Trung tâm khoa học lâm nghiệp tây bắCtải về 24.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.04.2018
Kích24.42 Kb.

VIỆN KHOA HỌC

LÂM NGHIỆP VIỆT NAMTRUNG TÂM KHOA HỌC

LÂM NGHIỆP TÂY BẮC

Số /BC-TTTB

V/v báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn la, ngày tháng 10 năm 2014


BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(Quý 3 năm 2014)

Tên dự án: Bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm

Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2011-2020

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp
Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc xin báo cáo kết quả thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm quý 3 năm 2014 với những nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Tên dự án:

Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2011 - 20202. Cơ quan chủ quản dự án:

- Tên tổ chức: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Địa chỉ: Số 2 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội

3. Đơn vị chủ đầu tư :

- Tên tổ chức: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

- Địa chỉ: 614 đường Lê Duẩn -Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 852164

- Fax: 0223 853283

3. Mục tiêu của dự án

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2014-2020 nhằm đáp ứng được mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, nghiên cứu khoa học, thăm quan học tập và phù hợp với điều kiện thực tế của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc.4. Địa điểm và thời gian thực hiện Dự án

4.1. Địa điểm thực hiện

- Trạm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Chiềng Bôm – tiểu khu 247a thuộc xã Chiềng Bôm – huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La,

- Vườn sưu tập thực vật Chiềng Sinh – tiểu khu 293G thuộc phường Chiềng Sinh – thành phố Sơn La – tỉnh Sơn La.4.2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011 đến năm 2020.,

5. Các hạng mục công trình lâm sinh năm 2014

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TCLN-KHTC ngày 08/04/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục đầu tư công trình lâm sinh của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, khối lượng thực hiện năm 2014 như sau:

- Trồng rừng đặc dụng: 6 ha

- Trồng vườn sưu tập thực vật: 4 ha

- Chăm sóc rừng trồng

+ Chăm sóc rừng trồng năm thứ 2: 23 ha

+ Chăm sóc rừng trồng năm thứ 3: 10 ha

- Trồng băng xanh cản lửa: 20.000 m2II. Kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển Quý 3 năm 2014

1. Về trồng rừng

- Chuẩn bị 14.200 cây giống phục vụ trồng 4 ha vườn sưu tập thực vật, trồng 6 ha rừng đặc dụng và trồng 20.000 m2 băng xanh cản lửa, trong đó:

+ Số lượng cây giống phục vụ trồng vườn sưu tập thực vật: 2.200 cây gồm các loài: Tống quá sủ, Tô hạp Điện Biên, Bàng Đài loan, Thông lá tre, Chiêu liêu, Vù hương, Chò chỉ, Hoàng nam, Sao đen, Muồng hoàng yến, Mắc ca, Sa mộc, Chắp tay bắc bộ, Re hương.

+ Số lượng cây giống phục vụ trồng rừng đặc dụng: 6.600 cây gồm 3 loài Sơn tra, Tô hạp Điện Biên;

+ Số lượng cây giống phục vụ trồng băng xanh cản lửa: 5.400 cây Tô hạp Điện Biên.

- Chuẩn bị vật tư phục vụ trồng rừng: 2.400 kg phân NPK

- Chuẩn bị hiện trường trồng rừng: Phát dọn thực bì, đào hố, bón phân

- Trồng rừng: Đã trồng xong 6 ha rừng đặc dụng, 4ha vườn sưu tập thực vật và 20.000 m3 băng xanh cản lửa.2. Chăm sóc rừng trồng

- Phát chăm sóc rừng trồng năm thứ 2 và năm thứ 3 được 36 ha.

- Diện tích: 13 ha trồng rừng đặc dụng năm 2012 và 13 ha rừng trồng đặc dụng và 10 ha vườn sưu tập thực vật năm 2013.

- Nội dụng chăm sóc:

Phát cỏ, dây leo, để lại cây gỗ tái sinh, vun gốc xung quanh cây trồng đường kính 0,6 -0,8 m.

3. Giải ngân

Tổng kinh phí đã giải ngân tính đến quý 3 năm 2014 là 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng) đạt 74,62 % so với tổng kinh phí được duyệt cho năm 2014. Trong đó:

- Trồng rừng: giải ngân được 167.500.000 đồng

- Chăm sóc rừng trồng: giải ngân được 34.500.000 đồng

- Trồng băng xanh cản lửa: giải ngân được 28.000.000 đồng

- Chi khác: 10.000.000 đồng4. Ước thực hiện cả năm 2014

- Trồng rừng hoàn thành 100% khối lượng lượng được duyệt;

- Chăm sóc rừng hoàn thành 100% khối lượng được duyệt;

- Trồng băng xanh cản lửa hoàn thành 100% khối lượng được duyệt;(Chi tiết tại biểu kèm theo)

Trên đây là báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư quý 3 năm 2014 của dự án Bảo về và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Trung tâm kính trình Tổng cục Lâm nghiệp tổng hợp và có ý kiến chỉ đạo.Nơi nhận

- Như trên;- Lưu Ban QLDA của Trung tâm.

GIÁM ĐỐC

Bùi Chính Nghĩa


PHỤ LỤC
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương