TiÕt 23: LuyÖn tËptải về 1.86 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

So¹n: 20/10/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 23: LuyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Häc sinh ®­îc cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ dÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9.

- Cã kü n¨ng vËn dông thµnh th¹o c¸c dÊu hiÖu chia hÕt.

- RÌn luyÖn cho häc sinh tÝnh chÝnh x¸c khi ph¸t biÓu vµ vËn dông c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5, cho 3, cho 9.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- Ph¸t biÓu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5, cho 3, cho 9?

3. Bµi míi:


Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(10’)

1.1 Bµi 104c, d (sgk/42)

Gäi häc sinh lªn b¶ng ch÷a

Cïng häc sinh nhËn xÐt ®¸nh gi¸.

Chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i.

2.2 Bµi 105 ( sgk/42)

®ång thêi gäi häc sinh 2 ch÷a bµi 105

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch gi¶i d¹ng bµi d¹ng ghÐp sè vµ c¸ch tr×nh bµy.

1 HS tr×nh bµy lêi gi¶i, d­íi líp lµm ra nh¸p

HS nhËn xÐt

HS 2 tr×nh bµy, d­íi líp lµm ra nh¸p.

NhËn xÐt

1. Bµi 104 (sgk/42)

c)Ta cã 43* chia hÕt cho c¶ 3 vµ 5 Do ®ã:

4 + 3 + * 3

* {0; 5}

* = 5. VËy sè cÇn t×m lµ 435

d) Ta cã * 81* Chia hÕt cho 2 , 5, 3 vµ 9. Do ®ã:

* tËn cïng ph¶i b»ng 0.

* + 8 + 1 + * 9Sè cÇn t×m lµ 9810

2. Bµi 105 (sgk/42)

a) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 9 lµ: 4, 5, 0. C¸c sè lËp ®­îc:

450; 405; 540; 504.

b) Ba ch÷ sè cã tæng chia hÕt cho 3 mµ kh«ng chia hÕt cho 9 lµ : 4, 5, 3. C¸c sè lËp ®­îc: 453, 435, 534, 345, 354, 543.Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp(28’)

2.1 bµi 107 (sgk/42)

Nªu c¸ch gi¶i?

Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm.

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

VËn dông kiÕn thøc nµo ®Ó gi¶i bµi tËp trªn?

Chèt l¹i: Mét sè chia hÕt cho 9 th× chia hÕt cho 3. §iÒu ng­îc l¹i ch­a ®óng.

2.2 Bµi 108 (sgk/ 42)

Nªu c¸ch t×m sè d­ trong phÐp chia 1543 cho 9, cho 3?

Chèt l¹i: C¸ch t×m sè d­ cña mét sè khi chia cho 3, cho 9.

Tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 108?

Cïng häc sinh nhËn xÐt

2.3 Bµi 110 (sgk/43)

T­¬ng tù nh­ bµi 109 x¸c ®Þnh sè d­ cña 1 sè khi chia cho 9.

Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.

Cïng häc sinh nhËn xÐt

Chốt lại kiến thức toàn bài

§äc bµi 107

Ho¹t ®éng theo nhãm.

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt.

DÊu hiÖu chia hÕt cho3, cho 9

Nªu nh­ sgk

LÊy tæng c¸c ch÷ sè cña nã ®em chia cho 3, cho 9

1 hs lªn b¶ng, d­íi líp lµm ra nh¸p.

NhËn xÐt


§äc bµi 110

2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn

NhËn xÐt

3. Bµi 107 (sgk/42)



  

    

  4. Bµi 108 (sgk/ 42)

1546 cã 1 +5 + 4 + 6 = 16.

Sè 16 chia cho 3 d­ 1, chia cho 9 d­ 7. VËy 1546 chi cho 9 d­ 7, chia cho 3 d­ 1.

1527 cã 1 +5 + 2 + 7 = 15

Sè 15 chia cho 3 d­ 0, chia cho 9 d­ 6. VËy 1546 chi cho 9 d­ 6, chia cho 3 d­ 0.

1011 ta cã 10 chia cho 9 d­ 1, chia cho 3 d­ 1. VËy 1011 chia cho 9 d­ 1, chia cho 3 d­ 1.

5. Bµi 110 (sgk/43)












4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a. §äc môc cã thÓ em ch­a biÕt.

- BTVN: 134; 135; 137 (SBT/19)

- Nghiªn cøu tr­íc bµi: “ ¦íc vµ béi”.
So¹n: 22/10/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 24: ¦íc vµ béi

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm: ¦íc vµ béi cña mét sè, kÝ hiÖu ¦(a), B(a).

- T×m ®­îc c¸c ­íc, béi cña mét sè.

- RÌn kü n¨ng t×m ­íc vµ béi cña mét sè.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- Khi nµo th× sè tù nhiªn a chia hÕt cho sè tù nhiªn b?

3. Bµi míi:


Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: ¦íc vµ béi ( 8’)

Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu sgk/ 43

Khi nµo ta nãi a lµ béi cña b vµ b ®­îc gäi lµ ­íc cña a?

NhÊn m¹nh: Kh¸i niÖm ­íc vµ béi.

Thùc hiÖn ?1

Chèt l¹i c¸c x¸c ®Þnh béi vµ ­íc cña mét sè.

nghiªn cøu sgk/ 43

a b


§äc phÇn in ®Ëm sgk

1 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.

18 lµ béi cña 3 v× 18 3

18 kh«ng lµ béi cña 4 v× 18 3 .....1. ¦íc vµ béi

a b

a lµ béi cña b,

b gäi lµ ­íc cña a.Ho¹t ®éng 2: C¸ch t×m ­íc vµ béi (15’)

Nghiªn cøu th«ng tin trong môc 2 sgk/44

Nªu c¸ch béi nhá h¬n 30 cña 7?

Nªu c¸ch t×m béi cña sè a?

Chèt l¹i c¸ch t×m béi cña mét sè.

Thùc hiÖn ?2

Nªu c¸ch t×m ­íc cña 8?

Nªu c¸ch t×m ­íc cña sè a (a>1)?

Chèt l¹i c¸ch t×m ­íc cña mét sè.

Thùc hiÖn ? 3 theo nhãm.

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Thùc hiÖn ?4

T×m ¦(0); B(0)?

Cho biÕt kÕt luËn cña em vÒ ­íc cña 1, béi cña1; ­íc cña 0, béi cña 0?

- Nh©n 7 lÇn l­ît víi 0; 1; 2; 3; 4 ta ®­îc c¸c béi cña nhá h¬n 30 cña 7 lµ 0; 7; 14; 21; 28.

Nªu c¸ch t×m.

?2. x { 0; 8; 16; 24; 32}

Nªu c¸ch t×m ­íc cña 8

Nªu c¸ch t×m ­íc cña a.

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn tr×nh bµy:

¦(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

NhËn xÐt .

? 4 ho¹t ®éng c¸ nh©n.

1 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.

¦(1) = 1; B(1) = N

¦(0) = N* ; B(0) =

Tr¶ lêi.2. C¸ch t×m ­íc vµ béi:

a) VÝ dô: sgk/ 44

b) C¸ch t×m béi cña mét sè: sgk/44

c) VÝ dô 2: sgk/44

d) C¸ch t×m ­íc cña mét sè: sgk/44.

e) Chó ý:

Sè 1 chØ cã 1 ­íc lµ 1.

Sè 1 lµ ­íc cña bÊt k× sè tù nhiªn nµo.

¦(0) = N* ; B(0) = Ho¹t ®éng 3: cñng cè - luyÖn tËp (9’)

Ph¸t biÓu kh¸i niÖm béi vµ ­íc?

Ph¸t biÓu quy t¾c t×m béi cña mét sè a kh¸c 0?

Ph¸t biÓu quy t¾c t×m ­íc cña sè a >1.

Cã mÊy c¸ch diÔn ®¹t a b?

Bµi 113(sgk/44)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Nªu c¸ch thùc hiÖn?

Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn, gäi häc sinh tr×nh bµy.

Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi.

Tr¶ lêi theo c¸ccau hái cña gi¸o viªn.

§äc bµi 113

Tr¶ lêi

2 häc sinh tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.3. bµi tËp:

Bµi 113 (sgk/ 44)

a)

x B(12) vµ 20 x 50Do ®ã: x { 24; 36; 48}

b) x 15 vµ 0 < x 40

Do ®ã: x {15; 30}

c) x ¦(20) vµ x > 8

Do ®ã x {10; 20}

d) 16 x .Do ®ã:

x ¦(16) = {1; 2; 3; 4 ; 8; 16}4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm ­íc vµ béi, n¾m ®­îc c¸ch t×m ­íc vµ béi cña mét sè.

- BTVN: 111; 112; 114. Nghiªn cøu tr­íc bµi Sè nguyªn tè, hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.

So¹n: 22/10/2007

D¹y: ...../......./2007

TiÕt 25: Sè nguyªn tè, Hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm: Sè nguyªn tè, hîp sè.

- NhËn ra c¸c sè nguyªn tè, hîp sè trong 10 sè tù nhiªn ®Çu tiªn. N¾m ®­îc c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè.

- RÌn kü n¨ng nhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè nhê ¸p dông kiÕn thøc chia hÕt.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc, B¶ng c¸c sè tõ 2 ®Õn 100

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- T×m ­íc cña c¸c sè sau: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8?

- Nªu c¸ch t×m ­íc cña a, béi cña a?

3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Sè nguyªn tè, hîp sè. (15’)

­íc cña c¸c sè 2, 3, 5, 7 cã ®Æc ®iÓm g×?

- C¸c sè 2, 3, 5, 7 lµ c¸c sè nguyªn tè.

­íc cña c¸c sè 4, 6, 8 cã ®Æc ®iÓm g×?

- c¸c sè 4, 6, 8 gäi lµ hîp sè.

VËy thÕ nµo lµ sè nguyªn tè, hîp sè?

Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt mét sè lµ sè nguyªn tè, hîp sè?

Thùc hiÖn ?1 sgk/46

Sè 0 vµ sè 1 cã lµ sè nguyªn tè kh«ng? Cã lµ hîp sè kh«ng?

H·y chØ ra c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 10?

Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ sè nguyªn tè, hîp sè.

ChØ cã hai ­íc lµ 1 vµ chÝnh nã

Cã nhiÒu h¬n hai ­íc.

Tr¶ lêi.


T×m c¸c ­íc cña nã.

Thùc hiÖn ?1

7 lµ sè nguyªn tè.

8, 9 lµ hîp sè.1. Sè nguyªn tè, hîp sè.

a) VÝ dô: Sgk/ 46

b) Kh¸i niÖm: Sgk/ 46

c) chó ý: sgk/ 46Ho¹t ®éng 2: LËp b¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100 (15’)

Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu sgk/ 46.

Tr×nh bµy c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100?

Treo b¶ng c¸c sè tõ 2 ®Õn 100 chØ râ c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100.

ChØ ra c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100?

Cã nhËn xÐt g× vÒ sè nguyªn tè 2?

Chèt l¹i c¸ch lËp b¶ng sè nguyªn tè nhá h¬n 100.

Nghiªn cøu sgk/46

Tr×nh bµy c¸ch lËp b¶ng

ChØ ra


Lµ sè nguyªn tè nhá nhÊt vµ lµ sè ch½n duy nhÊt.

2. LËp b¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100

a) C¸ch lËp b¶ng:

sgk/ 46


b) B¶ng c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 100.

Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - LuyÖn tËp(8’)

- Sè nguyªn tè lµ g×? Hîp sè lµ g×?

3.1 Bµi 116 (sgk/47)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Nªu c¸ch gi¶i?

Tr×nh bµy lêi gi¶i theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Cã nhËn xÐt g× vÒ tËp hîp P c¸c sè nguyªn tè?

3.2 Bµi 119(sgk/47)

Nªu c¸ch gi¶i

Yªu cÇu 2 häc sinh tr×nh bµy bµi gi¶i.

Chèt l¹i c¸ch gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy

Tr¶ lêi nh­ sgk

§äc bµi 116

Nªu c¸ch gi¶i

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn nhãm b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt.

Cã nh÷ng phÇn tö thuéc tËp N nh­ng kh«ng thuéc P, P lµ tËp con cña N.

§äc bµi 119

Nªu c¸ch gi¶i

2 hs tr×nh bµy, líp lµm ra nh¸p.

NhËn xÐt3. LuyÖn tËp:

Bµi 116 (sgk/47)

83 P; 91 P;

15 N; P N.

Bµi 119(sgk/47)

Ta cã 1* lµ sè nguyªn tè do ®ã: * {1; 3; 7; 9}

Ta cã 3* lµ sè nguyªn tè do ®ã: * {1; 7}

4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm sè nguyªn tè, hîp sè, c¸ch kiÓm tra mét sè lµ sè nguyªn tè, hîp sè. BTVN: 115;117; 118 (sgk/47)


So¹n: 25/10/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 26: luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- §­îc cñng cè kh¾c s©u kh¸i niÖm: Sè nguyªn tè, hîp sè.

- NhËn biÕt ®­îc mét sè lµ sè nguyªn tè hay hîp sè.

- RÌn kü n¨ng nhËn biÕt sè nguyªn tè, hîp sè nhê ¸p dông kiÕn thøc chia hÕt.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (15’)

C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

a) Sè chia hÕt cho 2 vµ 9 lµ:

A. 1372


B. 5418C. 7401

D. 1320b) Gi¸ trÞ cña luü thõa 23 lµ:

A. 2

B. 4C. 6


D. 8 c) C¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 10 lµ:

A. 1; 2; 3; 5; 7; 9 B. 3; 5; 7; 9 C. 2; 3; 5; 7D. 3; 5; 7; 9d) C¸c hîp sè nhá h¬n 10 lµ:

A. 1; 2; 4; 6; 8; 9 B. 4; 6; 8; 9 C. 2; 4; 6; 7; 8; 9D. 2; 4; 6; 8e) KÕt qu¶ cña am . an lµ:

A. am+nB. am - nC. am : nD. am . nf) Sè chia hÕt cho 3 vµ 5 lµ:

A. 1372

B. 5418C. 7404D. 1320g) Sè chia hÕt cho 2, 3, 5 vµ 9 lµ:

A. 1372


B. 9180C. 7401

D. 1320C©u 2: ®iÒn dÊu “X” vµo « thÝch hîp:

C©u §óng Saia) Mét sè chia hÕt cho 9 th× sè ®ã chia hÕt cho 3b) Mét sè chia hÕt cho 3 th× sè ®ã chia hÕt cho 9c) Cã 3 sè lÎ liªn tiÕp ®Òu lµ sè nguyªn tè

C©u 3: a) Thay ch÷ sè vµo dÊu * ®Ó ®­îc sè nguyªn tè: 2*

b) ViÕt sè tù nhiªn nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè sao cho sè ®ã chia hÕt cho 9

§¸p ¸n- BiÓu ®iÓm:

C©u 1: Mçi ®¸p ¸n ®óng 0,75®

C©uabcdefg§¸p ¸nBDCBADBC©u 2: Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,75®

C©u §¸p ¸na§óng bSaic§óngC©u 3:

a) Ta cã 2* lµ sè nguyªn tè do ®ã: * { 3; 9}

VËy sè cÇn t×m lµ 23; 29.

b) sè tù nhiªn nhá nhÊt cã 5 ch÷ sè chia hÕt cho 9 lµ: 10 008 1®

0,5®

1®3. Bµi míi:


Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(10’)

1.1 Bµi 118 a, b(sgk/ 47)

Yªu cÇu 2 HS tr×nh bµy lêi gi¶i.

Cïng häc sinh nhËn xÐt

Chèt l¹i c¸ch kiÓm tra mét tæng (hiÖu) lµ sè nguyªn tè, hîp sè.

§äc bµi to¸n

HS 1 lµm 118 a, b

HS 2 lµm 118 c, d.

HS d­íi líp lµm ra nh¸p.

NhËn xÐt

1, Bµi 118 (sgk/47)

a) 3. 4. 5 + 6. 7 3

3. 4. 5 + 6. 7 > 3

VËy tæng 3. 4. 5 + 6. 7 lµ hîp sè.

b) 7. 9. 11. 13 - 2. 3. 4. 7 7

7. 9. 11. 13 - 2. 3. 4. 7 > 7

VËy hiÖu 7. 9. 11. 13 - 2. 3. 4. 7 lµ hîp sè.

c) 3. 5. 7 + 11 . 13 . 17

3. 5. 7 lµ mét sè lÎ

11 . 13 . 17 lµ mét sè lÎ

Do ®ã tæng lµ mét sè ch½n nªn chia hÕt cho 2 vµ lín h¬n 2 nªn lµ hîp sè.

d) 16 354 + 67 541 Tæng cã tËn cïng b»ng 5 do ®ã chia hÕt cho 5 vµ lín h¬n 5 nªn lµ hîp sè.

Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp(18’)

2.1 Bµi 121 (sgk/47)

Nªu c¸ch gi¶i bµi 121?

Tr×nh bµy lêi gi¶i

Cïng häc sinh nhËn xÐt

Chèt l¹i c¸ch t×m sè tù nhiªn k tho¶ m·n khi nh©n víi mét sè nguyªn tè ®Ó tÝch cã ®­îc lµ mét sè nguyªn tè.

2.2 Bµi 123 (sgk/48)

Nªu c¸ch gi¶i?

Tr×nh bµy lêi gi¶i theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Cho häc sinh nghiªn cøu môc cã thÓ em ch­a biÕt

Tr×nh bµy c¸ch kiÓm ta mét sè lµ sè nguyªn tè?

Chèt l¹i c¸ch kiÓm tra mét sè lµ sè nguyªn tè.

2.3. Bµi 124(sgk/48)

Nghiªn cøu, tr×nh bµy lêi gi¶i.

Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi.

§äc bµi

Nªu c¸ch gi¶iTr×nh bµy lêi gi¶i

NhËn xÐt


§äc yªy cÇu bµi 123

Nªu c¸ch gi¶i

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt

Nghiªn cøu sgk/48

Tr×nh bµy nh­ sgk

§äc bµi


Tr¶ lêi miÖng M¸y bay cã ®éng c¬ ra ®êi n¨m 1903

2. Bµi 121 (sgk/47)

a) Víi k = 0 th× 3k = 0, kh«ng lµ sè nguyªn tè, kh«ng lµ hîp sè.

Víi k = 1 th× 3k = 3, lµ sè nguyªn tè

Víi k 2 th× 3k lµ hîp sè (V× cã ­íc kh¸c 1 vµ kh¸c chÝnh nã lµ 3)

VËy víi k = 1 th× 3k, lµ sè nguyªn tè

b) Víi k = 0 th× 7k = 0, kh«ng lµ sè nguyªn tè, kh«ng lµ hîp sè.

Víi k = 1 th× 7k = 7, lµ sè nguyªn tè

Víi k 2 th× 7k lµ hîp sè (V× cã ­íc kh¸c 1 vµ kh¸c chÝnh nã lµ 7)

VËy víi k = 1 th× 7k, lµ sè nguyªn tè.

2. Bµi 123 (sgk/48)


































4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)
Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a, c¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2; 3; 5. Nghiªn cøu tr­íc bµi ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

BTVN: 120, 122 (sgk/ 47).

So¹n: 28/10/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 27: ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

I. Môc tiªu:

- HS n¾m ®­îc thÕ nµo lµ ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

- N¾m ®­îc c¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè, biÕt dïng luü thõa ®Ó viÕt gän d¹ng ph©n tÝch.

- BiÕt vËn dông c¸c dÊu hiÖu chia hÕt ®Ó ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- Ph¸t biÓu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 3, cho 5?

- ViÕt c¸c sè nguyªn tè nhá h¬n 30?

3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g× ?(10’)

Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu vÝ dô sgk/48.

Sè 300 ®­îc viÕt d­íi d¹ng tÝch nh­ thÕ nµo? C¸c thõa sè cña tÝch cã ®Æc ®iÓm g×?

Ta nãi r»ng 300 ®· ®­îc ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè.

VËy ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn lµ g×?

NhÊn m¹nh: ViÕt sè ®ã d­íi d¹ng mét tÝch c¸c thõa sè nguyªn tè.

Ph©n tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè: 13; 19; 25; 6?

T¹i sao 25 vµ 6 l¹i ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè?

VËy d¹ng ph©n tÝch cña mçi sè nguyªn tè lµ g×?

§­a ra néi dung chó ý.

Nghiªn cøu th«ng tin

Tr×nh bµy vÝ dô

Tr¶ lêi

13 = 13; 19 = 196 = 2 . 3; 25 = 52

25 vµ 6 lµ hîp sè

lµ chÝnh nã

§äc chó ý.1. Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g×?

a) vÝ dô: sgk/49

b) Kh¸i niÖm: Sgk/ 49

c) Chó ý: sgk/49 Ho¹t ®éng 2: C¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.(15’)

Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu môc 2.

Tr×nh bµy c¸ch thùc hiÖn ph©n tÝch sè 300 ra thõa sè nguyªn tè theo cét däc.

So s¸nh kÕt qu¶ thu ®­îc víi kÕt qu¶ ph©n tÝch tr­íc ®ã?

Chèt l¹i c¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

Thùc hiÖn ? sgk/ 50

Tr×nh bµy c¸ch thùc hiÖn ?

Nghiªn cøu th«ng tin

Tr×nh bµy c¸ch thùc hiÖn.

Cho cïng mét kÕt qu¶.

Ho¹t ®éng c¸ nh©n.

1 HS lªn b¶ng, d­íi líp lµm ra nh¸p.2. C¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè:a) VÝ dô: sgk/ 49

b) Chó ý: sgk/50

? sgk/50

420 2


210 2

105 3


35 5

7 7


1

VËy 420 = 22. 3 .5 . 7Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - LuyÖn tËp (8’)

ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè lµ g×?

3.1 Bµi 125 a, d (sgk/50)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Gäi 2 häc sinh tr×nh bµy

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

3.2 Bµi 127 a, b (sgk/ 50)

Nªu c¸ch thùc hiÖn bµi 127?

Cho häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi.

Tr¶ lêi

§äc néi dung bµi 1252 HS thùc hiÖn d­íi líp lµm ra nh¸p

NhËn xÐt

§äc yªu cÇu bµi 127

Nªu c¸ch thùc hiÖn

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt

3. LuyÖn tËp:

Bµi 125 (sgk/50)

a) 60 = 22. 3. 5

d) 1035 = 32. 5. 23

Bµi 127 a, b (sgk/ 50)

a) 225 = 32. 52

Do ®ã sè 225 chia hÕt cho c¸c sè nguyªn tè 3 vµ 5

b) 1800 = 23. 32. 52

Do ®ã sè 1800 chia hÕt cho c¸c sè nguyªn tè 2, 3 vµ 54. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc thÕ nµo lµ ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè, c¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

- BTVN: 125, 126, 127, 128 (sgk/50)

So¹n: 30/10/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 28: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- Cñng cè, kh¾c s©u vÒ viÖc ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè. Dùa trªn viÖc ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè ta cã thÓ t×m ®­îc tËp hîp c¸c ­íc cña mét sè cho tr­íc

- RÌn kü n¨ng ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸nII. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:


1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29

2. KiÓm tra : (5’)

- thÕ nµo lµ ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè?

¸p dông: ph©n tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè: 306; 567

3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(10’)

1.1 Bµi 126 (sgk/50)

Yªu cÇu mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch gi¶i

1.2 Bµi 128 (sgk/ 50)

§ång thêi gäi häc sinh kh¸c tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 128.

Cïng häc sinh nhËn xÐt

Chèt l¹i c¸ch gi¶i.

1 HS ch÷a, HS d­íi líp lµm ra nh¸p

NhËn xÐt

1 HS ch÷a, HS d­íi líp lµm ra nh¸p

NhËn xÐt

1. Bµi 126 (sgk/50)

B¹n An lµm ch­a ®óng, Söa l¹i:

120 = 23. 3 . 5

306 = 2 . 32. 17

567 = 34 . 7

2. Bµi 128 (sgk/ 50)

a = 23 . 52 . 11

C¸c sè 4, 8, 11, 20 lµ ­íc cña a. Sè 16 kh«ng lµ ­íc cña a.Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp: (28’)

2.1 Bµi 131(sgk/ 50)

Cho biÕt mèi quan hÖ cña hai sè tù nhiªn ®ã víi 42?

Nªu c¸ch t×m hai sè ®ã?

T­¬ng tù ®èi víi phÇn b

Yªu cÇu 1 häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i.

Cïng häc sinh nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy.

2.2 Bµi 132(sgk/ 50)

T×m mèi quan hÖ gi÷a sè tói vµ sè bi?

Ta cã lêi gi¶i nh­ thÕ nµo?

2.3. Sè hoµn chØnh

T×m ­íc cña 6?

TÝnh tæng c¸c ­íc cña 6 (trõ 6) råi so s¸nh víi 6?

Sè 6 gäi lµ sè hoµn chØnh.

VËy thÕ nµo lµ sè hoµn chØnh?

Trong c¸c sè sau sè nµo lµ sè hoµn chØnh: 12; 28?

§äc bµi 131

Hai sè ®ã lµ ­íc cña 42.

T×m ­íc cña 42

Tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n

NhËn xÐt.

§äc bµi 132

Sè tói lµ ­íc cña sè bi

Tr×nh bµy lêi gi¶i

¦(6) = {1; 2; 3; 6}

1 + 2 + 3 = 6

Tr¶ lêi

Sè 283. Bµi 131(sgk/ 50)a) TÝch cña hai sè tù nhiªn b»ng 42 do ®ã mçi sè lµ ­íc cña 42. Ta cã:

1 vµ 42; 2 vµ 21; 3 vµ 14; 6 vµ 7

b) TÝch cña hai sè tù nhiªn a vµ b b»ng 30, a < b. Do ®ã ta cã





4. Bµi 132 (sgk/ 50)Sè tói lµ ­íc cña 28

Ta cã: 28 = 22 . 7

C¸c ­íc cña 28 lµ: 1, 2, 4, 7, 14, 28

VËy T©m cã thÓ xÕp 28 viªn bi vµo: 1; 2; 4; 7; 14; 28 (tói)*L­u ý: Sè hoµn chØnh lµ sè tù nhiªn cã tæng c¸c ­íc (trõ nã) b»ng chÝnh nã.

VÝ dô: 6 = 1 + 2 + 3

4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m v÷ng c¸ch ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè, c¸ch t×m ­íc cña mét sè.

- §äc môc cã thÓ em ch­a biÕt.

- BTVN: 130; 133 sgk/ 50 +51

- §äc vµ nghiªn cøu tr­íc bµi ¦íc chung vµ béi chung.

So¹n: 01/11/2007

D¹y: ...../......./2007

TiÕt 29: ¦íc chung vµ béi chung.

I. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm ¦íc chung, béi chung, giao cña hai tËp hîp.

- Häc sinh biÕt t×m ­íc chung béi chung cña hai hay nhiÒu sè b»ng c¸ch liÖt kª c¸c béi

( c¸c ­íc) råi t×m c¸c phÇn tö chung cña hai tËp hîp.

- BiÕt sö dông kÝ hiÖu giao cña hai tËp hîp.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸nII. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- T×m ¦(4), ¦(6) ?

- T×m c¸c béi nhá h¬n 30 cña 4; cña 6 ?

3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: ¦íc chung (10')

H·y chØ ra c¸c sè võa lµ ¦(4) võa ¦(6)?

Sè 1 vµ 2 gäi lµ ­íc chung cña 4 vµ 6.

Sè tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo th× lµ ¦C(4, 6)?

VËy ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

Nªu kÝ hiÖu ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè?

Khi nµo sè x lµ ­íc chung cña a, b?

Më réng khi nµo x lµ ­íc chung cña nhiÒu sè?

Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ ­íc chung, c¸ch t×m ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ?1 sgk/52

1 vµ 2

Võa lµ ¦(4) võa lµ ¦(6)Tr¶ lêi

¦C (a, b, c, ...)

a x; b x th×

x ¦C (a, b)

?1: 8 ¦C (16, 40)

®óng v× 16 8; 40 8

8 ¦C (32, 28) sai v× 32 8; 28 8.1. ¦íc chung

a) VÝ dô: sgk/51

b) Kh¸i niÖm: sgk/51

Ho¹t ®éng 2: Béi chung (13’)

Trë l¹i phÇn kiÓm tra bµi cò, yªu cÇu häc sinh chØ ra nh÷ng sè võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6?

C¸c sè 0; 12; 24 lµ béi chung cña 4 vµ 6.

Béi chung cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

Nªu kÝ hiÖu béi chung cña hai sè a vµ b?

Khi nµo x BC (a, b, c) ?

Nªu c¸ch t×m béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ béi chung, c¸ch t×m béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

Thùc hiÖn ?2 sgk/ 52

Thùc hiÖn bµi 134 theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch sö dông kÝ hiÖu , .

0; 12; 24

Tr¶ lêi


BC (a, b)

x a; x b; x c

Nªu c¸ch t×m béi chung

?2 sgk/ 52

§iÒn mét trong c¸c sè: 1; 2; 3; 6

Ho¹t ®éng nhãm bµi 134.

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt2. Béi chung

a) VÝ dô: sgk/51

b) Kh¸i niÖm: sgk/51

Ho¹t ®éng 3: Chó ý (8’)

Cho häc sinh tù nghiªn cøu chó ý.

TËp hîp ¦C (4, 6) t¹o thµnh bëi nh÷ng phÇn tö nµo cña c¸c tËp hîp ¦(4) vµ ¦(6)?

TËp hîp ¦C (4, 6) lµ giao cña hai tËp hîp ¦(4) vµ ¦(6).

VËy thÕ nµo lµ giao cña hai tËp hîp? Nªu kÝ hiÖu giao cña hai tËp hîp?

Tr×nh bµy c¸c vÝ dô sgk/53.

Chèt l¹i kh¸i niÖm giao cña hai tËp hîp vµ kÝ hiÖu.3. Chó ý: sgk/52+53Ho¹t ®éng 4: Cñng cè - luyÖn tËp (7’)

Nªu c¸c kh¸i niÖm: Béi chung, ­íc chung, giao cña hai tËp hîp?

Bµi 136 (sgk/53)

Nªu c¸ch gi¶i

Chèt l¹i c¸ch gi¶i vµ yªu cÇu mét häc sinh tr×nh bµy.

Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi.

§äc bµi 36, nªu c¸ch gi¶i.4. LuyÖn tËp

Bµi 136 (sgk/53)

A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36}

B = {0; 9; 18; 27; 36}

M = {0; 18; 36}

M A; M B4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm ¦íc chung, béi chung, giao cña hai tËp hîp.

- BTVN: 135 (sgk/53)

So¹n: 04/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 30: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- Cñng cè, kh¾c s©u c¸ch t×m béi chung, ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

- RÌn kü n¨ng t×m ­íc chung, béi chung; t×m giao cña hai tËp hîp.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸nII. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- Nªu c¸ch t×m ­íc chung, béi chung cña hai hay nhiÒu sè?

- Giao cña hai tËp hîp lµ g×?

3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(7’)

Yªu cÇu häc sinh ch÷a bµi 135 (sgk/53)

Cïng häc sinh nhËn xÐt

¦C(6, 9) = ¦(6) ¦(9) ®óng hay sai?

Chèt l¹i c¸c t×m ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp d­íi líp lµm ra nh¸p

NhËn xÐt

§óng1. Bµi 135 (sgk/53)

a) ¦(6) = {1, 2, 3, 6}

¦(9) = {1, 3, 9}

¦C(6, 9) = {1, 3}

b) ¦(7) = {1, 7}

¦(8) = {1, 2, 4, 8}

¦C(7, 8) = {1}

c) ¦C(4, 6, 8) = {1, 2}

Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (30’)

2.1 Bµi 137 (sgk/53 +54)

Nªu c¸ch t×m giao cña hai tËp hîp?

Gäi 1 HS tr×nh bµy lêi gi¶i.

Cïng häc sinh nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch t×m giao cña hai tËp hîp.

2.2 Bµi 138 (sgk/54)

Bµi 138 cho biÕt g×? yªu cÇu g×?

Sè bót bi, sè quyÓn vë cã quan hÖ g× víi sè phÇn th­ëng?

VËy c¸ch chia nµo thùc hiÖn ®­îc?

Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm.

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn.

2.4 Bµi tËp: T×m sè nguyªn tè p sao cho:

a) 5p +3 lµ sè nguyªn tè;

b) p + 2, p +6, p +8 lµ c¸c sè nguyªn tè( p < 7 )

5p +3 lµ sè nguyªn tè lÎ hay ch½n? khi ®ã 5p lµ sè ch½n hay lÎ? Suy ra p =?

p < 7 gåm nh÷ng sè nµo?

XÐt mÊy tr­êng hîp? VËy t×m ®­îc p =?

Tr×nh bµy lêi gi¶i?

Chèt l¹i ph­¬ng ph¸p gi¶i vµ c¸ch tr×nh bµy.

T×m c¸c phÇn tö chung cña hai tËp hîp.

1 HS thùc hiÖn, d­íi líp lµm nh¸p

NhËn xÐt.

§äc bµi 138

Tr¶ lêi


Sè phÇn th­ëng lµ ­íc chung cña sè bót bi, sè quyÓn vë.

C¸ch a vµ c

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn tr×nh bµy

Líp nhËn xÐt.

§äc bµi to¸n, suy nghÜ t×m lêi gi¶i

5p +3 lµ sè nguyªn tè lÎ, 5p lµ sè ch½n do ®ã p = 2

2; 3; 5


XÐt 3 tr­êng hîp

VËy p = 5 tho¶ m·n.

Tr×nh bµy.2. Bµi 137 (sgk/53 +54)

a) A = {cam, t¸o, chanh}

B = {cam, chanh, quýt}

A B = {cam, chanh}

b) A B lµ tËp hîp c¸c häc sinh võa giái v¨n, võa giái to¸n cña líp.

c) A B = B

d) A B =3. Bµi 138 (sgk/54)



­

­

­

4. Bµi tËp: T×m sè nguyªn tè p sao cho:

a) NÕu 5p + 3 lµ sè nguyªn tè th× 5p + 3 lµ sè lÎ nªn 5p lµ sè ch½n, do ®ã p lµ sè ch½n mµ p lµ sè nguyªn tè nªn p = 2, khi ®ã 5 p + 3 = 5 . 2 + 3 = 13 lµ sè nguyªn tè.

b) V× p lµ c¸c sè nguyªn tè(p < 7) nªn ta xÐt c¸c tr­êng hîp sau:

- NÕu p = 2 th× p + 2 = 4, p +6 = 8, p +8 = 10 ®Òu lµ c¸c hîp sè.

- NÕu p = 3 th× p +6 = 9 lµ hîp sè.

- NÕu p = 5 th× p + 2 = 7, p +6 = 11, p +8 = 13 ®Òu lµ c¸c sè nguyªn tè. VËy p = 5.

4. H­íng dÉn vÒ nhµ(1’)

- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a. BTVN: Bµi 171, 172 SBT/ 23.

- Nghiªn cøu tr­íc bµi ¦íc chung lín nhÊt.

So¹n: 04/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 31: ¦íc chung lín nhÊt.

I. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm ¦íc chung lín nhÊt cña hai hay nhiÒu sè, Hai sè nguyªn tè cïng nhau.

- Häc sinh biÕt t×m ¦CLN cña hai hay nhiÒu sè, biÕt c¸ch t×m ¦CLN mét c¸ch hîp lý trong tõng tr­êng hîp cô thÓ, biÕt t×m ­íc chung th«ng qua c¸ch t×m ¦CLN.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)

- Ph©n tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè: 12; 30?

- T×m ¦C(12, 30)?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: ¦íc chung lín nhÊt(10’)

ChØ ra sè lín nhÊt trong tËp hîp:

¦C(12,30)?

Ta nãi 6 lµ ­íc chung lín nhÊt cña 12 vµ 30. KÝ hiÖu ¦CLN(12, 30).

VËy ­íc chung lín nhÊt cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

NhÊn m¹nh: Lµ sè lín nhÊt trong tËp hîp ­íc chung.

T×m ¦(6)?

Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai tËp hîp ¦(6) vµ ¦C (12, 30)?

Nªu c¸ch t×m ¦C(12, 30)?

Nªu c¸ch t×m ¦CLN cña hai hay nhiÒu sè?

T×m ¦CLN(7, 1); ¦CLN(12, 30, 1)?

Tõ vÝ dô trªn em rót ra kÕt luËn g×?

Chèt l¹i kiÕn thøc phÇn 1

Sè 6


Tr¶ lêi

§äc sgk/54

¦(6) = {1; 2; 3; 6}

¦C(12, 30) lµ ­íc cña ¦CLN(12, 30)

Ta t×m ¦(¦CLN)

LiÖt kª c¸c ­íc cña mçi sè, t×m sè lín nhÊt.

¦CLN(7, 1) = 1

¦CLN(12, 30, 1) = 1

tr¶ lêi1. ¦íc chung lín nhÊt:

a) VÝ dô 1: Sgk/54

b) Kh¸i niÖm: Sgk/54

c) nhËn xÐt: Sgk/54

d) Chó ý: Sgk/ 55

Ho¹t ®éng 2: C¸ch t×m ¦CLN b»ng c¸ch ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè (20’)

Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu vÝ dô 2

Tr×nh bµy c¸ch t×m ¦CLN(36, 84, 168)?

VËy muèn t×m ¦CLN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1 ta lµm nh­ thÕ nµo?

NhÊn m¹nh: Chän thõa sè chung, mçi thõa sè lÊy víi sè mò nhá nhÊt.

Thùc hiÖn ?1, ?2 (sgk/55)

Hai sè 8,9 gäi lµ hai sè nguyªn tè cïng nhau. VËy thÕ nµo lµ c¸c sè nguyªn tè cïng nhau?

LÊy vÝ dô vÒ c¸c sè nguyªn tè cïng nhau?

NhËn xÐt g× vÒ quan hÖ cña 24, 16 vµ 8?

Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn g×?

Chèt l¹i kiÕn thøc phÇn 2

Nghiªn cøu vÝ dô 2

Tr×nh bµy c¸ch thùc hiÖn vÝ dô.

Nªu c¸ch t×m

§äc quy t¾c

?1. Ta cã:

12 = 22 . 3; 30 =2. 3 .5

VËy ¦CLN(12, 30) = 2 . 3 = 6.

?2 (sgk/55)

¦CLN(8, 9) = 1

¦CLN(8, 12, 15) = 1

¦CLN(24, 16, 8) = 8

- Tr¶ lêi

24, 16 ®Òu chia hÕt cho 8.

§äc chó ý.2. C¸ch t×m ¦CLN b»ng c¸ch ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè:

a) VÝ dô 2: Sgk/55

b) Quy t¾c: Sgk/55

c) Chó ý: Sgk/55

Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - luyÖn tËp( 8’)

ThÕ nµo lµ ­íc chung lín nhÊt?

Nªu c¸ch t×m ­íc chung lín nhÊt?

¸p dông lµm bµi 140 (sgk/56)

Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm ¦CLN vµ c¸ch t×m.

Tr¶ lêi.

§äc néi dung bµi 1404. LuyÖn tËp:

Bµi 140 (sgk/56)

a) Ta cã: 80 16

176 16

VËy ¦CLN(16, 80, 176)

= 16.

b)¦CLN(18, 30, 77) = 14. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm ¦CLN vµ c¸ch t×m

- BTVN: 139, 141 (Sgk/56)

So¹n: 08/11/2007

D¹y: ...../......./2007

TiÕt 32: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- Cñng cè, kh¾c s©u c¸ch t×m béi chung lín nhÊt, ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

- RÌn kü n¨ng t×m ­íc chung lín nhÊt, ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- ¦CLN cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

- Nªu c¸ch t×m?


3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: C¸ch t×m ­íc chung th«ng qua t×m ¦CLN (10’)

Nh¾c l¹i nhËn xÐt ë môc 1?

Tõ nhËn xÐt nªu c¸ch kh¸c ®Ó t×m ­íc chung cña 12 vµ 30?

§Ó t×m ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè ta lµm nh­ thÕ nµo? ¸p dông t×m ¦C( 16, 24 )?

Chèt l¹i c¸ch t×m ¦C

Nªu nhËn xÐt.

T×m ­íc cña

¦CLN(12, 30)

Tr¶ lêi

Ho¹t ®éng c¸ nh©n1. C¸ch t×m ­íc chung th«ng qua t×m ¦CLN.

a) VÝ dô: Sgk/56

b) C¸ch t×m: Sgk/56

Ta cã:


¦CLN(16, 24) = 23 = 8

¦(8) = {1; 2; 4; 8}

VËy ¦C(16, 24) = {1; 2; 4; 8}Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (28’)

2.1 Bµi 142 (sgk/56)

Gäi 2 häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 142 phÇn b, c.

Cïng häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

Chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy vµ thùc hiÖn.

2.2 Bµi 143 (sgk/56)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Nªu mèi quan hÖ cña a víi 420 vµ 700?

Nªu c¸ch t×m a?

Tr×nh bµy lêi gi¶i theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

bá bít ®iÒu kiÖn a lµ sè lín nhÊt, h·y t×m a?

Ngoµi ®iÒu kiÖn a lµ sè lín nhÊt ra ta cã thÓ thªm ®iÒu kiÖn nµo mµ khi gi¶i bµi to¸n trªn a vÉn nhËn gi¸ trÞ lµ 40?

2.3 Bµi 145 (sgk/56)

Nªu c¸ch gi¶i bµi tËp trªn?

Chèt l¹i vµ yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i.

Tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 142

NhËn xÐt

§äc bµi 143

Tr¶ lêi


a lµ ¦CLN(420, 700)

Nªu c¸ch t×m a

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt.

a lµ ¦C(420, 700), ta t×m ­íc cña:

¦CLN(420, 700)

a > 20.


§äc bµi to¸n.

Nªu c¸ch gi¶i

Tr×nh bµy.

2. LuyÖn tËp:

Bµi 142 (sgk/56)

b) Ta cã:

¦CLN(180, 234) = 18

¦(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

VËy:

¦C(180, 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}c) Ta cã:

¦CLN(60, 90, 135) = 15

¦(15) = {1; 3; 5; 15}

VËy: ¦C(180, 234) = {1; 3; 5; 15}Bµi 143 (sgk/56)

420 a ; 700 a

a lµ sè lín nhÊt

a = ¦CLN(420, 700) = 40

Bµi 145 (sgk/56)

§é dµi lín nhÊt cña c¹nh h×nh vu«ng chÝnh lµ ¦CLN(75, 105).

Ta cã: ¦CLN(75, 105) = 15

VËy ®é dµi lín nhÊt cña c¹nh h×nh vu«ng lµ 15 cm.

4. H­íng dÉn vÒ nhµ(1’)

- N¾m ®­îc c¸ch t×m ­íc chung th«ng qua t×m ¦CLN.

- BTVN: 144 sgk/ 56; 177, 178, 179 SBT/ 24.


So¹n: 08/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 32: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- Cñng cè, kh¾c s©u c¸ch t×m ­íc chung lín nhÊt, ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

- RÌn kü n¨ng t×m ­íc chung lín nhÊt, ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- ¦CLN cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

- Nªu c¸ch t×m ¦CLN, ¦C cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1?


3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp(10’)

Bµi 144 sgk/ 56

Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng ch÷a, d­íi líp lµm ra nh¸p

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn vµ tr×nh bµy lêi gi¶i.

1 HS tr×nh bµy

NhËn xÐt.

1. Bµi 144 sgk/ 56

Ta cã ¦CLN (144, 192) = 48

C¸c ­íc chung lín h¬n 20 cña 144 vµ 192 lµ 24 vµ 48.

Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (28’)

2.1 Bµi 146(sgk/57)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Nªu mèi quan hÖ cña x víi 112 vµ 140?

Nªu c¸ch t×m x?

Gäi 1 hs tr×nh bµy lêi gi¶i

Chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i.

2.2. Bµi 147 (sgk/57)

Nªu c¸ch gi¶i?

Tr×nh bµy lêi gi¶i?

Chèt l¹i kiÕn thøc toµn bµi vÒ ¦C vµ ¦CLN.

Tr¶ lêi


x lµ ¦C(112, 140)

Nªu c¸ch t×m x

§äc bµi

Nªu c¸ch gi¶iTr×nh bµy lêi gi¶i

2. Bµi 146(sgk/57)

112 x; 140 x nªn x ¦C (112, 140) vµ 10 < x < 20.

Ta cã : ¦CLN (112, 140) = 28

VËy x = 14

3. Bµi 147 (sgk/57)

a) a lµ ­íc cña 28, a lµ ­íc cña 36 vµ a > 2

b) x ¦C (28, 36) vµ a > 2. T×m ®­îc a = 4.

c) Mai mua 7 hép bót, Lan mua 9 hép bót.

Bµi 148 sgk/57

Sè tæ nhiÒu nhÊt lµ ¦CLN (48, 72) = 24. Khi ®ã mçi tæ cã 2 nam, 3 n÷.4. H­íng dÉn vÒ nhµ(1’)

- N¾m ch¾c hai quy t¾c t×m ¦C, ¦CLN.

BTVN: 180, 181 SBT /24, nghiªn cøu bµi Béi chung nhá nhÊt.

So¹n: 10/11/2007

D¹y: ...../......./2007

TiÕt 34: Béi chung nhá nhÊt.

I. Môc tiªu:

- Häc sinh n¾m ®­îc c¸c kh¸i niÖm Béi chung nhá nhÊt cña hai hay nhiÒu sè.

- Häc sinh ph©n biÖt ®­îc quy t¾c t×m BCNN víi quy t¾c t×m ¦CLN, biÕt c¸ch t×m BCNN mét c¸ch hîp lý trong tõng tr­êng hîp cô thÓ. BiÕt vËn dông t×m béi chung vµ BCNN trong c¸c bµi to¸n thùc tÕ ®¬n gi¶n.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)

- Ph©n tÝch c¸c sè sau ra thõa sè nguyªn tè: 4, 6?

- T×m BC(4, 6)?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Béi chung nhá nhÊt(10’)

ChØ ra sè nhá nhÊt trong tËp hîp:

BC(4,6)?

Ta nãi 12 lµ Béi chung nhá nhÊt cña 4 vµ 6. KÝ hiÖu BCNN(4,6) = 12.

VËy Béi chung nhá nhÊt cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

NhÊn m¹nh: Lµ sè nhá nhÊt kh¸c 0 trong tËp hîp c¸c béi chung.

Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai tËp hîp BC(4,6) vµ BCNN(4,6)?

Nªu c¸ch t×m BCNN cña hai hay nhiÒu sè?

T×m BCNN(7, 1); BCNN (4, 6, 1)?

Tõ vÝ dô trªn em rót ra kÕt luËn g×?

Chèt l¹i kiÕn thøc phÇn 1

Sè 12


Tr¶ lêi

§äc sgk/57

BC (4, 6) lµ béi cña

BCNN( 4, 6)

Ta liÖt kª c¸c béi chung tõ ®ã chän sè nhá nhÊt

BCNN(7, 1) = 7

BCNN (4, 6, 1) = 12

= BCNN(4, 6).

Tr¶ lêi 1. Béi chung nhá nhÊt:

a) VÝ dô 1: Sgk/57

b) Kh¸i niÖm: Sgk/57

c) nhËn xÐt: Sgk/57

d) Chó ý: Sgk/ 58

Ho¹t ®éng 2: C¸ch t×m BCNN b»ng c¸ch ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè (20’)

Yªu cÇu häc sinh tù nghiªn cøu vÝ dô 2

Tr×nh bµy c¸ch t×m BCNN(8, 18, 30)?

VËy muèn t×m BCNN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1 ta lµm nh­ thÕ nµo?

NhÊn m¹nh: Chän thõa sè chung, mçi thõa sè lÊy víi sè mò nhá nhÊt.

Thùc hiÖn ? (sgk/58)

C¸c sè ®«i mét nguyªn tè cïng nhau th× BCNN ®­îc t×m b»ng c¸ch nµo?

NhËn xÐt g× vÒ quan hÖ cña 48 víi 16 vµ 8?

Tõ ®ã em rót ra kÕt luËn g×?

Chèt l¹i kiÕn thøc phÇn 2.

Tù nghiªn cøu vÝ dô 2

Tr×nh bµy c¸ch t×m

Tr¶ lêi


§äc quy t¾c

?. Ta cã:

8 = 23 ; 12 = 22 . 3

VËy BCNN(8, 12) = 23 . 3 = 24.

BCNN(5, 7, 8)

= 5 . 7 . 8 = 280

BCNN(8, 16, 48) = 48

- Tr¶ lêi

48 lµ béi cña 16 vµ 8.

§äc chó ý.2. C¸ch t×m BCNN b»ng c¸ch ph©n tÝch ra thõa sè nguyªn tè:

a) VÝ dô 2: Sgk/58

b) Quy t¾c: Sgk/58

c) Chó ý: Sgk/58

Ho¹t ®éng 3: Cñng cè - luyÖn tËp( 8’)

ThÕ nµo lµ Béi chung nhá nhÊt?

Nªu c¸ch t×m Béi chung nhá nhÊt?

3.1 ¸p dông lµm bµi 150 a, b(sgk/59)

Gäi 2 häc sinh tr×nh bµy

Cïng häc sinh nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn.

3.2 Bµi tËp: T×m BCNN(30, 150)

T¹i sao BCNN(30, 150) = 150?

Chèt l¹i kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm BCNN vµ c¸ch t×m.

Tr¶ lêi.

§äc néi dung bµi 150

2 HS tr×nh bµy, d­íi líp lµm ra nh¸p

NhËn xÐt bµi lµm

BCNN(30, 150) = 150

V×: 150 lµ béi cña 304. LuyÖn tËp:

Bµi 150 (sgk/59)

a) Ta cã 10 = 2 . 5

12 = 22 . 3

15 = 3 . 5

VËy BCNN(10, 12, 15) = 22 . 3 . 5 = 60

b) Ta cã:

¦CLN(8,9,11) = 1

nªn BCNN (8, 9, 11)

= 8 . 9 . 11 = 792

4. H­íng dÉn vÒ nhµ: (1’)

- N¾m ®­îc kh¸i niÖm BCNN vµ quy t¾c t×m BCNN

- BTVN: 149, 151 (Sgk/59).

So¹n: 13/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 35: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc c¸ch t×m béi chung th«ng qua t×m BCNN

- Cñng cè, kh¾c s©u c¸ch t×m béi chung nhá nhÊt, béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

- RÌn kü n¨ng t×m Béi chung nhá nhÊt, Béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- BCNN cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

- Nªu c¸ch t×m?


3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: C¸ch t×m Béi chung th«ng qua t×m BCNN (10’)

Nh¾c l¹i nhËn xÐt ë môc 1?

Tõ nhËn xÐt nªu c¸ch kh¸c ®Ó t×m béi chung cña 8, 18 vµ 30?

§Ó t×m ­íc chung cña hai hay nhiÒu sè ta lµm nh­ thÕ nµo? ¸p dông t×m Béi chung nhá h¬n 100 cña 16 vµ 24?

Chèt l¹i c¸ch t×m BC th«ng qua t×m BCNN

Nªu nhËn xÐt.

T×m béi cña

BCNN(8, 18, 30)

Tr¶ lêi

Ho¹t ®éng c¸ nh©n1. C¸ch t×m béi chung th«ng qua t×m BCNN.

a) VÝ dô: Sgk/56

b) C¸ch t×m: Sgk/56

Ta cã:


BCNN(16, 24) = 24 . 3 = 48

B(48) = {0, 48, 96, ...}

VËy Béi chung nhá h¬n 100 cña 16 vµ 24 lµ: 0, 48, 96.Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (28’)

2.1 Bµi 149 (sgk/59)

Gäi 3 häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 149.

Cïng häc sinh nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.

Chèt l¹i c¸ch tr×nh bµy vµ thùc hiÖn.

2.2 Bµi 152 (sgk/56)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

Nªu mèi quan hÖ cña a víi 15 vµ 18

Nªu c¸ch t×m a?

Tr×nh bµy lêi gi¶i theo nhãm

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

bá bít ®iÒu kiÖn a lµ sè nhá nhÊt, h·y t×m a?

2.3 Bµi 154 (sgk/59)

Nªu c¸ch gi¶i bµi tËp trªn?

Chèt l¹i vµ yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i.

Tr×nh bµy lêi gi¶i bµi 149

NhËn xÐt

§äc bµi 152

Tr¶ lêi

a lµ BCNN(15,18)Nªu c¸ch t×m a

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt.

a lµ béi cña

BCNN(15,18) khi ®ã a = {0; 90; 180; ...}

§äc bµi to¸n.

Nªu c¸ch gi¶i

Tr×nh bµy.

2. LuyÖn tËp:

Bµi 149 (sgk/59)

a) Ta cã:

60 = 22 . 3 . 5

280 = 23 . 5 . 7

VËy BCNN(60, 280) = 23 . 3 . 5 . 7

= 840


b) 84 = 22 . 3 . 7

108 = 22 . 33

VËy BCNN(84, 108) = 22 . 33 . 7

= 576.


c) BCNN(15, 13) = 15 . 13 = 195

Bµi 152 (sgk/59)

a 15

a 18

a lµ sè tù nhiªn nhá nhÊt kh¸c 0

Do ®ã a lµ BCNN(15, 18)

Ta cã 15 = 3 . 5

18 = 2 . 32

VËy a = 2 . 32 . 5 = 90

Bµi 154 (sgk/59)

Gäi sè häc sinh lµ a. Ta cã:

a BC(2, 3, 4, 8) vµ 35 a 60.

BCNN(2, 3, 4, 8) = 24

Do ®ã a = 48

4. H­íng dÉn vÒ nhµ(1’)

- N¾m ®­îc c¸ch t×m Béi chung th«ng qua t×m BCNN.

- BTVN: 153 sgk/59, 155 sgk/ 60.


So¹n: 18/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 36: LuyÖn tËp.

I. Môc tiªu:

- Cñng cè, kh¾c s©u c¸ch t×m Béi chung nhá nhÊt, béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

- RÌn kü n¨ng t×m Béi chung nhá nhÊt, béi chung cña hai hay nhiÒu sè.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: «n bµi cò, nghiªn cøu bµi míi

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (5’)
- Béi chung nhá nhÊt cña hai hay nhiÒu sè lµ g×?

- Nªu c¸ch t×m BCNN, Béi chung cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1?


3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: Ch÷a bµi tËp (7’)

Bµi 153 (sgk/ 59)

Nªu c¸ch gi¶i bµi tËp trªn?

Gäi 1 hs lªn b¶ng ch÷a

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn.

T×m BCNN sau ®ã t×m c¸c béi cña BCNN nhá h¬n 500.

1 HS thùc hiÖn, häc sinh d­íi líp lµm ra nh¸p

nhËn xÐt

1. Bµi 153 (sgk/ 59)

Ta cã BCNN(30,45) = 90

VËy c¸c béi chung nhá h¬n 500 cña 30 vµ 45 lµ: 90, 180, 270, 360, 450.Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp (31’)2.1 Bµi 156 (sgk/ 60)

Bµi to¸n cho biÕt g×? yªu cÇu g×?

x cã mèi quan hÖ g× víi 12, 21 vµ 28?

Nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n trªn?

Chèt l¹i c¸ch gi¶i vµ yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm.

Cïng häc sinh nhËn xÐt.

2.2 Bµi 157 (sgk/60)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

sè ngµy Ýt nhÊt ®Ó hai b¹n l¹i cïng trùc nhËt cã quan hÖ g× víi 10, 12?

VËy khi ®ã sè ngµy ph¶i t×m lµ bao nhiªu?

Gäi 1 hs tr×nh bµy lêi gi¶i

Cïng häc sinh nhËn xÐt

Chèt l¹i c¸ch thùc hiÖn vµ c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i.

2.3 Bµi 158 (sgk/60)

Bµi to¸n cho biÕt g×? Yªu cÇu g×?

NÕu gäi sè c©y mçi ®éi ph¶i trång lµ a th× a cã quan hÖ g× víi 8, 9? §iÒu kiÖn cña a?

Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy.

Cïng häc sinh nhËn xÐt vµ chèt l¹i ph­¬ng ph¸p gi¶i.

§äc bµi 156

tr¶ lêi

x lµ béi chungTr¶ lêi

Ho¹t ®éng theo nhãm

§¹i diÖn b¸o c¸o

Líp nhËn xÐt

§äc bµi 157

Tr¶ lêi


lµ BCNN(10, 12)

lµ 60


®äc bµi 158

Tr¶ lêi


a lµ BC(8, 9); a N*; 100 a 200

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

2. Bµi 156 (sgk/ 60)

x 12; x 21; x 28

nªn x BC( 12, 21, 28 )

vµ 150 < x < 300.

Ta cã BCNN( 12, 21, 28 ) = 84

VËy x { 168; 252}

3. Bµi 157 (sgk/60)

Sè ngµy Ýt nhÊt ®Ó hai b¹n l¹i cïng trùc nhËt lµ BCNN(10, 12). Ta cã:

BCNN(10,12) = 60.

VËy sau Ýt nhÊt 60 ngµy c¶ hai b¹n l¹i cïng trùc nhËt.

4. Bµi 158 (sgk/60)

Gäi sè c©y mçi ®éi ph¶i trång lµ a (a N*; 100 a 200) th× a lµ BC(8, 9)

Ta cã BCNN(8,9) = 72

do ®ã a = 144

VËy sè c©y mçi ®éi ph¶i trång lµ 144 c©y4. H­íng dÉn vÒ nhµ(1’)

- Xem l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a. ¤n tËp toµn bé kiÕn thøc ch­¬ng 1. Lµm ®Ò c­¬ng vµ c¸c bµi tËp sgk/ 161 + 162 + 163

- tiÕt sau «n tËp ch­¬ng I.


So¹n: 18/11/2007

D¹y: ...../......./2007TiÕt 37: «n tËp ch­¬ng I.

I. Môc tiªu:

- HÖ thèng l¹i cho häc sinh c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ céng, trõ, nh©n chia vµ n©ng lªn luü thõa.

- VËn dông ®­îc c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i mét sè bµi tËp.

- gi¸o dôc häc sinh t­ duy linh ho¹t trong gi¶i to¸n vµ yªu thÝch m«n to¸n.II. ChuÈn bÞ:

GV: B¶ng phô, th­­íc

HS: Lµm ®Ò c­¬ng «n tËp ch­¬ng I.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
6A2: ..../29; 6A3: ...../29
2. KiÓm tra : (3’)
KiÓm tra ®Ò c­¬ng cña häc sinh.
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßGhi b¶ngHo¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt (15’)

ë ch­¬ng I c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng kiÕn thøc nµo?

Tr×nh bµy thµnh phÇn cña tõng phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n chia vµ n©ng lªn luü thõa? ®iÒu kiÖn ®Ó cã kÕt qu¶ lµ sè tù nhiªn cña tõng phÐp tÝnh?

Nªu c¸c tÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp céng, phÐp nh©n c¸c sè tù nhiªn? viÕt c«ng thøc tæng qu¸t? So s¸nh tÝnh chÊt cña hai phÐp to¸n trªn?

- Luü thõa bËc n cña a lµ g×? Nªu c¸ch tÝnh an? ¸p dông tÝnh 25; 52

- Muèn nh©n, chia hai luü thõa cïng c¬ sè ta lµm nh­ thÕ nµo? ViÕt c«ng thøc tæng qu¸t?

TÝnh vµ so s¸nh: ( 2.3 )2 vµ 22 . 32

Më réng: (a . b)m = ?

Tr¶ lêi

Tr×nh bµy thµnh phÇn vµ ®iÒu kiÖn cña tõng phÐp tÝnh.

Nªu tÝnh chÊt cña phÐp céng, phÐp nh©n vµ so s¸nh.

Tr¶ lêi nh­ sgk/26

25 = 32; 52 = 25

Tr¶ lêi nh­ sgk vµ viÕt d¹ng tæng qu¸t

( 2 . 3 )2 = 22 . 32 = 36  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương