TrưỜng đẠi học dl văn langtải về 71.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.06.2018
Kích71.19 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL VĂN LANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO: THƯƠNG MẠI

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN1. Tên học phần: QUẢN TRỊ HỌC

2. Giảng viên giảng dạy:

- Tên Giảng viên: Th.S Nguyễn Thị Dỵ Anh

- Giờ lên lớp: Thứ ba từ 7h đến 10h15

- Giờ tiếp sinh viên:

+ Địa chỉ e-mail liên lạc : dyanhtn@yahoo.com.vn

+ Giờ có mặt tại văn phòng khoa: thứ 6 hàng tuần

3. Số đơn vị học trình: 04

4. Dành cho sinh viên năm thứ: 2

5. Phân bổ thời gian (tiết):


 • Lên lớp: 60 tiết

 • Thực tập phòng TN, thực hành:

 • Khác:

6. Học phần tiên quyết: không

7. Mục tiêu của học phần:

 • Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về các hoạt động quản lý bên trong tổ chức, cũng như tầm quan trọng của các chức năng quản trị.

 • Trang bị cho sinh viên kiến thức về những kỹ năng cần thiết khi làm việc bên trong tổ chức.

 • Tạo điều kiện cho sinh viên thực tập khả năng nhìn nhận, đánh giá và giải quyết các tình huống quản trị trong thực tế.

 • Là môn học cơ sở để sinh viên có thể học tập hiệu quả một số môn học khác có liên quan ( Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, …)

 • Phát huy ý thức học tập chủ động của sinh viên.


8. Nội dung học phần:

Chương I: Tổ chức và các nhà quản trị

 1. Khái niệm về tổ chức.

 2. Định nghĩa quản trị.

 3. Đặc tính của quản trị

 4. Các chức năng quản trị

 5. Vai trò quản trị

 6. Quản trị là khoa học hay nghệ thuật.

 7. Nhà quản trị. Công việc của một nhà quản trị.

 8. Mục tiêu của nhà quản trị và tổ chức.

 9. Các kỹ năng quản trị

 10. Nhà quản trị và nhà lãnh đạo.

 11. Nhà quản trị có toàn quyền hay chỉ là biểu tượng.


Chương II: Sự tiến hóa của các học thuyết quản trị

 1. Lịch sử

 2. Quản trị khoa học.

 3. Khảo hướng định lượng

 4. Thông hiểu động thái tổ chức

 5. Các xu hướng và vấn đề hiện nay liên quan đến quản trị.


Chương III: Văn hóa của tổ chức và môi trường.

 1. Văn hóa của tổ chức

1.1 Khái niệm về văn hóa của tổ chức.

1.2 Văn hóa mạnh và văn hóa yếu.

1.3 Văn hóa là cá tính của tổ chức.

1.4 Nguồn gốc của văn hóa.

1.5 Nhân viên học tập văn hóa của tổ chức như thế nào?

1.6 Văn hóa có thể quản lý được hay không?

1.7 Vấn đề thay đổi văn hóa

1.8 Văn hóa tổ chức tác động đến hoạt động quản trị. 1. Môi trường

2.1 Các nhóm có quyền lợi của một tổ chức.

2.2 Các loại môi trường.

2.3 Nguồn bất trắc của môi trường.

2.4 Các chiến lược làm giảm bớt sự bất trắc của môi trường.


Chương IV: Quyết định quản trị.

 1. Tầm quan trọng của quyết định quản trị.

 2. Quy trình làm quyết định

 3. Các vấn đề và quyết định.

 4. Các kiểu làm quyết định.

 5. Làm quyết định theo nhóm.

 6. Các kỹ thuật làm quyết định hiệu quả.

 7. Những điểm cần lưu ý khi làm quyết định.

 8. Thực thi quyết định.


Chương V: Hoạch định

 1. Định nghĩa hoạch định.

 2. Đặc điểm của hoạch định.

 3. Tầm quan trọng của hoạch định.

 4. Những mặt hạn chế của hoạch định.

 5. Những điều cần lưu ý để hoạch định hiệu quả.

 6. Các quan niệm sai lầm về hoạch định.

 7. Các loại kế hoạch.

 8. Các yếu tố ngẫu nhiên trong hoạch định.

 9. Mục tiêu của hoạch định.

 10. Các cấp hoạch định và chiến lược.

 11. Tiến trình hoạch định.


Chương VI: Tổ chức

 1. Xác định cơ cấu tổ chức và thiết kế.

 2. Cách tiếp cận có tính ngẫu nhiên về thiết kế tổ chức.

 3. Các loại hình cơ cấu.

 4. Tái lập/ Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức.


Chương VII: Động viên và lãnh đạo

 1. Định nghĩa động viên.

 2. Tầm quan trọng của động viên.

 3. Các lý thuyết động viên cổ điển

 4. Các quan niệm hiện đại về động viên.

 5. Những điều cần lưu ý khi động viên.

 6. Các lý thuyết về lãnh đạo

 7. So sánh giữa quản trị và lãnh đạo.

 8. Các dạng lãnh đạo.


Chương VIII: Kiểm soát

 1. Khái niệm về kiểm soát

 2. Tầm quan trọng của kiểm soát

 3. Quy trình kiểm soát

 4. Các loại hình kiểm soát

 5. Các lĩnh vực cần kiểm soát


Chương IX: Truyền thông

 1. Định nghĩa truyền thông

 2. Quy trình truyền thông

 3. Phương pháp truyền thông

 4. Các rào cản cho sự truyền thông hữu hiệu
 1. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

 1. Phương pháp giảng dạy và học tập và kỳ vọng đối với sinh viên:

  • Phương pháp giảng dạy và học tập:

  • Môn học này nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức căn bản về các hoạt động quản trị bên trong tổ chức. Từ đó, sinh viên có cái nhìn tổng quan và đúng đắn về tầm quan trọng của các chức năng quản trị đối với tổ chức. Do đó, môn học chủ yếu được giảng dạy qua hình thức bài giảng, thảo luận, tương tác nhóm, trình bày của sinh viên và thảo luận theo cặp đôi.

  • Trong quá trình học, sinh viên sẽ có các bài tập tình huống làm theo nhóm. Ngoài ra, giảng viên sẽ đưa ra những bài tình huống nhỏ (mini cases) để các nhóm cùng nghiên cứu và thảo luận. Thông qua đó, giảng viên sẽ đánh giá được việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.

  • Các câu hỏi thảo luận theo cặp đôi hoặc cá nhân sẽ được thực hiện thường xuyên trong lớp qua các buổi học. Giảng viên có thể gọi bất kỳ cặp đôi, hoặc nhóm nào để trình bày ý kiến về đề tài được thảo luận.

  • Sinh viên phải xem xét lịch học một cách cẩn thận, bởi lịch học sẽ nêu rõ mỗi tuần sẽ học gì và đọc gì (ngoại trừ buổi học đầu tiên), làm test gì, hay mổ xẻ tình huống nào. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chuẩn bị tích cực ở nhà trước khi đến lớp và phải có mặt thường xuyên.

  • Vào tuần thứ 8 sẽ có bài kiểm tra giữa học kỳ làm trong lớp và không sử dụng tài liệu. Mục đích của bài kiểm tra này là để kiểm tra lại kiến thức sinh viên đã nắm bắt được trong quá trình học. Bài kiểm tra sẽ diễn ra trong 45 phút vào đầu giờ của tuần thứ 8.

  • Cuối học kỳ sẽ có bài kiểm tra kết thúc môn. Bài thi này dự kiến sẽ kéo dài 60 phút, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và bài viết. Sinh viên không sử dụng tài liệu. Điểm cuối kỳ chiếm 60% trong tổng số điểm.
  • Yêu cầu:

 • Đến lớp, đi trễ:

 • Giáo viên sẽ điểm danh từng buổi học. Sinh viên đi trễ sẽ không được điểm danh lại cho buổi học đó.

 • Trong quá trình học, sinh viên sẽ có 3 bài kiểm tra đột xuất. Sinh viên nào đi trễ, hoặc vắng mặt, xem như bài kiểm tra đó 0 điểm.

 • Tham gia hoạt động trong lớp học

 • Sinh viên phải tham gia tích cực hoạt động trong lớp. Sinh viên được yêu cầu đăng ký nhóm và cùng nhóm này làm việc trong suốt quá trình học tập. Nhóm trưởng có nhiệm vụ yêu cầu các nhóm viên phải tham gia làm bài tập nhóm. Khi gọi một nhóm trình bày, giáo viên sẽ chỉ định bất kỳ thành viên nào trong nhóm trình bày, để tránh trường hợp ỷ lại vào một vài cá nhân trong nhóm.

 • Điểm thảo luận theo nhóm sẽ được tính vào cột điểm chuyên cần Không tham dự kỳ thi, không nộp hay nộp trễ bài tập

 • Không tham dự kỳ thi (không có đơn xin phép được khoa ký duyệt) sẽ bị 0 điểm.

 • Không nộp một bài tập tiểu luận sẽ bị 0 điểm. Nộp trễ bài tiểu luận bị trừ 10% điểm mỗi ngày.

 • Hành động gian dối

 • Trường hợp copy bài của người khác (hay nhóm khác) , cá nhân (hay nhóm) cho nhóm (hay cá nhân khác) copy bài cũng như nhóm/cá nhân copy bài sẽ bị 0 điểm và sẽ trừ vào điểm rèn luyện của học kỳ.
  • Kỳ vọng đối với sinh viên: yêu cầu trung tâm là chuẩn bị (hoàn thành các bài đọc được chỉ định) trước khi đến lớp, tham dự lớp đầy đủ và tham gia tích cực các hoạt động trong lớp. Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc bài tập thảo luận theo nhóm, bài tập cá nhân và bài thi giữa kỳ và cuối kỳ.


10. Phương pháp đánh giá môn học:

Những nội dung

cần đánh giá

Số lần đánh giá

Trọng số (%)


Điểm trong lớp
20%

Thi giữa học kỳ

1

20%

Thi cuối học kỳ

1

60%Tổng: 100%


11. Giáo trình và Tư liệu

11.1 Sách/ Gíao trình chính:

Nguyễn Thị Liên Diệp (2012), Quản trị học, NXB Thống kê. 1. Sách/ Gíao trình tham khảo:

 1. Stephen P. Robbins, Mary Coulter (2012), Management, Prentice Hall.

 2. Karminder Ghuman & K Aswathappa (2010), Management, McGraw Hill.

 3. Gomez-Mejia-Balkin-Cardy (2008), Management, McGraw Hill.

 4. Gareth R.Jones (2007), Organizational Theory, Design and Change, Pearson Prentice Hall.

 5. Phạm Đình Phương (1997), Quản trị học nhập môn, NXB TPHCM.

 6. Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, NXB Tài chính.

 7. Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, NXB Thống kê, 2006.

 8. Nguyễn Khoa Khôi, Đồng Thị Thanh Phương, Quản trị học, NXB Lao động xã hội, 2006.

 9. Tập tài liệu học tập của giảng viên: gồm các bài tập tình huống và các bài viết liên quan đến quản trị doanh nghiệp trong thực tế.

(Giảng viên sẽ giao cho lớp trưởng photo và phát cho sinh viên vào đầu học kỳ).

 1. Tư liệu trực tuyến:

 1. Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ VN. Địa chỉ: http://www.vinasme.com.vn/

 2. Cộng đồng liên hiệp. Địa chỉ: Unicom.com.vn

 3. Công ty Cổ phần Quản lý và truyền thông HHC. Địa chỉ: http://www.Crmvietnam.com/

 4. Bussiness world. Địa chỉ: http://www.businessworld.ie/

 5. Thương hiệu đất việt. Địa chỉ: Thuonghieudatviet.com/

 6. Tạp chí Quản Lý Kinh tế - Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến. Địa chỉ: http://www.vjol.info/

 7. Câu lạc bộ doanh nhân sài gòn. Địa chỉ: clbdoanhnhansaigon.com.vn

 8. Cộng đồng Blog Doanh nhân & Doanh nghiệp Việt Nam. Địa chỉ: http://www.emotino.com/

 9. Diễn đàn doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Địa chỉ: http://www.doanhnghieptre.vn/

 10. tổ hợp truyền thông hoàng gia. Địa chỉ: //www. mquiz.net/

 11. Môi trường kinh doanh. Địa chỉ: http://www.kinhdoanh.com.vn/mtkd/

 12. Doanh nhân 360. Địa chỉ: http://www.doanh nhân 360.com/

 13. Chúng ta. Địa chỉ: http://wwww. chungta.com.vn

 14. CEO morning. Địa chỉ: http://www.Ceomorning.com/

 15. Tổ chức giáo dục Pace. Địa chỉ: http:www.pace.edu.vn/

  1. Bài đọc thêm

Bài đọc thêm sẽ được giáo viên cung cấp và hướng dẫn vào buổi học đầu tiên.


 1. Lịch học:


TUẦN 1 (Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2015)


 • Bài giảng bằng Powerpoint “Tổ chức và các nhà quản trị”.

 • Yêu cầu sinh viên đăng ký danh sách nhóm để làm các bài tập tình huống.

 • Bài đọc bắt buộc: Bài 2 “Sự tiến hóa của các học thuyết quản trị” sách giáo trình chính.

 • Đọc: Bài đọc thêm “8 phẩm chất của nhà quản lý hiện đại” trong tập tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Là sếp hay là bạn?” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tình huống 1

 • Ghi nhớ: Vì trong tuần 1, sinh viên chưa có tài liệu, nên những bài đọc và tình huống đều dành cho tuần thứ hai. Những điều gì phải đọc hay chuẩn bị trong lịch học tuần thứ hai sẽ được áp dụng cho tuần thứ ba, v.v.


TUẦN 2 (thứ ba ngày 15/9/2015)


 • Kiểm tra bài đọc ở tuần thứ 1.

 • Thuyết trình bài tình huống 1

 • Giảng bài 2 “Sự tiến hóa của các học thuyết quản trị”.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 3 “Văn hóa của tổ chức và Môi trường” sách giáo trình chính.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Văn hóa doanh nghiệp, yếu tố vàng của thành công” trong tập tài liệu học tập”

 • Đọc: Bài đọc thêm “Các dấu hiệu suy yếu trong môi trường văn hóa doanh nghiệp” trong tài liệu học tập.

 • Các nhóm nghiên cứu bài tình huống nhỏ 1 trong tập tài liệu học tập.


TUẦN 3 (thứ 3 ngày 22/09/2015)


 • Kiểm tra bài đọc của tuần thứ 2.

 • Giảng bài 3 “ Văn hóa của tổ chức và môi trường”, phần 1 “Văn hóa của tổ chức”.

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ “Câu chuyện về 2 nền văn hóa”.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 3 “ Văn hóa của tổ chức và môi trường”.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Cất cánh trong bão” trong tập tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Huyndai thành công trong suy thoái” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tập tình huống 2

 • Tất cả các nhóm chuẩn bị bài tình huống nhỏ 2


TUẦN 4 (thứ 3 ngày 29/9/2015)


 • Kiểm tra bài đọc của tuần thứ 3.

 • Thuyết trình bài tình huống 2

 • Tiếp tục giảng bài 3 “Văn hóa của tổ chức và môi trường”, phần 2 “Môi trường”.

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ 2

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 4 “Quyết định quản trị” trong giáo trình chính.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Sáu bước để trở thành nhà quản lý quyết đoán” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “ Làm việc theo nhóm và 15 quy luật” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tập tình huống 3.


TUẦN 5 (thứ 3 ngày 06/10/2015)


 • Kiểm tra bài đọc của tuần thứ 4.

 • Thuyết trình bài tình huống 3.

 • Giảng bài 4 “Quyết định quản trị”.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 5 “Hoạch định” trong giáo trình chính.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Tầm nhìn và kế hoạch chiến lược” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Dầu gội Feather – thất bại từ định vị” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tập tình huống 4.TUẦN 6 (thứ 3 ngày 13/10/2015)


 • Kiểm tra bài đọc của tuần thứ 5.

 • Thuyết trình bài tình huống 4.

 • Giảng bài 5 “Hoạch định”.

 • Thông báo kiểm tra giữa học kỳ vào tuần thứ 8.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Tầm nhìn chiến lược của người cầm lái Samsung” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Tìm hiểu chu kỳ sống của doanh nghiệp để khởi nghiệp” trong tài liệu học tập.

 • Nghiên cứu bài tình huống nhỏ 3


TUẦN 7 (thứ 3 ngày 20/10/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần thứ 6.

 • Tiếp tục giảng bài “Hoạch định”.

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ 3

 • Ôn tập thi giữa học kỳ.


TUẦN 8 (thứ 3 ngày 27/10/2015)


 • Kiểm tra giữa học kỳ.

 • Tiếp tục giảng bài “Hoạch định”.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 6 “Tổ chức” trong giáo trình chính phần 6.1

 • Đọc: Bài đọc thêm “Chuyên môn hóa – nguyên tắc vàng trong quản lý” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Liệu cơm gắp mắm trong sử dụng quyền lực” trong tài liệu học tập.

 • Nghiên cứu bài tình huống nhỏ 4.


TUẦN 9 (thứ 3 ngày 03/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 8.

 • Giảng bài “Tổ chức” phần 6.1

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ 4.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 7 “Tổ chức” trong giáo trình chính phần 6.2

 • Đọc: Bài đọc thêm “Phân quyền quản lý nhân lực trong doanh nghiệp”.

 • Chuẩn bị bài tình huống 5.


TUẦN 10 (thứ 3 ngày 10/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 9.

 • Giảng bài “Tổ chức” phần 6.2

 • Thuyết trình “Bàn tay mầu nhiệm ở công ty Sony”

 • Đọc bài đọc bắt buộc: “Tổ chức” trong giáo trình chính phần 6.3

 • Đọc: Bài đọc thêm “Tổng giám đốc không văn phòng” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tình huống số 6.


TUẦN 11 (thứ 3 ngày 17/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 10.

 • Giảng bài “Tổ chức” phần 6.3

 • Thuyết trình bài tình huống số 6.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 7 “Động viên và lãnh đạo” trong giáo trình chính phần động viên.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Động viên những tập thể không thể động viên” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Động viên nhân viên – Bài học từ Ritz-Carlton” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Thưởng cho nhân viên- tiền chưa phải là tất cả” trong tài liệu học tập.

 • Nghiên cứu bài tình huống nhỏ 5.


TUẦN 12 (thứ 3 ngày 24/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 11.

 • Giảng bài “Động viên và lãnh đạo”, phần Động viên.

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 7 “Động viên và lãnh đạo” trong giáo trình chính phần lãnh đạo.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Đừng nhầm lẫn lãnh đạo với quản lý” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Lãnh đạo doanh nghiệp: Kinh nghiệm của Jack Welch” trong tài liệu học tập.

 • Nghiên cứu bài tình huống nhỏ 6.


TUẦN 13 ( thứ 3 ngày 01/12/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 12.

 • Giảng bài “ Động viên và lãnh đạo”, phần Lãnh đạo.

 • Thảo luận bài tình huống nhỏ “ Nhà lãnh đạo: Do rèn luyện hay do tố chất bẩm sinh?”

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 8 “Kiểm soát” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Bài toán giám sát nhân viên sử dụng Internet” trong tài liệu học tập.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Những phản hồi hiệu quả” trong tài liệu học tập.

 • Chuẩn bị bài tình huống số 7.


TUẦN 14 (thứ 3 ngày 08/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 13.

 • Thuyết trình bài tình huống số 7 “Công ty John Deere&Co”.

 • Giảng bài “Kiểm soát”.

 • Thông báo nội dung thi cuối học kỳ.

 • Đọc bài đọc bắt buộc: Bài 9 “ Truyền thông” trong giáo trình chính.

 • Đọc: Bài đọc thêm “Kỹ năng diễn đạt và truyền thông”.


TUẦN 15 (thứ 3 ngày 15/11/2015)


 • Kiểm tra bài đọc tuần 14.

 • Giảng bài “Truyền thông”.

 • Ôn tập thi cuối học kỳ.
 1. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:

Cuối học kỳ sẽ có bài kiểm tra kết thúc môn. Bài thi này dự kiến sẽ kéo dài 60 phút, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và bài viết. Sinh viên không sử dụng tài liệu.
TP. HCM, ngày……tháng…… năm 2015 TP. HCM, ngày 15 tháng 08 năm 2015

Phê duyệt của Ban Chủ nhiệm Khoa Người biên soạn

Khoa trưởng Giảng viên
TS. Phạm Đình Phương ThS. Nguyễn Thị Dỵ Anh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương