TậP ĐOÀn viễn thông quâN ĐỘi mạng xã HỘi học tập trực tuyến viettelstudy tài liệu hướng dẫn sử dụngtải về 286.51 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích286.51 Kb.
  1   2   3   4TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN VIETTELSTUDY

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

(Hà Nội, tháng 10/2017)

MỤC LỤC1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 4

1.1Mục đích của tài liệu 4

1.2Mô tả tài liệu 4

1.3Giới thiệu chung 4

1.3.1Các tính năng chung 4

1.3.1.1Tính năng đăng ký 4

1.3.1.2Tính năng đăng nhập 4

1.3.2Các tính năng cụ thể 4

1.3.2.1Tính năng Khóa học 4

1.3.2.2Tính năng Thi 4

1.3.2.3Tính năng Mạng xã hội 4

1.3.2.4Tính năng Giải trí 4

1.3.2.5Tính năng Tra cứu 5

1.3.2.6Tính năng Thanh toán 5

1.3.3Các quy trình chung 5

2 PHẦN 2: MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG 5

2.1Chức năng chung 5

2.1.1Đăng ký tài khoản 5

2.1.2Đăng Nhập 5

2.1.3Đổi mật khẩu 6

2.1.4Quên mật khẩu 6

2.2Tính năng cụ thể 7

2.2.1Tính năng Khóa học 7

2.2.1.1Chức năng Khóa học 7

2.2.1.1.1Xem Khóa học 7

2.2.1.1.2Thêm Khóa học 7

2.2.1.1.3Sửa Khóa học 9

2.2.1.1.4Xóa Khóa học 9

2.2.1.2Chức năng Chuyên đề 9

2.2.1.2.1. Xem Chuyên đề 9

2.2.1.2.2. Thêm Chuyên đề 9

2.2.1.2.3. Sửa Chuyên đề 10

2.2.1.2.4. Xóa Chuyên đề 11

2.2.1.3Chức năng Đề thi 11

2.2.1.3.1. Chức năng xem Đề thi 11

2.2.1.3.2. Chức năng thêm Đề thi 12

2.2.1.3.3. Chức năng sửa Đề thi 12

2.2.1.3.4. Chức năng xóa Đề thi 13

2.2.1.4Chức năng Phòng học trực tuyến 13

2.2.1.4.1. Chức năng Xem Phòng học trực tuyến 13

2.2.1.4.2. Chức năng Dạy tương tác trực tuyến 13

22

Khi quá trình biểu quyết bắt đầu: 2222

2.2.1.4.3. Chức năng Học tương tác trực tuyến 23

2.2.1.4.4. Chức năng xem File VOD nội dung bài học 25

2.2.1.4.5. Chức năng Tạo Phòng học trực tuyến 26

2.2.1.4.6. Sửa Phòng học trực tuyến 28

2.2.1.4.7. Chức năng xóa Phòng học trực tuyến 29

2.2.1.5Chức năng Tài liệu 29

2.2.1.5.1. Chức năng xem Tài liệu 29

2.2.1.5.2. Chức năng tạo Tài liệu 29

2.2.1.5.3. Chức năng Sửa Tài liệu 30

2.2.1.5.4. Chức năng Xóa Tài liệu 31

2.2.1.6Chức năng Bài học 31

2.2.1.6.1. Chức năng Học 31

2.2.1.6.2. Chức năng Tạo Bài học 31

2.2.1.6.3. Chức năng Sửa Bài học 32

2.2.1.6.4. Chức năng Xóa Bài học 33

2.2.1.7Chức năng Thành viên 33

2.2.1.8Chức năng Hỏi đáp 33

2.2.1.9Chức năng tiến trình học 33

2.2.2Tính năng Thi 33

2.2.2.1Chức năng ngân hàng câu hỏi 33

2.2.2.1.1. Xem Ngân hàng câu hỏi 33

2.2.2.1.2 Thêm Ngân hàng câu hỏi 35

2.2.2.1.3. Sửa Ngân hàng câu hỏi 36

2.2.2.1.4. Xóa Ngân hàng câu hỏi 36

2.2.2.1.5. Tìm kiếm Ngân hàng câu hỏi 36

2.2.2.2Chức năng Câu hỏi 37

2.2.2.2.1. Thêm mới câu hỏi 37

2.2.2.2.2. Xem câu hỏi 43

2.2.2.2.3. Sửa câu hỏi 44

2.2.2.2.4. Xóa câu hỏi 45

2.2.2.2.5. Sao chép câu hỏi 46

2.2.2.3Chức năng Kỳ thi 46

2.2.2.3.1. Xem kỳ thi 46

2.2.2.3.2. Tạo kỳ thi 47

2.2.2.3.3. Sửa kỳ thi 48

2.2.2.3.4. Xóa kỳ thi 49

2.2.2.4Chức năng Đề thi 49

2.2.2.4.1. Xem đề thi 49

2.2.2.4.2. Thêm mới đề thi 51

2.2.2.4.3. Sửa đề thi 55

2.2.2.4.4. Xóa đề thi 56

2.2.2.5Chức năng xem Bảng điểm 57

2.2.2.6Chức năng Thành viên 58

2.2.2.6.1. Xem danh sách thành viên 58

2.2.2.6.2. Tìm kiếm thành viên 58

2.2.2.6.3. Thêm mới thành viên: 59

2.2.2.6.4. Cập nhật vai trò của thành viên: 60

2.2.2.6.5. Xoá thành viên 60

2.2.2.7Chức năng Hỏi đáp 61

2.2.2.7.1. Tìm kiếm câu hỏi 61

2.2.2.7.2. Gửi câu hỏi 61

2.2.2.7.3. Xem câu hỏi 61

2.2.2.8Chức năng làm bài thi 62

2.2.3Tính năng Mạng xã hội 65

2.2.3.1Giao diện Trang chủ 65

2.2.3.2Giao diện Trang cá nhân 66

2.2.3.3Chức năng Giới thiệu 66

2.2.3.3.1. Chức năng Xem Giới thiệu 66

2.2.3.3.2. Chức năng Chỉnh sửa Giới thiệu 66

2.2.3.4Chức năng Đăng bài 67

2.2.3.4.1. Chức năng Xem Bài đăng 67

2.2.3.4.2. Chức năng Đăng bài trên Trang cá nhân 67

2.2.3.4.3. Chức năng Đăng bài trên Trang chủ 68

2.2.3.4.4. Chức năng Sửa Bài đăng 68

2.2.3.4.5. Chức năng Xóa Bài đăng 69

2.2.3.5Chức năng Bạn bè 69

2.2.3.5.1. Chức năng Xem danh sách bạn bè 69

2.2.3.5.2. Chức năng Kết bạn (Thêm bạn bè) 70

2.2.3.5.3. Chức năng Hủy kết bạn 70

2.2.3.6Chức năng Nhắn tin 70

2.2.3.6.1. Chức năng Xem Tin nhắn 70

2.2.3.6.2. Chức năng Nhắn tin 70

2.2.3.7Chức năng Doanh thu 71

2.2.3.8Chức năng Nhật ký hoạt động 71

2.2.3.9Chức năng Cấu hình 72

2.2.3.10Chức năng Thông báo 72

2.2.3.10.1. Chức năng Xem Thông báo 72

2.2.3.10.2. Chức năng Xóa Thông báo 73

2.2.3.11Chức năng Bookmark 73

2.2.3.11.1. Chức năng Xem Bookmark 73

2.2.3.11.2. Chức năng Thêm Bookmark 73

2.2.3.11.3. Chức năng Xóa Bookmark 73

2.2.3.12Chức năng Lịch sử học 74

2.2.3.13Chức năng Lịch sử thi 74

2.2.3.14Chức năng Báo cáo, Thống kê 74

2.2.4Tính năng Giải trí 74

2.2.5Tính năng Tra cứu 74

2.2.6Tính năng Thanh toán 751 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1Mục đích của tài liệu


  • Mô tả chi tiết các chức năng dưới dạng người dùng của hệ thống Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettetStudy version 2 (Sau đây gọi tắt là ViettelStudy ver2).

  • Tài liệu sử dụng cho:

+ Đội phát triển, đội test trong quá trình phát triển tính năng người dùng

+ Người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm


1.2Mô tả tài liệu


  • Tài liệu được viết để mô tả lại toàn bộ các chức năng của hệ thống ViettelStudy ver2 dành cho người dùng.

  • Tài liệu bao gồm 3 phần chính:

+ Phần 1: Giới thiệu chung.

+ Phần 2: Mô tả các chức năng.+ Phần 3: Mô tả các quy trình tổ chức khóa học, tổ chức kỳ thi, thanh toán.


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương