Đt xuyên mộCtải về 20.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.03.2019
Kích20.52 Kb.

TRƯỜNG TH A LONG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘI TỰ VỆ CƠ QUAN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số: /KH-ĐTVCQ-THALB Long Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2018
KẾ HOẠCH

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức phối hợp với các lực lượng tại địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trường học

       

Căn cứ vào quyết định số 130/QĐ-THALB ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học A Long Bình về việc thành lập đội tự vệ cơ quan;Căn cứ vào tình hình thực tế, Đội tự vệ cơ quan xây dựng Kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức phối hợp với các lực lượng tại địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trường học như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đội tự vệ cơ quan giúp bảo vệ an ninh, trật tự tại trường học.

- Đội tự vệ cơ quan bảo vệ, giúp đỡ cán bộ, công nhân viên, học sinh, tài sản của trường khi có người lạ tấn công, hành hung.

- Phối hợp với các lực lượng như Thị đội, Công an, dân phòng Thị trấn, Thị trấn Đoàn để đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

III. NỘI DUNG

    1. Nhiệm vụ

- Các thành viên trong đội tự vệ cơ quan có trách nhiệm bảo vệ, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tài sản của trường khi có người khác tấn công, hành hung.

- Các thành viên cần báo cáo tình hình cho Đội trưởng mỗi khi có sự việc xảy ra đối với các thành viên trong nhà trường và học sinh trong và ngoài nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị Thị đội, Công an và dân phòng, Đoàn TNCSHCM để đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

- Học tập chính trị, pháp luật, huấn luyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ cần tuân thủ theo quy định của Pháp luật.2. Phân công

a) Đội trưởng

- Nắm tình hình về an ninh, trật tự tại trường học.

- Báo cáo tình hình an ninh, trật tự tại trường học báo cáo, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác an ninh, trật tự trong trường học.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên còn lại trong đội tự vệ cơ quan.

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong đội tự vệ cơ quan khi thực hiện nhiệm vụ.

b) Đội phó

- Thay mặt đội trưởng nắm tình hình và báo cáo với Hiệu trưởng khi đội trưởng không có mặt ở trường.

- Quan sát, nắm tình hình an ninh, trật tự. Bảo vệ, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tài sản của trường khi có người quấy phá, gây rối, hành hung, trộm cắp tài sản.

- Tập hợp các báo cáo của các thành viên và báo cáo lại đội trưởng.

c) Các thành viên còn lại

- Quan sát, nắm tình hình an ninh, trật tự. Bảo vệ, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tài sản của trường khi có người quấy phá, gây rối, hành hung, trộm cắp tài sản.- Thành viên là nhân viên y tế học đường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi có người khác hành hung.

- Báo cáo ngay với đội trưởng hoặc đội phó khi có sự việc xảy ra.

Trên đây là kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức phối hợp với các lực lượng tại địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trường học. Mong các đồng chí trong đội tự vệ cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra./.


Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Các thành viên trong đội;

- Lưu: VT.Người lập kế hoạch

 

  

 

Lâm Văn HiếuDuyệt của Hiệu trưởng

HIỆU TRƯỞNG


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương