TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang2/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

đường kết nối thẳng 19


TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u

Tæng kÕt vèn tõ

I. Môc tiªu

- T×m tõ ng÷ ®ång nghÜa , tr¸i nghÜa nãi vÒ tÝnh c¸ch nh©n hËu, trung thùc, dòng c¶m, cÇn cï.

- T×m ®­îc nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ tÝnh c¸ch con ng­êi trong ®o¹n v¨n t¶ c« ChÊm.

- Båi d­ìng cho HS thãi quen dïng tõ ®óng.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò :

- Mçi HS viÕt 4 tõ ng÷ miªu t¶: m¸i tãc, vãc d¸ng, khu«n mÆt, lµn da

- GV nhËn xÐt .

2. Bµi míi :

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. H­íng dÉn lµm bµi tËp

Bµi 1

- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.

- Chia líp thµnh 4 nhãm, t×m tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa víi 1 trong c¸c tõ: nh©n hËu, trung thùc, dòng c¶m, cÇn cï.

+ Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa c¸c tõ trªn.


- Yªu cÇu 4 nhãm viÕt lªn b¶ng, ®äc c¸c tõ nhãm m×nh võa t×m ®­îc, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt

- GV ghi nhanh vµo cét t­¬ng øng

- NhËn xÐt KL c¸c tõ ®óng.


- 4HS lªn b¶ng


- Hs nªu yªu cÇu

- C¸c nhãm th¶o luËn ®iÒn vµo b¶ng nhãm
- HS thùc hiÖn: nh©n hËu ( lßng th­¬ng ng­êi), trung thùc ( thËt thµ vµ th¼ng th¾n), dòng c¶m ( m¹nh b¹o vµ can ®¶m) cÇn cï ( chÞu khã, siªng n¨ng)

- 4 HS ®äc§ång nghÜa

Tr¸i nghÜa

Nh©n hËu

nh©n ¸i, nh©n nghÜa, nh©n ®øc, phóc hËu, th­¬ng ng­êi..

bÊt nh©n, bÊt nghÜa, ®éc ¸c, tµn nhÉn, tµn b¹o, b¹o tµn, hung b¹o

trung thùc

thµnh thùc, thµnh thËt, thËt thµ, thùc thµ, th¼ng th¾n, ch©n thËt

dèi tr¸, gian dèi, gian manh, gian gi¶o, gi¶ dèi, lõa dèi, lõa ®¶o, lõa läc

Dòng c¶m

anh dòng, m¹nh d¹n, b¹o d¹n, d¸m nghÜ d¸m lµm, gan d¹

hÌn nh¸t, nhót nh¸t, hÌn yÕu, b¹c nh­îc, nhu nh­îc

CÇn cï

ch¨m chØ, chuyªn cÇn, chÞu khã, siªng n¨ng , tÇn t¶o, chÞu th­¬ng chÞu khã

l­êi biÕng, l­êi nh¸c, ®¹i l·n

- Yªu cÇu HS ®Æt c©u víi mét trong c¸c tõ trªn.

+ ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? ThÕ nµo lµ tõ tr¸I nghÜa?Bµi 2:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu

- Yªu cÇu HS ®äc bµi v¨n vµ tr¶ lêi

+ C« ChÊm cã tÝnh c¸ch g×?


- Tæ chøc cho HS t×m c¸c chi tiÕt vµ tõ minh ho¹ cho tõng tÝnh c¸ch cña c« ChÊm.

+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ tÝnh c¸ch cña c« ChÊm ?* Khi t¶ tÝnh c¸ch cña mét ng­êi nµo ®ã chóng ta nªn sö dông c¸c tõ ng÷, chi tiÕt ®Ó kh¾c häa tÝnh c¸ch cña ng­êi ®ã. Nh­ vËy bµi v¨n sÏ hay h¬n, sinh ®éng h¬n.

3. Cñng cè dÆn dß

+ Em häc ®­îc ®iÒu g× cña c« ChÊm?

- DÆn HS vÒ nhµ häc bµi


- HS ®Æt c©u.
- HS tr¶ lêi.

- HS ®äc yªu cÇu


+ Trung thùc, th¼ng th¾n, ch¨m chØ, gi¶n dÞ, giµu t×nh c¶m, dÔ xóc ®éng.

- HS nªu:

VD: + Trung thùc, th¼ng th¾n:

- NghÜ thÕ nµo, ChÊm d¸m nãi thÕ…

+ Ch¨m chØ:- ChÊm cÇn c¬m vµ lao ®éng ®Ó sèng.

- HS tr¶ lêi: T¸c gi¶ kh«ng nãi ra tÝnh c¸ch cña c« ChÊm mµ ding nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh ®· kh¾c häa râ nÐt tÝnh c¸ch cña c«.


- HS tr¶ lêi.đường kết nối thẳng 18


Buæi chiÒu

§/c §¹t so¹n d¹y.đường kết nối thẳng 17

Thø t­ ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: LÞch sö

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch biªn giíi

I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, häc sinh biÕt.

- Mèi quan hÖ gi÷a tiÒn tuyÕn vµ hËu ph­¬ng trong kh¸ng chiÕn.

- Vai trß cña hËu ph­¬ng ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.

- HS yªu thÝch m«n häc, biÕt tù hµo víi nh÷ng truyÒn thèng vÎ vang cña d©n téc.II. §å dïng d¹y- häc:

- Tranh, ¶nh SGK. PhiÕu häc tËp cña HS.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Ta quyÕt ®inh më chiÕn dÞch Biªn giíi thu ®«ng 1950 nh»m môc ®Ých g×?

+Nªu ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Biªn giíi thu ®«ng 1950?

- GVnhËn xÐt.2. Bµi míi.

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ( 02 - 1951).

- GV tãm t¾t t×nh h×nh cña ®Þch sau chiÕn dÞch Biªn giíi.

- Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 2 cña §¶ng diÔn ra vµo thêi gian nµo?

+ NhiÖm vô c¬ b¶n mµ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ( 2 - 1951) ®Ò ra lµ g×?

+ §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã cÇn c¸c ®iÒu kiÖn g×?

* GV kÕt luËn : Sau chiÕn th¾ng biªn giíi thu ®«ng 1950 , §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø hai cña §¶ng ®· ®· häp vµ ®Ò ra nhiÖm vô c¬ b¶n ®ã lµ ®­a kh¸ng chiÕn tíi th¾ng lîi hoµn toµn.2.3. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng sau chiÕn dÞch biªn giíi.

- Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi:


+ Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng sau chiÕn dÞch biªn giíi trªn c¸c mÆt: kinh tÕ, v¨n hãa - gi¸o dôc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
+ GV yªu cÇu quan s¸t c¸c bøc tranh trong SGK.

+ V× sao hËu ph­¬ng l¹i v÷ng m¹nh nh­ vËy?


+ B­íc tiÕn míi cña HËu ph­¬ng cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®èi víi tiÒn tuyÕn?

* GV kÕt luËn: Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng cã t¸c ®éng lín tíi tiÒn tuyÕn, gióp kh¸ng chiÕn tiÕn tíi th¾ng lîi.2.4. §¹i héi anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua lÇn thø nhÊt:

+ §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc ®­îc tæ chøc khi nµo ?

+ §¹i héi nh»m môc ®Ých g×?
+ KÓ vÒ mét anh hïng ®­îc tuyªn d­¬ng trong §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua toµn quèc (1952) mµ em biÕt vµ nªu c¶m nghÜ cña em?

3. Cñng cè dÆn dß:

+ Nªu néi dung cÇn ghi nhí?

- GV nhËn xÐt bµi häc, dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi 17.

- 2 HS tr¶ lêi, líp nhËn xÐt.


- L¾ng nghe.

- HS theo dâi.

- HS quan s¸t c¸c h×nh vÏ SGK, th¶o luËn nhãm 4 tr¶ lêi c©u hái.

- §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶.

+ Th¸ng 2 - 1951
+ §­a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn.

- §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cÇn:

+ Ph¸t triÓn tinh thÇn yªu n­íc.

+ §Èy m¹nh thi ®ua.

+ Chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n.

- L¾ng nghe.

- HS chia thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm cã 4 HS, th¶o luËn, tr¶ lêi:

- Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng:

+ §Èy m¹nh s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm. C¸c tr­êng §¹i häc vÉn ®µo t¹o c¸n bé phôc vô cho kh¸ng chiÕn……

- HS quan s¸t.


- Do §¶ng l·nh ®¹o ®óng ®¾n. Nh©n d©n ta cã tinh thÇn yªu n­íc cao.

+ TiÒn tuyÕn ®­îc chi viÖn ®Çy ®ñ...


- L¾ng nghe.

+ 1-5-1952


+ Nh»m biÓu d­¬ng, tæng kÕt thi ®ua yªu n­íc cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n...

+ Cï ChÝnh Lan, La V¨n CÇu, TrÇn §¹i NghÜa...

  • HS nªu.

đường kết nối thẳng 16


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- Cñng cè kü n¨ng tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

- RÌn luyÖn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m.

- GD häc sinh tr×nh bµy khoa häc.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- GV yªu cÇu HS lµm bµi sau:Mét líp cã 35 HS, trong ®ã HS n÷ chiÕm 60%. Hái sè häc sinh n÷ lµ bao nhiªu?

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ta lµm nh­ thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. LuyÖn tËp:

Bµi 1:


+ Nªu yªu cÇu?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV cïng HS nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ta lµm nh­ thÕ nµo?

* §Ó t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè, ta lÊy sè ®ã chia cho 100 råi nh©n víi sè phÇn tr¨m cÇn t×m.

Bµi 2:

- Yªu cÇu Hs ®äc ®Ò bµi

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

+ Muèn tÝnh sè g¹o nÕp ta b¸n em lµm nh­ thÕ nµo?

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.

- Gv nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.

*Cñng cè: C¸ch t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè trong gi¶i to¸n.

Bµi 3:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ Bµi cho biÕt g×?

+ Yªu cÇu g×?

+ Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc diÖn tÝch phÇn ®Êt lµm nhµ?
- Tæ chøc cho HS lµm bµi. GV cïng HS nhËn xÐt bµi lµm b¶ng, chèt lêi gi¶i ®óng.

+ Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch phÇn ®Êt lµm nhµ?

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ta lµm thÕ nµo?

* Cñng cè c¸ch tr×nh bµy bµi .Bµi 4:

- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi

- GV h­íng dÉn HS: TÝnh 1% cña 1200 c©y råi tÝnh nhÈm 5% cña 1200 c©y.
- GV gäi lÇn l­ît tõng HS nªu kÕt qu¶ tÝnh.
* Cñng cè: C¸ch tÝnh nhÈm mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Nªu c¸ch tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè?

- GV nhËn xÐt giê häc

- DÆn dß giê sau .


- 1 HS lµm b¶ng líp, líp lµm vµo giÊy nh¸p.

- 1 HS nªu, líp nhËn xÐt.

- 1 HS nªu.

- HS tù gi¶i bµi tËp vµo vë, 3 HS gi¶i trªn b¶ng líp:

VD : a) 320 x 15 : 100=48 kg ; b) 235 x 24 : 100 = 56,4 m2 ; c) 350 x 0,4 :100 =1,4

- HS tr¶ lêi.
- L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

- HS nªu: t×m 35 % cña 120 kg g¹o.


- 1 HS gi¶i trªn b¶ng líp. C¶ líp lµm vµo vë:

Bµi gi¶i


- Ng­êi ®ã b¸n ®­îc sè ki-l«-gam g¹o nÕp lµ: 120 x 35 : 100 = 42 kg

§¸p sè : 42 kg

- 1 Hs ®äc.

- Cho biÕt m¶nh ®Êt HCN cã chiÒu dµi 18 m vµ chiÒu réng 15m, dïng 20% diÖn tÝch m¶nh ®Êt ®Ó lµm nhµ.

- TÝnh diÖn tÝch phÇn ®Êt lµm nhµ.

- HS nªu: + TÝnh diÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt.

+ TÝnh 20% cña diÖn tÝch ®ã.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë.1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp.

§¸p sè : 54m 2

- HS nªu.

- HS tr¶ lêi.

- Hs ®äc


- HS cã thÓ dùa vµo kÕt qu¶ trªn ®Ó tÝnh nhÈm:

+ V× 10% = 5% x 2 nªn 25% cña 1200 c©y lµ 60 x 2 = 120 (c©y).

+ T­¬ng tù phÇn b cã 20% cña 1200 c©y lµ: 120 x 2 = 240 (c©y).

- HS nªu.đường kết nối thẳng 15


TiÕt 3: TËp ®äc

ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn

I. Môc tiªu

- §äc ®óng: ón, l©u n¨m, l¾m lóc, thuyªn gi¶m, nÓ lêi, lÊy sái.

- §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng gi÷a c¸c côm tõ sau c¸c dÊu c©u ....

- §äc diÔn c¶m toµn bµi phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn

- HiÓu nghÜa c¸c tõ: thuyªn gi¶m

- HiÓu néi dung bµi: Phª ph¸n c¸ch suy nghÜ mª tÝn dÞ ®oan, gióp mäi ng­êi hiÓu cóng b¸i kh«ng thÓ ch÷a khái bÖnh, chØ cã khoa häc vµ bÖnh viÖn míi lµm ®­îc ®iÒu ®ã.

- Gi¸o dôc HS cã niÒm tin vµo khoa häc.

II. §å dïng d¹y- häc

- B¶ng phô ghi ®o¹n v¨n cÇn miªu t¶.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò

- Gäi 3 HS ®äc bµi ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn vµ tr¶ lêi c©u hái:

+ Em thÊy H¶i Th­îng L·n ¤ng lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

+Bµi v¨n cho em biÕt ®iÒu g×?

- GV nhËn xÐt .

2. Bµi míi

2. 1. Giíi thiÖu bµi

2. 2. LuyÖn ®äc

- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi.

- Chia ®o¹n: 4 ®o¹n. Cho HS ®äc nèi tiÕp bµi, GV chó ý söa lçi ph¸t ©m.

- Gäi HS nªu tõ khã ®äc.


- Gäi HS ®äc tõng ®o¹n kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.

- Gäi 1 HS ®äc toµn bµi

- GV ®äc mÉu

2.3. T×m hiÓu bµi

- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái

+ Cô ón lµm nghÒ g×?

+ Nh÷ng chi tiÕt cho thÊy cô ón ®­îc mäi ng­êi tin t­ëng vÒ nghÒ thÇy cóng?


+ Khi m¾c bÖnh, cô ®· ch÷a b»ng c¸ch nµo? KÕt qu¶ ra sao?

* Nªu ý chÝnh cña ®o¹n 1 vµ ®o¹n 2?


+ Cô ón bÞ bÖnh g×?

+ V× sao bÞ sái thËn mµ cô ón kh«ng chÞu mæ, trèn bÖnh viÖn vÒ nhµ?

+ Nhê ®©u cô ón khái bÖnh?

+ C©u nãi cuèi bµi gióp em hiÓu cô ón ®· thay ®æi nh­ thÕ nµo ?


* Nªu ý chÝnh cña ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4?
+ Bµi häc gióp em hiÓu ®iÒu g×?
2.4. §äc diÔn c¶m.

- Yªu cÇu 4 HS ®äc tõng ®o¹n, nhËn xÐt c¸ch ®äc

- HS thi ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3: GV treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n 3

+ GV ®äc mÉu

- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc theo cÆp

- Cho HS thi ®äc diÔn c¶m

- NhËn xÐt cho ®iÓm HS

3. Cñng cè dÆn dß:

+ Qua bai h«m nay em rót ra bµi häc g× cho m×nh?

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- DÆn HS vÒ nhµ ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.


- 3 HS ®äc nèi tiÕp 3 ®o¹n.

- 2 HS tr¶ lêi c©u hái.

- Líp nhËn xÐt.

- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc.
- 4 HS ®äc nèi tiÕp.
- HS nªu vµ ®äc tõ khã:ón, l©u n¨m, l¾m lóc, thuyªn gi¶m, nÓ lêi, lÊy sái.

- HS ®äc tõng ®o¹n, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ thuyªn gi¶m.

- 1 HS ®äc toµn bµi

- L¾ng nghe.


- HS ®äc thÇm

+ Cô lµm nghÒ thÇy cóng.

+ Kh¾p lµng b¶n gÇn xa nhµ nµo cã ng­êi èm còng nhê cô ®Õn cóng, nhiÒu ng­êi t«n cô lµm thÇy, c¾p s¸ch theo cô häc nghÒ.

+ Cô ch÷a b»ng cóng b¸i nh­ng bÖnh t×nh vÉn kh«ng thuyªn gi¶m.

* ViÖc cóng b¸i kh«ng ch÷a khái bÖnh cho cô ón.

+ Cô bÞ bÖnh sái thËn

+ V× cô sî bÞ mæ vµ cô kh«ng tin b¸c sÜ...
+ Nhê b¸c sÜ...
+ Chøng tá cô hiÓu ra r»ng thÇy cóng kh«ng thÓ ch÷a khái bÖnh cho con ng­êi , chØ cã thÇy thuèc vµ bÖnh viÖn míi lµm ®­îc ®iÒu ®ã.

* Nhê cã bÖnh viÖn vµ b¸c sÜ mµ cô ón ®­îc ch÷a khái bÖnh.

+ Bµi häc ®· phª ph¸n c¸ch suy nghÜ mª tÝn dÞ ®oan cña mét sè bµ con d©n téc vµ gióp mäi ng­êi hiÓu cóng b¸i kh«ng thÓ ch÷a khái bÖnh mµ chØ cã khoa häc vµ bÖnh viÖn míi lµm ®­îc ®iÒu ®ã.

- 2 HS nh¾c l¹i néi dung bµi


- 4HS ®äc

- HS luyÖn ®äc theo cÆp

- HS thi ®äc.

- HS tr¶ lêi: Kh«ng nªn mª tÝn dÞ ®oan, ph¶I cã niÒm tin vµo khoa häc.

- L¾ng nghe.


đường kết nối thẳng 14


TiÕt 4: TËp lµm v¨n

T¶ ng­êi ( KiÓm tra viÕt)

I. Môc tiªu

- Thùc hµnh viÕt bµi v¨n t¶ ng­êi

- Bµi viÕt ®óng néi dung , yªu cÇu cña ®Ò bµi , cã ®ñ 3 phÇn: më bµi, th©n bµi, kÕt bµi

- Lêi v¨n tù nhiªn ch©n thËt, biÕt c¸ch dïng c¸c tõ ng÷ miªu t¶ h×nh ¶nh so s¸nh kh¾c ho¹ râ nÐt ng­êi m×nh ®Þnh t¶ , thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi ng­êi ®ã, diÔn ®¹t tèt, m¹ch l¹c.

- Båi d­ìng t©m hån, c¶m xóc thÈm mÜ cho HS.

II. §å dïng d¹y häc

- Mét sè h×nh ¶nh minh ho¹ néi dung kiÓm tra: nh÷ng em bÐ ë tuæi tËp ®i, tËp nãi; «ng bµ, anh, chÞ, em , b¹n häc, ng­êi lao ®éng.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

+ Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ ng­êi?

- GV nhËn xÐt, kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2 . H­íng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra.

- Gäi HS ®äc 4 ®Ò kiÓm tra .

+ §Ò bµi yªu cÇu t¶ ai ?

+ §Ó lµm bµi v¨n t¶ ng­êi cÇn tu©n theo mÊy phÇn ?

- HS lµm bµi.

- Thu bµi3. Cñng cè, dÆn dß

- GV nhËn xÐt tiÕt kiÓm tra


- 1 HS nªu, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.

- 1HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò.

- HS nªu.

- HS nªu ®Ò m×nh chän
- HS chän 1 trong 4 ®Ò bµi lµm .


đường kết nối mũi tên thẳng 13


Buæi chiÒu

Gđường kết nối mũi tên thẳng 12V chuyªn so¹n d¹y.Thø n¨m ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m (TiÕp theo)

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- BiÕt c¸ch t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã.

- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n d¹ng t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cña nã.

- GD häc sinh tÝnh to¸n cÈn thËn vµ tr×nh bµy khoa häc.II. §å dïng d¹y häc:

+ VÝ dô ghi s½n trªn b¶ng líp.III. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- Muèn t×m 52,5 % cña 800 ta lµm nh­ thÕ nµo?

- Muèn t×m 0,5% cña 1000 000 ta lµm thÕ nµo?

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ®· cho ta lµm thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:


2.1 H­íng dÉn HS gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m.

a) Giíi thiÖu c¸ch tÝnh mét sè biÕt 52,5% cña nã lµ 420.

- Gv gäi Hs ®äc vÝ dô vµ tãm t¾t lªn b¶ng:

52,5% sè Hs toµn tr­êng: 420 häc sinh.

100% sè Hs toµn tr­êng: ... häc sinh?

- GV h­íng dÉn:

+ 52,5% sè Hs toµn tr­êng lµ bao nhiªu em?

+VËy 1% sè Hs toµn tr­êng lµ bao nhiªu em?

+100% sè Hs toµn tr­êng lµ bao nhiªu?

- Hai b­íc tÝnh cã thÓ viÕt gän l¹i:

420 : 52,5 x 100 = 800 (häc sinh)

HoÆc: 420 x 100 : 52,5 = 800 (häc sinh)

- VËy muèn t×m mét sè biÕt 52,5% cña nã lµ 420, ta lµm thÕ nµo?b) Giíi thiÖu bµi to¸n cã liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m

- GV nªu bµi to¸n nh­ SGK.

- Em hiÓu 120% kÕ ho¹ch trong bµi to¸n trªn lµ g×?

- Gv yªu cÇu HS tù lµm bµi.

- GV cïng Hs gi¶i vµ ghi bµi gi¶i lªn b¶ng.

- Gv nhËn xÐt vµ hái: Em h·y nªu c¸ch tÝnh mét sè khi biÕt 120% cña nã lµ 1590?

+ Muèn t×m mét sè khi biÕt mét sè phÇn tr¨m cña sè ®ã ta lµm thÕ nµo?

2.2. Thùc hµnh:

Bµi 1: HS ®äc ®Ò bµi.

+ Sè HS toµn tr­êng øng víi bao nhiªu %?

+ Muèn t×m ®­îc sè HS toµn tr­êng , ph¶i biÕt g× ?

- GV tæ chøc cho HS lµm bµi,nhËn xÐt.

* Chèt: C¸c b­íc gi¶i to¸n d¹ng t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ mét sè % cña nã.

Bµi 2

- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi .

+ Tæng sè s¶n phÈm øng víi bao nhiªu %? Nªu c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña 1% ?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV ch÷a bµi vµ cho ®iÓm Hs

* Chèt: C¸c b­íc gi¶i to¸n d¹ng t×m mét sè khi biÕt gi¸ trÞ mét sè % cña nã.Bµi 3: HS lµm

- 1 HS ®äc ®Ò bµi to¸n.

- GVyªu cÇu HS tù nhÈm

- Gv ch÷a bµi vµ nhËn xÐt.

*Cñng cè c¸ch nh©n nhÈm cho HS.


- HS nh×n tãm t¾t ®äc l¹i ®Ò bµi.

- 420em.


- HS thùc hiÖn c¸ch tÝnh:

420 : 52,5 = 8 (häc sinh).

- 8 x 100 = 800 (häc sinh).

- Hs ph¸t biÓu quy t¾c: Muèn t×m mét sè biÕt 52,5% cña nã lµ 420 ta lÊy 420 : 52,5 vµ lÊy kÕt qu¶ nh©n víi 100 hoÆc lÊy 420 nh©n víi 100 råi chia cho 52,5.

- Hs nghe vµ tãm t¾t bµi to¸n.

- Coi kÕ ho¹ch lµ 100% th× phÇn tr¨m sè « t« s¶n xuÊt ®­îc lµ 120%.

- HS lµm bµi:

Sè « t« nhµ m¸y dù ®Þnh s¶n xuÊt lµ:

1590 x 100 : 120 = 1325 (« t«).

§¸p sè: 1325 « t«.

- HS nªu.


- HS tr¶ lêi.
- Hs ®äc yªu cÇu.

  • øng víi 100%
  • Ph¶i t×m ®­îc sè HS øng víi 1%.

- Hs tù lµm bµi, 1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng.§¸p sè: 600 häc sinh.
- Hs ®äc yªu cÇu .

- HS nªu.


- 1 Hs lªn b¶ng lµm, líp lµm vµo vë.

§¸p sè: 800 s¶n phÈm.


- 1 Hs ®äc yªu cÇu.

- HS trao ®æi thèng nhÊt c¸ch lµm:

10 % = ; 25 % =3. Cñng cè, dÆn dß:

- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch t×m mét sè khi biÕt sè % cña nã.

- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc . DÆn HS hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.

Cđường kết nối thẳng 11huÈn bÞ bµi LuyÖn tËp.


TiÕt 2: Chính tả (Nghe - vieát)

Về ngôi nhà đang xây

I. Mục tiêu:

- ViÕt ®óng chÝnh t¶ , không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày ®óng h×nh thøc hai khæ th¬ đầu trong bµi VÒ ng«i nhµ ®ang x©y .

- Lµm bµi tËp 2(a/b) t×m ®­îc nh÷ng tiÕng thÝch hîp ®Ó hoµn chØnh mÈu chuyÖn (BT3).

- G D häc sinh ý thøc viÕt ®óng , viÕt ®Ñp .II. Đồ dùng dạy học :

  • B¶ng phô cho bµi tËp 2a .

III. Các hoạt động dạy – học:

1. KiÓm tra bµi cò:

- ViÕt b¶ng c¸c tiÕng cã ©m ®Çu tr/ch .

- GV nhËn xÐt .

2. Bài mới:

2.1. Giíi thiÖu bµi :

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc .2.2. H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶:

- Gäi HS ®äc 2 khæ th¬.

+ H×nh ¶nh ng«i nhµ ®ang x©y cho em thÊy ®iÒu g× vÒ ®Êt n­íc ta?
- H­íng dÉn viÕt tõ khã .

- L­u ý HS c¸ch tr×nh bµy khæ th¬ tù do .

- GV ®äc cho HS viÕt.

- GV đọc lại bài viết.

- GV chän kiÓm tra 5-7 bµi, nhËn xÐt vÒ kÜ thuËt viÕt , chÝnh t¶ .

- Nêu nhận xét chung và chữa lỗi phổ biến2.3. H­íng dÉn lµm bµi tËp:

Bµi 2:

- Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp

- Chia líp thµnh c¸c nhãm lµm bµi.

- Yªu cÇu HS c¸c nhãm nªu kÕt qu¶ , nhãm kh¸c bæ sung.


- Yªu cÇu HS ghi nhí ®Ó viÕt ®óng c¸c tr­êng hîp cã ©m ®Çu d/gi /r trong bµi.

Bµi 3:

- Gäi HS nªu néi dung cña bµi tËp.

- L­u ý HS ®¸nh sè thø tù theo c¸c « cÇn ®iÒn ®Ó ®iÒn cho dÔ .

- Yªu cÇu HS ®äc vµ tù ®iÒn tiÕng cã ©m ®Çu r/ gi; v/ d vµo chç trèng trong c©u chuyÖn .

- Gäi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- NhËn xÐt, kÕt luËn c¸c tõ ®óng.

- Yªu cÇu HS ®äc c©u chuyÖn khi ®· ®iÒn tõ.

- Hái : TruyÖn cã chi tiÕt nµo ®¸ng c­êi ?
3. Cñng cè - dÆn dß:

- GV hệ thống nội dung bµi häc.

- NhËn xÐt tiÕt häc.

- Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.


- 2 HS viÕt trªn b¶ng , HS d­íi líp viÕt vµo giÊy nh¸p

  • L¾ng nghe.

- 2 HS ®äc .Líp theo dâi .

+ H×nh ¶nh ng«i nhµ ®ang x©y cho em thÊy ®Êt n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn.

- HS t×m vµ nªu c¸c tõ khã: x©y dë, giµn gi¸o, hu¬ hu¬, sÉm biÕc.

- HS luyÖn ®äc , viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc.

- HS ghi nhớ.

- HS viÕt bµi .

- HS soát lỗi theo cặp.


- 1 HS ®äc ,líp theo dâi .

- HS ho¹t ®éng theo nhãm 4, sö dông 1 nhãm viÕt vµo b¶ng phô ch÷a tr­íc líp .

- Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ gi¸ rÎ, ®¾t rÎ,…

+ h¹t dÎ, m¶nh dÎ,...

+ r©y bét, m­a r©y,…

+ nh¶y d©y, d©y ph¬i,…

+ gi©y phót, gi©y mùc, gi©y bÈn.

- HS ghi nhớ.

- 1 HS ®äc tr­íc líp.

- HS ®¸nh sè thø tù theo c¸c « cÇn ®iÒn ®Ó ®iÒn cho dÔ .

- HS lµm vµo vë bµi tËp.1 HS lµm trªn b¶ng líp.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS chữa bài vào vở.

- 1 H S ®äc.

- 1 - 2 HS nªu: Truyện đáng cười ở chỗ anh thợ vẽ truyền thần xấu quá khiến bố vợ không nhận ra, anh lại tưởng bố vợ quên mặt con.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương