Thông báo sách mới quý 3/2014 Adam, Khoo. Tôi tài giỏi bạn cũng thế / Adam Khoo; Dịch giả: Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vytải về 98.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.07.2018
Kích98.56 Kb.

THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ 3/2014
1. Adam, Khoo. Tôi tài giỏi bạn cũng thế / Adam Khoo ; Dịch giả: Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy. - Tái bản lần thứ 20 . - Hà Nội : Phụ nữ, 2014 . - 275 tr. ; 25 cm.
Từ khóa: Bí quyết thành công, Phương pháp học, Siêu đẳng, Tài năng, Thi cử,
Mã xếp giá: DSVVG 000355-59
Ký hiệu phân loại: 371.01.
2. Biển đảo - Tổ quốc tôi : hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam . - Hà Nội : Văn học, 2013 . - 799 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Biển đảo, Thơ, Tổ quốc, Văn học, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVVH 000783-0785
MSVVH 001297-303
Ký hiệu phân loại: V21.
3. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Tuấn chủ biên ; Vương Thị Thanh Thúy,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 1059 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Bình luận, Bộ luật Dân sự, Luật Dân sự, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLDS 002013-2022
MSVLDS 010013-102
Ký hiệu phân loại: 34(V)310(001.2).
4. Các lý thuyết kinh tế và vận dụng vào Việt Nam. Tập 1 . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 563 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Kinh tế, Lý thuyết kinh tế, Vận dụng, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002605
Ký hiệu phân loại: 33.04.
5. CEDAW and the law: a gendered and rights - based review of Vietnamese legal documents through the Lens of CEDAW . - UNIFEM, 2009 . - 361 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: CEDAW, Giới, Phân biệt đối xử, Phụ nữ, Quyền con người, Việt Nam,
Mã xếp giá: GVA 002325-29
PL DDC: 341.4.
6. Chiongson, Rea Abada. CEDAW và pháp luật: nghiên cứu rà soát văn bản pháp luật Việt Nam trên cơ sở quyền và giới qua lăng kính CEDAW = A gendered and rights - based review of Vietnamese legal documents through the Lens of CEDAW / Rea Abada Chiongson ; Người dịch: Lê Thành Long,...[et.al.] . - Quỹ Phát triển phụ nữ Liên hợp quốc, 2009 . - 368 p. ; 21 cm.
Từ khóa: CEDAW, Giới, Luật Quốc tế, Phân biệt đối xử, Phụ nữ, Văn bản pháp luật, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLQT 001810-14
Ký hiệu phân loại: 34.614.3.
7. Đặng, Hoàng Linh. Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam / Đặng Hoàng Linh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 179 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Châu Âu, Khủng hoảng nợ công, Kinh tế, Nợ công, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002621-25
Ký hiệu phân loại: 33(T).
8. Đặng, Minh Đức. Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động vủa Nghị viện châu Âu : sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2013 . - 255 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Nghị viện châu Âu, Liên minh châu Âu,
Mã xếp giá: DSVLHP 005901-10
Ký hiệu phân loại: 34(N5)113.
9. Đinh, Công Tuấn. An sinh xã hội Bắc Âu trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bài học cho Việt Nam : sách chuyên khảo / Đinh Công Tuấn, Đinh Công Hoàng . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013 . - 275 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: An sinh xã hội, Bắc Âu, Chính sách, Khủng hoảng kinh tế, Kinh tế, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002575-84
Ký hiệu phân loại: 362(N54).
10. Đỗ, Minh Khôi. Chế định nguyên thủ quốc gia trong các Hiến pháp Việt Nam : sách tham khảo / Đỗ Minh Khôi chủ biên, Vũ Văn Nhiêm, Phạm Thị Phương Thảo . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 206 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Hiến pháp, Luật Hiến pháp, Nguyên thủ quốc gia, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHP 005951-60
Ký hiệu phân loại: 34(V)111.
11. Đỗ, Văn Đại. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của nhà nước / Đỗ Văn Đại, Nguyễn Trương Tín . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 490 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Luật Dân sự, Nhà nước, Trách nhiệm bồi thường, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLDS 002033-37
Ký hiệu phân loại: 34(V)310.53.
12. Forster, Christine. Gender equality laws: global good practice and a review of five Southeast Asian countries / Christine Forster, Vedna Jivan . - Bangkok : UNIFEM, 2009 . - 187 p. ; 20 cm.
Từ khóa: Bình đẳng giới, CEDAW, Đông Nam Á, Luật bình đẳng giới,
Mã xếp giá: GVA 002330-37
PL DDC: 341.4.
13. Friedman, Thomas L. Thế giới phẳng: tóm lược lịch sử thế kỷ 21 / Thomas L. Friedman ; Dịch và hiệu đính: Nguyễn Hồng Quang,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 14 . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2014 . - 719 tr. ; 23 cm.
Từ khóa: Hội nhập, Hợp tác quốc tế, Kinh tế, Toàn cầu hóa,
Mã xếp giá: DSVKT 002606-10
Ký hiệu phân loại: 33.
14. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh. - Tái bản lần thứ 16 có sửa đổi, bổ sung . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 575 tr. ; 22 cm.
Từ khóa: Luật Hiến pháp, Việt Nam, Giáo trình,
Mã xếp giá: DSVGT 004511-4560
MSVGT 091408-2057
Ký hiệu phân loại: 34(V)11(075).
15. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (song ngữ Việt - Anh) = The Constitution of the Socialist republic of Vietnam (Vietnamese - English) . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 136 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Hiến pháp, Luật Hiến pháp, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHP 005941-50
Ký hiệu phân loại: 34(V)110(001.1).
16. Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam - Nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới / Phạm Văn Hùng chủ biên; Biên soạn: Trần Thị Hoa,... [et al.]. . - Hà Nội : Lao động Xã hội, 2014 . - 465 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Bộ máy nhà nước, Hiến pháp, Quyền con người, Quyền công dân, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHP 005899-900
Ký hiệu phân loại: 34(11).
17. Hiện thực hóa cộng đồng chính trị - An sinh  ASEAN vấn đề và triển vọng / Trần Khánh chủ biên; Đàm Thị Đào,... [et al.]. . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013 . - 223 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: An ninh, APSC, Chính trị, Cộng đồng,
Mã xếp giá: DSVCT 001499-508
Ký hiệu phân loại: 327.51.
18. Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Hà chủ biên; Nguyễn Duy Dũng,... [et al.]. . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2013 . - 223 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: AEC, ASEAN, Cộng đồng kinh tế, Hội nhập kinh tế, Kinh tế, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002585-94
Ký hiệu phân loại: 33(V)8.
19. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. Tập 1, Đánh và đàm / Nguyễn Xuân Hoài chủ biên; Biên soạn: Phạm Thị Huệ, Hà Kim Phương . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 388 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Chiến tranh, Hiệp định Paris, Việt Nam, Lịch sử, Chính quyền Sài Gòn, Đàm phán,
Mã xếp giá: DSVLSN 001348
Ký hiệu phân loại: 34(V)025.2.
20. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. Tập 2, Ký kết và thực thi / Nguyễn Xuân Hoài chủ biên; Biên soạn: Phạm Thị Huệ, Trần Thị Vui, Lê Vị. . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 388 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Chiến tranh, Hiệp định Paris, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLSN 001349
Ký hiệu phân loại: 34(V)025.2.
21. Hồ Chí Minh nhà chiến lược quân sự thiên tài / Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 668 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Chiến lược, Hồ Chí Minh, Thiên tài, Tư tưởng quân sự, Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc,
Mã xếp giá: DSVKD 001508
Ký hiệu phân loại: 3K5H6.
22. Hồ, Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập / Hồ Chí Minh. - Xuất bản lần thứ 3 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011 . - ; 24 cm.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKD 001491-505
23. Hồ, Văn Trung. Gian truân chỉ là thử thách: từ chăn trâu đến chủ tịch tập đoàn / Hồ Văn Trung . - TP. Hồ Chí Minh : Thuận Hoá, 2013 . - 445 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Cuộc sống, Gian truân, Học tập, Học trò, Kinh nghiệm, Nghị lực, Thử thách,
Mã xếp giá: DSVVH 000786-87
Ký hiệu phân loại: V23.
24. Hỏi - đáp pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành / Đỗ Đức Hồng Hà chủ biên ; Trần Minh Hưởng,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2014 . - 463 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Hỏi đáp, Luật Hình sự, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHS 001936-1940
MSVLHS 011211-35
Ký hiệu phân loại: 34(V)41(07).
25. Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong quan hệ lao động của các loại hình doanh nghiệp (Theo Bộ luật Lao động năm 2012) / Lê Thanh Nga, ...[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 386 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Doanh nghiệp, Luật Lao động, Người lao động, Người sử dụng lao động, Quan hệ lao động,
Mã xếp giá: DSVLLD 006376-80
Ký hiệu phân loại: 34(V)232.6.
26. Hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu của châu Phi / Nguyễn Thanh Hiền chủ biên; Đỗ Đức Định,... [et al.] . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2008 . - 357 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Châu Phi, Hợp tác quốc tế,
Mã xếp giá: DSVCT 001529-38
Ký hiệu phân loại: 327(N6).
27. Lê, Hoàng Oanh. Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn / Lê Hoàng Oanh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 399 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Kinh tế, Việt Nam, Xúc tiến thương mại,
Mã xếp giá: DSVKT 002616-20
Ký hiệu phân loại: 339.1.
28. Lê, Văn Quý. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá / Lê Văn Quý . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 163 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bảo tồn di sản văn hóa, Di sản văn hóa, Luật Hành chính, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005916-20
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1(001.2).
29. Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh chủ biên,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 15 . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 272 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Ai Cập, Ấn Độ, Cổ đại, Hi Lạp, Lịch sử, Lịch sử thế giới, Lưỡng Hà, RôMa, Trung Quốc, Xã hội nguyên thuỷ,
Mã xếp giá: DSVLS 000515-19
Ký hiệu phân loại: 9(T)03.
30. Lịch sử thế giới hiện đại : 1917-1995 / Nguyễn Anh Thái chủ biên,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 12 . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 543 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Lịch sử, Lịch sử thế giới, Hiện đại,
Mã xếp giá: DSVLS 000525-29
Ký hiệu phân loại: 9(T)7.
31. Lịch sử thế giới trung đại / Nguyễn Gia Phu,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 16 . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 423 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Lịch sử, Lịch sử thế giới, Phương Đông, Tây Âu, Trung đại,
Mã xếp giá: DSVLS 000520-24
Ký hiệu phân loại: 9(T)1.
32. Luật Xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản / Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Văn học, 2014 . - 359 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Luật xuất bản, Văn bản pháp luật, Việt Nam, Luật Hành chính,
Mã xếp giá: DSVLHC 005894-98
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1.
33. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Việt ; Nguyễn Thị Kim Anh, ...[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 456 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Đầu tư, Kinh tế, Môi trường đầu tư, Phát triển bền vững, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002611-15
Ký hiệu phân loại: 33.0.
34. Một số kinh nghiệm quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng : lưu hành nội bộ / Thanh tra Chính phủ . - Hà Nội : Lao động, 2014 . - 247 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Công ước, Công vụ, Giám sát, Kiểm toán, Pháp luật, Pháp lý, Quản lý tài chính, Tài chính, Tham nhũng, Thanh tra, Thế giới,
Mã xếp giá: DSVLHC 005911-5915
MSVLHC 006976-90
Ký hiệu phân loại: 34(T)120.1.
35. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nuớc ở Việt Nam : sách tham khảo / Nguyễn Minh Đoan chủ biên, ...[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 310 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Cán bộ, Cơ quan nhà nước, Công chức, Luật Hành chính, Nhà nước, Trách nhiệm pháp lý, Viên chức, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005929-33
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.4.
36. Nghiệp vụ của Luật sư về tư vấn pháp luật và tư vấn hợp đồng / Nguyễn Thanh Bình chủ biên ; Biên soạn: Lê Thị Mai Hương,...[et.al.] . - Hà Nội : Thống kê, 2008 . - 560 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Luật Hành chính, Luật sư, Nghiệp vụ luật sư, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn pháp luật,
Mã xếp giá: DSVLHC 005889-5893
MSVLHC 006951-75
Ký hiệu phân loại: 34(V)123.2.
37. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và triển vọng / Nguyễn Văn Khánh chủ biên; Nguyễn Vũ Hảo,... [et al.]. . - Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 475 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Cán bộ, Chất xám, Nguồn lực trí tuệ, Trí thức, Trí tuệ, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVCT 001539
Ký hiệu phân loại: 32(V)2.
38. Nguyễn, Đức Mai. Tìm hiểu các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính / Nguyễn Đức Mai . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 371 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: An toàn công cộng, Luật Hình sự, Tội xâm phạm, Trật tự công cộng, Trật tự quản lý hành chính, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHS 001941-45
Ký hiệu phân loại: 34(V)411.9.
39. Nguyễn, Đức Mai. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội phạm về môi trường / Nguyễn Đức Mai . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 252 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Hình sự, Môi trường, Tội phạm, Tội xâm phạm, Trật tự quản lý kinh tế, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHS 001946-50
Ký hiệu phân loại: 34(V)411.5.
40. Nguyễn, Quang Thuấn. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh châu Âu: thực trạng và triển vọng : sách chuyên khảo / Nguyễn, Quang Thuấn . - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2009 . - 303 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Cộng đồng kinh tế, EU, Liên minh Châu Âu, Quan hệ kinh tế, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002595-604
Ký hiệu phân loại: 33(V)8.
41. Nguyễn, Thị Thanh Huyền. Kinh tế chính trị Mác - Lênin (sơ đồ, bảng biểu, công thức) : tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Thanh Huyền . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 . - 84 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Chính trị, Kinh tế, Kinh tế chính trị,
Mã xếp giá: DSVTKM 000993-1002
MSVTKM 010024-213
Ký hiệu phân loại: 33.045(07).
42. Nguyễn, Trường Sơn. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Trường Sơn . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 367 tr.  ; 20.5 cm.
Từ khóa: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ, Doanh nghiệp vừa, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKT 002626-30
Ký hiệu phân loại: 334.74.

43. Nguyễn, Văn Tuân. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư : sách tham khảo / Nguyễn Văn Tuân . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 366 tr. ; 21 cm.


Từ khóa: Luật Hành chính, Luật sư, Nghề luật sư, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005936-40
Ký hiệu phân loại: 34(V)123.2.
44. Phạm, Đức Chính. Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính : sách chuyên khảo / Phạm Đức Chính, Ngô Thành Can . - Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 506 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Hành chính, Quản lý hành chính, Xử lý tình huống, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005934-35
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.5.
45. Phạm, Văn Đồng. Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc / Phạm Văn Đồng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009 . - 654 tr. ; 22 cm
Từ khóa: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Tinh hoa, Dân tộc,
Mã xếp giá: DSVKD 001507
Ký hiệu phân loại: 3K5H6.
46. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế / Trần Quốc Toản chủ biên; Đặng Ứng Vận, Đặng Bá Lãm, Trần Thị Bích Liễu . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 538 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Đào tạo, Giáo dục, Hội nhập quốc tế, Kinh tế thị trường, Mô hình, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVVG 000354
Ký hiệu phân loại: 371.01.
47. Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Chủ biên: Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 531 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Quản lý, Văn hóa, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVVG 000353
Ký hiệu phân loại: 37(V).
48. Tài liệu hướng dẫn bình đẳng và không phân biệt đối xử tại nơi làm việc ở Đông và Đông Nam Á / Ban Phát triển việc làm bền vững của ILO khu vực Đông và Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Văn phòng ILO khu vực châu Á và Thái Bình Dương . - Hà Nội : Lao động xã hội, 2012 . - 574 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bình đẳng, Đông Á, Đông Nam Á, Luật Quốc tế, Phân biệt đối xử,
Mã xếp giá: DSVLQT 001809
Ký hiệu phân loại: 34.614.3.
49. Tiến trình lịch sử Việt Nam / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên,... [et al.]. - Tái bản lần thứ 12 . - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 407 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Lịch sử, Việt Nam, Cổ đại, Trung đại, Cận đại, Hiện đại,
Mã xếp giá: DSVLS 000510-14
Ký hiệu phân loại: 9(V).
50. Tìm hiểu Luật chứng khoán / Phạm Thị Giang Thu chủ biên; Biên soạn: Trần Vũ Hải, Nguyễn Minh Hằng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007 . - 218 tr. ; 19 cm
Từ khóa: Chứng khoán, Luật chứng khoán, Thị trường chứng khoán, Luật Kinh tế, Luật Tài chính,
Mã xếp giá: DSVLTC 006370-75
Ký hiệu phân loại: 34(V)215.
51. Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam 2008 (các bài viết và phát biểu chọn lọc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao) . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 259 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Chính sách, Chính trị, Ngoại giao, Thế giới, Việt Nam, Đối ngoại,
Mã xếp giá: DSVCT 001541
Ký hiệu phân loại: 32(V)8.
52. Tổ chức nhà nước Việt Nam (1945 - 2007) / Chu Văn Thành chủ biên; Nguyễn Minh Phương,... [et al.]. . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007 . - 672 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Chính phủ, Chính quyền địa phương, Chủ tịch nước, Hội đồng bộ trưởng, Hội đồng nhà nước, Quốc hội, Tổ chức nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện Công tố, Viện Kiểm sát, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVCT 001542
Ký hiệu phân loại: 32(V)1.
53. Tô, Huy Rứa. Một số vấn đề về công tác lý luận, tư tưởng và tổ chức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Tô Huy Rứa . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012 . - 703 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Báo chí, Đảng Cộng sản, Tư tưởng, Tuyên giáo, Việt Nam, Xây dựng đảng,
Mã xếp giá: DSVKD 001509-10
Ký hiệu phân loại: 3KV4.
54. Trần, Nhâm. Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài / Trần Nhâm . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 606 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Cách mạng, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Dân tộc, Thời đại, Thiên tài,
Mã xếp giá: DSVKD 001512
Ký hiệu phân loại: 3K5H6.
55. Trần, Quốc Bình. Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam: sách chuyên khảo / Trần Quốc Bình . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 239 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Chính phủ, Luật Hành chính, Quy trình lập pháp, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005924-28
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.31+34.
56. Trần, Thị Diệu Oanh. Về tác động của phân cấp quản lý đến địa vị pháp lý của chính quyền địa phương trong đổi mới tổ chức hoạt động bộ máy nhà nuớc / Trần Thị Diệu Oanh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 267 tr. ; 20.5 cm.
Từ khóa: Bộ máy nhà nước, Chính quyền địa phương, Địa vị pháp lý, Luật Hành chính, Phân cấp quản lý, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHC 005921-23
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.31.
57. Trần, Văn Giàu. Hồ Chí Minh vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 791 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Vĩ đại,
Mã xếp giá: DSVKD 001506
Ký hiệu phân loại: 3K5H6.
58. Trần, Vũ Hải. Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công / Trần Vũ Hải; Hiệu đính: Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Thị Giang Thu . - Hà Nội : Tư pháp, 2009 . - 250 tr. ; 19 cm
Từ khóa: Luật Tài chính, Tài chính, Tài chính công, Luật Kinh tế,
Mã xếp giá: DSVLTC 006358-69
Ký hiệu phân loại: 34(V)210.
59. Trịnh, Tiến Việt. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm : sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 314 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Tội phạm học, Tội phạm, Kiểm soát xã hội, Việt Nam, Kiểm soát tội phạm,
Mã xếp giá: DSVTPH 001951-55
Ký hiệu phân loại: 34(V)422.
60. Trương, Hồng Quang. Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật : sách tham khảo / Trương Hồng Quang . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014 . - 299 tr. ; 20,5 cm
Từ khóa: Chuyển giới, Đồng tính, Quyền con người, Song tính, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVLHN 002023-32
Ký hiệu phân loại: 34(V)32.
61. Vấn đề cải tổ Liên hợp quốc trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay / Đinh Quý Độ chủ biên ; Bùi Trường Giang,... [et al.] . - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2007 . - 319 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Cải tổ, Liên hợp quốc,
Mã xếp giá: DSVCT 001509-18
Ký hiệu phân loại: 327.51.
62. Văn kiện Đảng về lao động, việc làm / Biên soạn: Nguyễn Duy Hùng,... [et al.]. . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 478 tr. ; 24 cm
Từ khóa: Đảng Cộng sản, Lao động, Văn kiện Đảng, Việc làm, Việt Nam,
Mã xếp giá: DSVKD 001511
Ký hiệu phân loại: 3KV1.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương