TàU, thuyềN, xuồng đÁnh bắt thủy sản có ĐỘng cơ phân theo loại hìNH, phạm VI khai thác và nghề khai thác chíNH



tải về 17.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích17.46 Kb.

TÀU, THUYỀN, XUỒNG ĐÁNH BẮT THỦY SẢN ĐỘNG CƠ PHÂN THEO LOẠI HÌNH, PHẠM VI KHAI THÁC VÀ NGHỀ KHAI THÁC CHÍNH


101


Cái

T ổng số
Phạm vi đánh bắt Nghề đánh bắt

chính
Nghề đánh bắt chính

Trong


đất liền

Vùng


biển ven

b
Vùng lộng

Vùng


khơi và

biển cả
Kéo

đơn
Kéo

đôi
Rê tầng

mặt
Rê tầng đáy


Vây ngày
Vây ánh sáng
Câu mực

Câu


vàng cá ngừ
Câu khác
Nghề

khác



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Toàn tỉnh 2.143 56 980 762 345 85 40 246 271 66 563 209 2 162 499

Trổong stố:

- H2.143 56 980 762 345 85 40 246 271 66 563 209 2 162 499

- Trang trại - - - - - - - - - - - - - - -
TP Phan Rang-Tháp Chàm 659 31 341 180 107 30 33 112 200 8 21 85 1 47 122
Trong stố:

- H659 31 341 180 107 30 33 112 200 8 21 85 1 47 122

- Trang trại - - - - - - - - - - - - - - -

Huy ện Ninh Hải 783 5 415 275 88 55 1 93 53 37 121 55 - 79 289

Trong stố:

- Hộ 783 5 415 275 88 55 1 93 53 37 121 55 - 79 289

- Trang trại - - - - - - - - - - - - - - -

Huy ện Thuận Bắc 19 3 15 1 - - 1 18 - - - - - - -

Trong stố:

- Hộ 19 3 15 1 - - 1 18 - - - - - - -

- Trang trại - - - - - - - - - - - - - - -

Huy ện Thuận Nam 682 17 209 306 150 - 5 23 18 21 421 69 1 36 88

Trong stố:

- Hộ 682 17 209 306 150 - 5 23 18 21 421 69 1 36 88



- Trang trại - - - - - - - - - - - - - - -




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương