TrưỜng ptdtnt sơN ĐỘNGtải về 30.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2019
Kích30.86 Kb.

TRƯỜNG PTDTNT SƠN ĐỘNG
KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: HOÁ HỌC 10

Bài số 1

Họ và tên:…………………………

Lớp :………………………….
Điểm

Nhận xét

ĐỀ 1

I- TRẮC NGHIỆM ( 5điểm)

Câu 1: Hạt nhân nguyên tử đươc cấu tạo chủ yếu từ những hạt sau:

A.Electron, Nơtron. B. Electron, Proton.

C. Proton, nơtron. D. Electron, Proton, Nơtron

Câu 2: Nguyên tử X có cấu hình lớp electron ngoài cùng là 2p3. X có bao nhiêu electron:

A. 7 B. 10 C. 3 D. 5Câu 3: Kết luận nào sau đây không đúng về nguyên tử của một nguyên tố có Z = 14?

A. lớp ngoài cùng có 2 electron B. lớp thứ 2 có 8 electron

C. lớp thứ 3 có 4 electron D. lớp trong cùng có 2 electron

Câu 4: Cấu hình eletron của nguyên tử có Z = 25 là:

A. 1s22s22p63s23p64s2 3d5 B. 1s22s22p63s23p63d54s2

C. 1s22s22p63s23p63d64s1 D. 1s22s22p63s23p63d7

Câu 5: Đồng có hai đồng vị bền là chiếm 27% và nguyên tử khối trung bình của đồng là:

A. 64,53 B. 63,54 C. 64,12 D. 64,51Câu 6: Nguyên tố H có 2 đồng vị bền là 1H và 2H. Nguyên tố Cl có 2 đồng vị bền 35Cl và 37Cl. Có thể tạo ra bao nhiêu CT phân tử HCl:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 7: Nguyên tố Y(Z = 11) thuộc loại nguyên tố:

A. f B. d C. s D. pCâu 8. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Các electron trong cùng một lớp electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

B. Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định.

C. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

D. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn.

Câu 9. A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4.

Số khối của đồng vị B là

A. 26. B. 27. C. 23. D. 25.

Câu 10. Các nguyên tử ,,có cùng

A. số khối B. số proton C.số đơn vị điện tích hạt nhânsố D.nơtronII- TỰ LUẬN (5điểm)

Câu 1: (2,5đ) Viết cấu hình electron của các nguyên tử: Z=15; Z=31; Z=35. Cho biết số electron lớp ngoài cùng và dự đoán tính chất của chúng.

Câu 3:(2,5đ) Một nguyên tử R có tổng số hạt các loại bằng 115. Số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt. Tìm số proton, số khối, tên của R.

BÀI LÀM


TRƯỜNG PTDTNT SƠN ĐỘNG
KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: HOÁ HỌC 10

Bài số 1

Họ và tên:…………………………

Lớp :………………………….
Điểm

Nhận xét

ĐỀ 2

I- TRẮC NGHIỆM ( 5điểm)

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Các electron trong cùng một lớp electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

B. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn

C. Các electron trong cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

D. Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định.

Câu 2: Kết luận nào sau đây không đúng về nguyên tử của một nguyên tố có Z = 16?

A. lớp ngoài cùng có 6 electron B. lớp thứ 2 có 8 electron

C. lớp thứ 3 có 4 electron D. lớp trong cùng có 2 electron

Câu 3: Nguyên tử đươc cấu tạo từ những hạt sau:

A.Electron, Nơtron. B. Electron, Proton.

C. Proton, nơtron. D. Electron, Proton, Nơtron

Câu 4: Nguyên tố Y(Z = 13) thuộc loại nguyên tố:

A. f B. p C. s D. dCâu 5: Nguyên tố Cu có 2 đồng vị bền là 65Cu và 63Cu. Nguyên tố Cl có 2 đồng vị bền 35Cl và 37Cl. Có thể tạo ra bao nhiêu CT phân tử CuCl2

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 6. Các nguyên tử ,,có cùng

A. số khối B. số proton C. nơtron D. số đơn vị điện tích hạt nhânsốCâu 7. A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A có số khối bằng 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của hai đồng vị là 24,4.

Số khối của đồng vị B làA. 25. B. 26. C. 23. D. 27

Câu 8: Cấu hình eletron của nguyên tử có Z = 26 là:

A. 1s22s22p63s23p64s2 3d6 B. 1s22s22p63s23p63d74s1

C. 1s22s22p63s23p63d64s2 D. 1s22s22p63s23p63d8

Câu 9: Đồng có hai đồng vị bền là chiếm 27% và nguyên tử khối trung bình của đồng là:

A. 63,54 B. 64,53 C. 64,12 D. 64,51Câu 2: Nguyên tử X có cấu hình lớp electron ngoài cùng là 2p5. X có bao nhiêu electron:

A. 7 B. 9 C. 3 D. 8II- TỰ LUẬN (5điểm)

Câu 1: (2,5đ) Viết cấu hình electron của các nguyên tử: Z=13; Z=34; Z=35. Cho biết số electron lớp ngoài cùng và dự đoán tính chất của chúng.

Câu 3:(2,5đ) Một nguyên tử R có tổng số hạt các loại bằng 180. Số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 32 hạt. Tìm số proton, số khối, tên của R.

BÀI LÀM

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương