Tỉnh đOÀn sở khoa học và CÔngnghệ trưỜng đh quy nhơN – HỘi dn trẻ TỈnh bình đỊNH



tải về 40.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2019
Kích40.41 Kb.

TỈNH ĐOÀN - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ

TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN – HỘI DN TRẺ

TỈNH BÌNH ĐỊNH

***


Số: 08-KHPH/TĐ-SKHCN-ĐHQN-HDN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 30 tháng 8 năm 2018



KẾ HOẠCH PHỐI HỢP


Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong đoàn viên,

thanh niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2018 - 2022

__________


Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025; Kế hoạch số 532-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 15/10/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức chương trình thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình xây dựng và hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng và từng bước đáp ứng nhu cầu về khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

2. Tạo cơ chế, huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

3. Các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cần được triển khai đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức biên soạn các tài liệu, ấn phẩm; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên đài phát thanh truyền hình, tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các bản tin, website, các trang mạng xã hội... nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân về khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Hàng năm, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp gắn với biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu để nhân rộng trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng nguồn thông tin, học liệu từ cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia và các nguồn thông tin khác để phục vụ cho các hoạt động khởi nghiệp.



2. Thành lập “Hội đồng thẩm định ý tưởng khởi nghiệp” và Tổ Thư ký

- Nội dung:



+ Thành lập“Hội đồng thẩm định ý tưởng khởi nghiệp”: gồm đại diện các đơn vị phối hợp nhằm thẩm định, đánh giá tính khả thi của các mô hình, ý tưởng, đề án khởi nghiệp; góp ý xây dựng phát triển các ý tưởng, đề án và đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

+ Thành lập Tổ Thư ký: gồm đại diện các đơn vị: Tỉnh đoàn, Trường Đại học Quy Nhơn, Sở khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, có nhiệm vụ giúp Hội đồng tổng hợp, sàng lọc các mô hình, ý tưởng, đề án khởi nghiệp trước khi trình Hội đồng xem xét, thẩm định.

- Phân công trách nhiệm: Mỗi đơn vị giới thiệu 2 thành viên có kinh nghiệm trên lĩnh vực khởi nghiệp để tham gia “Hội đồng thẩm định ý tưởng khởi nghiệp” và 1 chuyên viên để tham gia Tổ Thư ký.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc hình thành, phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên

- Nội dung:

+ Phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp và thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ này.

+ Phối hợp tổ chức các cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”, các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp; thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường học; huy động, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

+ Tổ chức triển lãm, giới thiệu các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp hiệu quả tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tuyên dương các gương thanh niên làm kinh tế giỏi... qua đó tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển các ý tưởng khả thi, kết nối ý tưởng khởi nghiệp trong mạng lưới khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng.



- Phân công trách nhiệm:

+ Tỉnh đoàn: là đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động cụ thể hàng năm.

+ Trường Đại học Quy Nhơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ: phối hợp tổ chức các hoạt động, hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện khác theo chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị.

III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP

ơ

1. Định kỳ 6 tháng, lãnh đạo các ngành phối hợp để rà soát các nội dung đã phân công và cho ý kiến các nội dung phát sinh, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và các chủ trương mới.

2. Tổ Thư ký họp định kỳ hàng tháng để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

3. Các nội dung liên quan của từng ngành chủ động đề xuất đưa vào kế hoạch để thực hiện, hạn chế việc tổ chức nhiều hoạt động phân tán làm ảnh hưởng nguồn lực thực hiện kế hoạch phối hợp này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các ngành chủ động dành một phần kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch trên lĩnh vực được phân công.

2. Từ nguồn huy động xã hội hóa.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Quý IV, năm 2018: Thành lập, ra mắt “Hội đồng thẩm định các ý tưởng khởi nghiệp”; giải ngân vốn vay cho các mô hình, ý tưởng, dự án khởi nghiệp hiệu quả.



2. Quý II, năm 2020: Tổ chức sơ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 và xác định nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2022.

3. Tháng 6/2022: Tổng kết kế hoạch giai đoạn 2020 - 2022 và xác định nhiệm trong thời gian tiếp theo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn:

- Là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2018 – 2022; tiếp nhận các mô hình, ý tưởng, đề án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xin chủ trương các cấp có thẩm quyền sửa quy chế, quản lý và sử dụng Quỹ “Thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp” đúng mục đích và đạt hiệu quả.

- Giao Ban Phong trào và Ban Thanh niên trường học Tỉnh đoàn là đơn vị thường trực tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch.



2. Trường Đại học Quy Nhơn

ơ

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

- Giao Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp là đơn vị thường trực tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

- Giao Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm là đơn vị thường trực tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch.

4. Hội Doanh nhân trẻ
- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

- Giao Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là đơn vị thường trực tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động theo kế hoạch.




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

P. GIÁM ĐỐC



(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hà



TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ


(Đã ký)

Nguyễn Xuân Vĩnh


TM. BGH TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN

P. HIỆU TRƯỞNG



(Đã ký)

Nguyễn Đình Hiền

HỘI DOANH NHÂN TRẺ

P. CHỦ TỊCH



(Đã ký)

Vũ Hồng Quân

Nơi nhận


- Ban Bí thư TƯ Đoàn;

- TƯ Hội LHTN Việt Nam;

- TƯ Hội Sinh viên Việt Nam;

- Lãnh đạo Ban TG, TNNT, TNCN&ĐT TƯ Đoàn;

- TT Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ban DV Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Sở KH&CN;

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Quy Nhơn;

- Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- TT Tỉnh đoàn;

- Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc;



- Lưu VP, Ban PT(41b).



Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương