TrưỜng tiểu học vĩnh hiệP 2tải về 8.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.02.2019
Kích8.31 Kb.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỊ XÃ VĨNH CHÂUTRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HIỆP 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /QĐ-THVH2 Vĩnh Hiệp, ngày 22 tháng 09 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HIỆP 2

Căn cứ chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/2/2007 về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong bộ máy nhà nước;

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học và Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2 căn cứ quyết định thi hành./.


HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;- Lưu: VT.

Tăng Văn TríCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương