TuÇn 16 Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015 Buæi s¸ng TiÕt 1: Chµo cê Sinh ho¹t tËp thÓtải về 4.43 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích4.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

TuÇn 16

Thø hai ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: Chµo cê

Sinh ho¹t tËp thÓ

đường kết nối thẳng 27


TiÕt 2: To¸n

LuyÖn tËp

I. Môc tiªu: Gióp HS:

- LuyÖn tËp vÒ tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè, ®ång thêi lµm quen víi c¸c kh¸i niÖm.

+ Thùc hiÖn mét sè phÇn tr¨m kÕ ho¹ch, v­ît møc mét sè phÇn tr¨m kÕ ho¹ch.

+ TiÒn vèn, tiÒn b¸n, tiÒn l·i, sè phÇn tr¨m l·i.

- Lµm quen víi c¸c phÐp tÝnh liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m (céng vµ trõ hai tØ sè phÇn tr¨m, nh©n vµ chia tØ sè phÇn tr¨m víi mét sè tù nhiªn).

- Gi¸o dôc ý thøc vËn dông linh ho¹t vµo thùc tÕ cÈn thËn chÝnh x¸c.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:

1. KiÓm tra bµi cò:

- TÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè :

a) 15 vµ 30 b) 4 vµ 5

+ Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè ta lµm nh­ thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt.


2. Bµi míi:

2.1. Giíi thiÖu bµi.

2.2. LuyÖn tËp.

Bµi 1:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

- GV yªu cÇu HS quan s¸t, ph©n tÝch c¸c phÐp tÝnh mÉu.

- Yc HS nªu miÖng c¸ch lµm cña phÐp tÝnh: 6% + 15 % = 21 %


*L­u ý: Khi lµm phÐp tÝnh víi c¸c tØ sè phÇn tr¨m, ph¶i hiÓu ®©y lµ lµm tÝnh víi tØ sè phÇn tr¨m cña cïng mét ®¹i l­îng, vÝ dô: 6% HS líp 5A céng 15% HS líp 5A b»ng 21% HS líp 5A.

- C¸c phÐp tÝnh cßn l¹i h­íng dÉn t­¬ng tù.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi vµo vë.

- GV cïng HS nhËn xÐt, chèt l¹i ®¸p ¸n ®óng.

+ Khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ tØ sè phÇn tr¨m ta cÇn l­u ý g×?

Bµi 2:

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

+ ThÕ nµo lµ “ v­ît møc kÕ ho¹ch”?

- Gäi 1 HS ®äc l¹i ®Ò bµi.

+ Bµi to¸n cho biÕt g×?

- GV ghi tãm t¾t lªn b¶ng.

+ KÕ ho¹ch n¨m: 20ha

+ §Õn hÕt th¸ng 9: 18ha

+ C¶ n¨m : 23,5ha.

+ Bµi cã mÊy yªu cÇu?

- GVghi tãm t¾t lªn b¶ng:

a) HÕt th¸ng 9:….%kÕ ho¹ch?

b) HÕt n¨m:…….%kÕ ho¹ch?

……..% v­ît kÕ ho¹ch?

+ Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña diÖn tÝch trång ng« ®· trång ®­îc trong th¸ng 9 vµ diÖn tÝch trång ng« theo kÕ ho¹ch ta lµm nh­ thÕ nµo?

+ 100% t­¬ng øng víi bao nhiªu ha ng«?

+ Muèn tÝnh sè phÇn tr¨m diÖn tÝch trång ng« v­ît kÕ ho¹ch ta lµm nh­ thÕ nµo?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi .

- Tæ chøc nhËn xÐt bµi trªn b¶ng, GV nhËn xÐt, söa sai.
+ 17,5% lµ g×?

+ Muèn t×m sè phÇn tr¨m v­ît møc kÕ ho¹ch ban ®Çu ta lµm nh­ thÕ nµo?

* GV chèt c¸ch tÝnh sè phÇn tr¨m v­ît møc so víi kÕ ho¹ch.

Bµi 3:

- Gäi HS ®äc néi dung bµi to¸n.

+ ThÕ nµo lµ “ tiÒn vèn”?

+ “ TiÒn l·i” lµ g×?

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

+ ThÕ nµo lµ phÇn tr¨m l·i?


+ Muèn biÕt ng­êi ®ã l·i bao nhiªu phÇn tr¨m ta lµm thÕ nµo?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi, GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng.

+ Bµi 2 vµ bµi 3 «n kiÕn thøc g×?

+ Muèn tÝnh sè phÇn v­ît møc kÕ ho¹ch ta lµm thÕ nµo?

+ Muèn tÝnh sè phÇn tr¨m l·i ta lµm thÕ nµo?

* C¸ch tÝnh sè phÇn tr¨m l·i vµ sè phÇn tr¨m v­ît møc lµ nh­ nhau.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi c¸c tØ sè phÇn tr¨m ta cÇn l­u ý g×?

+ Muèn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè ta lµm thÕ nµo?

- GV nhËn xÐt tiÕt häc.


- L¾ng nghe.

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS quan s¸t, ph©n tÝch mÉu.


- HS nªu:

+ B­íc 1: Céng nhÈm: 6 + 15 = 21.

+ B­íc 2: ViÕt thªm kÝ hiÖu % vµo bªn ph¶i sè 21.

- L¾ng nghe.


- HS theo dâi.


- HS lµm bµi vµo vë, 4 HS lªn b¶ng lµm bµi.

a) 27,5% + 38 % = 65,5%

b) 30% - 16% = 14%

c)14,2% x 4 = 56,8%

d) 216% : 8 = 27%

- HS nhËn xÐt, bæ sung, söa sai ( nÕu cã).

- ViÕt thªm kÝ hiÖu % vµo bªn ph¶i cña kÕt qu¶.

- 2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- §¹t ®­îc nhiÒu h¬n so víi møc ®Æt ra ban ®Çu.

- 1 HS ®äc l¹i.

- HS nªu:

- HS nªu:

a)T×m tØ sè phÇn tr¨m cña diÖn tÝch trång ng« ®· trång ®­îc trong th¸ng 9 vµ diÖn tÝch trång ng« theo kÕ ho¹ch.

b) TÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña diÖn tÝch trång ng« trång ®­îc c¶ n¨m vµ diÖn tÝch trång ng« theo kÕ ho¹ch.

+ TÝnh sè phÇn tr¨m diÖn tÝch trång ng« v­ît kÕ ho¹ch .

- HS nªu: LÊy 18 : 20 = 0.9 = 90 %


+ 100% øng víi 20ha ng«.

- HS nªu.
- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lµm vµo b¶ng líp.

a) 90%


b) 117,5% ;17,5%

- Líp nhËn xÐt.

- Sè phÇn tr¨m v­ît møc so víi kÕ ho¹ch.

- HS nªu: LÊy sè phÇn tr¨m ®¹t ®­îc trõ ®i 100%.


- 2 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- Sè tiÒn bá ra ®Ó kinh doanh, bu«n b¸n.

- Sè tiÒn d­ ra so víi tiÒn vèn sau khi thu vÒ.

- HS tr¶ lêi.

- Lµ sè phÇn tr¨m d­ ra cña tiÒn thu vÒ so víi 100% tiÒn vèn.

- LÊy sè phÇn tr¨m tiÒn thu vÒ trõ ®i 100%.
- HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm.

a) 125% b) 25%

- HS nªu.

- LÊy sè phÇn tr¨m ®¹t ®­îc trõ ®i 100%.


- LÊy sè phÇn tr¨m tiÒn thu vÒ trõ ®i 100%.
- L¾ng nghe.

- ViÕt thªm kÝ hiÖu % vµo bªn ph¶i cña kÕt qu¶.

- HS tr¶ lêi.


đường kết nối thẳng 26


TiÕt 3 + 4: GV chuyªn so¹n d¹y.

đường kết nối thẳng 25


Buæi chiÒu

TiÕt 1: TËp ®äc

ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn

I. Môc tiªu

- §äc ®óng c¸c tõ: danh lîi, nãng nùc, nång nÆc, næi tiÕng

- §äc tr«i ch¶y ®­îc toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ, nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷ nãi vÒ t×nh c¶m cña ng­êi bÖnh, sù tËn tuþ vµ lßng nh©n hËu cña L·n ¤ng.

- §äc diÔn c¶m toµn bµi

- HiÓu c¸c tõ ng÷: H¶i Th­¬ng L·n ¤ng, danh lîi, bÖnh ®Ëu, t¸i ph¸t, vêi, ngù y...

- HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi tµi n¨ng, tÊm lßng nh©n hËu vµ nh©n c¸ch cao th­îng cña H¶i Th­¬ng L·n ¤ng.

- Gi¸o dôc ý thøc kÝnh träng vµ biÕt ¬n c¸c thÇy thuèc.

II. §å dïng d¹y- häc

- Tranh minh ho¹ trang 153

- B¶ng phô viÕt s½n ®o¹n v¨n cÇn luyÖn ®äc

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc


1. KiÓm tra bµi cò

- Yªu cÇu 2 HS ®äc bµi th¬ VÒ ng«i nhµ ®ang x©y.

+ H×nh ¶nh nh÷ng ng«i nhµ ®ang x©y nãi lªn ®iÒu g× vÒ cuéc sèng trªn ®Êt n­íc ta?

- GV nhËn xÐt .2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. LuyÖn ®äc

- 1 HS ®äc toµn bµi.

- GV yªu cÇu HS chia ®o¹n.

- Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n, kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m cho HS.

- Yªu cÇu HS nªu tõ khã ®äc.

- Gäi HS ®äc tõ khã.


- Cho HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.

- Tæ chøc cho HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- Gäi 1 HS ®äc.

- GV ®äc.2.3. T×m hiÓu bµi

- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1, tr¶ lêi:

+ Con ng­êi thuyÒn chµi m¾c bÖnh g×?

+ Em cã hiÓu biÕt g× vÒ bÖnh ®Ëu?

+ T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn lßng nh©n ¸i cña H¶i th­îng L·n ¤ng trong viÖc «ng ch÷a bÖnh cho con ng­êi thuyÒn chµi?

- Yªu cÇu HS ®Æt c©u víi c¸c tõ: ©n cÇn, ch¨m sãc.

+ Nªu ý chÝnh cña ®o¹n 1?
- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 2, tr¶ lêi:

+ ChuyÖn g× x¶y ra ®èi víi ng­êi phô n÷?

+ §iÒu g× thÓ hiÖn lßng nh©n ¸i cña L·n ¤ng trong viÖc ch÷a bÖnh cho ng­êi phô n÷?
- Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa tõ hèi hËn?

+ Sù hèi hËn cña L·n ¤ng chøng tá «ng lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?

* GV ghi ý chÝnh ®o¹n 2: L·n ¤ng lµ ng­êi cã l­¬ng t©m, tr¸ch nhiÖm.
- Yªu cÇu HS ®äc ®o¹n 3:

+ V× sao cã thÓ nãi L·n ¤ng lµ mét con ng­êi kh«ng mµng danh lîi?


+ Ngù y cã nghÜa lµ g×?
- Gäi HS ®äc 2 c©u th¬ cuèi, gi¶i nghÜa: c«ng danh, nh©n nghÜa.

+ Em hiÓu néi dung hai c©u th¬ cuèi bµi nh­ thÕ nµo?


+ Nªu ý chÝnh cña ®o¹n 3?

+ Bµi tËp ®äc cho em biÕt ®iÒu g×?


- GV ghi néi dung bµi lªn b¶ng

2.4. §äc diÔn c¶m

- Yªu cÇu 3 HS ®äc nèi tiÕp.

- Tæ chøc cho HS ®äc diÔn c¶m ®o¹n 1.

+ Treo b¶ng phô ghi s½n ®o¹n.

+ Gv ®äc mÉu.

+ Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.

- Tæ chøc cho HS thi ®äc diÔn c¶m.

- NhËn xÐt .3. Cñng cè dÆn dß

+ Em hiÓu thÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn cã nghÜa lµ g×?


+ Ngoµi danh y Lª H÷u Tr¸c em cßn biÕt nh÷ng danh y nµo kh¸c?

- GV GD HS biÕt ¬n, kÝnh träng nh÷ng ng­êi thÇy thuèc kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n.

- DÆn HS vÒ nhµ ®äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.

- 2 HS nèi tiÕp ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái


- L¾ng nghe.
- 1 HS ®äc to bµi

- 3 ®o¹n:+ §o¹n 1: Tõ ®Çu……cho thªm g¹o, cñi.

+ §o¹n 2: Mét lÇn kh¸c…..cµng nghÜ cµng hèi hËn.

+ §o¹n 3: cßn l¹i.

- 3 HS ®äc nèi tiÕp


- HS t×m: danh lîi, nãng nùc, nång nÆc, næi tiÕng

- HS ®äc tõ khã

- 3 HS ®äc nèi tiÕp
- HS ®äc cho nhau nghe

- 1 HS ®äc toµn bµi

- HS ®oc thÇm ®o¹n1, tr¶ lêi c©u hái:

+ Con ng­êi thuyÒn chµi m¾c bÖnh ®Ëu.

+ BÖnh ®Ëu ( ®Ëu mïa, thñy ®Ëu) lµ bÖnh g©y sèt cao, víi nh÷ng nèt chÊm ®á, cã thÓ g©y tö vong.

+ ¤ng nghe tin con nhµ thuyÒn chµi bÞ bÖnh ®Ëu nÆng mµ nghÌo, kh«ng cã tiÒn ch÷a, tù t×m ®Õn th¨m. ¤ng tËn tuþ ch¨m sãc ch¸u bÐ hµng th¸ng trêi kh«ng ng¹i khæ, ng¹i bÈn. ¤ng ch÷a bÖnh cho ch¸u bÐ, kh«ng nh÷ng kh«ng lÊy tiÒn mµ cßn cho hä thªm g¹o, cñi.

- 2 HS ®Æt c©u.
- H¶i Th­îng L·n ¤ng lµ ng­êi giµu lßng nh©n ¸i.

- HS ®äc thÇm ®o¹n 2, tr¶ lêi :

+ HS tr¶ lêi.

+ Ng­êi phô n÷ chÕt do tay thÇy thuèc kh¸c xong «ng tù buéc téi m×nh vÒ c¸i chÕt Êy. ¤ng rÊt hèi hËn.

- C¶m thÊy cã lçi vÒ mét viªc g× ®ã.

- L·n ¤ng lµ ng­êi cã l­¬ng t©m, tr¸ch nhiÖm.


- HS ®äc thÇm.

+ ¤ng ®­îc vêi vµo cung ch÷a bÖnh, ®­îc tiÕn cö chøc ngù y song «ng ®· khÐo lÐo tõ chèi.

- Chøc quan tr«ng coi viÖc ch÷a bÖnh trong cung vua.- C«ng danh (sù nghiÖp, tiÕng t¨m trong x· h«i), nh©n nghÜa (lßng th­¬ng ng­êi).

+ Hai c©u th¬ cuèi bµi cho thÊy H¶i Th­îng L·n ¤ng coi c«ng danh tr­íc m¾t tr«i ®i nh­ n­íc cßn tÊm lßng nh©n nghÜa th× cßn m·i.- L·n ¤ng lµ ng­êi kh«ng mµng danh lîi.

+ Bµi v¨n cho em hiÓu râ vÒ tµi n¨ng, tÊm lßng nh©n hËu vµ nh©n c¸ch cao th­îng cña H¶i Th­îng L·n ¤ng.


- 3 HS ®äc

- HS ®äc cho nhau nghe

- HS thi ®äc

- Nh÷ng ng­êi thÇy thuèc ch¨m sãc, ch÷a bÖnh cho bÖnh nh©n gièng nh­ mÑ hiÒn ch¨m sãc cho con.

- HS nªu: TuÖ TÜnh, TiÕn sÜ Ph¹m Ngäc Th¹ch, Gi¸o su T«n ThÊt Tïng,….

- L¾ng nghe.đường kết nối thẳng 24


TiÕt 2: To¸n (t¨ng)

LuyÖn tËp : Céng, trõ sè thËp ph©n

I. Môc tiªu

- Gióp HS cñng cè c¸ch céng, trõ sè thËp ph©n.

- HS thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp céng, trõ sè thËp ph©n.

- Båi d­ìng niÒm ham thÝch häc to¸n.II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

1. KiÓm tra bµi cò

- Nªu quy t¾c céng, trõ sè thËp ph©n? Cho vÝ dô?

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi

2.1. Giíi thiÖu bµi

2.2. H­íng dÉn «n tËp

- GV ®­a ra hÖ thèng bµi tËp, yªu cÇu Hs lµm bµi. GV kÕt hîp kÌm cÆp HS yÕu

* HÖ thèng bµi tËp

Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh.


a) 165,33 + 71,805

c) 63,24 - 37,152

b) 18,24 + 62,19

d) 512,33 - 166,4

- Gäi HS nªu yªu cÇu.

- Tæ chøc cho HS lµm bµi .

- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. GV chèt kÕt qu¶ ®óng.

+ Nªu quy t¾c céng, trõ hai sè thËp ph©n?Bµi 2: T×m x

a, x- 31,85 = 69,22

b, x- ( 2,1 + 1,6 ) = 4,5

c, (16,2+ x) + 16,2 = 32,4

d, ( x- 2,7)+ 4,3 =10

- GV gióp HS nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn trong phÐp tÝnh, c¸ch t×m c¸c thµnh phÇn ®ã.

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, gäi 4 HS lªn b¶ng lµm bµi.

- Tæ chøc nhËn xÐt bµi cña HS, GV chèt kÕt qu¶ ®óng.

+ Nªu c¸ch t×m sè bÞ trõ, sè h¹ng ch­a biÕt?

Bµi 3: TÝnh nhanh

a, 3,15 + 0,77 + 4,85 + 0,23

b, 0,01 + 0,13 + 0,99 + 0,87

c, 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 +1,9

d, 46,55 - 20,33 - 25,67

- GV gióp HS hiÓu tÝnh nhanh chÝnh lµ tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt. Dïng c¸ch tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp, mét sè trõ ®i mét tæng ®Ó lµm bµi.


Bµi 4: Mét cöa hµng ngµy ®Çu b¸n ®­îc 35 kg ®­êng, ngµy thø hai b¸n ®­îc Ýt h¬n ngµy ®Çu 4,5 kg ®­êng, ngµy thø ba b¸n ®­îc h¬n ngµy thø hai lµ 6 kg ®­êng. Hái trung b×nh mçi ngµy cöa hµng b¸n ®­îc bao nhiªu kil«gam ®­êng?

- GV tæ chøc cho HS t×m hiÓu ®Ò bµi, c¸ch lµm.

- H­íng dÉn HS lµm bµi.

- GV cñng cè bµi to¸n liªn quan ®Õn t×m trung b×nh céng cña nhiÒu sè, bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n.
3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Muèn t×m sè trung b×nh céng cña nhiÒu sè ta lµm nh­ thÕ nµo?

- NhËn xÐt tiÕt hcä. DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi sau.

- HS nªu quy t¾c vµ cho vÝ dô cô thÓ

- HS lµm bµi tËp ®­îc giao vµ mét sè tr×nh bµy miÖng bµi lµm, vµi HS lªn b¶ng lµm bµi

* §¸p ¸n:

- HS nªu.

- Líp lµm bµi vµo vë, 4 HS lªn b¶ng lµm.

- Líp nhËn xÐt.
- 2 HS nªu l¹i quy t¾c.

- HS nªu yªu cÇu.

- HS nhËn biÕt vµ nªu l¹i c¸ch t×m mét sè thµnh phÇn ch­a biÕt.

- HS lµm bµi theo yªu cÇu.

a, x- 31,85 = 69,22

x = 69,22 +31,85=101,07

b, x- ( 2,1 + 1,6)= 4,5

x = 4,5 + 3,7=8,2

c, (16,2+ x) + 16,2= 32,4

x= 32,4 - 16,2 - 16,2= 0

d, ( x- 2,7)+ 4,3=10

x = 10 - 4,3 + 2,7

x= 8,4

- HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.


- 2 HS nªu, Líp nhËn xÐt.

a, 3,15 + 0,77 + 4,85 + 0,23

= 3,15 + 4,85 + 0,77 + 0,23

= 8 + 1 = 9

b, 0,01 + 0,13 + 0,99 + 0,87

= 0,01 + 0,09 + 0,13 + 0,87

= 0,1 + 1 = 1,1

c, 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 +1,9

= 3+ 3 + 3+ 3 + 1,5 = 13,5

d, 46,55 - 20,33 - 25,67

= 46,55 - ( 20,33 + 25, 67)

= 46,55 - 46 = 0,55


- HS ®äc ®Ò, ph©n tÝch bµi to¸n, nªu c¸ch lµm.

Gi¶i


Ngµy thø hai b¸n ®­îc sè kg ®­êng lµ:

35 - 4,5 = 30,5 (kg)

Ngµy thø 3 b¸n ®­îc sè kg ®­êng lµ:

30,5 + 6 = 36,5 (kg)

Trung b×nh mçi ngµy cöa hµng b¸n ®­îc sè kil«gam lµ:

(35 + 30,5 + 36,5) : 3 = 34 (kg)

§¸p sè: 34 kg ®­êng.


đường kết nối mũi tên thẳng 23


TiÕt 3: Tiếng Việt ( tăng )

Luyện tập về: MRVT: Hạnh phúc

I. Mục tiêu.

- Củng cố cho học sinh những kiến thức về chủ đề Hạnh phúc.

- Rèn cho học sinh kĩ năng vận dụng để làm bài tập thành thạo.

- Giúp HS có ý thức học tốt.II.Các hoạt động dạy học.

1. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS lên bảng trả lời các câu hỏi:

+ Thế nào là động từ? Cho VD?

+ Thế nào là tính từ? Cho VD?

+ Thế nào là quan hệ từ? Cho VD?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

2.1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.2.2. Hướng dẫn HS làm bài.

Bài 1: Ghép các tiếng sau vào trước hoặc sau tiếng phúc để tạo nên các từ ghép: lợi, đức, vô, hậu, lộc, làm, chúc, hồng.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài tập.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.

- Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ
- GV nhận xét, khen ngợi HS hiểu đúng nghĩa của từ.

- GV giải thích nghĩa một số từ khó cho HS: phúc lợi, hồng phúc,...Bài 2: Tìm từ :

a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc?

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc?

c) Đặt câu với từ hạnh phúc.

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài tập.

- GV giúp đỡ HS chậm.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Yêu cầu HS kÓ thêm một số từ bạn chưa tìm được.

- GV nhận xét chốt lời giải đúng.


+ ThÕ nµo lµ tõ ®ång nghÜa? ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa?
Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn nói về chủ đề hạnh phúc.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV hỏi: + Em hiểu thế nào là hạnh phúc?

+ Theo em yếu tố quan trọng nhất để tạo

một gia đình hạnh phúc là gì?
- GV yêu cầu HS lựa chọn nội dung có chủ đề hạnh phúc để viết đoạn văn.

- GV và cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng chỉnh sửa để được đoạn văn hoàn chỉnh.

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình.

- GV nhận xét, cho điểm HS.3. Củng cố dặn dò.

- GV yêu cầu HS hệ thống lại bài.

- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.

- 3 HS lên bảng trả lời, cả lớp theo dõi, nhận xét.


- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS chữa bài vào vở: phúc lợi, phúc đức, vô phúc, phúc hậu, phúc lộc, làm phúc, chúc phúc, hồng phúc.

- HS lần lượt phát biểu ý kiến:

+ vô phúc: không có hoặc không được hưởng phúc đức của ông cha để lại; kh«ng may xảy ra việc gì đó.

+ phúc đức: Điều tốt lành để lại cho con cháu do ăn ở tốt.

+ phúc hậu: Có tấm lòng nhân hậu.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo.

- 3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài làm của các bạn.

- HS kể thêm một số từ mà bạn chưa tìm được.

- HS chữa bài vào vở.

a)Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc : sung sướng, may mắn, vui sướng…

b)Từ trái nghĩa với từ hạnh phúc : bất hạnh, khốn khổ, cực khổ, …

c) Gia đình nhà bạn Nam sống rất hạnh phúc.


- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm theo.

- HS nêu: + Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

+ Yếu tố quan trọng nhất để tạo một gia đình hạnh phúc đó là : Mọi người sống hoà thuận.

- HS viết bài, 1 HS viết bài trên bảng.
- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS trình bày trước lớp.


- HS lắng nghe và thực hiện.Ví dụ: Gia đình em gồm ông, bà, bố, mẹ và hai chị em . Ông bà em đã già rồi nên bố mẹ em thường phải chăm sóc ông bà hàng ngày. Thấy bố mẹ bận nhiều việc nên hai chị em thường giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức của mình nh : quét nhà, rửa ấm chén,…Những hôm ông bà mỏi là hai chị em thường nặn chân tay cho ông bà. Ông bà em rất thương con, quý cháu. Ai cũng bảo gia đình em rất hạnh phúc. Em rất tự hào về gia đình mình.

đường kết nối thẳng 22

Thø ba ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2015

Buæi s¸ng

TiÕt 1: §¹o ®øc

Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh( tiÕt 1)

I. Môc tiªu:

- HS hiÓu ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c víi mäi ng­êi trong c«ng viÖc vµ lîi Ých cña viÖc hîp t¸c.

+ TrÎ em cã quyÒn ®­îc kÕt giao hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi trong c«ng viÖc.

+ C¸ch thøc hîp t¸c trong c«ng viÖc.

- HS cã th¸i ®é:

+ Mong muèn, s½n sµng hîp t¸c víi b¹n bÌ, thÇy c«, nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh, nh÷ng ng­êi ë céng ®ång d©n c­.

+ T¸n thµnh, ®ång t×nh nh÷ng g× biÕt hîp t¸c vµ kh«ng t¸n thµnh, nh¾c nhë nh÷ng ai kh«ng biÕt hîp t¸c víi ng­êi kh¸c.

- HS cã nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm cô thÓ, thiÕt thùc trong viÖc hîp t¸c gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña tr­êng cña líp, cña gia ®×nh vµ céng ®ång.II. §å dïng d¹y- häc:

- SGK ®¹o ®øc 5.

- §iÒu 15 C«ng ­íc quèc tÕ vÒ QuyÒn trÎ em (ghi b¶ng phô).

- PhiÕu th¶o luËn nhãm.III. Ho¹t ®éng d¹y- häc:

1. KiÓm tra bµi cò:

- V× sao chóng ta ph¶i t«n träng phô n÷?

- Em ®· lµm nh÷ng viÖc g× thÓ hiÖn m×nh ®· t«n träng phô n÷?

- KÓ tªn mét sè g­¬ng ng­êi tèt, nhµ b¸c häc, anh hïng lµ phô n÷.2. Bµi míi:

2.1. Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng.

+ GV treo tranh phãng to (SGK) lªn b¶ng.

+ HS nªu c¸ch xö lý.

C­êng, Thi vµ c¸c b¹n kh¸c cÇn phèi hîp, hç trî gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc trång c©y. ViÖc hîp t¸c nh­ vËy sÏ lµm cho c«ng viÖc thuËn lîi h¬n, kÕt qu¶ h¬n.

- GV kÕt luËn.

2.2. Ho¹t ®éng 2: Làm bài tËp 1 SGK

- GV yªu cÇu th¶o luËn c¸c néi dung.

+ T¹i sao cÇn ph¶i hîp t¸c víi mäi ng­êi trong c«ng viÖc chung?

+ TrÎ em cÇn ph¶i hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn trÎ em kh«ng? V× sao?

+ C¸ch hîp t¸c víi mäi ng­êi trong c«ng viÖc chung.

- GV kÕt luËn vÒ sù cÇn thiÕt vµ c¸ch thùc hiÖn viÖc hîp t¸c víi mäi ng­êi trong c«ng viÖc chung. GV nhÊn m¹nh quyÒn trÎ em ®­îc tù do kÕt giao vµ hîp t¸c trong c«ng viÖc.2.3. Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 5.

+ Em liªn hÖ nh÷ng viÖc m×nh cã thÓ hîp t¸c víi ng­êi kh¸c (nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh, b¹n bÌ, thÇy gi¸o, c« gi¸o…theo mÉu :TT

Tªn c«ng viÖc

C¸ch thùc hiÖn

- GV nhËn xÐt chung vµ cã thÓ nªu g­¬ng mét sè em trong líp ®· biÕt hîp t¸c víi b¹n.3. Cñng cè, dÆn dß:

+ Em ®· hîp t¸c víi b¹n bÌ lµm nh÷ng g×?

- GV nhËn xÐt chung vµ khuyÕn khÝch HS thùc hiÖn theo ®iÒu m×nh ®· tr×nh bµy

- 1 HS tr¶ lêi.

- 1 HS nªu.
- Mét vµi HS kÓ. HS kh¸c nhËn xÐt,

- HS xö lý t×nh huèng theo tranh trong SGK.

- HS suy nghÜ chän c¸ch lµm cña m×nh.

- HS chän c¸ch hîp lý nhÊt.


- C¸c nhãm th¶o luËn.

- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.

- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.


- HS tù liªn hÖ ®· hîp t¸c víi ai trong c«ng viÖc g×? Em ®· lµm g× ®Ó hîp t¸c? T¹i sao? KÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?

- VD : Cã thÓ nªu g­¬ng mét sè em trong líp ®· biÕt hîp t¸c víi b¹n.

- Tõng cÆp HS lµm bµi tËp 5.

- HS tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp.
- HS tr¶ lêi.


đường kết nối thẳng 21


TiÕt 2: To¸n

Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m ( tiÕp theo)

I. Môc tiªu: Gióp HS :

- BiÕt c¸ch tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

- VËn dông gi¶i bµi to¸n ®¬n gi¶n vÒ tÝnh mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

- HS yªu thÝch m«n häcII. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:

1. KiÓm tra bµi cò:

- TÝnh : 47,2 % x 6 ; 376,5 % : 7

- GV nhËn xÐt.

2. Bµi míi:

2.1. H­íng dÉn HS gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m.

a) Giíi thiÖu c¸ch tÝnh 52,5% cña sè 800.

- GV nªu bµi to¸n, gäi HS ®äc.

+ Bµi cho biÕt g×?


+ Sè HS n÷ chiÕm 52,5% cã nghÜa lµ g×?

+ Muèn biÕt 52,5 % sè HS toµn tr­êng lµ bao nhiªu häc sinh tr­íc hÕt ta cÇn biÕt ®iÒu g×?

+ Coi sè HS toµn tr­êng lµ 100% th× 1% lµ bao nhiªu häc sinh?

+ 52,5% sè HS toµn tr­êng lµ bao nhiªu HS?

+ VËy tr­êng ®ã cã bao nhiªu häc sinh n÷?

- GV h­íng dÉn HS viÕt gép lµ:

800 : 100 x 52,5 = 420 (häc sinh) hoÆc

800 x 52,5 : 100 = 420 (häc sinh)

+ Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh 52,5 % cña 800?

- GV chó ý: Hai c¸ch tÝnh 800 x 52,5 : 100 vµ 800 : 100 x 52,5 cã kÕt qu¶ nh­ nhau. V× vËy trong thùc hµnh, tuú tõng tr­êng hîp, HS cã thÓ vËn dông mét trong hai c¸ch tÝnh trªn.

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ®· cho ta lµm thÕ nµo?

* L­u ý: Sè ®ã( sè phÇn tr¨m cÇn t×m)

b) Giíi thiÖu mét bµi to¸n liªn quan ®Õn tØ sè phÇn tr¨m:

- GV nªu bµi to¸n trong SGK.

+ Tæ chøc cho HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

+ Em hiÓu l·i suÊt tiÕt kiÖm 0,5 % mét th¸ng lµ g×?

- Tæ chøc cho HS lµm bµi.
+ §Ó tÝnh 0.5 % cña 1000 000 ta lµm nh­ thÕ nµo?

* GV chèt l¹i c¸ch t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.2.2. Thùc hµnh:

Bµi 1:

- Gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ Bµi cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

- Gäi HS lªn b¶ng tãm t¾t.

+ Muèn t×m sè häc sinh 11 tuæi cña líp ®ã, em lµm thÕ nµo?

- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm.

- Tæ chøc nhËn xÐt, ch÷a bµi trªn b¶ng.

- Yªu cÇu HS nªu c¸ch gi¶i kh¸c.

* GV chèt c¸ch t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè.

Bµi 2:

- GV h­íng dÉn:

+ T×m 0,5% cña 5 000 000 ®ång (lµ sè tiÒn l·i sau 1 th¸ng).

+ TÝnh tæng sè tiÒn göi vµ tiÒn l·i.

* GV chèt l¹i c¸ch tÝnh sè tiÒn l·i khi göi tiÕt kiÖm.

Bµi 3:

- GV h­íng dÉn:

+ T×m sè v¶i may quÇn (t×m 40% cña 345m).

+ T×m sè v¶i may ¸o.

- GV kiÓm tra mét sè vë, nhËn xÐt .

3. cñng cè, dÆn dß:

+ Muèn t×m mét sè phÇn tr¨m cña mét sè ta lµm thÕ nµo?

-đường kết nối thẳng 20 Gv nhËn xÐt tiÕt häc

- 2HS lµm


- 1 HS ®äc vÝ dô, líp ®äc thÇm.

- Sè HS toµn tr­êng lµ 800 HS, sè HS n÷ chiÕm 52,5%.

- Coi sè HS toµn tr­êng lµ 100% th× sè HS n÷ chiÕm 52,5% hay nÕu sè HS toµn tr­êng chia thµnh 100 phÇn b»ng nhau th× sè HS n÷ chiÕm 52,5 phÇn b»ng nhau nh­ thÕ.

- BiÕt 1% sè HS toµn tr­êng lµ bao nhiªu HS .

- HS nªu: 800 :100 = 8 (häc sinh)
- HS nªu: 8 x 52,5 = 420 (häc sinh)
- Cã 420 HS n÷.

- Theo dâi.

- Mét vµi HS ph¸t biÓu vµ ®äc l¹i quy t¾c: SGK tr.76.

- HS tù lµm vµo nh¸p


- HS nªu: LÊy sè ®· cho chia cho 100 råi nh©n víi sè ®ã hoÆc lÊy sè ®· cho nh©n víi sè ®ã råi chia cho 100.
- HS ®äc néi dung bµi to¸n.

- HS ph©n tÝch ®Ò bµi.

- Lµ nÕu göi 100 ®ång th× sau mét th¸ng ®­îc l·i 0,5 ®ång.

- Líp lµm vµo nh¸p, 1 HS lªn b¶ng lµm. KQ: 5000 ®ång.

- LÊy 1000 000 : 100 x 0,5 = 5000 ( ®ång)
- Theo dâi.

- 1 HS ®äc, líp ®äc thÇm.

- HS nªu.

- HS thùc hiÖn.

+ T×m 75% cña 32 HS (lµ sè HS 10 tuæi) råi t×m sè HS 11 tuæi.

- HS lµm bµi. KQ: 8 häc sinh 11 tuæi.


- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS nªu: T×m xem sè häc sinh 10 tuæi chiÕm 75% th× sè Hs 11 tuæi chiÕm bao nhiªu %?

- HS tù lµm vµo vë , 1 Hs lµm b¶ng:

Tæng sè tiÒn göi vµ tiÒn l·i lµ:

5000000 + (5000000 : 100 x 0,5)

= 5025000( ®ång)

§¸p sè : 5025 000 ®ång .

- HS nªu yªu cÇu

- C¶ líp lµm bµi vµo vë.

- 1 HS ch÷a bµi trªn b¶ng líp.

345 – ( 345 : 100 x 40)= 207(m)

§¸p sè : 207 m


- HS tr¶ lêi.


TiÕt 3: KÓ chuyÖn

KÓ chuyÖn ®· ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia

I. Môc tiªu:

- T×m vµ kÓ ®­îc c©u chuyÖn vÒ mét buæi sum häp ®Çm Êm trong gia ®×nh; nãi ®­îc suy nghÜ cña m×nh vÒ buæi sum häp ®ã.

- Ch¨m chó nghe b¹n kÓ, nhËn xÐt ®óng lêi kÓ cña b¹n .

- Më réng vèn hiÓu biÕt, h×nh thµnh nh©n c¸ch cña con ng­êi.II. §å dïng d¹y häc: Tranh ¶nh vÒ c¶nh sum häp gia ®×nh.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:

1. KiÓm tra bµi cò:

- KÓ l¹i 1 c©u chuyÖn ®· ®­îc nghe, ®­îc ®äc vÒ nh÷ng ng­êi ®· gãp søc m×nh chèng l¹i ®ãi nghÌo, l¹c hËu, v× h¹nh phóc cña nh©n d©n.2. Bµi míi :

2.1.Giíi thiÖu bµi:

2.2. HD t×m hiÓu bµi :

- GV g¹ch ch©n tõ quan träng.
2.3. HS thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn.

- Tæ chøc thi kÓ chuyÖn ( kÓ xong nãi suy nghÜ cña m×nh vÒ kh«ng khÝ ®Çm Êm cña gia ®×nh hoÆc cã thÓ tr¶ lêi c©u hái cña c¸c b¹n).

- Tæ chøc nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

3. Cñng cè, d¨n dß:

- Nh©n xÐt tiÕt häc. VÒ nhµ kÓ l¹i cho ng­êi th©n nghe .

- ChuÈn bÞ bµi sau.

- 1 HS kÓ

- 1 HS ®äc ®Ò bµi

- HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c gîi ý trong Sgk.

- 1 sè HS giíi thiÖu c©u chuyÖn m×nh chän kÓ.

- KÓ chuyÖn nhãm ®«i.

- Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp.

- B×nh chän c©u chuyÖn hay nhÊt; b¹n kÓ hay nhÊt ; b¹n ®Æt c©u hái thó vÞ nhÊt...


- VÒ kÓ l¹i cho mäi ng­êi nghe .
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương