Tháng Mười Hai, 2013, Ấn phẩm số #F087. 05tải về 38.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích38.7 Kb.


disability rights california logo image.

California’s Protection & Advocacy System
Số Điện Thoại Miễn Phí: (800) 776-5746

Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ: Trung Tâm Khu Vực North Bay


Tháng Mười Hai, 2013, Ấn phẩm số #F087.05


Năm 2012 một luật mới đã được thêm vào Đạo Luật Lanterman. Cần có luật mới, Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4519.5, vì có mối lo ngại rằng các trung tâm khu vực không dành số tiền bằng nhau cho các dịch vụ khách hàng dựa theo chủng tộc và sắc tộc. Luật yêu cầu các hành động sau.

Trước tiên, các trung tâm khu vực và Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) hiện nay phải hợp tác với nhau để thu thập thông tin hoặc “dữ liệu” về cách thức trung tâm khu vực mua dịch vụ và hỗ trợ cho cộng đồng mà họ phục vụ. Dữ liệu được gọi là dữ liệu “Mua Dịch Vụ” (POS) vì dữ liệu này cho biết số tiền mỗi trung tâm khu vực dùng cho dịch vụ dành cho các nhóm người, theo chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ và tình trạng khuyết tật. Dữ liệu này cũng cho biết số người không nhận được bất kỳ số tiền POS nào tính bằng đô la.1

Thứ hai, các trung tâm khu vực, bao gồm Trung Tâm Khu Vực North Bay (“NBRC”) phải đưa dữ liệu POS của họ lên các trang web không muộn hơn ngày 31tháng Mười Hai mỗi năm.

Thứ ba, mỗi trung tâm khu vực phải lên lịch họp công khai hoặc họp “các bên liên quan”, để giải thích về dữ liệu và cách sử dụng tiền. Những cuộc họp các bên liên quan này phải diễn ra không muộn hơn ngày 31 tháng Ba mỗi năm. Quý vị nên biết ngày họp các bên liên quan của NBRC và xem dữ liệu POS của NBRC bằng cách truy cập trang web của trung tâm trước ít nhất 30 ngày. Quý vị cũng có thể xem dữ liệu POS của NBRC (và tất cả các trung tâm khu vực khác) và ngày họp các bên liên quan bằng cách truy cập trang web của DDS tại: http://www.dds.ca.gov/RC/POSData.cfm

Phần tiếp theo của tài liệu này sẽ thảo luận về dân số theo chủng tộc và dân tộc của NBRC và cung cấp một số thông tin về dữ liệu POS do NBRC thu thập về số tiền họ đã tiêu trong giai đoạn 2011-2012.

Dân Số theo Chủng Tộc và Dân Tộc và Phần Trăm trên Tổng Số:


 • Người Da Trắng: 4.702 người (52,7% dân số; nhận 67,3% số tiền POS của NBRC)

 • Người Thuộc Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha: 1.950 người (21,8% dân số; nhận 10,6% số tiền POS của NBRC)

 • Người Da Đen: 854 người (9,6% dân số; nhận 11,2% số tiền POS của NBRC)

 • Người Ở Đảo Châu Á/Thái Bình Dương: 482 người (5,4% dân số; nhận 4,6% số tiền POS của NBRC)

 • Người Mỹ Bản Địa: 31 người (0,3% dân số; nhận 0,4% số tiền POS của NBRC)

 • Khác: 907 người (10,2% dân số; nhận 5,9% số tiền POS của NBRC)

Số Tiền Trung Bình Dành Cho Mỗi Người theo Chủng Tộc hoặc Dân Tộc

NBRC đã báo cáo số tiền trung bình họ đã dành cho mỗi người được sắp xếp theo chủng tộc và dân tộc. Trung bình, NBRC dành ít tiền hơn cho những người thuộc các cộng đồng màu da khác nhau so với những người thuộc cộng đồng Người Da Trắng: • Người Da Trắng: $17,201

 • Người Mỹ Bản Địa: $15,871

 • Người Da Đen: $15,756

 • Người Ở Đảo Châu Á/Thái Bình Dương: $11,426

 • Người Thuộc Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha: $6,549

 • Khác: $7,767

Số Tiền Trung Bình Dành Cho Mỗi Người theo Ngôn Ngữ Của Họ

NBRC đã báo cáo số tiền trung bình họ đã dành cho mỗi người được sắp xếp theo ngôn ngữ của người đó. Người nói tiếng Anh, trung bình, nhận được nhiều tiền hơn so với người nói tiếng Tây Ban Nha hoặc Ngôn Ngữ Châu Á: • Người nói tiếng Anh: $14,935

 • Người nói ngôn ngữ châu Á: $9,720

 • Người nói tiếng Tây Ban Nha: $5,180

 • Các ngôn ngữ khác: $13,830

Phần Trăm và Số Người theo Chủng Tộc hoặc Dân Tộc Không Nhận Được Bất Kỳ Số Tiền POS Nào Tính Bằng Đô La ($)

Dữ liệu bên dưới cho biết phần trăm và số người thuộc mỗi nhóm chủng tộc hoặc dân tộc khác nhau không nhận được bất kỳ số tiền POS nào tính bằng đô la của NBRC. • Người Mỹ Bản Địa: 32,3% (10 người không nhận được tiền POS)

 • Người Ở Đảo Châu Á/Thái Bình Dương: 24,5% (118 người không nhận được tiền POS)

 • Người Thuộc Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha: 19,4% (379 người không nhận được tiền POS)

 • Người Da Đen: 19,0% (162 người không nhận được tiền POS)

 • Người Da Trắng: 15,8% (743 người không nhận được tiền POS)

 • Khác: 19,8% (180 người không nhận được tiền POS)

Những Việc Quý Vị Có Thể Làm để Giúp Thay Đổi Cách Thức Trung Tâm Khu Vực Mua Dịch Vụ và Hỗ trợ:

 • Nếu quý vị nghĩ rằng trung tâm khu vực của quý vị có thể không dành số tiền POS bằng nhau dựa theo chủng tộc hoặc dân tộc, hãy đến cuộc họp các bên liên quan của trung tâm khu vực và chia sẻ mối lo ngại của quý vị.

 • Yêu cầu trung tâm khu vực của quý vị tổ chức các nhóm trọng tâm (họp với cộng đồng) để quý vị có thể đưa ra quan điểm của mình về những cách thức mà trung tâm khu vực có thể cải thiện dịch vụ cho cộng đồng của quý vị.

 • Yêu cầu trung tâm khu vực của quý vị cung cấp khảo sát bằng những ngôn ngữ mà cộng đồng của quý vị hiểu về cách thức trung tâm khu vực có thể phục vụ cộng đồng tốt hơn.

 • Yêu cầu trung tâm khu vực tổ chức một ủy ban (đôi khi được gọi là “đội chuyên trách” hoặc “nhóm công tác”) để đưa ra những hình thức cải thiện cách cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho cộng đồng của quý vị bao gồm:

- Xem xét các chính sách của trung tâm khu vực để quyết định xem chính sách nào hữu ích và chính sách nào không hữu ích.

- Xác định liệu cộng đồng có hiểu quyền của họ về một phiên điều trần công bằng (còn được gọi là quyền “tố tụng”) không và cách giáo dục cộng đồng về những quyền này.

- Xác định liệu trung tâm khu vực có cung cấp những dịch vụ thực sự đáp ứng nhu cầu của cộng đồng của quý vị không và gợi ý những cách thức có thể cải thiện.

- Xác định thêm các dịch vụ tương thích với văn hóa mà cộng đồng của quý vị có thể bỏ qua, chẳng hạn như những dịch vụ dành cho người trưởng thành sống với cha mẹ. • Tham gia--tham gia một ủy ban hiện có do trung tâm khu vực tạo ra.

 • Chuẩn bị câu hỏi/đề xuất về cách cải thiện hệ thống và chia sẻ chúng với DDS.

 • Giữ liên hệ với Disability Rights California, Người Bênh Vực Quyền Lợi của Khách Hàng của quý vị hoặc Ủy Ban Khu Vực/Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (SCDD) để biết thông tin về dữ liệu POS và cuộc họp.

Người Bênh Vực Quyền Lợi của Khách Hàng:

Yulahlia Hernandez; 1-707-224-2798;yulahlia.hernandez@disabilityrightsca.org

Ủy Ban Khu Vực 4/SCDD:

Robert Phillips; 1-707-648-4073; ab4@scdd.ca.gov

Disability Rights California:

1-800-776-5746; www.disabilityrightsca.org

Để xem dữ liệu về mua dịch vụ của trung tâm khu vực trong giai đoạn 2011-2012 chia theo nhóm tuổi, vui lòng truy cập liên kết sau: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F09901.pptxTổ Chức Disability Rights California được tài trợ bởi nhiều nguồn, để biết danh sách đầy đủ về các nhà tài trợ, truy cập vào http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

1 Dữ liệu chỉ bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ được trung tâm khu vực thanh toán và không bao gồm các nguồn chung như Trợ Cấp An Sinh Bổ Sung (SSI), Medi-Cal, hệ thống trường học, v.v... Dữ liệu này cũng không bao gồm “các dịch vụ theo hợp đồng” là các dịch vụ được mua theo hợp đồng cho những nhóm người, như vận chuyển hoặc một số dịch vụ hỗ trợ việc làm.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương