TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang14/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

đường kết nối thẳng 160


TiÕt 4: KÜ thuËt

L¾p xe cÇn cÈu (TiÕt 2)

I. Môc tiªu

Sau bµi häc nµy, häc sinh cÇn :

- Thùc hµnh vµ hoµn thiÖn c¸ch l¾p xe cÇn cÈu.

- L¾p ®­îc xe cÇn cÈu ®óng kÜ thuËt, ®óng quy tr×nh.

- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, tØ mØ, ®¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh.

II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

- MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n.

- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kÜ thuËt.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu

1. Giíi thiÖu bµi

- Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi vµ nªu môc ®Ých tiÕt häc.2. Ho¹t ®éng 3 : Häc sinh thùc hµnh l¾p xe cÇn cÈu

a) Chän chi tiÕt

- Gi¸o viªn theo dâi viÖc häc sinh chän lùa c¸c chi tiÕt ®· ®óng ch­a?b) L¾p tõng bé phËn

- Tr­íc khi thùc hµnh, cho 1 häc sinh ®äc l¹i phÇn ghi nhí - SGK.

- Cho häc sinh ®äc l¹i c¸c néi dung trong SGK vµ quan s¸t kÜ c¸c h×nh ®ã.

- Cho häc sinh thùc hµnh l¾p tõng bé phËn. (Gi¸o viªn chó ý häc sinh khi l¾p c¸c chi tiÕt : vÞ trÝ trong, ngoµi cña c¸c chi tiÕt vµ vÞ trÝ cña c¸c lç ; ph©n biÖt mÆt ph¶i vµ tr¸i ®Ó sö dông vÝt khi l¾p cÇn cÈu)

- Gi¸o viªn quan s¸t, uèn n¾n nh÷ng häc sinh (nhãm häc sinh) l¾p ghÐp cßn lóng tóng.

c) L¾p r¸p xe cÇn cÈu

- Cho häc sinh l¾p r¸p theo c¸c b­íc SGK.

- Cho häc sinh chó ý tíi ®é chÆt cña c¸c mèi ghÐp vµ ®é nghiªng cña cÇn cÈu.

- Khi häc sinh l¾p xong, cÇn kiÓm tra xem cÇn cÈu ®· ho¹t ®éng ®­îc ch­a (quay tay quay ®Ó kiÓm tra d©y têi quÊn vµo, nh¶ ra cã dÔ dµng hay kh«ng ; cÇn cÈu cã quay ®­îc theo c¸c h­íng hay kh«ng?)3. Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ s¶n phÈm

- Cho häc sinh ®äc tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK.

- Tæ chøc cho häc sinh ®¸nh gi¸ theo nhãm.

- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña häc sinh theo hai møc : hoµn thµnh (A) vµ ch­a hoµn thµnh (B) ; nh÷ng em hoµn thµnh tr­íc thêi gian vµ ®óng yªu cÇu kÜ thuËt ®­îc ®¸nh gi¸ ë møc hoµn thµnh tèt (A+)

* Nh¾c häc sinh th¸o rêi c¸c chi tiÕt, xÕp ®óng vµo vÞ trÝ c¸c ng¨n trong hép.


- Häc sinh chän ®óng, ®ñ c¸c chi tiÕt theo SGK vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p hép.

- Häc sinh tiÕn hµnh thùc hµnh l¾p c¸c bé phËn vµ tõng chi tiÕt theo h­íng dÉn ë c¸c h×nh trong SGK.

- Häc sinh l¾p r¸p theo c¸c b­íc SGK.


- Häc sinh thùc hiÖn c¸c thao t¸c l¾p ghÐp cÇn chÝnh x¸c, nhanh nhÑn.
- Gäi 2 - 3 em lªn b¶ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña nhãm b¹n theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ trong SGK trang 76.

4. NhËn xÐt - dÆn dß

- Gi¸o viªn nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp vµ kÜ n¨ng thùc hµnh cña c¸ nh©n hoÆc nhãm häc sinh.đường kết nối thẳng 159


Buæi chiÒu

Tiết 1: Tiếng Việt( tăng)

Luyện tập về văn tả người.

I. Mục tiêu.

- Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về văn tả người..

- Rèn cho học sinh kĩ năng làm văn thành thạo.

- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.II.Hoạt động dạy học :

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi: Nêu dàn bài chung về văn tả người?

- GV nhận xét.2.Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn luyện tập:

Bài tập 1: Sau đây là hai cách kết bài cho bài văn tả người. Theo em, cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?

Đề bài 1: Tả một người thân trong gia đình em.

Em yêu bà em lắm. Em mong bà có thể sống lâu trăm tuổi với con cháu.Đề bài 2 :Tả thầy (cô) giáo để lại cho em nhiều ấn tượng nhất trong những năm học qua.

Bây giờ tuy không được học thầy nữa nhưng những hình ảnh về thầy vẫn khắc sâu trong tâm trí chúng em, những HS lớp 5A. Nhờ có thầy mà chúng em mới có được ngày hôm nay. Em thầm hứa với thầy sẽ ọc tập thật tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để không phụ công dạy dỗ của thầy.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm bài.

- Gọi đại diện các nhóm trình bày, cả lớp theo dõi nhận xét.

- GV nhận xét, rút ra kết luận.

Bài tập 2: Cho các đề bài sau :

*Đề bài 1 : Tả một người bạn cùng lớp hoặc cùng bàn với em.

*Đề bài 2 : Tả một em bé đang tuổi chập chững tập đi.

*Đề bài 3 : Tả người mẹ thân yêu của em đang nấu cơm..

*Đề bài 4 :Tả một ca sĩ mà em yêu thích.

Em hãy chọn một trong 4 đề và kết bài theo 2 cách sau :

a) Phát biểu cảm nghĩ về người được tả.

b) Phát biểu cảm nghĩ, suy luận, liên hệ về vai trò của người đ­îc tả.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: + Kết bài phát biểu cảm nghĩ về người được tả là cách kết bài nào?

+ Kết bài phát biểu cảm nghĩ, suy luận, liên hệ về vai trò của người định tả là kiểu kết bài nào?

- GV hỏi một số HS: Em chọn đề bài nào để viết mở bài?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.

- GV và HS nhận xét bài làm của các bạn, chỉnh sửa câu, từ cho chính xác.

- GV gọi HS dưới lớp đọc mở bài của mình.

- GV nhận xét, cho điểm HS viết đạt yêu cầu.4. Củng cố dặn dò.

- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức đã được ôn tập.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.

- HS trình bày.

- HS lắng nghe.


- 2HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp theo dõi.

- HS thảo luận nhóm làm bài.

- Đại diện một số nhóm trình bày, cả lớp nhận xét bổ sung.Lời giải:

- Đoạn kết bài 1 : Kết bài không mở rộng (nói lên tình cảm của bạn nhỏ với bà)

- Đoạn kết bài 2 : Kết bài mở rộng ( nói lên tình cảm của bạn nhỏ với thầy giáo của mình, bình luận thêm vai trò của người thầy)

.


- 2 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi.

- HS trả lời: + Kết bài không mở rộng.


+ Kết bài mở rộng.
- HS nêu đề bài mình chọn.
- 2 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của bạn.


- 3 – 5 HS đọc bài viết của mình.

Ví dụ: (Đề bài 3)

a) Từng ngày, từng giờ, chúng tôi sống trong sự ân cần chăm sóc của mẹ. Tôi rất yêu quý mẹ của tôi.

b) Gia đình hạnh phúc bên mâm cơm là giây phút tôi trân trọng nhất. Vì thế tôi càng cảm ơn mẹ nhiều hơn. Nhờ có mẹ mà bố con tôi luôn có những bữa cơm ngon mỗi ngày. Tôi mơ ước sau này có thể nấu ăn ngon như mẹ.
- HS lắng nghe và thực hiện.đường kết nối thẳng 158
TiÕt 2: To¸n ( t¨ng)

¤n tËp : Sè thËp ph©n

I. Môc tiªu :

- Gióp HS cñng cè vÒ cÊu t¹o, hµng, c¸ch ®äc, viÕt, so s¸nh sè thËp ph©n.

- VËn dông kiÕn thøc vµo lµm bµi tËp.

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.

1. Giíi thiÖu bµi.

2. H­íng dÉn HS «n tËp.


+ Nªu cÊu t¹o sè thËp ph©n? LÊy VD?

+ Nªu c¸ch ®äc, viÕt sè thËp ph©n? LÊy VD?

- Trong phÇn thËp ph©n, hµng nµo lµ hµng lín nhÊt? hµng nµo bÐ nhÊt? Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµng liÒn kÒ? LÊy VD?

+ Nªu c¸ch so s¸nh sè thËp ph©n?

LÊy VD minh ho¹ c¸ch so s¸nh?


- Sè thËp ph©n gåm cã 2 phÇn: phÇn nguyªn vµ phÇn thËp ph©n, chóng ®­îc ph©n c¸ch bëi dÊu phÈy.

- HS tr¶ lêi. Cho vÝ dô.


- ... ë phÇn thËp ph©n,hµng lín nhÊt lµ hµng phÇn m­êi, kh«ng cã hµng bÐ nhÊt, hai hµng liÒn kÒ gÊp hoÆc kÐm nhau 10 lÇn.

- 2 HS nªu, líp nhËn xÐt, bæ sung.3. H­íng dÉn luyÖn tËp.

Bµi 1 : ChuyÓn c¸c ph©n sè sau thµnh sè thËp ph©n:

+ Nªu yªu cÇu bµi?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi. GV nhËn xÐt.

*Cñng cè: C¸ch viÕt ph©n sè thµnh sè thËp ph©n.Bµi 2: XÕp c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín:

2; ; 0,0999 ; 1 ;

+ Nªu yªu cÇu?

+ Muèn s¾p xÕp ®­îc c¸c sè trªn theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ta ph¶i lµm g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Tæ chøc nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

* Cñng cè: C¸ch so s¸nh c¸c sè thËp ph©n.Bµi 3: T×m 3 gi¸ trÞ cña x sao cho:

5,1 < x < 5,2

+ Bµi yªu cÇu g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

3. Cñng cè, dÆn dß.

+ Nªu cÊu t¹o cña sè thËp ph©n? C¸ch ®äc sè thËp ph©n? C¸ch so s¸nh sè thËp ph©n?

- GV chèt bµi, nhËn xÐt.

- DÆn HS vÒ nhµ «n bµi.- HS nªu yªu cÇu bµi tËp.

- 5 HS lµm miÖng tr­íc líp. Líp nhËn xÐt.

- 1 HS nªu.

- §æi c¸c ph©n sè thµnh sè thËp ph©n, sau ®ã so s¸nh c¸c sè víi nhau råi s¾p xÕp.

- Líp lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm.;; 0,0999 ; 1; 2.

- HS nªu yªu cÇu.


- 1 HS lªn b¶ng lµm, líp lµm bµi vµo vë. KQ:

x = 5,11; x = 5,12 hoÆc x = 5,13….


- 3 HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi, líp nhËn xÐt, bæ sung.

đường kết nối thẳng 157


TiÕt 3: Ho¹t ®éng ngoµi giê

TÕt trång c©y

I. Môc tiªu

- HS hiÓu ý nghÜa to lín cña TÕt trång c©y: ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cho mçi gia ®×nh, cho ®Êt n­íc; gãp phÇn quan träng b¶o vÖ m«i tr­êng.

- HS biÕt h­ëng øng TÕt trång c©y lµ h­ëng øng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch.

* Quy m« ho¹t ®éng: Theo quy m« líp.II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn

- H×nh ¶nh B¸c Hå víi TÕt trång c©y.

- S¶n phÈm c©y hoa, rau.

- H¹t gièng rau.III. C¸c b­íc tiÕn hµnh

B­íc 1: ChuÈn bÞ

- Tr­íc 1 th¸ng GV giíi thiÖu cho HS lÞch sö ra ®êi cña tÕt trång c©y.

- GV giao nhiÖm vô.


B­íc 2: Ngµy héi trång c©y

- HS nghe vµ n¾m b¾t.
- NhiÖm vô:

+ Mçi tæ trång vµ ch¨m sãc mét c©y ®Ó tr­ng bµy trong ngµy héi.

+ Mçi tæ s­u tÇm mét h×nh ¶nh B¸c Hå víi TÕt trång c©y.

+ Cö chän ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh.

- §Þa ®iÓm: S©n sau tr­êng.

- MC tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu ®¹i biÓu.

- C¸c nhãm tr­ng bµy s¶n phÈm cña m×nh.

- GV cïng c¶ líp tham quan vµ b×nh chän.B­íc 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

- GV khen gnîi vµ trao gi¶i cho nh÷ng “Nhµ lµm v­ên “ giái.

- KhuyÕn khÝch c¸c tæ tÆng líp c¸c sn¶ phÈm ®Ó trang trÝ líp häc.

- Gi¸o dôc HS TÕt trång c©y.đường kết nối thẳng 156

Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2016

Buæi s¸ng

TiÕt 1: To¸n

DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- Cã biÓu t­­îng vÒ diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt

( HHCN)

- Tù h×nh thµnh ®­­îc c¸ch tÝnh vµ c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt.- VËn dông ®­­îc c¸c quy t¾c tÝnh diÖn tÝch ®Ó gi¶i mét sè bµi tËp cã liªn quan.

- RÌn cho HS ý thøc tù gi¸c häc tËp.II. §å dïng d¹y häc:

- GV chuÈn bÞ 1 sè h×nh hép ch÷ nhËt cã thÓ khai triÓn ®­­îc

- 2 b¶ng phô vÏ s½n c¸c h×nh khai triÓn.

III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:

1. KiÓm tra bµi cò:

- Nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh hép ch÷ nhËt vµ h×nh lËp ph­­¬ng?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

- GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu tiÕt häc.2.2. H­­íng dÉn HS h×nh thµnh kh¸i niÖm, c¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña HHCN

a. DiÖn tÝch xung quanh:

- GV yªu cÇu HS quan s¸t m« h×nh trùc quan vÒ HHCN, chØ ra c¸c mÆt xung quanh mÆt ®¸y, chiÒu cao.

- GV nªu: Tæng diÖn tÝch 4 mÆt bªn cña HHCN ®­­îc gäi lµ diÖn tÝch xung quanh cña HHCN.

- GV ®­­a m« h×nh minh ho¹ nh­­ SGK

( T« mµu diÖn tÝch xung quanh).

- Cho HS th¶o luËn vµ nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh HHCN :

B1 : TÝnh chu vi ®¸y

B2 : TÝnh DT xung quanh

- GV chèt c¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh HHCN.

b. DiÖn tÝch toµn phÇn:

- H­­íng dÉn HS t­­¬ng tù nh­­ SGK.

- Yªu cÇu hS nh¾c l¹i nhiÒu lÇn c¸ch lµm vµ c«ng thøc tÝnh.

- GV chèt c¸ch tÝnh diÖn tÝch toµn phÇn.

2.3. Thùc hµnh :

Bµi 1 :

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- Cho HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n. GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

* Cñng cè: C¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn cña HHCN.

- L­­u ý c¸c kÝch th­­íc ph¶i cïng ®¬n vÞ ®o.Bµi 2:

- Cho HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh yªu cÇu.

+ Thïng t«n cã ®Æc ®iÓm g×?

+DiÖn tÝch t«n dïng ®Ó lµm thïng chÝnh lµ diÖn tÝch cña nh÷ng mÆt nµo?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.

- GV quan t©m, gióp ®ì HS lµm bµi chËm.

- NhËn xÐt ,®¸nh gi¸.

* Cñng cè: C¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn cña HHCN.
đường kết nối thẳng 155

khối 154 8 cm

5 cm
4 cm

8cm

- 1 - 2 em lªn chØ.- 1 em lªn b¶ng th¸o HHCN ra vµ g¾n lªn b¶ng.

- HS nªu c¸ch tÝnh tõng b­íc nh­­ SGK d­­íi sù hç trî cña GV.

- NhiÒu HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh nh­­ SGK :

S xq = chu vi ®¸y nh©n chiÒu cao (cïng ®¬n vÞ )

- HS lµm thø tù tõng b­íc.

- HS nªu quy t¾c tÝnh vµ c«ng thøc tÝnh DT toµn phÇn HHCN.

- NhiÒu HS nh¾c l¹i : S tp = S xq + S 2 ®¸y

- 1 HS ®äc ®Ò bµi. Líp ®äc thÇm.

- HS vËn dông c«ng thøc tÝnh võa häc ®Ó lµm.

- 1 em lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë.

DiÖn tÝch xung quanh cña HHCN ®ã lµ:

( 5 + 4) x 2 x 3 = 54 (dm2)

DiÖn tÝch mÆt ®¸y cña HHCN ®ã lµ:

5 x4 = 20( m2)

DiÖn tÝch toµn phÇn cña HHCN ®ã lµ:

54 + 20 x 2 = 104 ( dm2)

§¸p sè: Sxq : 54 dm2

Stp: 104 dm2

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- Kh«ng cã n¾p, d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt.

- DiÖn tÝch xung quanh + diÖn tÝch 1 mÆt ®¸y.


- 1 em lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm vµo vë:

DiÖn tÝch xung quanh cña thïng t«n lµ:

( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm2)

DiÖn tÝch ®¸y cña thïng t«n lµ:

6 x 4 = 24 ( dm2)

DiÖn tÝch t«n cÇn ®Ó lµm c¸i thïng lµ:

180 + 24 = 204 ( dm2)


3. Cñng cè - dÆn dß:

- Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch xung quanh, diÖn tÝch toµn phÇn HHCN?

- NhËn xÐt giê häc.

-ChuÊn bÞ bµi: LuyÖn tËp ( SGK tr 110).đường kết nối thẳng 153


TiÕt 2: TËp lµm v¨n

Tr¶ bµi v¨n t¶ ng­­êi

I. Môc ®Ých , yªu cÇu

- Rót ®­îc kinh nghiÖm vÒ c¸ch x©y dùng bè côc, tr×nh tù miªu t¶, quan s¸t & chän läc chi tiÕt, c¸ch diÔn ®¹t, tr×nh bµy trong bµi v¨n t¶ ng­êi.

- BiÕt tham gia söa lçi chung; biÕt tù söa lçi thÇy c« YC trong bµi viÕt cña m×nh, tù viÕt l¹i mét ®o¹n v¨n( hoÆc c¶ bµi ) cho hay h¬n.

II. §å dïng d¹y häc

- B¶ng phô viÕt 3 ®Ò bµi cña tiÕt kiÓm tra viÕt( T¶ ng­êi) ë tuÇn 20, mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶, dïng tõ, ®Æt c©u, ®o¹n, ý,... trong bµi lµm cña HS, cÇn söa chung tr­­íc líp.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc


1. æn ®Þnh tæ chøc.
2. Bµi míi
2.1. Giíi thiÖu bµi : GV nªu M§, YC

2.2. GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ lµm bµi cña HS.

-HS x¸c ®Þnh nhiÖm vô häc tËp

a) NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ lµm bµi cña HS

- GV më b¶ng phô ®· viÕt s½n 3 ®Ò bµi cña tiÕt KT, mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶, dïng tõ, ®Æt c©u, ý ,... cña HS.

- NhËn xÐt chung vÒ bµi lµm cña c¶ líp:

+ Nh÷ng ­­u ®iÓm chÝnh:

- Bè côc râ rµng, ®Çy ®ñ 3 phÇn.

+ Nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ:

- Mét sè HS viÕt c©u ch­a râ ý. Ch­a biÕt c¸ch viÕt c©u. H¹n chÕ viÖc dïng dÊu c©u.

- Bµi viÕt cßn m¾c lçi chÝnh t¶, tr×nh bµy ch­a khoa häc.


2.3. H­íng dÉn HS ch÷a bµi

-GV tr¶ bµi cho HS

a)HD ch÷a lçi chung

- Mét sè HS lªn b¶ng ch÷a tõng lçi.C¶ líp tù ch÷a trªn nh¸p.


- HS c¶ líp trao ®æi vÒ bµi trªn b¶ng.- GV ch÷a l¹i b»ng phÊn mµu.

b) HD tõng HS söa lçi trong bµi:

- GV theo dâi HS lµm viÖc

-HS ®äc lêi nhËn xÐt cña c«, ph¸t hiÖn thªm lçi sai trong bµi lµm cña m×nh & söa lçi. §æi bµi cho b¹n bªn c¹nh ®Ó so¸t lçi.c)HD häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n hay, bµi v¨n hay


- HS trao ®æi t×m ra c¸i hay, c¸i ®Ñp,c¸i ®¸ng häc tËp cña ®o¹n v¨n.

3. Cñng cè dÆn dß

- NhËn xÐt chung tiÕt häc

- VÒ nhµ viÕt l¹i ®o¹n ch­a hay

đường kết nối mũi tên thẳng 152


TiÕt 3: §Þa lÝ

C¸c n­­íc l¸ng giÒng cña ViÖt Nam

I. Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã thÓ:

- Dùa vµo l­­îc ®å( b¶n ®å), ®äc tªn vµ nªu ®­­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam-pu-chia, Lµo,

Trung Quèc.

- HiÓu vµ nªu ®­­îc:

+ Cam-pu-chia vµ Lµo lµ 2 n­­íc n«ng nghiÖp, míi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.

+ Trung Quèc lµ n­­íc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi, ®ang ph¸t triÓn m¹nh, næi tiÕng vÒ mÆt hµng c«ng nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp truyÒn thèng.II. §å dïng d¹y häc:

- B¶n ®å c¸c n­­íc ch©u ¸,b¶n ®å tù nhiªn ch©u ¸.

- C¸c h×nh minh häa SGK.

- GV vµ HS s­­u tÇm c¸c tranh ¶nh, th«ng tin vÒ tù nhiªn, c¸c c¶nh ®Ñp, c¸c ngµnh kinh tÕ, v¨n hãa- x· héi cña 3 n­­íc Cam-pu-chia, Lµo, Trung Quèc.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò:

+ D©n c­ ch©u ¸ tËp chung ®«ng ®óc ë vïng nµo? T¹i sao?

+ Ngµnh kinh tÕ nµo lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña ng­êi d©n ch©u ¸?

- GV nhËn xÐt.2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi:

2.2. Ho¹t ®éng 1: Cam-pu-chia

- Cho HS lµm viÖc theo nhãm 6.


+ Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ cña Cam-pu-chia?
+ ChØ trªn l­­îc ®å vµ nªu tªn thñ ®« Cam-pu-chia?

+ Nªu ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh cña Cam - pu - chia?

+ Ngµnh kinh tÕ nµo lµ ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Cam - pu - chia?

+ V× sao Cam-pu-chia ®¸nh b¾t ®­îc nhiÒu c¸ n­­íc ngät?

+ M« t¶ kiÕn tróc ®Òn ¡ng-co V¸t vµ cho biÕt t«n gi¸o chñ yÕu cña ng­­êi d©n Cam-pu-chia.

- GV chèt kiÕn thøc.2.3. Ho¹t ®éng 2: Lµo
+ Nªu vÞ trÝ cña Lµo?

+ ChØ trªn l­­îc ®å vµ nªu tªn thñ ®« Lµo?

+ §Þa h×nh?

+ KÓ tªn s¶n phÈm cña Lµo?

+ M« t¶ kiÕn tróc Lu«ng Pha- b¨ng. Ng­êi d©n Lµo chñ yÕu theo ®¹o g×?

- GV kÕt luËn .2.4. Ho¹t ®éng 3: Trung Quèc.

+ VÞ trÝ ®Þa lÝ cña Trung Quèc?

+ ChØ trªn l­­îc ®å vµ nªu tªn thñ ®«?

- DiÖn tÝch vµ d©n sè Trung Quèc?


+ §Þa h×nh?

+ S¶n phÈm?


+ Em cã biÕt nh÷ng g× vÒ V¹n LÝ Tr­êng Thµnh?2.5. Ho¹t ®éng 4: Thi kÓ vÒ c¸c n­­íc l¸ng giÒng cña ViÖt Nam.

- GV nªu c¸ch lµm , cæ vò cho HS hoÆc cã thÓ gîi ý…-2 HS lªn b¶ng tr¶ lêi.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.


- HS më SGK, tr 107.
- HS quan s¸t l­îc ®å c¸c khu vùc ch©u ¸ vµ l­­îc ®å kinh tÕ 1 sè n­íc ch©u ¸.

- N»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­­¬ng trong khu vùc §«ng Nam ¸...

- Thñ ®«: Phn«m Pªnh.
- T­­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®ång b»ng chiÕm ®a sè...
- D©n c­­ tham gia s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu.
- V× gi÷a Cam-pu-chia lµ 1 biÓn n­­íc ngät lín- BiÓn Hå.

- HS m« t¶ vµ nªu.

+ Ng­­êi d©n chñ yÕu theo ®¹o PhËt,...

- Ho¹t ®éng theo nhãm 6, quan s¸t l­­îc c¸c l­­îc ®å nh­­ phÇn 1..

- N»m trªn b¸n ®¶o §«ng D­­¬ng

- Thñ ®« cña Lµo lµ Viªng Ch¨n.

- Chñ yÕu lµ ®åi nói vµ cao nguyªn.

- QuÕ, c¸nh kiÕn, gç quý, lóa g¹o.


- Ng­­êi d©n Lµo chñ yÕu theo ®¹o PhËt.

- HS lµm viÖc theo nhãm 6, cïng xem l­îc ®å.

- Trung Quèc trong khu vùc §«ng ¸...

- Thñ ®«: B¾c Kinh.

- Lµ n­­íc cã diÖn tÝch lín. D©n sè ®«ng nhÊt thÕ giíi.

- Chñ yÕu lµ ®åi nói vµ cao nguyªn.

- ChÌ, gèm sø, t¬ lôa. Ngµy nay c¸c s¶n phÈm nh­­ m¸y mãc, thiÕt bÞ « t«, ®å ch¬i, hµng ®iÖn tö, hµng may mÆc ,... ®· xuÊt khÈu sang nhiÒu n­­íc.

- §©y lµ c«ng tr×nh kiÕn tróc ®å sé ®­­îc x©y dùng thêi TÇn Thñy Hoµng....

HS lµm viÖc theo nhãm ( 3 nhãm.)

- C¸c nhãm tr­­ng bµy c¸c tranh ¶nh, th«ng tin, s¶n phÈm vÒ quèc gia m×nh ®· s­­u tÇm ®­­îc.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương