TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang3/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


đường kết nối thẳng 10


TiÕt 3: Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ
I. Mục tiêu:

- HS tù kiÓm tra ®­îc vèn tõ cña m×nh theo c¸c nhãm ®ång nghÜa ®· cho.

- Tù kiÓm tra kh¶ n¨ng dïng tõ cña m×nh.

- Gi¸o dôc c¸c em ý thøc dïng vµ ®Æt c©u ®óng.II. Đồ dùng dạy – học :

- B¶ng nhãm, bót d¹III. Các hoạt động dạy – học chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

-T×m tõ ®ång nghÜa. tr¸i nghÜa víi tõ dòng c¶m.

- Nªu mét cÆp tõ ®ång nghÜa vµ tr¸i nghÜa nãi vÒ tÝnh c¸ch con ng­êi vµ ®Æt c©u víi cÆp tõ ®ã.

- §Æt c©u cã tõ chØ tÝnh c¸ch.

- GV nhËn xÐt .

2. Bµi míi :

2.1. Giíi thiÖu bµi :

- GV nªu môc ®Ých , yªu cÇu cña tiÕt häc .2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp:

Bµi 1:

a)Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.

- Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau vµ xÕp thµnh nhãm .

- Gäi c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ , ®äc tõ .

- GV nhËn xÐt, kÕt luËn c¸c tõ ®ång nghÜa víi nhau .

b) Cho HS thi t×m tõ theo hiÓu biÕt .

- GV chèt l¹i c¸c tõ ®ång nghÜa chØ mµu ®en.

Bµi 2:

- Gäi HS ®äc bµi Ch÷ nghÜa trong v¨n miªu t¶ cña Ph¹m Hæ

- Hái : Trong v¨n miªu t¶ ng­êi ta th­êng sö dông biÖn ph¸p miªu t¶ g× ?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo những yêu cầu sau:

+ H·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh , h×nh ¶nh nh©n ho¸ cã trong mçi ®o¹n v¨n .


+ LÊy VD vÒ mét c©u v¨n cã c¸i míi , c¸i riªng.

- Tæ chøc cho HS tr×nh bµy, GV nhËn xÐt.

+ Nªu t¸c dông cña viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n miªu t¶?

- Muèn viÕt ®­îc mét bµi v¨n miªu t¶ hay, sinh ®éng, cã c¸i míi, c¸i riªng chóng ta ph¶i b¾t ®Çu tõ ®©u?

* GV chèt l¹i t¸c dông cña viÖc quan s¸t vµ viÖc sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong v¨n miªu t¶.

Bµi 3 :

- Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.

- Yªu cÇu HS tù lµm bµi , l­u ý HS chØ cÇn ®Æt mét c©u .
- Gäi HS ®äc c©u cña m×nh. GV , líp nhËn xÐt

- NhËn xÐt, cho ®iÓm HS viÕt ®¹t yªu cÇu.3. Cñng cè - dÆn dß:

+ ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa?

- NhËn xÐt giê học, khen ngợi những HS tích cực.

- Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.


- 1HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt.VD: nh©n ¸i >< bÊt nh©n.

thËt thµ >< gian dèi.

dòng c¶m >< hÌn nh¸t.
- 2 HS lªn b¶ng ®Æt c©u,líp nhËn xÐt


  • L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc.

- H§ theo nhãm ®«i : t×m tõ theo yªu cÇu vµ nªu kÕt qu¶ .

VD : + ®á - ®iÒu - son

+ tr¾ng - b¹ch…
- HS nèi tiÕp ph¸t biÓu.

VD : b¶ng ®en, m¾t huyÒn, ngùa «, mÌo mun ............

- 1 HS ®äc.
- HS trả lời : trong văn miêu tả người ta thường sử dụng biện pháp so sánh, so s¸nh kÌm theo nh©n hãa.

- HS ho¹t ®éng theo nhãm vµ nªu kÕt qu¶ .

+ Nhãm 1 : T×m h×nh ¶nh so s¸nh cã trong ®o¹n 1.

VD: Trông anh ta như một con gấu,...

+ Nhãm 2: T×m h×nh ¶nh so s¸nh, nh©n ho¸ cã trong ®o¹n 2.VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng.

+ Nhãm 3 : T×m nh÷ng c©u v¨n cã c¸i míi, c¸i riªng.VD: nhìn một bầu trời đầy sao, Huy – gô thấy nó như một cánh đồng lúa chín, ở đó người ta gặt đã bỏ quên một cái liềm....

- HS tr×nh bµy.

- T¸c dông: lµm cho c©u v¨n hay h¬n, giµu h×nh ¶nh h¬n vµ lµm cho sù vËt ®­îc miªu t¶ trë lªn sèng ®äng h¬n, gÇn gòi h¬n.

- Tõ sù quan s¸t sù vËt.

- L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc thµnh tiÕng.

- HS c¶ líp lµm vµo vë, 1 HS viÕt b¶ng.

VÝ dô :


  1. Dßng s«ng quª em nh­ mét d¶i lôa ®µo duyªn d¸ng.

  2. §«i m¾t bÐ trßn xoe, ®en l¸y tr«ng rÊt tinh anh.

  3. Chó bÐ võa ®i võa nh¶y nh­ mét con chim s¸o.

- HS nèi tiÕp ®äc c©u v¨n cña m×nh.  • HS tr¶ lêi.

đường kết nối thẳng 9


TiÕt 4: Kĩ thuật

Thức ăn nuôi gà

I. Mục tiêu :

- Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà.

- Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).

- GD HS cã ý thøc nu«i vµ ch¨m sãc b¶o vÖ ®µn gµ.II. Đồ dùng dạy học :

- Một số mẫu thức ăn nuôi gà.III. Các hoạt động dạy - học :

1.Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Hãy kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta?

- Nhận xét .2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài :

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà.

- Yêu cầu HS tảo luận nhóm trả lời các câu hỏi:

+ Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển ?

+ Nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể gà ?

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- GV nhận xét, rút ra KL : Khi nuôi gà cần cung cấp đủ các loại thức ăn.2.3. Hoạt động 2: Tìm hểu các loại thức ăn nuôi gà.

- Yêu cầu HS kể tên các loại thức ăn nuôi gà.

- GV ghi nhanh lên bảng tên các loại thức ăn HS nêu.

2.4. Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà.

- GV yêu cầu HS đọc mục 2 SGK và trả lời các câu hỏi:

+ Thức ăn của gà được chia làm mấy loại ? + Hãy kể tên các loại thức ăn ?

+ Nêu tác dụng và sử dụng thức ăn nuôi gà ?

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

3. Củng cố, dặn dò :

+ Nªu nh÷ng lo¹i thøc ¨n mµ gia ®×nh em th­êng sö dông ®Ó nu«i gµ?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài tiết sau.


- 2 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc nội dung mục 1 SGK, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.

+ Nước, không khí, ánh sáng và các chất dinh dưỡng.

+ Cung cấp năng lượng để duy trì và phát triển cơ thể của gà.

- Đại diện các nhóm trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.

- HS ghi nhớ.


- HS quan sát hình 1 và nhớ lại những thức ăn thường dùng cho gà ăn trong thực tế và trả lời: Thóc, ngô, gạo, tấm, khoai, sắn, rau xanh, cào cào, châu chấu, ốc, tép, vừng, ...


- HS đọc mục 2 SGK và trả lời các câu hỏi:.

+ Chia làm 5 loại :

+ Thức ăn cung cấp chất bột đường.

+ Thức ăn cung cấp chất đạm.

+ Thức ăn cung cấp chất khoáng.

+ Thức ăn cung cấp vi-ta-min.

+ Thức ăn hỗn hợp.

- HS thảo luận nhóm đôi trả lời.


- HS nªu.đường kết nối thẳng 8


Buæi chiÒu

TiÕt 1: To¸n (t¨ng)

Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn

I. Môc tiªu: Gióp HS «n :

- N¾m ®­îc quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn.

- B­­íc ®Çu hiÓu ý nghÜa cña nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn.

- GD HS tÝnh chÝnh x¸c, c¸ch tr×nh bµy khoa häc.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò

+ Nªu quy t¾c nh©n mét STP víi mét STN?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. H­íng dÉn «n tËp

- GV ®­a ra hÖ thèng bµi tËp, yªu cÇu Hs lµm bµi. GV kÕt hîp kÌm cÆp HS yÕu

* HÖ thèng bµi tËp

Bµi 1: TÝnh:

a, 125,35 x 25 ; 16,25 x 104 ; 40,01 x 317

b, 0,037 x 10; 16,2003 x 100; 3,5 x 1000

- GV gióp HS rÌn kÜ n¨ng nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn, nh©n sè thËp ph©n víi 10, 100, 1000,…Bµi 2: T×m x:

a, x : 25,1 = 14

b, x:2,5 = 3,8 + 4,2

c,(x+3,02): 1 = 6,9 x 3


- Gäi HS ®äc ®Ò, nªu c¸ch lµm.
-Tæ chøc cho HS lµm bµi, ch÷a bµi.
- Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch t×m mét sè thµnh phÇn ch­a biÕt.

- NhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.Bµi 3: TÝnh nhanh

a, 1,5 +1,5 +1,5 +…1,5(cã 10 sè h¹ng)

b, 96 x 2,5 x 400

c, 0,6 x 7+1,2 x 45 +1,8

- Hái: Bµi yªu cÇu g×?

+ VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó lµm?

- GV tæ chøc cho HS lµm bµi, ch÷a bµi.

- NhËn xÐt, chèt ®¸p ¸n ®óng.

- Cñng cè mèi quan hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp céng, tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n, tÝnh chÊt nh©n mét sè víi mét tæng.

Bµi 4:

Mçi ræ ®ùng 75 qu¶ cam. Mçi qu¶ cam c©n nÆng 0,5 kg. Hái 12 ræ nh­ vËy chøa bao nhiªu ki - l« - gam cam?

- Gäi HS ®äc ®Ò:

+ Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?

+ Muèn biÕt 12 chøa bao nhiªu kg cam, tr­íc hÕt cÇn biÕt g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi, ch÷a bµi. - NhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.Bµi 5: T×m y lµ STN lín nhÊt sao cho:

y x 7,2< 15,1

- GV h­íng dÉn HS lµm bµi, l­u ý hs c¸c ®iÒu kiÖn cña y: sè tù nhiªn, lín nhÊt,…

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Tæ chøc ch÷a bµi, chèt ®¸p ¸n ®óng.


3. Cñng cè, dÆn dß

+ Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè tù nhiªn ta lµm nh­ thÕ nµo?

- NhËn xÐt tiÕt häc

- HS nªu
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.


- HS lµm bµi tËp ®­îc giao vµ mét sè tr×nh bµy miÖng bµi lµm, vµi HS lªn b¶ng lµm bµi

- HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu. Lµm bµi, ch÷a bµia)125,35x25 =3133,75

16,25x104 = 1690

40,01x 317=12683,17


b) 0,037x 10 = 0,37

16,2003x100=1620,03

3,5 x 1000 =3500


- HS nªu l¹i c¸ch thùc hiÖn tÝnh.
- HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh c¸c t×m mét sè thµnh phÇn ch­a biÕt trong phÐp tÝnh.

- Lµm vë, ch÷a bµi:a, x : 25,1 =14

x = 14x25,1

x =351,4


b, x : 2,5 = 3,8 + 4,2

x : 2,5 = 8

x = 8 x 2,5

x = 20


c,( x + 3,02 ) : 1 = 6,9 x 3

( x + 3,02 ) : 1 = 20,7

x + 3,02 = 20,7 x 1

x + 3,02 = 20,7

x = 20,7 – 3,02

x = 17,68

- HS ®äc ®Ò, nªu yªu cÇu.

- HS nªu l¹i mét sè tÝnh chÊt:

+ TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n

+ TÝnh chÊt nh©n mét sè víi mét tæng

+ Mèi quan hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp céng

§¸p ¸n:


a, 1,5 +1,5 +1,5 +…1,5 = 1,5 x 10 =15

b, 96 x 2,5 x 400 = 96 x 1000 = 96000

c, 0,6 x 7 + 1,2 x 45 + 1,8

=0,6 x 7+ 0,6 x 90 + 0,6 x 3

= 0,6 x ( 7 + 90 + 3) = 60
- HS ®äc ®Ò, ph©n tÝch bµi to¸n:

- HS nªu c¸ch lµm:

- HS lµm bµi ch÷a bµi.

Gi¶i


Mçi ræ chøa ®­îc sè kg cam lµ:

75 x 0,5 = 37,5 (kg)

12 ræ ®ùng ®­îc sè kil«gam cam lµ:

37,5 x 12=450 (kg)

§¸p sè: 450 kg cam.
- HS ®äc ®Ò, ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn cña y:

+ y lµ sè tù nhiªn lín nhÊt ®Ó y x 7,2< 15,1

- HS lµm bµi, ch÷a bµi.

+ NÕu y= 0, ta cã: 0 x 7,2 = 0 <15,1 (tm)

+ NÕu y=1, ta cã: 1 x 7,2 = 7,2 < 15,1(tm)

+ NÕu y = 2, ta cã: 2 x 7,2 = 14,4 < 15,1(tm)

+ NÕu y =3, ta cã: 3 x 7,2 = 21,6 >15,1(kh«ng tm)

Ta cã : y = 0, 1, 2

Mµ y lµ sè lín nhÊt

VËy: y = 2.  • HS tr¶ lêi.


đường kết nối thẳng 7


TiÕt 2:Tiếng Việt (tăng)

TLV: Luyện tập văn tả người

I. Mục tiêu:

Giúp HS:


- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người.

- Dựa vào dàn ý chi tiết đã lập ở tiết trước viết được bài văn tả một thầy (cô) đã để lại ấn tượng cho em trong những năm học dưới mái trường Tiểu học.

- GD HS lòng biết ơn công lao của các thầy cô giáo đã dìu dắt cho các em nên người.

II. Các hoạt động dạy – học:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

+ Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Những năm tháng học tập và rèn luyện ở trường tiểu học em đã được lớn lên trong sự dạy bảo của các thầy cô. Bằng tình cảm yêu thương, trân trọng của mình, em hãy viết bài văn tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn HS viết bài :

+ Yêu cầu HS trình bày lại dàn ý cho bài văn tả tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp trong những năm học ở Tiểu học đã lập từ tiết trước.

- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS có dàn ý hay.

- GV gợi ý HS:

+ Khi viết mở bài đÓ cho hấp dẫn, lôi cuốn người đọc có thể viết theo kiểu mở bài gián tiếp.

+ Khi viết phần thân bài cần kể thêm một số kỉ niệm mà em nhớ nhất về cô giáo. Khi tả chú ý sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn.

+ Kết bài phát biểu cảm nghĩ của em về thầy (cô) giáo của mình.

- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập hãy viết bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài văn sau khi đã hoàn thành.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, sữa chữa cho HS một số lỗi diễn đạt và cách sử dụng từ ngữ.

- GV tuyªn d­¬ng những HS viết bài hay đạt yêu cầu.3. Củng cố - Dặn dò

+ Mét bµi v¨n t¶ ng­êi gåm mÉy phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo?

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.


- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: Bài yêu cầu viết bài văn tả về một thầy (cô) giáo đã để lại cho em ấn tượng đẹp trong những năm học ở tiểu học.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn:

- 3 – 5 HS đọc dàn ý chi tiết đã lập từ tiết trước.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS lắng nghe GV gợi ý và viết bài.

- HS viết bài.


- 3- 5 HS đọc bài đã viết.
- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS sửa chữa nếu sai.  • HS tr¶ lêi.

đường kết nối thẳng 6

TiÕt 3: KÜ n¨ng sèng.

Tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng líp.

I. Môc tiªu:

- ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi.

- Tù tin, chñ ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng, líp.

- Gi¸o dôc HS cã ý thøc tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc chung.II. Các hoạt động dạy – học

1. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2. Bài mới

2.1. Đọc truyện:

- Gọi HS đọc câu chuyện: Líp 5A2.2. Trải nghiệm:

Bµi 1: Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi:

+ V× sao líp 5A ®o¹t gi¶i NhÊt trong toµn tr­êng?

+ Em cã th­êng xuyªn tham gia c¸c ho¹t ®éng chung do tr­êng, líp tæ chøc kh«ng?

- GV nhËn xÐt, chèt ý kiÕn ®óng.Bµi 2:

+ Nªu yªu cÇu?

- Tæ chøc cho HS quan s¸t tranh lµm bµi.

Bµi 3:

- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, ®iÒn tõ ng÷ phï hîp víi h×nh ¶nh.2.3. Bài học

- Gọi HS đọc phần bài học:

+ Nh÷ng viÖc em cÇn lµm gióp em tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ?

+ Nªu nh÷ng ®iÒu cÇn tr¸nh?2.4. Đánh giá

- Gv hướng dẫn HS cách tự đánh giá.

- Yêu cầu HS về nhà nhờ bố mẹ nhận xÐt viÖc tù ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n.

3. Củng cố, dặn dò:

+ Nh÷ng viÖc em cÇn lµm gióp em tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ?

-đường kết nối thẳng 9 Nhận xét tiết học. dặn dò HS chuẩn bị bài sau.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.
- HS trao ®æi vµ th¶o luËn nhãm ®«i tr¶ lêi:

+ V× c¸c b¹n tÝch cùc luyÖn tËp.


- HS nªu ý kiÕn.

- 1 HS nªu.

- HS thùc hiÖn yªu cÇu.
- HS thùc hiÖn yªu cÇu.

- 2 HS ®äc môc 1 ( SGK Tr. 30).


- 2 HS ®äc môc 2( SGK Tr. 31)
- HS thùc hiÖn yªu cÇu.

- HS nghe và nhận biết cách đánh giá.


- HS tr¶ lêi.


Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2012

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

LuyÖn tËp

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- BiÕt lµm ba d¹ng to¸n c¬ b¶n vÒ tØ sè phÇn tr¨m:

- HS cñng cè c¸ch tÝnh TS % cña 2 sè, t×m gi¸ trÞ mét sè phÇn tr¨m cña mét sè vµ t×m gi¸ trÞ mét sè % cña sè ®ã

- RÌn kü n¨ng thùc hiÖn gi¶i to¸n vÒ tÝnh phÇn tr¨m.

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:


1. KiÓm tra bµi cò:

- Gäi HS lµm bµi :

+ T×m tØ sè phÇn tr¨m cña 20 vµ 95.

+ T×m 50 % cña 1200.

+ T×m mét sè biÕt 30% cña nã lµ 24.

- GV nhËn xÐt.2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. LuyÖn tËp

Bµi 1:

  • Gäi HS nªu yªu cÇu.

  • Tæ chøc cho HS lµm bµi.

+ Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè ta lµm thÕ nµo?

* GV nhËn xÐt chung vÒ c¸ch t×m TS% cña 2 sè.

Bµi 2:

- Gäi HS ®äc vµ nªu c¸ch gi¶i .

- GVch÷a bµi, chèt c¸ch t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.


Bµi 3: T×m mét sè biÕt sè phÇn tr¨m cña nã.

- GV h­íng dÉn HS c¸ch lµm, gäi HS nhËn xÐt d¹ng bµi vµ ch÷a bµi.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.

- 3HS lµm

- Líp nhËn xÐt

- L¾ng nghe.

- 2 HS ®äc yªu cÇu bµi.

- 1 HS lµm trªn b¶ng líp.C¶ líp lµm vµo vë råi ®æi chÐo vë kiÓm tra.

§¸p sè : a) 88,09%; b) 10,5 %

- HS tr¶ lêi.


- HS theo dâi.

- HS ®äc ®Ò vµ nªu c¸ch gi¶i

a) 1 HS lµm b¶ng líp, c¶ líp lµm bµi vµo vë. §¸p sè : 29,1 %

b) 1 HS gi¶i bµi to¸n trªn b¶ng líp, c¶ líp ®æi vë ch÷a bµi.

§¸p sè : 900 000 ®ång .

- HS tù gi¶i . 1 HS lµm trªn b¶ng.

§¸p sè : a) 240 ; b) 4 tÊn
- HS nªu l¹i néi dung võa «n

TiÕt 2: Tập làm văn

Tả một người thân đang làm việc
I. Mục tiêu:

Giúp HS:


- Phát hiện những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về hình dáng, hoạt động của một người để đưa vào bài viết của mình.

- Viết được bài văn tả một người thân đang làm việc.

- GD HS lòng yêu thích môn học.

II. Các hoạt động dạy – học chñ yÕu:


1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi:

Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người?

- GV nhận xét.

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn HS luyện tập.

Đề bài: Tả một người thân đang làm việc.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi : + Bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn HS lập dàn ý:

- Mở bài cần giới thiệu được gì ?
- Thân bài cần tả được những gì ?
* Tả hoạt động: Ta cần tả được hoạt động gì?

* Tả ngoại hình: Ta cần tả được những đặc điểm gì?


- GV gợi ý: Đây là bài văn tả người thân đang làm việc nên khi viết bài cần tập trung tả hoạt động của người thân, chỉ tả những nét ngoại hình tiêu biểu. Có thể tả hoạt động và ngoại hình tách riêng nhưng có thể tả ngoại hình xen vào khi tả hoạt động.

- Gọi HS đọc dàn ý đã lập.

- GV cùng cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi những HS có dàn ý hay.

- GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý đã lập viết thành bài văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS đọc bài văn sau khi đã hoàn thành.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, sữa chữa cho HS một số lỗi diễn đạt và cách sử dụng từ ngữ.

- GV tuyªn d­¬ng những HS viết bài hay đạt yêu cầu.3. Củng cố - Dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS chưa hoàn thành bài viết về nhà hoàn thiện và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS lên bảng trả lời,cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 2 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
- HS trả lời: Bài yêu cầu viết bài văn tả một người thân đang làm việc.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn:

- Mở bài cần giới thiệu được về người thân định tả.

- Thân bài cần tả được hoạt động người thân đang làm việc và tả ngoại hình.

- Tả những hoạt động nổi bật thể hiện rõ được việc mà người thân đang làm.

- Tả ngoại hình: Ta cần tả được đặc điểm nổi bật về khuôn mặt, mòi , d¸ng ®i, ¸o quÇn.... nh÷ng trang phôc phï hîp cho ®èi t­îng cÇn t¶ kh«ng lÉn víi nh÷ng ®èi t­îng kh¸c.

- HS lắng nghe.


- 2-3 HS đọc dàn ý của mình, cả lớp theo dõi, nhận xét.

- HS viết bài vào vở.


- 3-5 HS đọc bài viết của mình.
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS sửa chữa nếu sai.

đường kết nối thẳng 4


TiÕt 3: §Þa lÝ

¤n tËp

I. Môc tiªu:

Häc xong bµi nµy, HS :

- BiÕt hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ d©n c­, c¸c ngµnh kinh tÕ cña n­íc ta ë møc ®é ®¬n gi¶n.

- X¸c ®Þnh ®­îc trªn b¶n ®å mét sè thµnh phè, trung t©m c«ng nghiÖp, c¶ng biÓn lín cña ®Êt n­íc.II. §å dïng d¹y- häc:

- B¶n ®å ViÖt Nam.II. Các hoạt động dạy – học chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- Th­¬ng m¹i gåm cã nh÷ng ho¹t ®éng nµo?

- Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch n­íc ta?

2. 2. Bài mới :

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. H­íng dÉn «n tËp :

Bµi tËp 1: Lµm viÖc c¸ nh©n.

+ N­íc ta cã bao nhiªu d©n téc?

+ D©n téc nµo cã sè d©n ®«ng nhÊt, ph©n bè ë ®©u? C¸c d©n téc Ýt ng­êi s«ng ë ®©u?


- GV nhËn xÐt, kÕt luËn.

Bµi tËp 2: Lµm viÖc c¸ nh©n.

- GV tæ chøc cho HS tù lµm viÖc c¸ nh©n

- GV chèt c©u tr¶ lêi ®óng.


Bµi tËp 3: Lµm viÖc theo cÆp.

- Cho HS th¶o luËn kÓ cho nhau nghe vÒ c¸c s©n bay, c¸c thµnh phè cã c¶ng biÓn lín

- GV nhËn xÐt.

Bµi tËp 4: Lµm viÖc c¶ líp.

- Tæ chøc cho HS quan s¸t b¶n ®å vµ tr¶ lêi

- GV h­íng dÉn líp nhËn xÐt.

3. Cñng cè, dÆn dß:

- GV nhËn xÐt giê häc, dÆn HS chuÈn bÞ bµi 17.


- HS nªu c©u tr¶ lêi .

- Líp nhËn xÐt, bæ sung .
- HS lµm viÖc c¸ nh©n ra nh¸p.

+ Mét sè HS tr×nh bµy vÒ d©n c­, ph©n bè d©n c­….

+ Mét sè HS chØ trªn b¶n ®å sù ph©n bè d©n c­.

- Líp nhËn xÐt.


- HS dïng bót ch× khoang trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.

- HS b¸o c¸o kÕt qu¶.

- Mét sè HS chØ b¶n ®å c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín.

- HS nãi cho nhau nghe vÒ c¸c s©n bay, c¸c thµnh phè cã c¶ng biÓn lín.

- Mét sè nhãm nªu kÕt qu¶ vµ chØ trªn b¶n ®å.

- Mét sè HS chØ trªn b¶n ®å ®­êng s¾t B¾c-Nam, quèc lé 1A vµ nªu tªn nh÷ng tuyÕn ®­êng ®ã ®i qua.
đường kết nối mũi tên thẳng 2


Tiết 3: Sinh hoạt

Sinh hoạt Đội

I. Môc tiªu:

- KiÓm ®iÓm - ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng §éi trong tuÇn,ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng §éi tuÇn 17

- C¸c em thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n, kÝnh träng thÇy c« b»ng nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc nh­: Ch¨m ngoan , häc giái, v©ng lêi «ng bµ, bè mÑ, thÇy c«, lµm nhiÒu viÖc tèt

- Gi¸o dôc c¸c em ý thøc tù häc vµ cã h­íng phÊn ®Êu thi ®ua trong häc tËp.II.ChuÈn bÞ:

- S­u tÇm mét sè bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn vÒ chñ ®Ò thÇy c«.III. Néi dung sinh ho¹t:

II. TiÕn hµnh

1. B¸o c¸o cña c¸n bé líp.

- C¸c ph©n ®éi tr­ëng lªn b¸o c¸o ho¹t ®éng cña ph©n ®éi m×nh trong tuÇn qua.

- Chi ®éi tr­ëng nhËn xÐt chung .

2. Gi¸o viªn tæng kÕt

2.1. ¦u ®iÓm:


2.2. KhuyÕt ®iÓm:


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương