T mẫu số C37-hdtải về 7.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích7.62 Kb.

T
Mẫu số C37-HD

( Ban hành theo QĐ số 19/2006/QD-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


rường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị : …………………………………..

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …. Tháng …. Năm

Kính gửi: Ban Giám hiệu

Phòng Tài chính – Kế toán

Họ và tên người đề nghị thanh toán: .............................................................................. Bộ phận ( hoặc địa chỉ ): ……………………………………………………………….

Nội dung thanh toán : ………………………………………………………………….Số tiền: …………………… ……Viết bằng chữ :……………………………………..

( Kèm theo ………….. chứng từ gốc)


Người đề nghị thanh toán

( Ký, họ tên)

Trưởng đơn vị

( Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên)


BGH duyệt

( Ký, họ tên)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương