TrưỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật bình dưƠNGtải về 21.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2019
Kích21.99 Kb.

ĐỀ ÔN SỐ 1
Câu 1 : Thiết kế bảng - Tạo mối quan hệ - Nhập dữ liệu vào bảng theo các yêu cầu sau

 • khachhang : MAKH(T,4); TENKHACH(T,10); DIACHI(T,40)

 • Sudung : MASD(T,2); LOAISD(T,15); DONGIA(N,Int)

 • Chitiet : MASD(T,2); MAKH(T,4); SOKW(N,Int); THANHTIEN(N,Double)


Câu 2 : Tạo các Query thực hiện các yêu cầu sau

 1. Tính cột THANHTIEN trong bảng CHITIET biết THANHTIEN = SOKW*DONGIA, nếu SOKW<=100 dongia giữ nguyên; nếu 100200 dongia dược tính gấp 2 lần.

 2. Tìm danh sách hộ phải trả tiền điện nhiều nhất.

 3. Thêm dữ liệu “KH07”; “NAM”; “10 KHU DÂN CƯ CHÍNH NGHĨA” vào bảng KHACHHANG.

Câu 3 : Tạo Form TIENDIEN như hình sau; yêu cầu :

 1. Thiết kế form đúng yêu cầu.

 2. Tính đúng tổng thành tiền.

 3. MAKH duy nhất và không được rỗng.

 4. Các nút lệnh thực hiện đúng chức năng, nút xóa có cảnh báo tiếng Việt.

Câu 4 : Tạo Report HOADON như hình sauCâu 5 : Tạo Form điều khiển như hình sau, yêu cầu:

 1. Chọn Form tiền điện và nhấn nút thực hiện sẽ mở form tiendien

 2. Chọn Report hóa đơn và nhấn nút thực hiện sẽ mở report hoadon ra trên màn hình.HƯỚNG DẪN – ĐỀ SỐ 01

Câu 1 :

 1. Thiết kế bảng dữ liệu :

 • Bảng Khachhang : Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MAKH)

 • Bảng Sudung : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, no duplicate. (đặt khóa MASD)

 • Bảng Chitiet : Với MASD chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; Với MAKH chọn Require = YES; Index = Yes, duplicated OK; (đặt khóa MASD;MAKH)

 1. Tạo mối quan hệ : Tạo mối quan hệ như hình sau

Right click trên bảng CHITIET chọn Table design  chọn MASD  Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click chọn bảng SUDUNG  chọn MAKH  Click thẻ Lookup  Click phần display Control  chọn Combo box  trong phần Row Source click chọn bảng KHACHHANG  Click nút Save  Close thiết kế bảng  đóng cửa sổ tạo mối quan hệ.

 1. Nhập dữ liệu : Nhập bảng khachhang; bảng sudung; bảng chitiet

Câu 2 : Thực hiện các query

 1. Chọn các bảng tham gia truy vấn Chitiet; Sudung  chọn loại truy vấn Update Query  đưa field thanhtien vao lưới QBE  trong UPDATE TO nhập công thức sau :

iif([sokw]<100;[dongia]* [sokw]; iif([sokw]<=200; [dongia]*100+([sokw]-100)* [dongia]*1,5;[dongia]*100+100*[dongia]*1,5 +([sokw]-200)*[dongia]*2))

 1. Đầu tiên tạo một truy vấn phụ (Query 21) tính tổng số điện tiêu thụ của từng khách hàng : đưa bảng chitiet vào tham gia truy vấn  Chọn field MAKH (group by), Tongtien: Thanhtien (sum).

 • Tạo một truy vấn tạm tìm số tiền trả nhiều nhất : đưa bảng Query 21 vào tham gia truy vấn  chọn field tongtien (MAX)  chọn chế độ SQL VIEW copy câu lệnh SQL (bỏ dấu ;)  đóng truy vấn tạm không cần SAVE.

 • Tạo truy vấn chính để tìm khách hàng trả tiền điện nhiều nhất : Chọn Query 2N và bảng khachhang  đưa vào lưới truy vấn các field MAKH; TENKHACH; DIACHI; TONGTIEN  tại phần criteria của TONGTIEN dán câu lệnh đã copy vào trong cặp dấu ngoặc đơn)

 1. Đưa bảng khachhang vào tham gia truy vấn  chọn loại truy vấn Append query  nhập “KH07”; “NAM”; “10 khu dân cư Chánh Nghĩa” vào hàng field Chọn MAKH, TENKhach; DIACHI trong phần append to  Click lệnh Run  SAVE queryCâu 3 : Tạo form THEO DÕI KINH DOANH

 1. Click create form by using wizard  lần lượt chọn các field MAKH, TENKHACH; DIACHI (bảng khachhang); MASD (bảng chitiet); Loaisd(bảng sudung); SOKW (chitiet); dongia (sudung); thanhtien(chitiet)  Click Next  click Next  click Next  Chọn kiểu Industrial  click next  đặt tên form là THEO DOI KINH DOANH  click finish.

 2. Về chế độ design view  sửa đổi thiết kế lại giống như trong bài  click chọn nút Textbox  vẽ text box dưỡi form phụ  đặt tên tổng tiền  trong text box nhập công thức sau : =dsum(“thanhtien”;“chitiet”;“makh=form.makh”).

 3. Tạo nút lệnh bằng Wizard, riêng nút xóa không tạo bằng Wizard mà vẽ nút lệnh  r.click  chọn properties  Chọn Event Chọn On Click  chọn Macro Builder  đặt tên cho Macro là canhbao  Click View  Conditions  nhập và trình bày Macro như hình vẽ sau  Click save  trở về cửa sổ tạo form. 1. R.click MAKH chọn properties  chọn thẻ Event  chọn before Update  chọn macro builder  đặt tên macro kiemtra  thực hiện macro như hình sau  Save macro và đóng cửa sổ macro  chọn On Lost focus  thực hiện macro như hình sau  chọn macro builder  đặt tên macro kiemtra2 Save macro và đóng cửa sổ macroCâu 4 : Tạo báo cáo HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

 1. Click create REPORT by using wizard  lần lượt chọn các field MAKH, TENKHACH; DIACHI (bảng khachhang); MASD (bảng chitiet); Loaisd(bảng sudung); SOKW (chitiet); dongia (sudung); thanhtien(chitiet)  Click Next  click Next  click Next  Click chọn Summary option  đánh dấu kiểm vào phần Sum - thanhtien  click OK  CLick Next  Chọn kiểu Align Left 2  CLick Next  Chọn hình thức Bold  đặt tên cho report HOADON  Click Finish

 2. Trở về cửa sổ design trình bày report như hình sauCâu 4 : Tạo FORM điều khiển

 1. Về phần form  chọn create form in design view  tạo Label có tiêu đề MỞ CÁC ĐỐI TƯỢNG  Click chọn Option Group  vẽ Group lên màn hình  trong cửa sổ Wizard lần lượt nhập vào 2 dòng : FORM TIỀN ĐIỆN; REPORT HÓA ĐƠN  Click nút Next  chọn No, I don’t want a default  Click Next  click Next  CLick chọn check box  CLick Next  CLick Finish

 2. Xóa Label Frame1 Right click trên khung vuông của option group  properties  Chọn Other  Click Name và nhập vào tên dieukhien (Xem hình)  đóng hộp thoại Properties 1. Vẽ nút lệnh thựchiện  Right click nút lệnh  properties  Chọn Onclick  Chọn Macro builder  đặt tên macro là DIEUKHIEN  CLICK view chọn condition  thực hiện như hình 1. Dùng Wizard để tạo ra nút lệnh đóng.

 2. Ta được form điều khiển có hình dạng như sau :

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương