Tiết 44: Bài tập cấp số nhântải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2018
Kích445 b.

Tiết 44: Bài tập cấp số nhânBài tập 1: Dãy số ( ): 7,0,0,0,0,0 là một cấp số nhân.Bài tập 2: Trong các dãy số sau dãy số nào là cấp số nhân?Bài tập 3: Trong các dãy số sau dãy số nào không phải là cấp số nhân?KẾT QUẢ

Bài tập 1: Cho cấp số nhân ( ),biết . Tìm ?Bài tập 2: Cho cấp số nhân ( ), nếu thì .Bài tập 3: Nối cột

KẾT QUẢ

Bài tập 1: Tế bào sinh sản bằng cách phân đôi: ngày đầu tiên có một tế bào,ngày thứ hai có hai tế bào,...Hỏi đến ngày thứ 10 có tổng cộng bao nhiêu tế bào?Bài tập 2: Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh X là 1,4%. Biết rằng số dân của tỉnh hôm nay là 1,8 triệu người. Hỏi với mức tăng như vậy thì sau 5 năm dân số của tỉnh đó là bao nhiêu?KẾT QUẢ


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương