Tháng Một, 2014, Ấn phẩm số #F049. 05 Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm 1tải về 60.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.04.2018
Kích60.01 Kb.


California’s Protection & Advocacy System
Toll-Free (800) 776-5746
title: image of disability rights california logo - description: image of disability rights california logo

Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm


Tháng Một, 2014, Ấn phẩm số #F049.05

Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm 1


Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) giảm ngân sách 174 triệu cho năm tài khóa này (2011-2012), ngoài mức giảm 334 triệu đô la bắt buộc có hiệu lực vào tháng Bảy năm 2009.2 Kết quả là, có những thay đổi về loại hình và số lượng dịch vụ mà các trung tâm khu vực có thể mua. Tờ thông tin này mô tả khoản bổ sung Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm trong năm 2011 vào Đạo Luật Lanterman. Tờ thông tin này cùng bao gồm thông tin về việc miễn trừ phí, cách thu phí và việc cần làm nếu quý vị không đồng ý với số tiền đã được tính phí.

LUẬT ĐÃ THAY ĐỔI RA SAO


Đạo Luật Lanterman trước đây yêu cầu rằng cha mẹ phải thanh toán cho việc sắp đặt bên ngoài nhà3 và các dịch vụ được cung cấp theo Chương Trình Tham Gia Chi Phí Gia Đình.4 Kết quả của những thay đổi này là nhiều gia đình có khách hàng trung tâm khu vực thiểu số phải thanh toán phí hàng năm trong những trường hợp nhất định.5
  1. Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm


Sở Dịch Vụ Phát Triển đã thiết lập một chương trình mới, trong đó họ sẽ thu phí dành cho trẻ em nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Bất kỳ gia đình nào có tổng lợi tức đã được điều chỉnh là 400 phần trăm trở lên trong mức nghèo của liên bang và đáp ứng các tiêu chí sau sẽ được đánh giá phí hàng năm:

 1. Trẻ hội đủ điều kiện cho các dịch vụ của trung tâm khu vực theo Đạo Luật Lanterman hoặc Đạo Luật Về Dịch Vụ Can Thiệp Sớm;6

 2. Trẻ dưới 18 tuổi;

 3. Trẻ sống cùng cha mẹ;

 4. Trẻ hoặc gia đình nhận dịch vụ theo việc đánh giá nhu cầu và điều phối dịch vụ;

 5. Trẻ không nhận Medi-Cal bao gồm các dịch vụ miễn trừ Medi-Cal; và,

 6. Trẻ nhận dịch vụ theo những chương trình mà khoản đồng thanh toán được đánh giá theo Chương Trình Tham Gia Chi Phí Gia Đình.7

Nếu tổng lợi tức đã được điều chỉnh của gia đình dưới 400 phần trăm mức nghèo của liên bang, sẽ không mất phí. Nếu tổng lợi tức đã được điều chỉnh của gia đình dưới 400 và 800 phần trăm mức nghèo của liên bang, sẽ mất phí $150 mỗi gia đình.8 Nếu tổng lợi tức đã được điều chỉnh của gia đình dưới 800 phần trăm mức nghèo của liên bang, sẽ mất phí $200 mỗi gia đình.

Lưu ý chung: 1. Những phí này là dành cho mỗi gia đình, bất kể số trẻ em trong gia đình hội đủ điều kiện của trung tâm khu vực.

 2. Tổng lợi tức gia đình đã được điều chỉnh nghĩa là tất cả thu nhập từ cả cha lẫn mẹ (thậm chí nếu sống riêng trừ khi lệnh tòa án nêu rõ trong trường hợp khác), bao gồm phần tài sản cộng đồng trong lợi tức của cha (mẹ) kế.

 3. Nếu không thể nhận được lợi tức của cha mẹ không chăm sóc thì số tiền này sẽ không được bao gồm.
  1. Miễn Trừ


Trung tâm khu vực có thể cung cấp miễn trừ cho đánh giá phí chương trình gia đình hàng năm nếu cha mẹ cho biết rằng:

 1. Miễn trừ là cần thiết để giữ trẻ tại nhà;

 2. Sự tồn tại của trường hợp ngoại lệ ảnh hưởng đến khả năng cha mẹ thanh toán phí hoặc khả năng của cha mẹ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và giám sát trẻ; hoặc,

Sự tồn tại của thiệt hại thảm khốc tạm thời giới hạn khả năng của cha mẹ trong việc thanh toán và tạo ảnh hưởng trực tiếp về kinh tế cho gia đình. Đối với các mục đích của tiểu mục này, các thiệt hại thảm khốc có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: thảm họa thiên nhiên; các tai nạn bao gồm, hoặc những thương tích lớn cho, thành viên trực hệ trong gia đình; và các chi phí y tế đặc biệt.

9Đồ Thị Thể Hiện Mức Nghèo của Liên Bang

Hướng Dẫn Về Mức Nghèo của HHS 201310Cá Nhân
trong Gia Đình

48 Tiểu Bang Liền Kề
và D.C.

400%

800%

1

$13.230

$52.920

$105.840

2

 17.850

71.400

142.800

3

 22.470

89.880

179.760

4

 27.090

108.360

216.720

5

 31.710

126.840

253.680

6

 36.330

145.320

290.640

7

 40.950

163.800

327.600

8

 45.570

182.280

364.560

Đối với mỗi người
bổ sung, thêm

   4.620


  1. Ngày Có Hiệu Lực


Phần này trong luật có hiệu lực tại thời điểm mà TBL được ban hành vào ngày 1 tháng Bảy năm 2011. Tuy nhiên, phí sẽ không được đánh giá cho đến lần đánh giá hoặc sửa đổi tiếp theo đã được lên lịch của Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (IPP) hoặc khi phát triển IPP ban đầu. Những phí này phải được đánh giá trước ngày 30 tháng Sáu năm 2012 và hàng năm sau đó.11 Có hiệu lực ngày 27 tháng Sáu năm 2013, những điều khoản này sẽ không kết thúc và sẽ tiếp tục.12
  1. Điều Gì Sẽ Xảy Ra khi Trung Tâm Khu Vực Muốn Thực Hiện Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm?


Tại cuộc họp IPP, trung tâm khu vực sẽ cung cấp cho mỗi gia đình đủ điều kiện một mẫu đơn và phong bì để gửi Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm qua thư cho DDS. Hàng quý, Sở Dịch Vụ Phát Triển sẽ báo cáo phí thu được cho mỗi trung tâm khu vực.
  1. Điều Gì Sẽ Xảy Ra nếu Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm Không Được Thanh Toán?


Không thanh toán Phí Chương Trình Gia Đình Hàng Năm không thể dẫn đến việc các dịch vụ bị trì hoãn hoặc từ chối cho trẻ hoặc gia đình.13 Nếu phí không được thanh toán, trung tâm khu vực sẽ gửi thư yêu cầu thanh toán phí. Nếu phí vẫn không được thanh toán, DDS có thể theo đuổi việc thu phí.14
  1. Cần Làm Gì nếu Quý Vị Không Đồng Ý với Số Tiền trong Đánh Giá Hàng Năm


Disability Rights California tin rằng nếu quý vị không đồng ý với số tiền đánh giá hàng năm của gia đình, quý vị có quyền điều trần theo quy định của trung tâm khu vực mặc dù đạo luật ban hành phí không nêu rõ như vậy. Đạo Luật Lanterman tuyên bố rằng bất kỳ đương đơn nào đăng ký dịch vụ hoặc người nhận dịch vụ, hay đại diện được ủy quyền của đương đơn hoặc người nhận dịch vụ, không thỏa mãn với bất kỳ quyết định hoặc thủ tục nào (của trung tâm khu vực) mà họ tin là bất hợp pháp, phân biệt đối xử hoặc không phải là mối quan tâm lớn nhất của người nhận dịch vụ hoặc đương đơn, sau khi nộp yêu cầu trong vòng 30 ngày sau khi thông báo về quyết định hoặc thủ tục được giải thích, sẽ có khả năng nhận cơ hội điều trần công bằng.15

Để biết thêm thông tin về cách kháng cáo các quyết định của trung tâm khu vực, đọc tờ thông tin, Thủ Tục Pháp Lý và Quyền Điều Trần của Trung Tâm Khu Vực tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F02601.pdf.Tổ Chức Disability Rights California được tài trợ bởi nhiều nguồn, để biết danh sách các nhà tài trợ đầy đủ, truy cập http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

1 The changes are part of the Budget Trailer Bill (TBL) AB104. You may find the law at http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/asm/ab_0101-0150/ab_104_bill_20110630_chaptered.html.

Welfare and Institutions Code section 4782


2 Luật mới yêu cầu DDS nhận khoản tiết kiệm thậm chí lớn hơn nếu những điểm kích hoạt nhất định không được đáp ứng trong ngân sách của tiểu bang trong suốt cả năm. Disability Rights California sẽ thảo luận vấn đề này trên trang web của họ nếu các điểm kích hoạt không được đáp ứng.

3 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4782

4 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4783

5 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785

6 Phí này sẽ chỉ áp dụng cho trẻ 0-2 tuổi nếu chính quyền liên bang cung cấp chấp thuận cho tiểu bang.

7 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785(a); bao gồm chăm sóc giúp nghỉ ngơi, chăm sóc ban ngày hoặc chi phí cắm trại.

8 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785(b)

9 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785(f).

10 NGUỒN: Đăng Ký Liên Bang, Tập 78, Số 16 ngày 24 tháng Một năm 2013, pp. 5182-83 tại http://aspe.hhs.gov/poverty/13poverty.cfm

11 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785(c)

12 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785.

13 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785(g)

14 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4785 (d) và (e)

15 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4710.5(a)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương