Trần Thành Đạt Nhóm thực hiện: Tăng Thị Tâmtải về 401.83 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích401.83 Kb.
  1   2   3   4

Bgroup 71group 75Ộ CÔNG THƯƠNG

Trường Cao Đẳng Công Thương Tp HCM

Môn: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

Chuyên đề: ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN SUY GIẢM ĐA DẠNG SINH HỌC

Giảng viên: Trần Thành Đạt

Nhóm thực hiện:


 1. Tăng Thị Tâm

 2. Bùi Thị Tuyết

 3. Nguyễn Thị Huyên

 4. Đàm Thị Ngọc Nũ

 5. Nguyễn Thành Đạt

 6. Trần Minh Phương

 7. Lê Thị Thiên Trầmgroup 78group 81

Tp HCM, 05/2015

 1. Tổng Quan Đa Dạng Sinh Học

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa. Do vị trí địa lý, Việt Nam rất đa dạng về địa hình, kiểu đất, cảnh quan, có đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các miền. Trải dài từ 8030 tới 230 vĩ độ Bắc, với sự khác biệt về khí hậu và địa hình giữa các miền nên Việt Nam có sự đa dạng lớn về môi trường tự nhiên và sinh học. Hệ sinh thái từ rừng mưa thường xanh cận nhiệt đới ở phía Bắc tới rừng khộp nhiệt đới ở phía Nam, rừng ngập mặn và đất ngập nước ven biển đã tạo ra hệ động, thực vật phong phú và có giá trị. Đặc điểm đó là cơ sở rất thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng về thành phần loài, phong phú về số lượng. Lĩnh vực sinh học hiện nay vẫn còn nhiều điều mới lạ và bí ẩn bởi những gì chúng ta biết mới chỉ là một phần rất nhỏ của thiên nhiên rộng lớn này. Không chỉ các nhà sinh học trong nước mà nhiều nhà sinh học nước ngoài đến Việt Nam để nghiên cứu về đa dạng sinh học (ĐDSH) bởi sự bùng nổ của công nghệ sinh học, vấn đề kiểm soát các thông tin di truyền và an toàn sinh học được đặt ra trên phạm vi quốc tế.

Theo công ước về đa dạng sinh học được đưa ra vào năm 1992 tại hội nghị Liên Hiệp Quốc về môi trường và sự phát triển, đa dạng sinh học (ĐDSH) được định nghĩa: "là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp sinh thái mà chúng là thành viên, bao gồm sự đa dạng bên trong giữa các loài vật và sự đa dạng của các hệ sinh thái". Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên. Trong hệ sinh thái, số lượng các giống, các loài nhiều tức là phong phú về nguồn gen thì tính đa dạng sinh học cao (theo luật Bảo vệ môi trường).


group 3
Đa dạng sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất, không có gì thay thế được nhưng trong thời kỳ phát triển hiện nay, khi xu hướng toàn cấu hoá, công nghiệp hoá đang trên đà phát triển. Việt Nam cũng không nắm ngoài xu thế đó, là một nước đang phát triển, từng bước chuyển mình sang nền kinh tế công nghiệp lớn, kèm theo đó là đời sống dân cư ngày càng phát triển, đô thị hoá cao... và điều này đe doạ đến mối trường Việt Nam nói chung và đa dạng sinh học nói riêng. Nó làm cho nhiều loài đang bị suy giảm một cách nhanh chóng, thậm chí có một số loài đang ở ngưỡng cửa của sự diệt vong mà nguyên nhân chủ yếu là do môi trường sống bị phá huỷ, do săn bắt quá mức và do sự tấn công một cách dữ dội của các loài nhập cư cũng như sự cạnh tranh của các kẻ thù khác. Các chu trình hoá học và thuỷ văn tự nhiên đang bị phá vỡ do việc phá rừng và mỗi năm có hàng tỷ tấn đất mặt đã bị bào mòn và cuốn trôi theo các dòng nước xuống các ao hồ đại dương. Loài người đang sử dụng một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất mà không thể thay thế được trên thế giới, đó là sự đa dạng sinh học - cơ sở của sự sống còn, sự thịnh vượng và sự phát triển bền vững của chính họ. Tất cả tài sản quý giá đó rất cần thiết để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của loài người hiện nay, trong tương lai, cũng như đã đáp ứng cho tổ tiên trước kia. Thế nhưng loài người đã không biết giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá đó mà lại đang khi thác quá mức, tiêu hao và phá huỷ nó với danh nghĩa là để phát triển. sự suy thoái đa dạng sinh học trên trái đất hàng ngày, hàng giờ âm thầm phá huỷ khả năng phát triển của loài người. Việt nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới đang đứng trước những thử thách lớn về vấn đề suy giảm đa dạng sinh học.

Để có cái nhìn và cách hiểu chính xác, bằng phương pháp thu thập và kế thừa tài liệu qua sách, mạng và internet... phân tích theo cấu trúc logic của các tài liệu thu thập được, Nghĩ ngược lại những quan điểm thông thường. nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế. lắng nghe lời phàn nàn của những người không am hiểu. những câu hỏi bất chợt xuất hiện không phụ thuộc lý do nào... Từ đó rút ra những đánh giá về thực trạng cũng như sự hợp lý của đa dạng sinh học, chúng ta cần đi sau nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này. Đây cũng chính là lý do để em lựa chọn đề tài tìm hiểu là: "vấn đề suy giảm đa dạng sinh học". Mục đích là nghiên cứu Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam, đánh giá thực trạng và tình hình nhắm nâng cao nhận thức của mọi người về đa dạng sinh học đối với cuộc sống của họ và tăng quyền chủ động của họ trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào đó.

  1. Khái Niệm

Đa dạng sinh học là toàn bộ sự phong phú của các cơ thể sống và các tổ hợp sinh thái mà chúng là thành viên, bao gồm sự đa dạng bên trong và giữa các loài, và sự đa dạng cửa các hệ sinh thái.

3 møc ®é : - Đa d¹ng di truyÒn

- Đa d¹ng vÒ loµi

- Đa d¹ng hÖ sinh th¸i

Đa d¹ng di truyÒn


 • Đa d¹ng di truyÒn lµ sù ®a d¹ng vÒ gen trong mçi quÇn thÓ vµ giữa c¸c quÇn thÓ víi nhau.

 • Đa d¹ng di truyÒn ®­îc hiÓu lµ tÇn sè vµ sù ®a d¹ng cña c¸c gen vµ bé gen trong mçi quÇn thÓ vµ giữa c¸c quÇn thÓ víi nhau, bao gåm c¶ những biÕn dÞ trong cÊu tróc di truyÒn cña c¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ hoÆc giữa c¸c quÇn thÓ, những biÕn dÞ trong c¸c loµi hoÆc giữa c¸c loµi.

 • Đa d¹ng di truyÒn lµ ®a d¹ng ë cÊp ®é ph©n tö vµ ®a d¹ng trao ®æi chÊt, ®em l¹i những kh¸c nhau cèt lâi quyÕt ®Þnh sù ®a d¹ng cña sù sèng.

Đa d¹ng về loài

 • Đa d¹ng vÒ loµi lµ sù phong phó vÒ sè l­îng c¸c loµi trong quÇn x·, lµ c¬ së ®Ó t¹o nªn mét l­íi thøc ăn víi nhiÒu m¾t xÝch cho mét hÖ sinh th¸i æn ®Þnh vµ bÒn vững.

 • Khoa häc vÒ ®a d¹ng vÒ loµi cã liªn quan chÆt chÏ víi khoa häc vÒ hÖ thèng häc, ph©n lo¹i häc vµ ph¸t triÓn tiÕn hãa cña sinh giíi.

Đa d¹ng hÖ sinh th¸i

 • Đa d¹ng hÖ sinh th¸i lµ sù ®a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng cña c¸c sinh vËt trong viÖc thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña chóng.

 • B¶o vÖ ®a d¹ng hÖ sinh th¸i lµ b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña c¸c loµi, cã vai trß rÊt lín trong viÖc b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc.

  1. Phân loại

   1. Đa dạng nguồn gen:

Đa dạng về gien di truyền được thể hiện bởi sự đa dạng về gen trong mỗi loài.

Theo đánh giá của Jucovski (1970), Việt Nam là 1 trong 12 trung tâm nguồn gốc giống cây trồng của thế giới. Mức độ ĐDSH của hệ thực vật cây trồng ở Việt Nam cao hơn nhiều so với dự đoán.Nguồn gen giống cây trồng ở Việt Nam, hiện nay đang sử dụng trong sản xuất nông nghiệp có 16 nhóm các loại cây trồng khác nhau như cây lượng thực chính, cây lương thực bổ sung, cây ăn quả, cây rau, cây gia vị, cây làm nước uống, cây lấy sợi, cây thức ăn gia súc, cây bóng mát, cây công nghiệp, cây lấy gỗ... với tổng số trên 800 loài cây trồng với hàng nghìn giống khác nhau.  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương