Tên gv: LÂm mỹ dung bùi thị kim ngân tin học lớP 11 chưƠng III: CẤu trúc rẽ nhánh và LẶPtải về 51.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.10.2018
Kích51.73 Kb.


GIÁO ÁN TIN 11 – CHƯƠNG III – BÀI 9

MÔN THỰC HÀNH DẠY HỌC TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TPHCM

TRƯỜNG THPT……………………...TÊN GV: LÂM MỸ DUNG

BÙI THỊ KIM NGÂN

TIN HỌC LỚP 11

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

 1. MỤC TIÊU BÀI DẠY

 1. Kiến thức.

  • Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán.

  • Hiểu câu lệnh if - then (dạng thiếu và dạng đủ)

  • Hiểu câu lệnh ghép.

 1. Kỹ năng.

  • Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.

  • Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.

 1. Thái độ.

 • Hiểu rõ tầm quan trọng của cấu trúc rẽ nhánh

 • Khơi gợi lòng ham thích giải toán bằng lập trình trên máy tính 1. CHUẨN BỊ CHO BÀI DẠY

 1. Giáo viên

 • Máy tính cá nhân.

 • Sách giáo viên, sách giáo khoa, sách bài tập Tin học 11.

 • Bài giảng, giáo án.

 • Phiếu học tập.

 1. Học sinh

 • Sách giáo khoa, sách bài tập Tin học 11, vở ghi.

 • Ôn lại kiến thức đã học bài 4 tin lớp 10, bài 3  bài 7 lớp tin 11.

 • Đọc trước bài 9 tin lớp 11 ở nhà.

 1. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 1. Phương pháp

 • Diễn giảng – nêu vấn đề.

 • Vấn đáp gợi mở.

 • Làm việc nhóm.

 1. Phương tiện

 • Phấn, bảng, máy chiếu.

 • Có kết nối internet

 1. ỔN ĐỊNH LỚP. GỢI ĐỘNG CƠ (05 phút).

 • Ổn định lớp, lớp trưởng báo cáo sĩ số

 • Gợi động cơ:

 • Giáo viên chiếu nội dung bài toán thực tế: Cho 2 số nguyên a và b. Làm thế nào để tìm max của a và b?

 • Yêu cầu lớp thảo luận và nêu cách giải bài toán trên.

 • Dẫn dắt: Chúng ta đã giải được bài toán bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Bây giờ ta phải viết chương trình như thế nào cho máy tính hiểu và thực hiện việc tìm max của a và b? Để giải quyết được yêu cầu này, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh.

 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Thời gian

Hoạt động 1: Rẽ nhánh.

 • Xét lần lượt 2 mệnh đề cùng với học sinh  Phân tích để thấy cấu trúc rẽ nhánh được thể hiện trong mệnh đề.

 • Mệnh đề 1: Nếu em còn ngủ gật trong lớp thì em sẽ bị phạt

 • Kết luận.

 • Mệnh đề 2: Cuộc đối thoại

 • Shizuka: Nobita hôm nay

cậu định làm gì không?

 • Nobita: Nếu hôm nay trời mưa thì Nobita sẽ ở nhà,

nếu trời không mưa

thì Shizuka học bài

cùng Nobita nhé


 • Kết luận.

 • Yêu cầu học sinh nêu các bước giải phương trình bậc 2: • Chiếu sơ đồ khối lên bảng và giải thích


 • Lắng nghe và theo dõi • Chép bài

 • Lắng nghe và theo dõi • Chép bài

 • Nghiên cứu, suy nghĩ, trả lời câu hỏi giáo viên • Quan sát và lắng nghe
 1. Rẽ nhánh

 • Nếu…thì…

 Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

 • Nếu…thì…, nếu…không …thì

 Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.


10 phút

Hoạt động 2: Câu lệnh if – then

 • Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if – then. Tương ứng với hai dạng thiếu và đủ nói ở trên, Pascal có hai dạng câu lệnh if – then.

 • Yêu cầu học sinh: Các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và dựa vào các mệnh đề đã xét để đưa ra cú pháp dạng thiếu và dạng đủ của câu lệnh if – then?

 • Dạng thiếu

 • Nhận xét câu trả lời học sinh và kết luận.

 • Chiếu sơ đồ khối, nêu ý nghĩa câu lệnh.

 • Dạng đủ

 • Nhận xét câu trả lời học sinh và kết luận

 • Chiếu sơ đồ khối, nêu ý nghĩa câu lệnh

 • Lưu ý:

 • Trước từ khóa else không có dấu “ ; ”

 • Sau then và sau else chỉ có một lệnh chương trình

 • Gọi học sinh lên bảng viết câu lệnh tìm max hai số a và b bằng hai cách: dạng thiếu và dạng đủ


 • Lắng nghe • Nghiên cứu, suy nghĩ, trả lời câu hỏi giáo viên • Lắng nghe, chép bài • Lắng nghe, chép bài • Lắng nghe, chép bài • Lắng nghe, chép bài • Chép bài • Thực hiện yêu cầu giáo viên
 1. Câu lệnh if – then

 1. Dạng thiếu

 • Cú pháp:

if <điều kiện> then <câu lệnh>;

Trong đó: • điều kiện là biểu thức logic.

 • câu lệnh là một câu lệnh của Pascal.

 • Sơ đồ khối:

Đúng

Điều kiện Câu lệnh

Sai


 1. Dạng đủ

 • Cú pháp:

if <điều kiện> then <câu lệnh 1>

else <câu lệnh 2>;

Trong đó:


 • điều kiện là biểu thức logic.

 • câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một câu lệnh của Pascal. • Sơ đồ khối:

Sai

Điều kiện Câu lệnh 2

Đúng

Câu lệnh 1 1. Lưu ý:

 • Trước từ khóa else không có dấu “;”

 • Sau then và sau else chỉ có một lệnh chương trình
10 phút

Hoạt động 3: Câu lệnh ghép

 • Hỏi: Theo các câu lệnh trên thì sau if…then…phải là một câu lệnh, nhưng trong thực tế lại có nhiều câu lệnh.

Vậy theo các bạn, ta nên làm như thế nào?

 • Nhận xét, kết luận: Nhóm các câu lệnh lại thành một lệnh bằng câu lệnh ghép

 • Sau then hoặc else nếu muốn thực hiện nhiều hơn một câu lệnh thì ta phải ghép các câu lệnh đó lại thành một gọi là câu lệnh ghép.

 • Yêu cầu học sinh: Các em hãy nghiên cứu sách giáo khoa và nêu cú pháp câu lệnh ghép.

 • Nhận xét, kết luận • Lắng nghe, suy nghĩ trả lời • Lắng nghe • Lắng nghe, ghi chú • Lắng nghe, nghiên cứu sách giáo khoa, suy nghĩ trả lời • Chép bài

 1. Câu lệnh ghép

 • Cú pháp:

begin

;

end;05 phút

Hoạt động 4: Ví dụ

 • Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để viết chương trình thực hiện bài toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai:

 • Thu kết quả của 1 nhóm trả lời nhanh nhất, nếu đúng

sẽ cộng 1 điểm vào bài kiểm tra 15 phút

 • Hướng dẫn, đưa ra lời giải cho học sinh


 • Làm việc nhóm • Lắng nghe, chép bài

 1. Một số ví dụ

Chương trình thực hiện bài toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai:

program Giai_PTB2;

uses crt;

var a, b, c: real;

D, x1, x2: real;

begin


clrscr;

write(‘ a, b, c: ’);

readln( a, b, c);

D:= b*b – 4*a*c;

if D < 0 then writeln(‘ Phuong trinh vo nghiem. ’)

else


if D = 0 then writeln(‘ phuong trinh co nghiem kep’, b/(2*a))

else


begin

x1:= (-b – sqrt(D)) / (2*a);

x2:= (-b + sqrt(D)) / (2*a);

writeln(‘ x1 = ’, x1, ‘ x2 = ’, x2);

end;

readln


end.

10 phút 1. CỦNG CỐ KIẾN THỨC, DẶN DÒ (05 phút)

 1. Giáo viên:

 • Củng cố, tóm tắt nội dung chính trong bài học.

 • Cho bài tập về nhà: Viết chương trình nhập vào độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật và tính chu vi, diện tích của hình đó.

 • Dặn dò học sinh làm bài tập 1, 2, 4, sách giáo khoa, trang 50 và chuẩn bị bài mới

 1. Học sinh:

 • Lắng nghe và ghi chú lại nội dung giáo viên dặn dò.

 1. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm 2015 Ngày … tháng … năm 2015Kí duyệt Họ tên giáo sinh

(Giáo viên hướng dẫn)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương