TestPro templatetải về 100 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích100 Kb.

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV


Mã đề: 603


Câu 1. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. 5,8 m/s2 B. - 9 m/s2 C. 4,5 m/s2 D. - 4,5 m/s2

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 28 km/h B. 25 km/h C. 24 km/h D. 22 km/h

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 4. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Mặt Trời. B. Mặt Trăng. C. Cả Mặt Trời và Trái Đất. D. Trái Đất.

Câu 5. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu. B. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

C. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội. D. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

D. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

Câu 7. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 10 m/s. B. v = 9,8 m/s. C. v = 12 m/s. D. v = 9,9 m/s.

Câu 8. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. . B. C. . D.

Câu 9. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Vận tốc đầu khác không

B. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

C. Gia tốc có giá trị dương

D. Gia tốc có giá trị âm

Câu 10. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV

Mã đề: 594


Câu 1. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Câu 2. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

B. Vận tốc đầu khác không

C. Gia tốc có giá trị dương

D. Gia tốc có giá trị âm

Câu 3. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 12 m/s. B. v = 9,8 m/s. C. v = 10 m/s. D. v = 9,9 m/s.

Câu 4. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

B. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội. C. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

D. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

Câu 5. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. B. . C. D. .

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Câu 7. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 24 km/h B. 22 km/h C. 28 km/h D. 25 km/h

Câu 9. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. 4,5 m/s2 B. - 4,5 m/s2 C. 5,8 m/s2 D. - 9 m/s2

Câu 10. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Trái Đất. B. Cả Mặt Trời và Trái Đất. C. Mặt Trời. D. Mặt Trăng.

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV


Mã đề: 585


Câu 1. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. - 9 m/s2 B. - 4,5 m/s2 C. 5,8 m/s2 D. 4,5 m/s2

Câu 2. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 9,9 m/s. B. v = 10 m/s. C. v = 9,8 m/s. D. v = 12 m/s.

Câu 3. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất. B. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. C. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. D. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

Câu 4. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. . B. C. D. .

Câu 5. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Câu 6. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

C. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội. D. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

Câu 7. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Gia tốc có giá trị âm

B. Gia tốc có giá trị dương

C. Vận tốc đầu khác không

D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 9. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 25 km/h B. 22 km/h C. 28 km/h D. 24 km/h

Câu 10. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Trái Đất. B. Mặt Trời.

C. Mặt Trăng. D. Cả Mặt Trời và Trái Đất.

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV

Mã đề: 395


Câu 1. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

B. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội. C. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

D. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

Câu 2. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 24 km/h B. 25 km/h C. 28 km/h D. 22 km/h

Câu 3. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 10 m/s. B. v = 9,8 m/s. C. v = 12 m/s. D. v = 9,9 m/s.

Câu 4. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. B. . C. . D.

Câu 5. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Trái Đất. B. Cả Mặt Trời và Trái Đất. C. Mặt Trời. D. Mặt Trăng.

Câu 6. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. 4,5 m/s2 B. 5,8 m/s2 C. - 9 m/s2 D. - 4,5 m/s2

Câu 7. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. D. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 9. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Vận tốc đầu khác không

B. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

C. Gia tốc có giá trị âm

D. Gia tốc có giá trị dương

Câu 10. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV

Mã đề: 386


Câu 1. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Gia tốc có giá trị dương

B. Gia tốc có giá trị âm

C. Vận tốc đầu khác không

D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

Câu 2. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Mặt Trăng. B. Trái Đất. C. Cả Mặt Trời và Trái Đất. D. Mặt Trời.

Câu 3. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Câu 4. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. - 4,5 m/s2 B. 5,8 m/s2 C. 4,5 m/s2 D. - 9 m/s2

Câu 5. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 9,8 m/s. B. v = 12 m/s. C. v = 10 m/s. D. v = 9,9 m/s.

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 7. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Câu 8. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

C. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

D. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội.

Câu 9. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. B. C. . D. .

Câu 10. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 28 km/h B. 24 km/h C. 25 km/h D. 22 km/h

Đề kiểm tra 15 phút

Môn : Vật lí 10 Ban KHXH – NV

Mã đề: 377


Câu 1. Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

B. Một đoàn tàu xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ, đến 2 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Hà Nội. C. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.

D. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

Câu 2. Nếu nói " Mặt Trời quay quanh Trái Đất" thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc:

A. Trái Đất. B. Mặt Trăng. C. Cả Mặt Trời và Trái Đất. D. Mặt Trời.

Câu 3. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1 và h2 . Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai.Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là bao nhiêu?

A. . B. C. . D.

Câu 4. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 7,2 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật khi chạm đất là bao nhiêu ?

A. v = 9,8 m/s. B. v = 10 m/s. C. v = 12 m/s. D. v = 9,9 m/s.

Câu 5. Một vật chuyển động thẳng trong 2 giờ đầu tiên chuyển động với tốc độ 30km/h, trong 3 giờ tiếp theo chuyển động với tốc độ 20 km/h. Tốc độ trung bình của vật trên quãng đường đó là:

A. 24 km/h B. 25 km/h C. 22 km/h D. 28 km/h

Câu 6. Một vật chuyển động thẳng theo chiều dương trục Ox bắt đầu xuất phát tại điểm có toạ độ 2m, vật đi quãng đường 10m trong thời gian 5 giây. Chọn gốc thời gian là lúc xuất vật phát. Phương trình chuyển động của vật là:

A. B. C. D.

Câu 7. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h trên một đường thẳng thì đột nhiên hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được quãng đường 25 m thì xe dừng lại. Gia tốc của chuyển động là:

A. - 9 m/s2 B. 4,5 m/s2 C. - 4,5 m/s2 D. 5,8 m/s2

Câu 8. Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:

A. Gia tốc có giá trị dương B. Gia tốc có giá trị âm

C. Vận tốc đầu khác không D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật

Câu 9. Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:

A. B. C. D.

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

A. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

B. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

C. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

D. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.

15 PHUT XA HOIĐáp án mã đề: 603
01. - - - ~ 04. - - - ~ 07. - - = - 10. - / - -
02. - - = - 05. - - = - 08. - - - ~
03. - / - - 06. ; - - - 09. ; - - -
Đáp án mã đề: 594
01. - - = - 04. - / - - 07. ; - - - 10. ; - - -
02. - / - - 05. - - = - 08. ; - - -
03. ; - - - 06. - - - ~ 09. - / - -

Đáp án mã đề: 585
01. - / - - 04. - - = - 07. - - = - 10. ; - - -
02. - - - ~ 05. - - = - 08. - - = -
03. - - = - 06. - - = - 09. - - - ~
Đáp án mã đề: 395
01. - / - - 04. ; - - - 07. ; - - - 10. - - - ~
02. ; - - - 05. ; - - - 08. - - - ~
03. - - = - 06. - - - ~ 09. ; - - -

Đáp án mã đề: 386
01. - - = - 04. ; - - - 07. - - - ~ 10. - / - -
02. - / - - 05. - / - - 08. - - - ~
03. ; - - - 06. - - = - 09. ; - - -

Đáp án mã đề: 377
01. - / - - 04. - - = - 07. - - = - 10. - / - -
02. ; - - - 05. ; - - - 08. - - = -
03. - / - - 06. - / - - 09. - / - -Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương