Sở giáo dục và ĐÀo tạo hà NỘi hưỚng dẫn hoạT ĐỘng chuyên môNtải về 85.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích85.79 Kb.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

MÔN TIN HỌC (Tự chọn) CẤP THCS - NĂM HỌC 2018 – 2019


Thực hiện Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Tin học (tự chọn) cấp THCS một số nội dung sau :

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của cấp THCS trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, phòng GDĐT tăng cường giao quyền chủ động cho các trường THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS của mỗi trường theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của HS, theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, năm học thống nhất toàn thành phố (theo Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 – 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội), có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục của nhà trường phải báo cáo và được phòng GDĐT xác nhận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày


03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/GDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017), trong đó tập trung vào các nội dung:

+ Tiếp tục tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục.

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong
sách giáo khoa nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, GV phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện, được phòng GDĐT xác nhận và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

+ Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT Hà Nội.* Một số điểm cần lưu ý trong xây dựng “Kế hoạch năm học của Tổ, Nhóm chuyên môn Tin năm học 2018-2019”

Kế hoạch năm học của Tổ/Nhóm chuyên môn Tin ngoài các nội dung theo qui định, Tổ/Nhóm chuyên môn Tin cần tập trung vào 3 phần chính như sau:

Phần 1: Thực hiện Chương trình PT hiện hành (gồm kế hoạch dạy học, giáo dục của môn Tin, bảng phân bố số tiết dạy của môn Tin và các hoạt động GD được qui định trong Chương trình PT hiện hành).

Phần 2: Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày (nếu có) (gồm kế hoạch dạy học môn Tin và các hoạt động giáo dục thuộc kế hoạch 2 buổi/ngày). Dành cho các trường có Quyết định cho phép dạy học 2 buổi/ngày

Phần 3: Các Chương trình giáo dục nhà trường (gồm các chương trình dạy học, giáo dục được thực hiện theo thoả thuận và sự đăng ký tự nguyện của người học) các nội dung này cần được giao cho Tổ/Nhóm/GV Môn Tin hoặc cá nhân có liên quan phụ trách, thực hiện.

Kế hoạch năm học của Tổ/Nhóm/Môn Tin được xây dựng cần thực hiện theo 4 bước như sau:+ Bước 1: Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được qui định và được giao, Lãnh đạo trường trung học hướng dẫn Tổ/Nhóm/Môn Tin các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, các lĩnh vực ưu tiên cần tập trung thực hiện; gợi ý một số chủ đề dạy học, chuyên đề giáo dục theo định hướng (nếu có); dự kiến phân công cho cá nhân, bộ phận hoặc đơn vị thực hiện,… để các Tổ/Nhóm/Môn Tin để thảo luận, chọn lựa giải pháp thực hiện.

Điểm quan trọng trong nội dung chỉ đạo này là cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo thành các nội dung, nhiệm vụ đổi mới cụ thể; Lãnh đạo nhà trường định hướng những công việc, nhiệm vụ giao cho Tổ/Nhóm/Môn Tin thực hiện.

Một số ví dụ như:

VD1: Để thực hiện văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH, lãnh đạo nhà trường xác định cách thức Tổ/Nhóm/Môn Tin xây dựng Kế hoạch dạy học chủ động khi thực hiện Chương trình PT hiện hành với các yêu cầu đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thời lượng dạy học, có triển khai trong kế hoạch dạy học, giáo dục các chủ đề tích hợp, các hoạt động trải nghiệm, …

VD2: Để thực hiện việc dạy chương trình Tin học quốc tế IC3 cho học sinh THCS cần đảm bảo yêu cầu tự nguyện tham gia của từng học sinh (có sự đồng ý tự nguyện của cha mẹ HS đó), chương trình, đề án phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt: nhiệm vụ này giao cho Tổ/Nhóm/GV Tin nào phụ trách, thời lượng (số tiết/tuần).

Các Nội dung của VD1, VD2 được xây dựng trong “Phần 3: Các Chương trình giáo dục nhà trường” của “Kế hoạch GD nhà trường năm học 2018-2019”Lưu ý:

  1. Những hoạt động dạy học, giáo dục khi thiết kế trong Phần 3: Các Chương trình giáo dục nhà trường trong Kế hoạch GD nhà trường là thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng. Do vậy, hiệu trưởng nhà trường cần thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong kế hoạch, tổ chức kiểm tra nội bộ nhà trường và thực hiện thu, chi đúng qui định.

  2. Đối với các đơn vị thực hiện Đề án “thí điểm đào tạo chương trình tú tài phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc - Chứng chỉ A Level của Cambridge” tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” gọi tắc là “Chương trình Song bằng” thực hiện theo các văn bản hướng dẫn, cho phép của UBND Thành phố và Sở GDĐT.

  3. Đối với các Chương trình GD nhà trường như “chương trình Tin học quốc tế IC3”, … nếu giáo viên có sử dụng các tài liệu bổ trợ, tài liệu tham khảo, phần mềm bổ trợ dạy học, … thì các tài liệu này là tài liệu được phép xuất bản, lưu hành tại Việt Nam (không sử dụng tài liệu photocopy) để dạy học, nhà trường phải công bố rõ với người học về Mục đích của Chương trình “Tin học quốc tế IC3”,… để người học chọn đăng ký học. Các tài liệu bổ trợ, tài liệu tham khảo, phần mềm bổ trợ dạy học, … được sử dụng là tài liệu đã được thẩm định cho phép sử dụng.

  4. Để thực hiện Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, Lãnh đạo nhà trường cần có kế hoach cụ thể, chọn lựa các môn học, với thời lượng dạy học (bám sát, nâng cao) và các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, … theo qui định. Các nội dung này được giao cụ thể cho Tổ/Nhóm/Môn/cá nhân nào để thực hiện (đây là cơ sở để dự toán mức thu, chi từ nguồn kinh phí 2 buổi/ngày). Tất cả các nội dung này sẽ được đưa vào trong “Phần 2: Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày” của Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2018-2019.

  5. Để thực hiện các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục được qui định trong Chương trình PT hiện hành, lãnh đạo nhà trường cần giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và nội dung này được phải thể hiện rõ trong “Phần 1: Thực hiện Chương trình PT hiện hành” của Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2018-2019.

Sau khi có các nội dung hướng dẫn, các nhiệm vụ được giao như trên, Tổ/Nhóm/Môn học sẽ thực hiện Bước 2.


+ Bước 2: Dựa vào thời lượng dạy học, chuẩn kiến thức kỹ năng, nội dung giảm tải và các nội dung mà nhà trường giao (theo các nội dung ở Bước 1) tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn xây dựng dự thảo kế hoạch.

+ Bước 3: Tổ chức thảo luận góp ý dự thảo kế hoạch trong tổ, nhóm. Kết quả của bước này là Tổ trưởng hoàn thành kế hoạch năm học của Tổ, nhóm chuyên môn Tin.

+ Bước 4: Trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng giáo viên. Cụ thể:

a. Đổi mới phương pháp dạy học

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của HS thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

- Rà soát nội dung môn Tin học với các môn khoa học xã hội, GDCD để xây dựng nội dung dạy học theo hướng tích hợp, liên môn phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ.

b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học- Đa dạng hóa các hình thức dạy học/giáo dục; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng. Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho HS luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; GV tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá.

- Giao quyền chủ động cho các trường GV trong việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc HS báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

- Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của GV với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của HS, đánh giá của CMHS và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của HS. Đối với HS có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), GV cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho HS kiểm tra lại.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS ở từng học kỳ và từng khối lớp, GV và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn;

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở/phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo CBQL, GV, HS tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thực hiện theo Quy chế 58 về đánh giá, xếp loại học sinh THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.4. Về sinh hoạt chuyên môn

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức các sinh hoạt chuyên đề bộ môn trong đơn vị hoặc theo từng cụm trường. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo và hướng dẫn cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học.

- Các hoạt động chuyên đề của trường và cụm trường cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thông qua các hoạt động chuyên đề tháo gỡ những khó khăn trong việc giảng dạy bài mới, cùng nhau thực hiện đổi mới dạy học, nâng cao hiệu quả kiểm tra và đánh giá học sinh.

5. Về công tác bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

- Mỗi giáo viên cần thực hiện tốt các hoạt động tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của học sinh.

- Kết hợp hoạt động tự bồi dưỡng của từng giáo viên với các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ/nhóm.

- Các trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Sở GDĐT và Bộ GDĐT tổ chức như: Phương pháp, kĩ thuật dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

- Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối" theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

6. Về các kỳ thi với học sinh

- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông ( Sở GDĐT có Hướng dẫn cụ thể ). Cần chú ý rèn kỹ năng soạn và trình bày văn bản.

- Cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2019 thi HSG môn Tin học. Cấu trúc và yêu cầu của đề thi tương tự năm học trước. Học sinh có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo C để làm bài thi.

- Động viên, hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT (lĩnh vực Phần mềm hệ thống: Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;..) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 – 2019, tổ chức tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 09/3/2019 đến ngày 12/3/2019 (theo Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018).Trên đây là một số định hướng chính. Các Đ/c chuyên viên bộ môn căn cứ vào các văn bản quy định và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2018-2019 cho phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.
QUI ĐỊNH SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU

Môn: Tin học Cấp THCSLớp

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Hệ số 1

Hệ số 2

HK

Hệ số 1

Hệ số 2

HK

M

V

TH

V

TH
M

V

TH

V

TH
6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1
2

1

1

1

1
2

1

8

1

1

1
2

1

1

1

1
2

1

9

1

1

1
2

1

1

1

1
2

1

-------------------------------------------------------Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương