Sở gd&Đt long antải về 33.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.03.2019
Kích33.07 Kb.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: Kết quả của phép tính -50 + ǀ-250ǀ là ...

Câu 2: Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau, trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 5cm, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 9cm. Tính độ dài đoạn AB?

Trả lời: Độ dài đoạn AB là ... cm

Câu 3: Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 đồng thời chia hết cho 2, 3, 4 và 5 là ...

Nhập các giá trị theo thứ tự tăng dần cách nhau bởi dấu ";"

Câu 4: Số chính phương nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là ...

Câu 5: Cho B = 27 - 16 + (-42). Số liền trước của B là ...

Câu 6: Viết số 27 thành tổng của các số tự nhiên liên tiếp. Hỏi tổng đó có nhiều nhất bao nhiêu số hạng?

Trả lời: Tổng đó có nhiều nhất ... số hạng

Câu 7: Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn -100 < x < 101 là ...

Câu 8: Khối 6 của 1 trường có khoảng 200 học sinh đến 250 học sinh. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư ra 4 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Trả lời: Số học sinh khối 6 của trường là ... học sinh.

Câu 9: Số tự nhiên n khác 0 thỏa mãn (2n + 12) chia hết cho (n - 1) là ...

Bài 2

Câu 1: Giá trị lớn nhất của P = ǀx + 1ǀ2015 + 116

Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của A = 85 + ǀ2x - 3ǀ

Câu 3: Số nguyên x thỏa mãn ǀ-26 - xǀ = 0

Câu 4: Số nguyên âm x thỏa mãn x2 = 400

Câu 5: 2: 8 = ...

Câu 6: -ǀ-21ǀ

Câu 7: Số nguyên x thỏa mãn: -x - 47 + 37 = 0

Câu 8: Số dư của một số có tận cùng 592 khi chia cho 125

Câu 9: Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số

Bài 3

Câu 1: Giá trị lớn nhất của số tự nhiên x thỏa mãn 10x + 3 < 106 là x = ...

Câu 2: Giá trị của biểu thức D = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 101 là ...

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB gọi M là điểm nằm giữa A và B. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AM và MB. Nếu độ dài đoạn IK = 20cm thì độ dài đoạn AB = ...cm

Câu 4: Cho a = 180, b = 90, c = 120. Khi đó ƯCLN(a, b, c) là ...

Câu 5: Cho 2 số x, y là các số nguyên sao cho: ǀxǀ + ǀyǀ = 2. Số cặp số (x, y) thỏa mãn là ...

Câu 6: Một hình vuông có diện tích là 5625m2. Cạnh của hình vuông đó là ... m

Câu 7: Tập hợp A = { a; b; c; d } có số tập con là ...

Câu 8: BCNN (18; 21) là ...

Câu 9: Kết quả của phép tính: (-11) + (-9) là ...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2016 - 2017

Bài 1

Câu 1: 200

Câu 2autoshape 2: 14

Câu 3: 60

Câu 4: 169

Câu 5: - 32

Câu 6: 6

Câu 7: 100

Câu 8: 244

Câu 9: - 13


Bài 2

Câu 1: 116

Câu 2: 85

Câu 3: - 26

Câu 4: - 20

Câu 5: 4

Câu 6: - 21

Câu 7: - 10

Câu 8: 92

Câu 9: - 9


Bài 3

Câu 1: 2

Câu 2: 2061

Câu 3: 40

Câu 4: 30

Câu 5: 8

Câu 6: 75

Câu 7: 16

Câu 8: 126

Câu 9: - 20Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương