Tài liệu hướng dẫn: Doanh nghiệp sử dụng hệ thống dịch vụ công attptải về 56.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích56.58 Kb.TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG CẤP GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM THỰC PHẨM

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: DOANH NGHIỆP

Hà Nội, 2014

TÀI LIỆU MÔ TẢ QUY TRÌNH

CẤP GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Hà Nội, 2013


Mụclục


1.Giới thiệu chung 3

2.Doanh nghiệp đăng ký thông tin 3

2.1.Đăng ký 3

2.2.Đăng nhập để đổi mật khẩu mặc định 5

3.Doanh nghiệp đăng ký quảng cáo 9

4.Nộp phí thẩm định 16

4.1.Nộp phí trực tuyến 17

4.2.Nộp phí qua hình thức chuyển khoản 21

5.Nộp phí cấp số 22

6.Hồ sơ chờ tiếp nhận 22

7.Hồ sơ đang chờ xử lý 23

8.Hồ sơ chờ nộp lệ phí cấp số 24

9.Hồ sơ chờ kết quả 24

10.Hồ sơ đã trả kết quả 25

11. Hồ sơ bị từ chối 25

12. Thông tin doanh nghiệp 26

13. Đổi mật khẩu 26 1. Giới thiệu chung


 • Hệ thống dịch vụ công được xây dựng nhằm mục đích giao tiếp giữa doanh nghiệp và cục quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm bằng hình thức qua mạng.

 • Hệ thống giúp cho doanh nghiệp thực hiện công việc nộp hồ sơ hoàn toàn qua mạng, đồng thời phía cục vệ sinh an toàn thực phẩm cũng xử lý hồ sơ, trả lời trực tiếp bằng hình thức gửi email, điện thoại và cập nhật trạng thái của hồ sơ lên trang cá nhân của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái hồ sơ của doanh nghiệp.
 1. Doanh nghiệp đăng ký thông tin

  1. Đăng ký


 • Doanh nghiệp muốn đăng ký dịch vụ công qua mạng thì đăng ký thông tin doanh nghiệp với Cục.

 • Sau khi doanh nghiệp đăng ký thông tin thì hệ thống sẽ cấp một tài khoản và lưu trữ thông tin của doanh nghiệp

 • Để đăng ký thông tin, doanh nghiệp phải thực hiện qua các bước như sau: • Bước 1: click nút “Đăng ký” như trong hình sau:

Hình 1. Màn hình mặc định để vào đăng ký doanh nghiệp • Bước 2: Nhập thông tin để đăng ký như trong hình sau:

+ Những trường có dấu (*) là bắt buộc nhập

+ Những trường không có dấu (*) là có thể nhập hoặc không.Hình 2. Màn hình giao diện đăng ký doanh nghiệp


 • Sau khi nhập thông tin đúng đầy đủ, doanh nghiệp click nút “Đăng ký” ở dưới form thì sẽ hiện thông báo: Doanh nghiệp đăng ký thành công

 • Trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký không hợp lệ:

+ Trường bắt buộc nhập nhưng không nhập

+ Nhập không đúng định dạng: ngày tháng, nhập số…

Thì hệ thống sẽ thông báo đăng nhập không thành công và doanh nghiệp đang nhập sai ở đâu để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành việc đăng ký.


 • Doanh nghiệp có thể click nút “Hủy bỏ” để quay về trang chính.


  1. Đăng nhập để đổi mật khẩu mặc định


Sau khi doanh nghiệp đăng ký xong, thì hệ thống quản trị bên Cục đã nhận được thông tin của doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công việc xác thực doanh nghiệp.

 • Nếu doanh nghiệp có thông tin hợp lệ thì hệ thống quản trị sẽ tự động gửi email tới mail đăng ký doanh nghiệp về thông tin tài khoản

 • Nếu doanh nghiệp có thông tin không hợp lệ, hệ thông quản trị sẽ tự động hủy – hoặc sửa đổi, cập nhật sau khi gửi email yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin không chính xác.

Email gửi thông tin tài khoản có định dạng như sau:Hình 3. Màn hình email thông báo tới doanh nghiệp tài khoản của hệ thống

Để hoàn thành việc đổi mật khẩu thì doanh nghiệp phải thực hiện các bước như sau: • Bước 1: đăng nhập lần đầu vào hệ thống

Doanh nghiệp lấy thông tin tài khoản mà hệ thống cung cấp để vào hệ thống dịch vụ công đổi mật khẩu, click nút “Đăng nhập” ở Hình 1 để vào màn hình giao diện như sau:Hình 4. Màn hình giao diện đăng nhập tài khoản để vào hệ thống

 • Bước 2:Đổi mật khẩu

Từ màn hình giao diện trên hình 4 click nút “Đăng nhập” để vào màn hình đổi mật khẩu:Hình 5. Màn hình giao diện đổi mật khẩu của doanh nghiệp

 • Bước 3: Trả lời câu hỏi bảo mật

Sau khi nhập mật khẩu mới click nút “Ghi lại” sẽ đi tới màn hình lựa chọn câu hỏi bảo mật như sau:Hình 6. Màn hình trả lời câu hỏi bảo mật đối với doanh nghiệp

Sau khi click nút “Ghi lại” trên hình 6 sẽ hoàn thành việc đổi mật khẩu và hệ thống tự động chuyển tới giao diện màn hình mặc định, từ đó doanh nghiệp có thể bắt đầu thực hiện việc đăng ký dịch vụ công.

Hình 7. Màn hình mặc định của hệ thống

Hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi xem doanh nghiệp có muốn cập nhật thông tin trước khi đăng ký hồ sơ không để lưu các thông tin doanh nghiệp vào hồ sơ mới.

Hình 7.A Màn hình mặc định của hệ thống

Để cập nhật thông tin, doanh nghiệp click nút "Đồng ý", để tiếp tục sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp chọn nút "Không".
 1. Doanh nghiệp đăng ký quảng cáo


 • Sau khi đã tạo thành công tài khoản doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể login vào hệ thống để nộp hồ sơ trực tuyến.

 • Để đăng ký dịch vụ công: Click nút ‘Không’ ở hình 7.A

Để thực hiện đăng ký quảng cáo thì doanh nghiệp phải thực hiện qua các bước:


 • Bước 1. Nhập nội dung quảng cáo

Hình 8. Màn hình nhập nội dung quảng cáo

Chú ý:


 • Dấu (*) là bắt buộc nhập

 • Nút ‘Thêm hình thức quảng cáo khác’ : hệ thống cho phép doanh nghiệp thêm hình thức quảng cáo khác ngoài các hình thức quảng cáo có sẵn ở trên.

 • Nút ‘Thêm sản phẩm’ : hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp thêm sản phẩm quảng cáo trong cùng một hồ sơ.

 • Trường hợp Tên sản phẩm có chứa ký tự đặc biệt thì chọn ký tự tương ứng trên khung ký tự đặc biệt như hình 8.1Hình 8.1 Màn hình nhập nội dung quảng cáo với ký tự đặc biệt

Sau khi nhập xong, click vào checkbox “Đồng ý” và click vào nút “Chuyển sang bước đính kèm giấy tờ”.Nếu click nút “Quay lại” sẽ trở về màn hình mặc định ban đầu như hình 7. • Bước 2: Đính kèm giấy tờHình 9. Màn hình đính kèm giấy tờ

Chú ý:


 • Những trường có dấu (*) là bắt buộc nhập, ngoài ra phải nhập số công bố hoặc số giấy tờ với trường bắt buộc đính kèm giấy tờ, ví dụ số công bố tiêu chuẩn: xxxxx/2010/YT-CNTC (xxxxx là số).

 • Ngoài ra có phần “Danh mục khác” để hỗ trợ doanh nghiệp đính kèm giấy tờ ngoài những giấy tờ bắt buộc trên. Doanh nghiệp có thể click nút (+) để thêm thành phần.

Sau khi đính kèm giấy tờ đúng đầy đủ, click nút “Xem lại hồ sơ” để chuyển sang bước xem lại hồ sơ. Nếu click nút “Quay lại” sẽ quay về màn hình 8.

 • Bước 3. Xem lại hồ sơHình 10. Màn hình xem lại hồ sơ đăng ký quảng cáo

Sau khi xem lại đơn: • Doanh nghiệp phải nhập số hồ sơ theo mã của doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp có thể xuất đơn ra file pdf để xem trước bằng cách click vào biểu tượng pdf.

 • Click nút “Quay lại” thì hệ thống sẽ quay lại màn hình 9 _ Đính kèm giấy tờ.

 • Click nút “Lưu hoàn thành hồ sơ” để xem lại toàn bộ hồ sơ hoàn chỉnh:Hình 10. A Màn hình xem lại hồ sơ đăng ký quảng cáo đã hoàn chỉnh

 • Doanh nghiệp có thể xuất file pdf rồi sử dụng chữ ký số ký vào đơn đăng ký.

 • Nếu đơn đã hoàn chỉnh doanh nghiệp click nút "Tải đơn đăng ký quảng cáo" để upload đơn đăng ký đã có dấu.

 • Doanh nghiệp có thể chọn nộp hồ sơ luôn rồi cập nhật đơn có chữ ký trước khi hồ sơ được tiếp nhận xử lý.Hình 10. B Màn hình doanh nghiệp tải đơn (đã có dấu) đăng ký quảng cáo

 • Doanh nghiệp chỉ được phép tải đơn có định dạng pdf, dung lượng không quá 20MB.

 • Doanh nghiệp click nút "Nộp hồ sơ" để chuyển qua bước 4. • Bước 4. Nộp đơn

Sau khi doanh click nút “Nộp đơn” thì doanh nghiệp đã gửi đơn đăng ký tới Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi nộp đơn thì Cục đã nhận được đơn của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp phải thực hiện bước nộp phí thẩm định thì hồ sơ của doanh nghiệp mới có thể được xử lý.


 1. Nộp phí thẩm định


 • Phí thẩm định là phí mà doanh nghiệp phải nộp khi nộp hồ sơ, để Cục thẩm định hồ sơ xem các giấy tờ có đúng quy định và đủ các loại giấy tờ cần thiết không.

 • Khi doanh nghiệp nộp phí thẩm định gồm 2 cách nộp:

 • Nộp trực tuyến là nộp qua tài khoản smartlink

 • Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản

 • Nộp phí thẩm định:

 • Sau khi nộp đơn có thể thực hiện công việc nộp phí thẩm định ngay.

 • Sau đó doanh nghiệp có thể vào trang cá nhân để nộp tiền

 • Nộp phí thẩm định có quy định:

+ Phí 1.200.000 vnđ với hình thức quảng cáo: Quảng cáo trên truyền hình và quảng cáo trên đài phát thanh

+ Phí 1.000.000 vnđ với các hình thức quảng cáo khác.


  1. Nộp phí trực tuyến


Để nộp phí thẩm định trực tuyến, doanh nghiệp có thể nộp ngay sau khi hoàn thành nộp hồ sơ hoặc vào mục "Trang cá nhân", click icon để thực hiện nộp phí trực tuyến.

Khi nộp phí thẩm định, số tiền doanh nghiệp cần nộp chính là phí thẩm định cộng với phí chuyển khoản theo quy định.

Hình 11.Màn hình đăng ký thông tin nộp phí trực tuyến

Sau đó click nút “Pay Now” sẽ hiển thị màn hình giao diện KeyPay như sau:thanhtoan2.png

Hình 12. Màn hình nộp tiền trực tuyến

Sau khi click icon các ngân hàng. Ví dụ chọn ngân hàng “Saigon bank” sẽ hiện màn hình như sau:thanhtoan3.png

Hình 13.A. Màn hình giao diện của Keypay

Sau khi nhập đủ thông tin yêu cầu, click nút “Tiếp tục”, sẽ hiển thị màn hình nhập OTP như sau:thanhtoan4.png

Hình 13.B. Màn hình giao diện của Keypay nhập mã OTP

Sau khi nhập mã OTP, click nút ‘Tiếp tục’ sẽ hiển thị màn hình thông báo quá trình nộp phí thành công như sau:

Hình 14. Màn hình giao diện báo thanh toán thành công của smartlink
  1. Nộp phí qua hình thức chuyển khoản


Trước khi hồ sơ được tiếp nhận, doanh nghiệp có thể đi vào "Trang cá nhân", trên menu "Danh sách giao dịch" chọn mục "Hồ sơ chờ nộp phí thẩm định" hoặc "Hồ sơ chưa được tiếp nhận". Trên danh sách chọn icon "Tải hóa đơn thanh toán" .Hình 15. Màn hình hồ sơ chưa đầy đủ

Sau khi chuyển khoản, doanh nghiệp lấy biên lai, và tải lên hệ thống:

Hình 15. Màn hình nộp tiền qua hình thức chuyển khoản
 1. Nộp phí cấp số


 • Phí cấp số là phí mà khi lãnh đạo cục đã duyệt đối với từng sản phẩm trong hồ sơ của doanh nghiệp  chuyển cho văn thư cục  văn thư cục sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải nộp một số tiền phí theo quy định (qua hình thức email và điện thoại) sau khi doanh nghiệp nộp phí cấp số thì văn thư cục sẽ cấp số cho từng sản phẩm của doanh nghiệp và tải thông tin trả hồ sơ.

 • Khi doanh nghiệp nộp phí thẩm định gồm 2 cách nộp:

 • Nộp trực tuyến

 • Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản

 • Cách nộp tương tự với phần nộp phí thẩm định

 • Phí cấp số với lệ phí là: 150.000 vnđ.

 • Doanh nghiệp sau khi nhận được thông báo của văn thư cục về việc nộp phí cấp số thì doanh nghiệp có thể vào trang cá nhân để nộp.


 1. Hồ sơ chờ tiếp nhận


Sau khi hồ sơ hoàn thành đóng phí, thông tin hồ sơ sẽ được lưu trongHình 16. Màn hình chờ tiếp nhận

Tại đây người dùng có thể thực hiện các chức năng • Xem thông tin về sản phẩm bằng cách click vào Sản phẩm tương ứng.

Khi hồ sơ chưa được tiếp nhận, doanh nghiệp có thể: Sửa hồ sơ, Xem đơn đăng ký, Lịch sử trao đổi, Trao đổi, quay lại bằng cách click vào tên giao dịch. Màn hình hiển thịHình 17. Màn hình thông tin chung
 1. Hồ sơ đang chờ xử lý


Khi hồ sơ đã được cán bộ cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, hồ sơ được chuyển vào danh sách Hồ sơ đang chờ xử lý.Hình 18. Màn hình hồ sơ chờ xử lý
 1. Hồ sơ chờ nộp lệ phí cấp số


Hồ sơ quảng cáo sau khi được cục ATTP chấp nhận yêu cầu quảng cáo, hồ sơ được đưa vào hồ sơ chờ nộp lệ phí cấp số.Hình 19. Màn hình hồ sơ chờ nộp lệ phí cấp số
 1. Hồ sơ chờ kết quả


Sau khi doanh nghiệp nộp lệ phí cấp số, hồ sơ được đưa vào danh sách Hồ sơ chờ kết quảHình 20. Màn hình hồ sơ chờ kết quả
 1. Hồ sơ đã trả kết quả


Sau khi doanh nghiệp nộp lệ phí cấp số và được kế toán cục xác nhận, hồ sơ sẽ được trả kết quả và hiển thị trong danh sách Hồ sơ đã trả kết quả.Hình 21. Màn hình hồ đã trả kết quả
 1. Hồ sơ bị từ chối


Các hồ sơ bị cục an toàn thực phẩm từ chối sẽ được hiển thị trong danh sách Hồ sơ bị từ chốiHình 21. Màn hình hồ bị từ chối
 1. Thông tin doanh nghiệp


Thông tin về doanh nghiệp trên hệ thống dịch vụ công
 1. Đổi mật khẩu


Doanh nghiệp có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống thông qua chức năng đang nhập.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương