TrưỜng thcs đỒng khởi thư viện câu hỏItải về 111.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2018
Kích111.61 Kb.

TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số Lớp: 9 Chương CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 1: CĂN BẬC HAI

Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 01: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết khái niệm căn bậc hai của số không âm, định nghĩa CBHSH

Câu hỏi: Căn bậc hai số học của 25 là:

A. -5 B. 5 C. ± 5 D. 625

Đáp án: B

Câu 02: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết khái niệm căn bậc hai của số không âm, định nghĩa CBHSH

Câu hỏi: Căn bậc hai của 16 là:

A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4

Đáp án: D

Câu 03: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết so sánh hai số thực

Câu hỏi: So sánh 5 với ta có kết luận sau:

A. 5> B. 5< C. 5 = D. 5 

Đáp án: A

Câu 04: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết so sánh hai số thực

Câu hỏi: So sánh với ta có kết luận sau:

A. > B.< C.= D.

Đáp án: B

Phần 02: Tự luận

Câu 05: Thông hiểu (Vận dụng thấp).

Mục tiêu: Biết so sánh hai số thực

Câu hỏi: So sánh 4 = .

Đáp án:

4 = .

Vì 16 > 15 nên hay 4 >

Câu 06: Vận dụng thấp

Mục tiêu: Biết được CBHSH của một số.

Câu hỏi: Tìm x không âm biết

Đáp án

Ta có


TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC  = | A |

Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 07: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết được điều kiện xác định của căn bậc hai.

Câu hỏi: xác định khi và chỉ khi:

A. x > B. x < C. x ≥ D. x ≤

Đáp án: D

Câu 08: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết được điều kiện xác định của căn bậc hai.


Câu hỏi: xác định khi và chỉ khi:

A. x ≥ B. x < C. x ≥ D. x ≤

Đáp án: A

Câu 09: Thông hiểu .

Mục tiêu: Hiểu được điều kiện xác định của căn bậc hai.

Câu hỏi: có nghĩa khi:

A. x > 2 B. x 2 C. x 2 D. x < 2

Đáp án: D

Câu 10: Thông hiểu.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: Kết quả của phép tính bằng:

A. B. C. - D. -

Đáp án: A

Câu 11: Thông hiểu.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức ta được kết quả cuối cùng là:

A. B. C. D.

Đáp án: D

Câu 12: Thông hiểu.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức: bằng

A. 1 B. -1 C. -3 D. 3

Đáp án: D

Câu 13: Nhận biết.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: bằng:

A. x-1 B. 1-x C. D. (x-1)2

Đáp án: C

Câu 14: Nhận biết.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: bằng:

A. - (2x+1) B. C. 2x+1 D.

Đáp án: B

Câu 15: Thông hiểu.

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi:bằng:

A. 4xy2 B. - 4xy2 C. 4 D. 4x2y4

Đáp án: CPhần 02: Tự luận

Câu 16: Thông hiểu (Vận dụng thấp).

Mục tiêu: Tìm được điều kiện xác định của căn bậc hai.

Câu hỏi: Tìm x để biểu thức sau có nghĩa:

Đáp án: có nghĩa khi:

Câu 17: Vận dụng

Mục tiêu: Tìm được điều kiện xác định của căn bậc hai.

Câu hỏi: Tìm x để biểu thức sau có nghĩa:

Đáp án: Có nghĩa khi -x2-2>0. Điều này vô lí với mọi x

Vậy biểu thức này vô nghĩa với mọi x


Câu 18: Thông hiểu

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức:

Đáp án:


=

Câu 19: Vận dụng

Mục tiêu: Tính được cbh của một số, hoặc biểu thức là bình phương …

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức:=

Câu 20: Vận dụng

Mục tiêu: Biết vận dụng được CBH để tìm x

Câu hỏi: Giải phương trình: 3+2

3+2(điều kiện x

2x=1(thỏa mãn )


TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 3: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 21: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một tích

Câu hỏi: kết quả của phép tính bằng.

A. 70 B. 7 C. 10 D. 17

Đáp án: A

Câu 22: Nhận biết (Thông hiểu / Vận dụng).

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một tích

Câu hỏi: kết quả của phép tính bằng.

A. 47 B. 57 C. 67 D. 77

Đáp án: D

Câu 23: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một tích

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức sau bằng.

A. 56 B. 60 C. 64 D. 68

Đáp án: B

Câu 24: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc nhân các căn bậc hai

Câu hỏi: Kết quả của phép tính bằng.

A. 39 B. 36 C. 33 D. 30

Đáp án: B

Câu 25: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc nhân các căn bậc hai

câu hỏi: Kết quả của phép tính với a>o bằng

A. 1 B. 3a C. 3 D. a

Đáp án: CPhần 02: Tự luận

Câu 26: Vận dụng thấp.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một tích, nhân các căn bậc hai

Câu hỏi: Thực hiện phép tính=

=

Câu 27: Vận dụng cao

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một tích, nhân các căn bậc hai

Câu hỏi: Thực hiện phép tính

=

=

=
TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: , Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 28: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc chia các căn bậc hai

Câu hỏi: Kết quả của phép tính bằng

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án: B

Câu 29: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc chia các căn bậc hai

Câu hỏi: Kết quả của phép tính bằng.

A. B. C. D.

Đáp án: B

Câu 30: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một thương.

Câu hỏi: Kết quả của phép tính bằng:

A. B. C. D.

Đáp án: C

Câu 31: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một thương.

Câu hỏi: Kết quả của phép tính (với x>0; y>0) bằng:

A. B. C. D.

Đáp án: A

Phần 02: Tự luận

Câu 32: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một thương.

Câu hỏi: Rút gọn(Với a<0 ; b)

= Vì a <0

Câu 33: Thông hiểu

Mục tiêu: Biết thực hiện quy tắc khai phương một thương.

Câu hỏi:Thực hiện phép tínhTRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 6: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Phần 01: Trắc nghiệm khách quan (04 câu)

Câu 34: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Sắp xếp các biểu thức: ; ; theo thứ tự tăng dần là:

A. ;; B. ;;

C. ; ; D. ; ;

Đáp án: B

Câu 35: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Biểu thức nào có giá trị lớn nhất trong các biểu thức sau: ?

A. B. C. D.

Đáp án: C

Câu 36: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Biểu thức - 2. có giá trị bằng :

A. - B. - 2 C. 0 D. 2

Đáp án: C

Câu 37: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi:Biểu thức với b > 0 bằng:

A. B. a2b C. -a2b D.

Đáp án: B

Câu 38: Vận dụng.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Giá trị của x để là:

A. 5 B. 9 C. 6 D. 1

Đáp án: C

Phần 02: Tự luận (02 câu)

Câu 39: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức

=

=

= .
Câu 40: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức

=

= 5 +4 - 10

= -.

Câu 41: Thông hiểu.

Mục tiêu: Thực hiện các phép tính về căn bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức(a 0)

= 3 - 4 + 7

= 6. (a 0)

TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 7: BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 42: Thông hiểu

Mục tiêu: Biết khử mẫu của biểu thức lấy căn.

Câu hỏi: Biểu thức với b > 0 bằng:

A. B. a2b C. -a2b D.

Đáp án: B

Câu 43: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức bằng:

A. B. - C. -2 D. - 2

Đáp án: C

Câu 44: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. B. C. 4 D. 5

Đáp án: A

Câu 45: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. 0 B. C. - D.

Đáp án: C

Câu 46: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: với x > 0 và x ≠ 1 thì giá trị biểu thức A = là:

A. x B. - C. D. x-1

Đáp án: B

Câu 46: Nhận biết.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Kết quả của phép trục căn thức của biểu thức là:

A. 4 B. C. D.

Đáp án: D

Câu 47: Thông hiểu.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Trục căn thức ở mẫu bằng:

A. 1 B. 2 C. 3 D.

Đáp án: D

Câu 48: Vận dụng.

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu.

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. -2 B. 4 C. 0 D.

Đáp án: B

Phần 02: Tự luận

Câu 49: Thông hiểu (Vận dụng thấp).

Mục tiêu: Biết khử mẫu của biểu thức lấy căn.

Câu hỏi: Khử mẫu của biểu thức lấy căn (giả thiết các biểu thức có nghĩa)

a) =

b) =

c) =

Câu 50: Thông hiểu

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu

Câu hỏi: Trục căn thức (giả thiết các biểu thức có nghĩa)

a) =

b) =

Câu 51: Vận dụng cao

Mục tiêu: Biết trục căn thức ở mẫu

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức

a).
b).TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 8: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 52: Vận dụng.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Với a > 0, b > 0 thì bằng:

A. 2 B. C. D.

Đáp án: B

Câu 53: Vận dụng.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. 12 B. C. 6 D. 3

Đáp án: C

Câu 54: Vận dụng

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Nếu = 4 thì x bằng:

A. x = 11 B. x = - 1 C. x = 121 D. x = 4

Đáp án: C

Câu 55: Vận dụng.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. -8 B. 8 C. 12 D. -12

Đáp án: C

Câu 56: Vận dụng.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Giá trị biểu thức bằng:

A. 1 B. 2 C. 12 D.

Đáp án: CPhần 02: Tự luận

Câu 57: Vận dụng thấp.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức

=

= 5.

Câu 58: Vận dụng thấp.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi:Rút gọn biểu thức

=

=

= 11

Câu 59: Vận dụng thấp.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi:bRút gọn biểu thức

=

= 40ab.

=

Câu 60: Vận dụng thấp.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức
Câu 61: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Rút gọn biểu thức

B = với (a b, a,b 0)

Giaûi: Vôùi (a b, a,b 0) Thì

B=


= 1.
Câu 62: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Chứng minh(a 0, a 1)

Giải:

Với a 0, a 1 Thì


VT =

= (1 + )(1 - ) = 1 – a.

Vậy: (a 0, a 1)

Câu 63: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Chứng minh

b/

BĐVT ta có :

Câu 64: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Cho biểu thức P =

a). Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = .

Hướng dẫn
a) Điều kiện: x > 0 ; x 1.

Biểu thức được rút gọn: P = .

b) Với x = thì P = - 3 – 2.

Câu 65: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Cho biểu thức A =

a). Rút gọn biểu thức A

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x = .

c). Tìm x để

a) Điều kiện: x 0, x 1. Biểu thức rút gọn: A = .

b) Với x = thì A = - 1.

c) Với 0 x < 1 thì A < 0.

Câu 66: Vận dụng cao.

Mục tiêu: Thực hiện các phép biến đổi, phép tính về căn thức bậc hai

Câu hỏi: Cho biểu thức A=

a). Rút gọn biểu thức A

b). Xác định giá trị của a để biểu thức A>

Hướng dẫn

a). Điều kiện: a>0; a9. Biểu thức rút gọn A = .

b). Với 0 < a < 1 thì biểu thức A > .

TRƯỜNG THCS NHUẬN PHÚ TÂN THƯ VIỆN CÂU HỎI

Bộ môn: Đại số, Lớp: 9 Chương I CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Bài 9: CĂN BẬC BA
Phần 01: Trắc nghiệm khách quan

Câu 67: Nhận biết.

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Căn bậc ba của – 8 bằng:

A. 64 B. –2 C. 2 D. 2 và –2

Đáp án: B

Câu 68: Nhận biết.

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Kết quả bằng:

A. -3 B. 3 C. 3 và -3 D. 3 hoặc -3

Đáp án: A

Câu 69: Thông hiểu.

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Biểu thức - có giá trị bằng :

A. 7 B. 5 C. -3 D. 3

Đáp án: A

Câu 70: Nhận biết (Thông hiểu / Vận dụng).

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Căn bậc ba của 125 bằng:

A. -5 B. 5 C. -5 và 5 D. -5 hoặc 5.

Đáp án:

Câu 71: Thông hiểu.Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Biểu thức: có giá trị bằng:

A. 3 B. 6 C. -3 D. -6

Đáp án: CPhần 02: Tự luận

Câu 72: Thông hiểu.

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Thực hiện phép tínhCâu 73: Vận dụng cao

Mục tiêu: Hiểu khái niệm căn bậc ba của một số thực

Câu hỏi: Thực hiện phép tính(Kết quả: a(3+


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương