Sở giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.83 Mb.
trang3/15
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2.Rủi ro về luật pháp


Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động của mình.

Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên quan.Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp.

3.Rủi ro đặc thù

Hoạt động của Công ty hiện ở chủ yếu ở lĩnh vực chính là kinh doanh than, Công ty phải chịu một số rủi ro đặc thù của ngành như sau:


  • Rủi ro về chính sách

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu thuộc ngành than. Do vậy, những thay đổi trong chính sách vĩ mô liên quan đến ngành, những thay đổi trong chính sách, định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc thù hiện nay của ngành than là việc khai thác, xuất khẩu hay bán cho một số khách hàng của ngành than đều phụ thuộc vào đơn vị chủ quản là TKV, đôi khi cả về khối lượng và giá cả. Hoạt động của các công ty trong ngành vẫn chủ yếu dưới dạng hợp đồng giao thầu khai thác, chế biến, kinh doanh than với TKV.

  • Rủi ro về môi trường:

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, lượng mưa hàng năm rất lớn, mưa lớn thường tạo các đợt lũ làm nước sông dâng cao, trong khi đại đa số các kho bãi chứa than của Công ty đều nằm ven sông để thuận lợi cho việc vận chuyển đường thủy. Mức lũ lớn có thể tràn lên các kho bãi chứa than, làm trôi chảy than. Đây là rủi ro đặc thù ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác chế biến than của Công ty.

4.Rủi ro về thị trường chứng khoán


Sau khi được chấp thuận niêm yết, cổ phiếu của Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc – Vinacominsẽ chính thức giao dịch và giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa theo cung và cầu thị trường. Giá cổ phiếu sau khi niêm yết của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của Thị trường chứng khoán Việt Nam.

5.Rủi ro khác


Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố ... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

6.Tổ chức niêm yết - Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin


Ông: Vũ Văn Hà Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông: Đoàn Hữu Thung Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Đức Vinh Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính kế toán

Bà: Đặng Thị Hải Hà Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý và đã được kiểm toán.

7.Tổ chức tư vấn


Ông: Chu Mạnh Hiền

Chức vụ: Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp(Theo giấy Uỷ quyền số 17B/UQ-CKCT01 ngày 16/06/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin cung cấp.CÁC KHÁI NIỆM


Từ, nhóm từ
Diễn giải

Công ty/ Tổ chức niêm yết/TMB

:

Công ty cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

Tổ chức tư vấn/VietinBankSc

:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

HĐQT

:

Hội đồng Quản trị

ĐKDN

:

Đăng ký doanh nghiệp

ĐHĐCĐ

:

Đại hội đồng cổ đông

CTCP

:

Công ty cổ phần

SGDCK

:

Sở Giao dịch Chứng khoán

CMND

:

Chứng minh nhân dân

CBCNV

:

Cán bộ công nhân viên

ĐKDN

:

Đăng ký doanh nghiệp

TNHH

:

Trách nhiệm hữu hạn

DN

:

Doanh nghiệp

DTT

:

Doanh thu thuần

KTT

:

Kế toán trưởng

BCTC

:

Báo cáo tài chính

BKS

:

Ban kiểm soát

CP

:

Cổ phần

WB

:

Ngân hàng Thế Giới

ADB

:

Ngân hàng Phát triển Châu Á

ODA

:

Hỗ trợ phát triển chính thức

TKV

:

Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam

KD

:

Kinh doanh

CB

:

Chế biến


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương