TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang31/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn HS ghi nhí c¸ch liªn kÕt c¸c c©u trong bµi b»ng tõ ng÷ nèi.đường kết nối thẳng 453

TiÕt 4: KÜ thuËt

L¾p r«-bèt (TiÕt 3)

I. Môc tiªu

Sau bµi häc nµy, häc sinh cÇn :

- TiÕp tôc thùc hµnh l¾p r« - bèt.

- L¾p tõng bé phËn vµ l¾p r¸p r«-bèt ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh.

- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tØ mØ, ®¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh.

II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

- MÉu r« bèt ®· l¾p s½n.

- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu

1. Giíi thiÖu bµi:

- Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi vµ nªu môc ®Ých tiÕt häc.2. Bµi míi.

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2.Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh.

*) L¾p r¸p r«-bèt

- Cho häc sinh l¾p r¸p r«-bèt theo c¸c b­íc SGK.

- Chó ý c¸c b­íc l¾p th©n r«-bèt vµo gi¸ ®ì th©n cÇn ph¶i l¾p cïng víi tÊm tam gi¸c ; c¸c thao t¸c l¾p c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn theo c¸c b­íc GV ®· h­íng dÉn ë tiÕt 1.

- Sau khi l¾p r¸p xong, GV cho häc sinh kiÓm tra sù ho¹t ®éng cña r«-bèt.2.3. Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ s¶n phÈm

- Cho häc sinh ®äc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK.

- Tæ chøc cho häc sinh ®¸nh gi¸ theo nhãm.

- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña häc sinh theo hai møc : hoµn thµnh vµ ch­a hoµn thµnh; nh÷ng em hoµn thµnh tr­íc thêi gian vµ ®óng yªu cÇu kÜ thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc hoµn thµnh tèt .

* Nh¾c häc sinh th¸o rêi c¸c chi tiÕt, xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép.

- Häc sinh thùc hiÖn theo nhãm ®Ó thùc hµnh l¾p r¸p c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y bay trùc th¨ng ®Ó hoµn thµnh viÖc l¾p r¸p.


- KiÓm tra ho¹t ®éng cña r«- bèt.

- 2, 3 em lªn b¶ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña nhãm b¹n theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK trang 90.

- Thùc hiÖn thao t¸c th¸o rêi c¸c chi tiÕt.3. NhËn xÐt, dÆn dß

- Gi¸o viªn nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp vµ kÜ n¨ng thùc hµnh cña c¸ nh©n hoÆc nhãm häc sinh.

- ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Ó giê häc bµi : "L¾p ghÐp m« h×nh tù chän

đường kết nối thẳng 452


Buæi chiÒu

TiÕt 1: Khoa häc

¤n tËp : Thùc vËt vµ ®éng vËt

I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng :

- HÖ thèng l¹i mét sè h×nh thøc sinh s¶n cña thùc vËt vµ ®éng vËt th«ng qua mét sè ®¹i diÖn .

- NhËn biÕt mét sè hoa thô phÊn nhê giã, mét sè hoa thô phÊn nhê c«n trïng .

- Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n häc.II. §å dïng d¹y- häc:

- ThÎ ch¬i trß ch¬i.

- H×nh trang 124; 125 ; 126 SGK

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu


1. KiÓm tra bµi cò

- Tr×nh bµy sù sinh s¶n vµ nu«i con cña hæ vµ h­¬u.

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi.

2.1. Giíi thiÖu bµi.

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2.Ho¹t ®éng 1 : Trß ch¬i "Ai nhanh, ai ®óng"

B­íc 1 : Tæ chøc vµ h­íng dÉn

- GV cho tÊt c¶ c¸c HS cïng ch¬i . Yªu cÇu HS dïng bé thÎ tõ cã ghi s½n c¸c ch÷ c¸i : a, b, c, d , e ®Ó chän ®¸p ¸n ®óng .

B­íc 2 : TiÕn hµnh ch¬i

- Qu¶n trß lÇn l­ît ®äc tõng c©u hái nh­ trang 124 - SGK .

- Träng tµi quan s¸t xem nhãm nµo cã nhiÒu b¹n gi¬ ®¸p ¸n nhanh vµ ®óng th× ®¸nh dÊu l¹i .

- KÕt thóc cuéc ch¬i, nhãm nµo cã nhiÒu c©u ®óng vµ tr¶ lêi nhanh lµ th¾ng cuéc .

3. Cñng cè- dÆn dß:

- GV chèt kiÕn thøc toµn bµi.

- NhËn xÐt tiÕt häc .

- 2 HS lÇn l­ît lªn b¶ng tr¶ lêi, líp theo dâi, nhËn xÐt .


- HS chuÈn bÞ bé thÎ tõ, ch¬i theo nhãm 4

- HS c¸c nhãm nghe, trao ®æi ®Ó chän ®¸p ¸n ®óng , gi¬ thÎ ch÷ øng víi c©u nµo m×nh chän

Bµi 1 :

1- c ; 2- a ; 3 - b ; 4- d ; 5 - b ; 6 - c .

Bµi 2 : 1 - Nhuþ ; 2 - NhÞ.

Bµi 3 :

H×nh 2 : C©y hoa hång cã hoa thô phÊn nhê c«n trïng .

H×nh 3 : C©y hoa h­íng d­¬ng cã hoa thô phÊn nhê c«n trïng .

H×nh 4 : C©y ng« cã hoa thô phÊn nhê giãBµi 4 : 1- e; 2 - d ; 3- a ; 4 - b ; 5 - c .

Bµi 5 : Nh÷ng ®éng vËt ®Î con : S­ tö (H. 5), h­¬u cao cæ (H. 7). Nh÷ng ®éng vËt ®Î trøng : Chim c¸nh côt (H. 6), c¸ vµng

(H. 8)đường kết nối mũi tên thẳng 451


TiÕt 2:To¸n (t¨ng)

LuyÖn tËp tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian

I. Môc tiªu

- Cñng cè cho HS c¸ch tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian cña chuyÓn ®éng.

- ¸p dông vµo gi¶i c¸c bµi tËp

- RÌn sù chÝnh x¸c, tØ mØ khi lµm bµiII. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

A. LÝ thuyÕt

- Nªu c¸ch tÝnh vµ c«ng thøc tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian?B. Bµi tËp

Bµi 1 : §iÒn vµo « trèng

VËn tèc

18km/giê
75m/giê

Thêi gian

4giê

8giê
Qu·ng®­êng
340 km

3375m

- Gäi HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.

- Tæ chøc HS lµm bµi, ch÷a bµi.

- NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

Bµi 2: TÝnh thêi gian biÕt:


  1. Qu·ng ®­êng 1,68km; vËn tèc 8m/phót

  2. Qu·ng ®­êng 40800m; vËn tèc 12km/giê

- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.

- Yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ ®¬n vÞ cña vËn tèc, qu¸ng ®­êng.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi, ch÷a bµi.

- Chèt kiÕn thøc. L­u ý HS cÇn ®ång nhÊt c¸c ®¬n vÞ ®o.Bµi 3: Mét ng­êi ®i xe m¸y tõ lóc 12 giê 20 phót víi vËn tèc 38km/ giê vµ tíi B lóc 13giê 14 phót chiÒu cïng ngµy. TÝnh qu·ng ®­êng AB

- Gäi HS ®äc ®Ò:

+ Bµi cho biÕt g×? Hái g×?

- GV h­íng dÉn gióp HS ph¸t hiÖn, bµi tËp Èn thêi gian, muèn t×m kho¶n thêi gian ®i lÊy thêi ®iÓm kÕt thóc trõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu.

- Tæ chøc lµm bµi, ch÷a bµi.

- NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.


Bµi 4: Lóc 5giê, mét ng­êi tËp thÓ dôc buæi s¸ng,®· ch¹y víi vËn tèc 120m/phót trªn qu·ng®­êng dµi 1,5km. Hái ng­êi ®ã ch¹y hÕt qu·ng ®­êng lóc mÊy giê?

- Gäi HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.

- GV gióp HS hiÓu: ng­êi ®ã ch¹y hÕt qu·ng ®­¬ng lóc mÊy giê chÝnh lµ thêi ®iÓm kÕt thóc.

- HS lµm bµi, ch÷a bµi.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch tÝnh vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian?

- NhËn xÐt tiÕt häc

- HS nªu

- HS ®äc ®Ò, nªu c¸c thµnh phÇn cÇn t×m trong b¶ng.

- HS lµm bµi, ch÷a bµi.

- 1 HS lªn b¶ng ®iÒn

- Líp nhËn xÐt, nªu c¸ch lµm

§¸p ¸n: 72km, 42,5km/giê , 45 phót

- HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu: tÝnh thêi gian.

- HS nªu c¸ch tÝnh thêi gian: LÊy qu·ng ®­êng chia vËn tèc.

- HS quan s¸t ®­a nhËn xÐt: cÇn ®æi ®¬n vÞ cña qu·ng ®­êng (hoÆc vËn tèc)

- HS c¶ líp lµm vµo vë

- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi

§¸p sè: a) 4giê40phót (280phót)

b) 3,4 giê

- HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu vµ nªu c¸ch lµm

- 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi

- Líp nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng

Gi¶i


Thêi gian ng­êi ®ã ®i lµ:

13giê 14 phót - 12giê 20 phót =54 phót = 0,9 giê

Qu·ng ®­êng AB lµ:

0,9 x 38 = 34,2 (km)

§¸p sè: 34,2 km

- HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu vµ nªu c¸ch lµm

+ TÝnh kho¶ng thêi gian ch¹y.

+ LÊy thêi ®iÓm b¾t ®Çu céng víi kho¶ng thêi gian.

- 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi


đường kết nối thẳng 450

TiÕt 3: ThÓ dôc

M«n thÓ thao tù chon. Trß ch¬i Nh¶y « tiÕp søc.

I. Môc tiªu: Giúp học sinh :

- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.II. §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:

- Địa điểm : Sân trường; Còi . , mỗi học sinh một quả cầuIII. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc:

Néi dung

Ph­¬ng ph¸p tæ chøc.

1. Më ®Çu:

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

- Ôn động tác tay, chân,vặn mình,toàn thân,thăng bằng và nhảy của bài TD phát triển chung.

- Kiểm tra bài cũ : 4hs

- Nhận xét2. C¬ b¶n.

a.Kiểm tra môn đá cầu:

*Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân

- GV hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

- Nhận xét

*Kiểm tra tâng cầu bằng mu bàn chân:

- Mỗi lần kiểm tra từ 3-4 học sinh

- Kết quả kiểm tra đánh giá như sau :

+ Hoàn thành tốt:Thực hiện cơ bản đúng động tác,tâng được 5 lần liên tục trở lên.

+ Hoàn thành:Thực hiện cơ bản đúng động

tác,tâng được 3 lần

+ Ch­a hoàn thành:Thực hiện cơ bản đúng động tác,tâng được dưới 3 lần hoặc sai động tác.

*Luyện tập phát cầu bằng mu bàn chân.

Nhận xét


b.Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức.

- Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

3. KÕt thóc:

- Thả lỏng

- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

- Về nhà luyện tâp tâng đá cầu


Đội Hình

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
GV

Đội Hình xuống lớp

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV


đường kết nối mũi tên thẳng 449


Thø s¸u ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2016

Buæi s¸ng

TiÕt 1 : To¸n

PhÐp chia

I. Môc tiªu

- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè vµ vËn dông trong tÝnh nhÈm

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t trong cuéc sèng.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu

1. KiÓm tra bµi cò : Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n ?


- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 2 tiÕt tr­íc.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi :

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. ¤n tËp vÒ phÐp chia

a) Tr­êng hîp chia hÕt.

- GV viÕt lªn b¶ng phÐp chia : a : b = c, yªu cÇu HS nªu tªn c¸c thµnh phÇn vµ kÕt qu¶ cña phÐp tÝnh .

+ Nªu kÕt qu¶ cña phÐp chia mét sè cho 1?

+ Trõ sè 0, bÊt k× sè nµo chia cho chÝnh nã còng ®­îc kÕt qu¶ lµ bao nhiªu?

+ Trõ sè 0, nªu kÕt qu¶ cña phÐp chia 0 cho mét sè?

b) Tr­êng hîp chia cã d­:

- Lµm t­¬ng tù vµ chó ý sè d­ ph¶i bÐ h¬n sè chia .2.3. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 1:

- Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n .


- Em h·y nªu c¸ch thö l¹i ®Ó kiÓm tra .

- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi .

- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n . Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh sè d­ trong tr­êng hîp chia cã d­ (NÕu chØ lÊy ®Õn hai ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n cña th­¬ng ).Bµi 2 :

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi , nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp chia ph©n sè

- Yªu cÇu HS lµm bµi.

- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Gäi HS ch÷a,chèt c¸ch chia 2 ph©n sè

Bµi 3:

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n vµ tù lµm bµi.

- Gäi HS nèi tiÕp nhau nªu tr­íc líp .

- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n . Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh nhÈm .

- Yªu cÇu HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi .

Bµi 4:

- GV gäi HS ®äc ®Ò bµi to¸n vµ tù lµm bµi.

- Gäi HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Gäi HS nhËn xÐt bµi cña b¹n .

- GV + HS chèt kiÕn thøc toµn bµi.


- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi .

- L¾ng nghe.

- HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi :

+ PhÐp tÝnh chia cã c¸c thµnh phÇn : sè bÞ chia (a), sè chia(b), th­¬ng (c) .

+ Mäi sè chia cho 1 ®Òu b»ng chÝnh sè ®ã a : 1 = a

+ Mäi sè kh¸c 0 chia cho chÝnh nã ®Òu b»ng 1 :

a : a = 1 (a kh¸c 0)

+ Sè 0 chia cho sè nµo còng b»ng 0 :

0 : b = 0 (b kh¸c 0)
- 1 HS ®äc ®Ò bµi to¸n .

- Bµi tËp yªu cÇu thùc hiÖn phÐp chia råi thö l¹i ®Ó kiÓm tra xem phÐp chia cã ®óng kh«ng .

- HS nªu c¸ch thö l¹i phÐp chia trong tr­êng hîp phÐp chia hÕt vµ phÐp chia cã d­ .

- HS lµm bµi vµo vë. 4 HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Líp ch÷a bµi, chèt ®¸p ¸n ®óng tõng phÇn.

- 1 HS nªu tr­íc líp : Muèn chia hai ph©n sè, lÊy ph©n sè thø nhÊt nh©n víi ph©n sè thø hai ®¶o ng­îc.

- HS c¶ líp lµm bµi vµo vë , 2HS lªn b¶ng lµm .

- Líp ch÷a bµi, chèt ®¸p ¸n ®óng.


- HS c¶ líp lµm bµi vµo vë .

- HS nèi tiÕp nhau lµm bµi tr­íc líp, c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt .

- HS nªu tr­íc líp. VÝ dô :

+Chia mét sè cho 0,5 ta cã thÓ nh©n sè ®ã víi 2 .

+Chia mét sè cho 0,25 ta nh©n sè ®ã víi 4; ...

- HS c¶ líp lµm bµi vµo vë . 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. VD :

C¸ch 1 : ( 6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

C¸ch 2 : ( 6,24 + 1,26) : 0,75

= 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75

= 8,32 + 1,68 = 103. Cñng cè- dÆn dß:

+ Nªu c¸ch chia mét sè cho 0,1; 0,01; 0,001;…?

- GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ «n bµi.

đường kết nối thẳng 448

TiÕt 3: TËp lµm v¨n

¤n tËp vÒ t¶ c¶nh

I. Môc tiªu

- ¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh- mét dµn ý víi nh÷ng ý riªng cña m×nh.

- ¤n luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng dµn ý bµi v¨n t¶ c¶nh- tr×nh bµy râ rµng, rµnh m¹ch, tù nhiªn, tù tin.

- Gi¸o dôc HS yªu thÝch m«n häcII. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò

- Gäi 2 HS tr×nh bµy dµn ý mét bµi v¨n t¶ c¶nh em ®· häc trong häc k× I.

- NhËn xÐt bµi lµm cña HS .

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi : GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc .

2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp .

- Gäi HS ®äc gîi ý 1.

- Em chän c¶nh nµo ®Ó lËp dµn ý ?

- Gîi ý HS c¸ch lµm bµi :

+ Em nªn chän c¶nh m×nh ®· cã dÞp quan s¸t hoÆc c¶nh rÊt quen thuéc víi m×nh.

+ B¸m s¸t gîi ý trong SGK ®Ó lËp dµn ý.

+ LËp dµn ý ng¾n gän.

+ C¶nh vËt em quan s¸t bao giê còng cã con ng­êi, thiªn nhiªn xung quanh nªn cÇn chó ý miªu t¶ xen kÏ ®Ó c¶nh vËt thªm ®Ñp vµ sinh ®éng h¬n.

+Quan s¸t b»ng nhiÒu gi¸c quan.

- Gäi HS tr×nh bµy dµn ý cña m×nh. GV cïng HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.Bµi 2:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp .

- Tæ chøc cho HS tr×nh bµy dµn ý trong nhãm. Gîi ý HS : Tr×nh bµy theo dµn ý ®· lËp, tr¸nh cÇm dµn ý ®äc. Víi nh÷ng chi tiÕt ®· quan s¸t em diÔn ®¹t thµnh c©u cho trän vÑn...

- Gäi HS tr×nh b¸y dµn ý tr­íc líp

- Gäi HS nhËn xÐt b¹n tr×nh bµy theo c¸c tiªu chÝ ®· nªu.

- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS tr×nh bµy tèt .


- 2 HS ®øng t¹i chç ®äc bµi lµm cña m×nh .

- HS l¾ng nghe vµ x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña tiÕt häc .

- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.

- 1 HS ®äc , líp ®äc thÇm.

- Ph©n tÝch ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu träng t©m ®Ò bµi.


- 3 - 5 HS giíi thiÖu vÒ c¶nh m×nh chän

- HS lµm bµi c¸ nh©n.

VËn dông gîi ý SGK vµ gîi ý cña c« gi¸o , kÕt hîp sù vËn dông cña m×nh vµo lµm bµi.

- 2 HS tr×nh bµy. HS c¶ líp cïng nhËn xÐt, bæ sung.


- 1 HS ®äc .

- HS tr×nh bµy dµn ý cña m×nh theo nhãm 4 .

- 3- 5 HS tr×nh bµy dµn ý tr­íc líp.

- TiÕp tôc rÌn thãi quen tr×nh bµy bµi nãi tr­íc líp.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.


3. Cñng cè - dÆn dß:

+ Nªu cÊu t¹o chung cña bµi v¨n t¶ c¶nh?

- NhËn xÐt tiÕt häc .

- DÆn HS hoµn chØnh l¹i dµn ý cña bµi v¨n t¶ c¶nh ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt kiÓm tra viÕtđường kết nối thẳng 447


TiÕt 3: §Þa lÝ

§Þa lÝ ®Þa ph­¬ng: T×m hiÓu vÒ ®Þa lÝ tØnh H¶i D­¬ng

I. Môc tiªu

- HS n¾m ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n tØnh H¶i D­¬ng trªn b¶n ®å

- N¾m ®­îc diÖn tÝch, d©n sè cña H¶i D­¬ng. §Þa giíi hµnh chÝnh.

- Kh¸i qu¸t vÒ ®Þa h×nh, c¶nh quan H¶i D­¬ng.

- Gi¸o dôc HS yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc .

II. §å dïng d¹y häc

- B¶n ®å §Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam . B¶n ®å tØnh H¶i D­¬ng .III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò

- Nªu tªn vµ t×m 4 ®¹i d­¬ng trªn qu¶ §Þa cÇu .

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n

- Cho HS lªn b¶ng chØ trªn b¶n ®å vÞ trÝ cña tØnh H¶i D­¬ng .

+ H¶i D­¬ng tiÕp gi¸p víi nh÷ng tØnh nµo?

- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
2.3. DiÖn tÝch, d©n sè

+ DiÖn tÝch tØnh ta kho¶ng bao nhiªu km2?

+ D©n sè lµ bao nhiªu triÖu ng­êi ?
+ Em h·y tÝnh mËt ®é d©n sè cña tØnh ta ?
+ So víi mËt ®é d©n sè chung cña c¶ n­íc, em cã nhËn xÐt g× ?

- GV nhËn xÐt, l­u ý HS nhí l¹i kiÕn thøc vÒ ®Æc ®iÓm d©n c­ cña n­íc ta : d©n c­ tËp trung ®«ng ®óc ë ®ång b»ng vµ ven biÓn, mµ H¶i D­¬ng lµ mét tØnh n»m ë trung t©m ®ång b»ng ch©u thæ s«ng Hång nªn cã mËt ®é d©n sè kh¸ cao .2.4. §Þa giíi hµnh chÝnh

+ TØnh gåm bao nhiªu huyÖn , thµnh phè ?

+ Bao nhiªu x·, ph­êng, thÞ trÊn ?

4. Kh¸i qu¸t vÒ ®Þa h×nh, c¶nh quan H¶i D­¬ng .

- GV nªu kh¸i qu¸t vÒ ®Þa h×nh, c¶nh quan H¶i D­¬ng :

- HS nªu tªn vµ t×m 4 ®¹i d­¬ng trªn qu¶ §Þa cÇu .

- HS kh¸c nhËn xÐt.
- L¾ng nghe.
- HS lªn b¶ng chØ trªn B¶n ®å §Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam vÞ trÝ cña tØnh H¶i D­¬ng .

+ H¶i D­¬ng n»m ë to¹ ®é : tõ 1060 5' ®Õn 1060 38' kinh ®é ®«ng ; tõ 200 36' 30'' ®Õn 210 15' 30'' vÜ ®é b¾c .

+ H¶i D­¬ng tiÕp gi¸p 6 tØnh, thµnh phè : B¾c Ninh, B¾c Giang, Qu¶ng Ninh, H¶i Phßng, Th¸i B×nh vµ H­ng Yªn.

- DiÖn tÝch tØnh ta kho¶ng 1660,9km2

- D©n sè lµ 1,7 triÖu ng­êi (theo sè liÖu thèng kª n¨m 1999)

- HS tÝnh vµ nªu : mËt ®é d©n sè cña tØnh ta lµ 1023 ng­êi / km2

- HS nh¾c l¹i mËt ®é d©n sè cña ViÖt Nam : 249 ng­êi /km2, nªu nhËn xÐt .

- Gåm 11 huyÖn vµ 1 thµnh phè (ChÝ Linh, Nam S¸ch, Kinh M«n, Kim Thµnh, CÈm Giµng, Thanh Hµ, Gia Léc, B×nh Giang, Tø K×, Thanh MiÖn, Ninh Giang, H¶i D­¬ng).


+ Gåm 263 x·, ph­êng, thÞ trÊn .

Lµ tØnh cã diÖn tÝch kh«ng lín, song H¶i D­¬ng cã d¹ng ®Þa h×nh kh¸ phong phó: D¹ng ®Þa h×nh bãc mßn x©m thùc ; d¹ng ®Þa h×nh tÝch tô...tõ ®ã t¹o ra sù ®a d¹ng c¶nh quan tù nhiªn.

C¶nh quan tù nhiªn cña H¶i D­¬ng bao gåm: C¶nh quan ®åi rõng, c¶nh quan gß ®åi, c¶nh quan ®åi nói ®¸ v«i vµ c¶nh quan ®ång b»ng.

+ Khu vùc c¶nh quan ®åi rõng bao gåm vïng ®Êt thuéc ®Þa bµn 2 huyÖn ChÝ Linh vµ Kinh M«n . NÐt ®Æc tr­ng cña c¶nh quan tù nhiªn khu vùc nµy lµ rõng vµ ®åi nói thÊp.

+ Khu vùc c¶nh quan gß ®åi (mét sè x· thuéc ChÝ Linh, Kinh M«n). C¶nh quan gß ®åi cã ®Þa h×nh thµnh t¹o do röa tr«i bÒ mÆt .

+ Khu vùc c¶nh quan ®åi nói ®¸ v«i ®­îc tr¶i dµi tõ c¸c x· Duy T©n, Minh T©n, Phó Thø, T©n D©n, Ph¹m MÖnh vµ Khu vùc nói An Phô (huyÖn Kinh M«n), ®é cao trung b×nh cña d·y nói ®¸ tõ 100 - 150 m, cã ®é dèc lín, ...

+ VÒ c¶nh quan s«ng suèi ®Çm hå : Khu vùc phÝa B¾c vµ §«ng B¾c cña H¶i D­¬ng ...

+ C¸c d¹ng c¶nh quan ®ång b»ng ë H¶i D­¬ng bao gåm c¶nh quan ®ång lóa, rau mµu vµ trång c©y ¨n qu¶ .

3. Cñng cè, dÆn dß:

- Cho HS nh¾c l¹i nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ®Þa h×nh H¶i D­¬ng vµ c¶nh quan tù nhiªn cña H¶i D­¬ng .

- NhËn xÐt tiÕt häc


đường kết nối mũi tên thẳng 446


TiÕt 4: Sinh ho¹t

KiÓm ®iÓm ho¹t ®éng trong tuÇn.

I. Môc tiªu

- Hs biÕt ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm, nh÷ng h¹n chÕ vÒ c¸c mÆt trong tuÇn 31.

- BiÕt ®­a ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña b¶n th©n.

- Gi¸o dôc Hs th¸i ®é häc tËp ®óng ®¾n, biÕt nªu cao tinh thÇn tù häc, tù rÌn luyÖn b¶n th©n.II. TiÕn hµnh

1. B¸o c¸o cña c¸n bé líp.

- C¸c tr­ëng ban b¸o c¸o t×nh h×nh cña tæ m×nh trong tuÇn qua.

- Phã chñ tÞch H§TQ nhËn xÐt.

- Chñ tÞch héi ®ång tù qu¶n nhËn xÐt chung .2. Gi¸o viªn tæng kÕt

2.1. ¦u ®iÓm:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2.2. KhuyÕt ®iÓm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Ph­­¬ng h­­íng tuÇn 32.

- TiÕp tôc duy tr× mäi nÒn nÕp cho tèt h¬n n÷a.

- T¨ng c­êng ý thøc tæ chøc kØ lu©t.

- C¸n sù líp t¨ng c­êng ho¹t ®éng, kÌm cÆp gióp ®ì HS chËm hoµn thµnh kiÕn thøc, kÜ n¨ng.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tËp gi÷a c¸c c¸ nh©n, gi÷a c¸c nhãm, tæ ®Ó chµo mõng ngµy Gi¶i phãng miÒn Nam 30/4.

- TiÕp tôc kiÓm tra vµ cïng nhau tu söa s¸ch, vë chuÈn bÞ dù thi vë s¹ch ch÷a ®Ñp .4. Líp v¨n nghÖ.

- HS tham gia c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ( H¸t , kÓ chuyÖn, kÞch) theo chñ ®iÓm Hoµ b×nh h÷u nghÞ.

­đường kết nối mũi tên thẳng 445­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹y.đường kết nối mũi tên thẳng 4441   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương