­îc sè c vµ a+ b+ c = 277,1217

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

+ Khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña sè thËp ph©n a sang bªn ph¶i mét hµng th× sè a thay ®æi nh­ thÕ nµo?

+ VËy sè b gÊp bao nhiªu lÇn sè a?

- VËy b = 10 x a

+ Khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña sè thËp ph©n a sang bªn tr¸i hai hµng th× sè a thay ®æi nh­ thÕ nµo?

+ VËy sè a nh­ thÕ nµo víi sè c?

- VËy c = 0,01 x a.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng.
3. Cñng cè, dÆn dß

+ Nªu quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n?

- NhËn xÐt tiÕt häc

- HS nªu quy t¾c vµ cho vÝ dô cô thÓ.


- HS lµm bµi theo yªu cÇu.
- HS nªu: §Æt tÝnh råi tÝnh.

- §Òu lµ phÐp nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.

- Líp lµm bµi vµo vë, 4 HS lªn b¶ng lµm

a) 126,8317 b)0,0222

c) 17,010315 d) 69,167

- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu l¹i quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS thùc hiÖn: Trong phÇn a,c: x lµ sè bÞ chia, trong phÇn b : x lµ sè h¹ng.

- Líp lµm bµi vµo vë, 3 HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Muèn t×m sè bÞ chia ch­a biÕt ta lÊy th­¬ng nh©n víi sè chia.

- Muèn t×m sè h¹ng ch­a biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng ®· biÕt.


- HS nªu mét sè tÝnh chÊt sö dông ®Ó tÝnh nhanh: tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp,…

- HS lµm bµi, ch÷a bµi:


-2 HS ®äc ®Ò, líp ®äc thÇm.

- HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

- Khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña sè thËp ph©n a sang bªn ph¶i mét hµng th× sè a ®­îc gÊp lªn 10 lÇn.
- b gÊp 10 lÇn a.
- Khi dÞch chuyÓn dÊu phÈy cña sè thËp ph©n a sang bªn tr¸i hai hµng th× sè a gi¶m ®i 100 lÇn.
- Sè a gÊp 100 lÇn sè c.
- Lµm bµi, ch÷a bµi

Theo bµi ra ta cã:

b = a x 10

c = a x 0,01

hay: a+ a x 10 + a x 0,01 = 277,1217

a x ( 1+10 + 0,01)= 277,1217

a x 11,01= 277,1217

a = 25,17
đường kết nối thẳng 49
TiÕt 3: TiÕng ViÖt ( t¨ng)

LuyÖn tËp vÒ tõ lo¹i

I. Môc tiªu
- Gióp HS cñng cè vÒ danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ.

- VËn dông x¸c ®Þnh c¸c tõ lo¹i cho ®óng trong viÕt v¨n.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- X¸c ®Þnh tõ lo¹i c¸c tõ sau : xanh biÕc, cao vót, suy nghÜ, niÒm vui.

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi.

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. H­íng dÉn «n tËp.


+ ThÕ nµo lµ danh tõ ( ®éng tõ , tÝnh tõ )? Cho VD ?
* Cho HS vÊn ®¸p theo cÆp vÒ tõ lo¹i.

- Gäi mét sè cÆp tr×nh bµy tr­íc líp.

- GV nhËn xÐt, bæ sung.

- Tæ chøc cho HS lµm c¸c bµi tËp sau:Bµi 1: X¸c ®Þnh tõ lo¹i trong nhãm tõ sau : th«ng minh, no ®ñ, ch¹y nh¶y, gi¸o s­, g¸nh v¸c, bÐ xÝu, b¾n ph¸, m«i tr­êng, s¨n b¾t, bÒn chÆt, trång trät, nghÒ n«ng.

- Gäi HS nªu yªu cÇu?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

* Cñng cè vÒ danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ.

Bµi 2 : T×m danh tõ , ®éng tõ, tÝnh tõ, quan hÖ tõ trong c¸c c©u sau:

N¾ng r¹ng trªn n«ng tr­êng. Mµu xanh m¬n mën cña lóa ãng lªn c¹nh mµu xanh ®Ëm nh­ mùc cña nh÷ng ®¸m cãi cao. §ã ®©y, nh÷ng m¸i ngãi cña nhµ héi tr­êng, nhµ ¨n, nhµ m¸y nghiÒn cãi,... në nô c­êi t­¬i ®á.

Bµi 3 : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n vÒ líp em cã sö dông mét sè danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ.

- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.

- Tæ chøc cho HS viÕt bµi.

- Gäi mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. GV nhËn xÐt vÒ c¸ch sö dông tõ, ®Æt c©u cña HS.- Tõng HS ®Þnh nghÜa vµ lÊy VD cho tõng lo¹i.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS trong bµn tù hái nhau vÒ danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ .
- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- Líp lµm bµi vµo vë, 3 HS lªn b¶ng lµm:

+ Danh tõ: gi¸o s­, m«i tr­êng, nghÒ n«ng.

+ §éng tõ: ch¹y nh¶y, g¸nh v¸c, b¾n ph¸, s¨n b¾t, trång trät.

+ TÝnh tõ: th«ng minh, no ®ñ, bÐ xÝu, bÒn chÆt.

- HS nªu yªu cÇu bµi tËp vµ lµm vµo vë.

- Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp nh÷ng nhãm tõ t×m ®­îc.

( VD : Danh tõ: n¾ng, n«ng tr­êng, mµu xanh, lóa, mùc, ®¸m c­íi , m¸i ngãi, nhµ héi tr­êng, nhµ ¨n, nhµ m¸y nghiÒn cãi, nô c­êi)

- 2 HS ®äc ®Ò bµi, líp ®äc thÇm.

- HS lµm bµi vµo vë.

- 5,6 HS ®äc ®o¹n v¨n vµ nªu mét sè danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ ®· sö dông trong ®o¹n v¨n cña m×nh.Líp nhËn xÐt, bæ sung.


3. Cñng cè, dÆn dß.

+ Cã mÊy lo¹i danh tõ?

+ Nªu vÝ dô vÒ ®éng tõ chØ tr¹ng th¸i?

+ Cho vÝ dô vÒ tÝnh tõ chØ tÝnh chÊt?

- DÆn HS vÒ nhµ «n bµi.

đường kết nối thẳng 48


Thø ba ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: §¹o ®øc

Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh( tiÕt 2)

I. Môc tiªu:

- HS chñ yÕu xö lý t×nh huèng vµ liªn hÖ thùc tÕ qua viÖc th¶o luËn nhãm vµ lµm viÖc c¸ nh©n .

- Gi¸o dôc HS tinh thÇn ®oµn kÕt , gióp ®ì lÉn nhau trong cuéc sèng .

II. §å dïng d¹y- häc:

- PhiÕu th¶o luËn nhãm, SGK ®¹o ®øc 5. Néi dung th¶o luËn ghi b¶ng phô, phÊn mµu.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- T¹i sao cÇn ph¶i hîp t¸c víi mäi ng­êi? Nh­ thÕ nµo lµ hîp t¸c víi mäi ng­êi? Em h·y kÓ viÖc hîp t¸c cña m×nh víi ng­êi kh¸c?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2.Ho¹t ®éng 1: Lµm bµi tËp 2

- GV yªu cÇu tõng cÆp th¶o luËn néi dung bµi tËp 3.

- Em t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh c¸c ý kiÕn d­íi ®©y? V× sao?

- GV kÕt luËn : T¸n thµnh: a, d cßn l¹i kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn b, c.
2.3.Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 3.

- Em h·y ®¸nh dÊu (+) vµo « tr­íc hµnh vi viÖc lµm thÓ hiÖn sù hîp t¸c b c«ng viÖc a ®­îc giao nhiÖm vô trang trÝ b¸o t­êng b¹n T©m, Nga, Hoan ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ng­êi. T©m th× trang trÝ ®Çu b¸o, Nga vÏ ®­êng diÒm, Hoan th× s¾p xÕp bµi b¸o.

- GV kÕt luËn viÖc lµm ®óng t­¬ng øng víi néi dung a, nh÷ng viÖc lµm sai øng víi c¸c néi dung d, c.

2.4. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm bµi tËp 4 SGK.

- Em h·y cïng th¶o luËn ®Ó xö lý c¸c t×nh huèng sau: VD :

a. Líp 5 ®Þnh tæ chøc vui h¸i hoa d©n chñ mõng ngµy 8/3 vµ giao cho tæ 2 nhiÖm vô chuÈn bÞ cuéc vui. NÕu lµ thµnh viªn tæ 2, em sÏ dù kiÕn thùc hiÖn nhiÖm vô trªn nh­ thÕ nµo?
b. Vµo dÞp hÌ, ba m¸ Hµ ®Þnh vÒ th¨m quª ngo¹i.

Theo em b¹n Hµ cÇn cïng gia ®×nh chuÈn bÞ cho chuyÕn ®i xa ®ã nh­ thÕ nµo?

- GV kÕt luËn chung

- GV yªu cÇu HS thùc hiÖn néi dung 1 ë phÇn thùc hµnh SGK.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ V× sao ta ph¶i hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh.

+ Em ®· hîp t¸c víi ng­êi xung quanh nh­ thÕ nµo? (víi ai?viÖc g×).

- NhËn xÐt tiÕt häc


- 1 HS tr¶ lêi.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung .

- L¾ng nghe.

- Tõng cÆp lµm bµi tËp 3.

- Gäi HS tr×nh bµy kÕt qu¶ HS kh¸c nhËn xÐt.

a. BÊt hîp t¸c gióp c«ng viÖc ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt h¬n.

b. ChØ nªn hîp t¸c víi ng­êi kh¸c khi m×nh cÇn sù gióp ®ì cña hä.

c. ChÊp nhËn sù hîp t¸c lµ chøng tá sù yÕu kÐm cña b¶n th©n.

d. Hîp t¸c víi ng­êi kh¸c chÝnh lµ tù gióp m×nh.

- HS lµm bµi tËp.

- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp.

- Nhãm HS th¶o luËn ®Ó xö lý t×nh huèng theo bµi tËp 4.

- C¸c nhãm ®éc lËp th¶o luËn.

- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy tõng néi dung.

VD : + Tæ 2 ph©n c«ng cô thÓ cho tõng thµnh viªn nh­: ChuÈn bÞ c©y hoa, gÊp hoa giÊy, viÕt néi dung c©u hái vµo hoa, ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh… trong qu¸ tr×nh lµm hç trî, gióp ®ì nhau.

+ Hµ cÇn bµn b¹c víi ba m¸ ®Ó tham gia chuÈn bÞ vµ lµm nh÷ng viÖc nh­ ®Æt chu«ng b¸o thøc, tù gÊp quÇn ¸o cña b¶n th©n, gióp ba mÑ c«ng viÖc võa søc.
- 1HS tr¶ lêi.

- 1HS tr¶ lêi.

- HS thuéc ghi nhí, liªn hÖ thùc tÕ (thùc hµnh).1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương