The Test: c-peptictải về 39.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.01.2018
Kích39.55 Kb.

The Test: C-peptic


  1. How is it used?

  2. When is it ordered?

  3. What does the test result mean?

4. Is there anything else I should know?

1. Nó được sử dụng như thế nào?

2. Khi nào thì chỉ định xét nghiệm?

3. Những ý nghĩa các kết quả xét nghiệm là gì?

4. Có điều gì khác tôi nên biết?


How is it used?


C-peptide is used to monitor insulin production and to help determine the cause of low blood sugar (hypoglycemia). The test is not ordered to help diagnose diabetes, but when a person has been newly diagnosed with diabetes, it may be ordered by itself or along with an insulin level to help determine how much insulin a person's pancreas is still producing.

Type 1 diabetes is an autoimmune process that often starts in early childhood and involves the almost complete destruction of the beta cells over time. Eventually, little or no insulin is produced, leading to a complete dependence on exogenous insulin.


C-peptide được sử dụng để theo dõi sản xuất insulin và giúp xác định nguyên nhân của lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết). Xét nghiệm này không phải để chỉ định giúp chẩn đoán bệnh tiểu đường, nhưng khi một người đã được mới được chẩn đoán bệnh tiểu đường, C-peptic có thể được chỉ định hoặc cùng với nồng độ insulin để giúp xác định bao nhiêu insulin của một người tụy vẫn sản xuất.

Loại 1 bệnh tiểu đường là một quá trình tự miễn dịch mà thường bắt đầu ở thời thơ ấu và liên quan đến việc phá hủy gần như hoàn toàn của các tế bào beta theo thời gian. Cuối cùng, insulin ít hoặc không được sản xuất, dẫn đến một sự phụ thuộc hoàn toàn vào insulin ngoại sinh.In type 2 diabetes, there is insulin resistance and a compensatory increase in insulin production and release that can also lead to beta cell damage. Type 2 diabetics usually are treated with oral drugs to stimulate their body to make more insulin and/or to cause their cells to be more sensitive to the insulin that is already being made. Eventually, because of the beta cell damage, type 2 diabetics may make very little insulin and require injections.

Trong bệnh tiểu đường type 2, có sự đề kháng insulin và tăng insulin đền bù trong sản xuất và lưu hành cũng có thể dẫn đến tổn thương tế bào beta. Tiểu đường loại 2 thường được điều trị bằng thuốc uống để kích thích cơ thể của họ để bài tiết insulin nhiều hơn và / hoặc gây ra các tế bào beta sẽ được nhạy cảm hơn với insulin đã được thực hiện. Cuối cùng, bởi vì sự tổn thương tế bào beta, tiểu đường loại 2 có thể làm cho insulin rất ít và yêu cầu tiêm.

Any insulin that the body does make will be reflected in the C-peptide level; therefore, the C-peptide test can be used to monitor beta cell activity and capability over time and to help the doctor determine when to begin insulin treatment.

Patients who are or were on insulin therapy, regardless of the source of the insulin, may develop antibodies to insulin. These typically interfere with tests for insulin, making it nearly impossible to directly evaluate endogenous insulin production. In these cases, C-peptide measurement is a useful alternative to testing for insulin.
Bất kỳ insulin mà cơ thể tạo ra sẽ được phản ánh với nồng độ C-peptide;, mặc dù Xét nghiệm C-peptide có thể được sử dụng để giám sát khà năng hoạt động tế bào beta theo thời gian và giúp các bác sĩ xác định khi nào bắt đầu điều trị insulin.
Bệnh nhân người mà được hoặc đã được điều trị bằng insulin, bất kể nguồn gốc của insulin, có thể tạo ra các kháng thể với insulin. Những ảnh hưởng đặc biệt của xét nghiệm insulin, làm cho nó gần như không thể đánh giá trực tiếp sản xuất insulin nội sinh. Trong những trường hợp này, đo C-peptide là một cách thay thế hữu ích cho thử nghiệm insulin.

C-peptide measurements can also be used in conjunction with insulin and glucose levels to help diagnose the cause of documented hypoglycemia and to monitor its treatment.  Symptoms of hypoglycemia may be caused by excessive supplementation of insulin, alcohol consumption, inherited liver enzyme deficiencies, liver or kidney disease, or by insulinomas. Insulinomas are tumors of the islet cells in the pancreas that can produce uncontrolled amounts of insulin and C-peptide and can cause acute episodes of hypoglycemia. C-peptide tests may be ordered periodically to monitor the effectiveness of insulinoma treatment and to detect recurrence.


Đo C-peptide cũng có thể được sử dụng kết hợp với đo nồng độ insulin và glucose để chẩn đoán nguyên nhân gây hạ đường huyết là dử liệu để theo dõi điều trị hạ đường huyết. Các triệu chứng của hạ đường huyết có thể là do bổ sung quá nhiều insulin, uống rượu, thiếu hụt dự trử enzyme gan , bệnh gan hoặc bệnh thận, hoặc insulinomas. Insulinomas là khối u của các tế bào islet của tuyến tụy có thể sản xuất không kiểm soát số lượng của insulin và C-peptide và có thể gây ra giai đoạn cấpcủa giảm đường huyết. Xét nghiệm C-peptide có thể được chỉ định theo dõi hiệu quả điều trị insulinoma và để phát hiện tái phát.

Sometimes a C-peptide test may be used to help evaluate a person diagnosed with metabolic syndrome, a set of risk factors that includes abdominal obesity, increased blood glucose and/or insulin resistance, dyslipidemia, and hypertension

Đôi khi thử nghiệm C-peptide có thể được sử dụng để giúp đánh giá một người được chẩn đoán hội chứng chuyển hóa, có các yếu tố nguy cơ bao gồm béo bụng, tăng đường huyết và / hoặc kháng insulin, rối loạn lipid máu, và cao huyết áp

When is it ordered?


C-peptide levels may be ordered when a person has been newly diagnosed with type 1 diabetes, as part of an evaluation of the person's "residual beta cell function."  With type 2 diabetes, the test may be ordered when a doctor wants to monitor the status of a person's beta cells and insulin production over time and to determine if/when insulin injections may be required.

C-peptide levels may be done when there is documented acute or recurring hypoglycemia. Symptoms include:
C-peptide cấp có thể được chỉ định khi một người đã được mới được chẩn đoán với bệnh tiểu đường loại 1, như là một phần của việc đánh giá "chức năng tế bào beta còn sót lại." của người. Với bệnh tiểu đường loại 2, C-Peptic có thể được chỉ định khi bác sĩ muốn theo dõi tình trạng của các tế bào beta một người và sản xuất insulin theo thời gian và xác định nếu / khi khi có yêu cầu tiêm insulin. C-peptide có thể được thực hiện khi có chứng hạ đường huyết cấp tính hoặc định kỳ.

Các triệu chứng hạ đường huyết bao gồm:  • Sweating

  • Palpitations

  • Hunger

  • Confusion

  • Blurred vision

  • Fainting

  • In severe cases, seizures and loss of consciousness

However, many of these symptoms can occur with other conditions as well. 

• Ra mồ hôi

• Đánh trống ngực

• đói

• Lẫn lộn• Mờ mắt

• Ngất xỉu

Trong trường hợp nặng, động kinh và mất ý thức
Tuy nhiên, nhiều triệu chứng này có thể xảy ra với các điều kiện khác.


The C-peptide test may be used to help separate excessive insulin production from excessive administration and to help diagnose insulinomas. When a person has been diagnosed with an insulinoma, a C-peptide test may be ordered periodically to monitor the effectiveness of treatment and to detect tumor recurrence.

Rarely, when someone has had his pancreas removed or has had pancreas islet cell transplants, intended to restore the ability to make insulin, C-peptide levels may be monitored over time to verify the effectiveness of treatment and continued success of the procedure.Các xét nghiệm C-peptide có thể được sử dụng để giúp phân biệt sản phẩm quá nhiều insulin từ ngoài đưa vào và chẩn đoán insulinomas. Khi một người đã được chẩn đoán với insulinoma, Xét nghiệm C-peptide có thể được chỉ định định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị và để phát hiện khối u tái phát.
Hiếm khi một ai đó đã cắt tuyến tụy hoặc đã có ghép tế bào tuyến tụy, nhằm mục đích khôi phục lại khả năng tạo ra insulin, nồng độ C-peptide có thể được theo dõi theo thời gian để xác định hiệu quả thành công của tiến trình điều trị.

What does the test result mean?


High levels of C-peptide generally indicate high levels of endogenous insulin production.  This may be in response to high levels of blood glucose caused by glucose intake and/or insulin resistance. High levels of C-peptide are also seen with insulinomas and may be seen with hypokalemia, pregnancy, Cushing's syndrome, and renal failure.

Decreasing levels of C-peptide in someone with an insulinoma indicate a response to treatment; levels that are increasing may indicate a tumor recurrenceNồng đồ C-peptide cao thường cho thấy mức độ cao của sản xuất insulin nội sinh. Điều này có thể tương ứng với mức độ cao của đường trong máu gây ra do lượng đường huyết ăn vào và / hoặc kháng insulin. Nồng độ C- peptide-C cao cũng cho thấy ở insulinomas và có thể có ở thời kỳ mang thai, hạ kali máu, của hội chứng Cushing, và suy thận;.

Nồng độ C- peptide giảm ở một số người có insulinoma chỉ định đáp ứng điều trị, nồng độ C-peptic tăng có thể cho thấy một khối u tái phát


Low levels of C-peptide are associated with low levels of insulin production. This can occur when insufficient insulin is being produced by the beta cells or when production is suppressed by exogenous insulin or with suppression tests that involve substances such as somatostatin


Nồng độ C- peptide thấp được kết hợp với các mức thấp của sản xuất insulin. Điều này có thể xảy ra khi không đủ insulin được sản xuất bởi các tế bào beta, hoặc khi sản xuất thì bị sự bổ xung của insulin ngoại sinh hoặc bổ xung các xét nghiệm liên quan đến các chất ức chế như somatostatin

Is there anything else I should know?


C-peptide testing is not widely used and may not be available in every laboratory.  If a series of C-peptide tests are going to be performed, they should be done at the same laboratory using the same method.

Even though they are produced at the same rate, C-peptide and insulin leave the body by different routes.  Insulin is processed and eliminated mostly by the liver, while C-peptide is removed by the kidneys.  Since the half-life of C-peptide is about 30 minutes compared to insulin's 5 minutes, normally there will be about 5 times as much C-peptide in the bloodstream as insulin. Xét nghiệm C-peptide không phải là test sử dụng rộng rãi và có thể không có sẵn trong phòng thí nghiệm hàng. Nếu một trong số đó có xét nghiệm C-peptide sẽ được thực hiện, họ phải được thực hiện tại cùng một phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng cùng một phương pháp.

Mặc dù chúng được sản xuất tại cùng một tỷ lệ,-C peptide và insulin ra khỏi cơ thể khác nhau do. Insulin được xử lý và loại bỏ phần lớn là do gan, trong khi C-peptide được loại bỏ bởi thận.

Kể từ thời gian bán huỷ của C-peptide là khoảng 30 phút so với 5 phút của insulin, thông thường sẽ có khoảng 5 lần như nhiều peptide-C trong máu như insulin.( Nhờ thấy xem lại câu này)

Reference Ranges


Reference values are dependent on many factors, including patient age, gender, sample population, and test method, and numeric test results can have different meanings in different labs.

Tham khảo giá trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả bệnh nhân độ tuổi, giới tính, dân số mẫu, và phương pháp thử nghiệm, và kết quả xét nghiệm số có thể có ý nghĩa khác nhau trong các phòng thí nghiệm khác nhau.

For these reasons, you will not find reference ranges for the majority of tests described on this web site. The lab report containing your test results should include the specific reference range for your test(s). To see a sample lab report, click here. Please consult your doctor or the lab that performed the test(s) to obtain the reference range if you do not have the lab report.

Đối với những lý do này, bạn sẽ không tìm thấy khoảng tham chiếu cho phần lớn các test được mô tả trên trang web này. Các báo cáo phòng thí nghiệm có chứa các kết quả thử nghiệm của bạn nên bao gồm các phạm vi tham chiếu cụ thể cho thử nghiệm của bạn (s). Để xem kết quả phòng thí nghiệm mẫu, bấm vào đây. Xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hay phòng thí nghiệm mà thực hiện các thử nghiệm (s) để có được phạm vi tham chiếu nếu bạn không có báo cáo phòng thí nghiệm.

If you have a question about the tests performed or your test results, you can submit a question using the Ask Us form. It will be answered by a laboratory scientist.

For more information on reference ranges, please read Reference Ranges and What They Mean.

©2001 - 2010 by American Association for Clinical Chemistry


Top of Form

Nếu bạn có một câu hỏi về các bài kiểm tra thực hiện hoặc kết quả thử nghiệm, bạn có thể gửi câu hỏi bằng cách sử dụng mẫu Yêu cầu hệ. sẽ được trả lời bởi một phòng thí nghiệm. nhà khoa học này thêm thông tin về phạm vi tham khảo, xin vui lòng đọc khoảng tham chiếu và những ý nghĩa của chúng. © 2001 - 2010 do Hiệp hội hoá sinh lâm sàng hoa kỳBottom of Form


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương