Tỉnh ủy cà mau đẢng cộng sản việt namtải về 117.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2018
Kích117.52 Kb.


TỈNH ỦY CÀ MAU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

* Cà Mau, ngày 15 tháng 5 năm 2017

Số 192-BC/TU
BÁO CÁO

tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28-8-2002

của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường

và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

__________

Căn cứ Công văn số 406/HVCTQG, ngày 19-4-2017 và Hướng dẫn số 400/HVCTQG, ngày 18-4-2017 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt Chỉ thị số 15) về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, như sau:I- Về công tác chỉ đạo

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đến cấp ủy các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 30-8-2002 “về việc biên soạn, xuất bản những ấn phẩm có liên quan đến lịch sử Đảng bộ và các đồng chí cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Cà Mau”; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, các đồng chí Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Phó Ban, một số ban, ngành có liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống làm thành viên; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố; ban hành Kết luận số 96-KL/TU, ngày 19-10-2009 về Quy định tạm thời mức chi biên soạn lịch sử Đảng và nhiều văn bản chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị địa phương; chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ban, ngành cấp tỉnh thành lập ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng ở các địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, các ban, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống ở từng địa phương, đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác lịch sử Đảng và cử cán bộ dự các lớp tập huấn nghiệp vụ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Các ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo các cấp xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình làm việc cụ thể, sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tạo thuận lợi cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, vị trí, vai trò công tác lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị. Hầu hết cấp ủy đã đưa nội dung công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ vào nghị quyết; xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng và yêu cầu phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử địa phương trong các nhà trường (trường chính trị, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và các trường phổ thông).

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15, nhận thức về vai trò, vị trí của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được nâng lên một cách rõ nét, nhất là nhận thức trong cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong các cơ quan quản lý và đội ngũ làm công tác lịch sử Đảng. Các ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống các cấp thường xuyên được chỉ đạo củng cố, kiện toàn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả; sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ, nhất là các lão thành cách mạng trong việc tham gia góp ý, bổ sung, cung cấp nhiều tư liệu lịch sử quý báo cho các công trình biên soạn lịch sử. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đặc biệt coi trọng. Các hoạt động sưu tầm tư liệu, tài liệu, bảo tồn hiện vật, quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử được quan tâm chỉ đạo.II- Kết quả tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống ở địa phương (2002 - 2017)

Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống ở địa phương đạt được những kết quả quan trọng. Các ấn phẩm về lịch sử được các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo, đã biên soạn xuất bản 56 công trình. Cấp tỉnh: 13 công trình; cấp huyện: có 9/9 huyện, thành phố đã hoàn thành lịch sử Đảng bộ cấp huyện giai đoạn 1930 - 1975; 5/9 huyện, thành phố đã hoàn thành lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 - 2010; cấp xã: đã hoàn thành 25 công trình (xem phụ lục kèm theo).

Nội dung các ấn phẩm phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn diện hoạt động lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị; các sự kiện nêu có chọn lọc làm nổi bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ trong vận dụng tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật vào điều kiện cụ thể của địa phương, thể hiện nổi bật phong trào cách mạng, những thành tựu và tiến bộ đã đạt được trong từng giai đoạn lịch sử của địa phương, đơn vị; những ấn phẩm đảm bảo được yêu cầu về tính đảng, tính khoa học, tính giáo dục… ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, bước ngoặc đều làm rõ bối cảnh lịch sử, mối quan hệ giữa lịch sử chung toàn Đảng với lịch sử đảng bộ địa phương; nêu bật được những kinh nghiệm đúc kết có tính sát thực xuyên suốt.

Ngoài việc biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống, Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn nhiều ấn phẩm và sản xuất phim tài liệu về lịch sử có chất lượng tốt về nội dung, các đề tài thể hiện sâu sắc hơn bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng của tỉnh 1.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đặc biệt coi trọng. Các hoạt động sưu tầm tư liệu, tài liệu, bảo tồn hiện vật, quản lý trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã đầu tư xây dựng nhiều công trình, trùng tu nhiều di tích lịch sử quan trọng như: Hồng Anh Thư quán, Bến Vàm Lũng - đường Hồ Chí Minh trên biển, Chứng tích tội ác chiến tranh - Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng, Căn cứ Xứ ủy - Trung ương Cục miền Nam. Đặc biệt, năm 2010, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích Quốc gia cho 25 địa điểm thuộc Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn 1949 đến đầu năm 1955) trên địa bàn tỉnh.

III- Về tổ chức bộ máy và kinh phí phục vụ cho công tác lịch sử Đảng

Trước khi có Chỉ thị số 15, cán bộ chuyên trách có kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng còn thiếu và yếu. Hầu hết các huyện, thành phố không có cán bộ chuyên trách lịch sử đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ nên hoạt động khai thác sưu tầm nghiên cứu, biên soạn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với cơ sở và các ngành.

Thực hiện Chỉ thị số 15, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện kiện toàn tổ chức, bộ máy công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ. Đến nay, tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công tác lịch sử đảng được củng cố, tăng cường. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh để chỉ đạo công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.

Phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có từ 02 đến 03 cán bộ chuyên trách được đào tạo đúng chuyên ngành, có trình độ đại học trở lên. Bên cạnh đó, có nhiều cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cùng tham gia hoạt động nghiên cứu lịch sử Đảng. Cấp huyện, thành phố, đồng chí thó trưởng ban tuyên giáo phụ trách công tác lịch sử Đảng, giúp ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố triển khai thực hiện các công trình nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ. Các ban, ngành, xã, phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo khi có yêu cầu tổ chức thực hiện biên soạn lịch sử truyền thống.

Bên cạnh việc củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác lịch sử Đảng, tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống và các công trình có liên quan đến lịch sử Đảng bộ, đặc biệt là tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang và các xã, phường, thị trấn trên 40 tỷ đồng. Ngoài ra các đơn vị địa phương đã xuất kinh phí hỗ trợ hàng tỷ đồng cho công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống cho địa phương, đơn vị.

IV- Đánh giá chung

1- Ưu điểm

Cấp ủy các cấp đã tổ chức khá tốt việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15, ban hành kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện các công trình lịch sử. Kịp thời củng cố bộ máy tổ chức làm công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, củng cố các ban chỉ đạo biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của các cấp ủy đảng. Hằng năm, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm; quan tâm chỉ đạo đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và mua sắm phương tiện phục vụ cho công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể và lịch sử lực lượng vũ trang.

Số lượng các ấn phẩm được xuất bản ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng cao, đảm bảo được tính thống nhất chung với lịch sử Đảng bộ tỉnh, đồng thời thể hiện được những nét đặc thù riêng của từng địa phương, đơn vị, ngành. Các ấn phẩm tái hiện đầy đủ, toàn diện, chân thực, sinh động các sự kiện lịch sử, góp phần quan trọng trong việc tổng kết kinh nghiệm, giáo dục truyền thống ở địa phương.

2- Hạn chế

Còn có cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ sở chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng. Cán bộ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống còn thiếu và yếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa sâu.

Phương pháp nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức chỉ đạo thực hiện có nơi còn lúng túng, chưa chủ động. Một số công trình chưa thể hiện được yêu cầu cao về tổng kết lịch sử đảng, chất lượng chưa cao, nội dung rộng nhưng chưa sâu, còn mang tính liệt kê sự kiện, dàn trải hoặc chưa phản ánh đầy đủ bức tranh lịch sử, thời gian thực hiện còn chậm so với kế hoạch; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu.

3- Nguyên nhân ưu điểm và hạn chế

3.1- Nguyên nhân ưu điểm:

Được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự ủng hộ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực cao của các đồng chí được phân công phụ trách, các đồng chí trực tiếp làm công tác nghiên cứu lịch sử đảng, đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của ban chỉ đạo biên soạn các công trình lịch sử đảng, lịch sử truyền thống của tỉnh, đặc biệt là sự giúp đỡ của nhiều nhân chứng lịch sử, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đã cung cấp nhiều tư liệu, tài liệu lịch sử quý báu, góp phần để các công trình lịch sử thêm phong phú, sinh động, ý nghĩa, phản ánh sát thực các giai đoạn lịch sử và bài học kinh nghiệm có giá trị.3.2- Nguyên nhân hạn chế:

Công tác khai thác tư liệu còn gặp nhiều khó khăn do nhân chứng lịch sử không còn nhiều; công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu của huyện, xã không đầy đủ. Đội ngũ phụ trách công tác nghiên cứu, biên soạn của huyện, cấp xã còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo theo đúng chuyên ngành.


V- Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020

1- Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, đúc rút kinh nghiệm để đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, lịch sử truyền thống của địa phương, đơn vị.

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất chủ trương, biện pháp giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tổng kết, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống. Đến năm 2020, phấn đấu biên soạn, xuất bản 20 ấn phẩm lịch sử đảng, lịch sử truyền thống. Hoàn thành các công trình còn dở dang theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử truyền thống của tỉnh; hoàn thành kế hoạch đề án phục dựng Khu Căn cứ Xứ ủy Nam bộ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Thới Bình.

3- Các cấp ủy quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là ở các huyện, thành phố theo hướng đủ về số lượng và ngày càng có trình độ cao, đủ đức và tài để hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao; quan tâm bố trí đủ cán bộ có năng lực, cán bộ chuyên trách lịch sử đảng tại các huyện, thành phố.

4- Tăng cường đầu tư kinh phí, đẩy mạnh trang thiết bị, cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát, củng cố nhân sự Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng; bố trí đủ cán bộ đủ năng lực, cán bộ chuyên trách công tác lịch sử đảng các huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng.

5- Nâng cao chất lượng việc thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ trước khi thông qua ban thường vụ cấp ủy để xuất bản và phát hành. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn, nhất là các công trình đang thực hiện dở dang.

6- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ trong hệ thống chính trị thường xuyên, thống nhất và coi đó là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng giảng dạy lịch sử Đảng trong Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trong tỉnh.
VI- Đề xuất, kiến nghị

Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ làm công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng trong hệ thống tuyên giáo các cấp để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị mới chỉ đạo công tác biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Tuyên giáo Trung ương, PHÓ BÍ THƯ

- Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

- Vụ Địa phương II,

Văn phòng Trung ương Đảng (T78),

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
Phạm Bạch Đằng


PHỤ LỤC


TT

Tên ấn phẩm

Số tập

I.

Cấp tỉnh
1.

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1930 - 2005).

02 tập

2.

Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1930 - 2005).

02 tập

3.

Tập sách “Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam Lê Duẩn hoạt động tại Cà Mau”.

01 tập

4.

Tập sách "Căn cứ Xứ ủy Nam bộ Trung ương Cục miền Nam ở U Minh (cuối năm 1949 đầu năm 1955).

01 tập

5.

Tập sách “50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là”.

01 tập

6.

Tập sách “Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ”; tập sách "Cà Mau Anh hùng”.
7.

Tập sách “Tấm lòng Cà Mau với Bác Hồ”.

4 tập

8.

Tập sách “Đồng chí Huỳnh Quảng người chiến sỹ kiên cường”.

01 tập

9.

Phim tư liệu: “Cà Mau tình đất lòng người”.

07 tập

10.

Phim “Lời thề Đất Mũi”.
11.

Phim “Xứ ủy Nam bộ Trung ương Cục miền Nam (cuối năm 1949 đầu năm 1955).
12.

Phim “Bí thư Xứ ủy Lê Duẩn hoạt động tại Cà Mau”.
13.

Phim “Đất Mũi Cà Mau”.
14.

Phim “Chứng tích tội ác Mỹ ngụy Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng”.
15.

Phim “Mã Thám Cà Mau - Chiến công thầm lặng”.
16.

Phim “Lực lượng vũ trang Cà Mau 60 năm xây dựng và trưởng thành”.Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị
17.

“Lịch sử phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Cà Mau (1975 - 2010)”.
18.

“Lịch sử phong trào Phụ nữ Cà Mau, giai đoạn 1975 - 2010”.
19.

“Lịch sử phong trào công nhân lao động và Công đoàn tỉnh Cà Mau (1975 - 2010)”.
20.

“Lịch sử 80 năm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Cà Mau (1930 - 2010)”.
21.

“Lịch sử công tác Dân vận Đảng bộ tỉnh Cà Mau (1930 - 2010)”.
22.

“Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau (1930 - 2010)”.
23.

“Công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau trong một số trận chiến đấu (1945 - 1975)”.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
14.

“Lịch sử ngành Quân báo - Trinh sát tỉnh Cà Mau trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)”.
25.

“Lịch sử ngành quân giới tỉnh Cà Mau 30 năm kháng chiến (1945 - 1975)”.
26.

“Lịch sử 30 năm kháng chiến của quân và dân tỉnh Cà Mau tập 1 (giai đoạn 1945 - 1975) và tập 2 (giai đoạn 1975 - 2005).

2 tập

27.

“Lịch sử trường Quân sự tỉnh Cà Mau (1961 - 2006)”.
28.

“Lịch sử Hậu cần tỉnh Cà Mau 30 năm kháng chiến (1945 - 1975).
29.

Bộ phim truyền thống Tiểu đoàn U Minh II “Một thời và vang mãi”.

2 tập

30.

Tổng kết đợt hoạt động Xuân hè 1972 của quân, dân tỉnh Cà Mau được đăng trên tập 1 “Một số đợt hoạt động của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long trong 30 năm kháng chiến (1945 - 1975) của Quân Khu 9”.
31.

“Những trận đánh của Lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau” (5 tập).Công an tỉnh
32.

“Lịch sử truyền thống của công an nhân dân tỉnh Cà Mau” .
II.

Cấp huyện
1.

“Lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Dơi (1930 - 2005)”.
2.

“Lịch sử Đảng bộ huyện Năm Căn (1930 - 2010)”.
3.

“Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Tân, giai đoạn 1975 - 2010”.
4.

“Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Hiển, giai đoạn 1930 - 2010”.
5.

“Lịch sử Đảng bộ thành phố Cà Mau, giai đoạn 1975 - 2010”.
6.

Huyện Cái Nước đã xuất bản sách “Cái Nước những năm tháng không quên” và tập ký sự người thật việc thật.
7.

Huyện Năm Căn xuất bản tập ký sự “đánh tàu trên sông Tam Giang”.
8.

Huyện Đầm Dơi xuất bản tập “Búp ký lịch sử”.
III.

Cấp xãHuyện Đầm Dơi
1.

“Lịch sử Đảng bộ xã Tân Duyệt (1930 - 2010)”.
2.

“Lịch sử Đảng bộ xã Tân Tiến (1930 - 2010)”.
3.

“Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thuận (1930 - 2010)”.
4.

“Lịch sử Đảng bộ xã Quách Văn Phẩm (1930 - 2010)”.
5.

“Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Tùng (1930 - 2010)”.
6.

“Lịch sử Đảng bộ xã Trần Phán (1930 - 2010)”.Huyện Phú Tân
7.

“Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1930 - 1975)”.
8.

“Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hưng Tây (1930 - 1975)”.Huyện Ngọc Hiển
9.

“Lịch sử Đảng bộ xã Viên An (1930 - 1975)”.
10.

“Lịch sử Đảng bộ xã Viên An Đông (1930 - 1975)”.Huyện U Minh
11.

“Lịch sử Đảng bộ xã Khánh An (1930 - 1975)”.
12.

“Lịch sử Đảng bộ xã Nguyễn Phích (1930 - 1975)”.
13.

“Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Lâm (1930 - 1975)”.Huyện Thới Bình
14.

“Lịch sử Đảng bộ xã Hồ Thị Kỷ (1930 - 1975)”.
15.

“Lịch sử Đảng bộ xã Tân Lộc (1930 - 1975)”.Thành phố Cà Mau
16.

“Lịch sử Đảng bộ Phường 5, giai đoạn 1930 - 2010”.
17.

“Lịch sử Đảng bộ xã Lý Văn Lâm, giai đoạn 1930 - 2010”.
18.

“Lịch sử Đảng bộ xã Định Bình, giai đoạn 1930 - 2010”.
19.

“Lịch sử Đảng bộ xã An Xuyên, giai đoạn 1930 - 2010” .

__________________

1 Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau 2 tập (giai đoạn 1930 - 2005); tập sách "Bí thư Xứ ủy Nam bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam Lê Duẩn hoạt động tại Cà Mau"; tập sách "Căn cứ Xứ ủy Nam bộ Trung ương Cục miền Nam ở U Minh (cuối năm 1949 đầu năm 1955); tập sách “50 năm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là”; tập sách “Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ”; tập sách "Cà Mau Anh hùng"; xuất bản 4 tập sách "Tấm lòng Cà Mau với Bác Hồ"; tập sách “Đồng chí Huỳnh Quảng người chiến sỹ kiên cường”. Xây dựng nhiều bộ phim truyền thống cách mạng và phim tư liệu: “Cà Mau tình đất lòng người"; "Lời thề Đất Mũi”; “Xứ ủy Nam bộ Trung ương Cục miền Nam (cuối năm 1949 đầu năm 1955) và phim "Bí thư Xứ ủy Lê Duẩn hoạt động tại Cà Mau”; phim “Đất Mũi Cà Mau”; phim “Chứng tích tội ác Mỹ ngụy Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng”; phim “Mã Thám Cà Mau - chiến công thầm lặng”; phim “Lực lượng vũ trang Cà Mau 60 năm xây dựng và trưởng thành”…

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương