Sở gd & Đt bắc ninhtải về 176.22 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu16.05.2020
Kích176.22 Kb.
  1   2   3   4   5

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH(Đề thi có 11 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2

Môn thi : TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:
Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2x + 3x - 1 trên đoạn

A. B. C. D.

Câu 2: Xét các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song songvới nhau.

D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

Câu 3: Một hình trụ có bán kính đáy , ra độ dài đường sinh . l  2a Diện tích toàn phần của hình trụ này là:

A. 2 a2 . B. 4 a2 . C.6 a2 . D. 5 a2 .

Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành chính nó?

A. 1 B. 2 C. Không có D. Vô số

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình là:

A. B. C. D.

Câu 6: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thực

A. B. C. D.

Câu 7: Cho hàm số có f đạo hàm trên khoảng I. Xét các mệnh đề sau:

(I). Nếu , thì hàm f x  0 x I số nghịch biến trên I

(II). Nếu , f x  0 x I (dấu bằng chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên I ) thì hàm số nghịch biến trên I

(III). Nếu , thì hàm f  x  0 xI số nghịch biến trên khoảng I

(IV). Nếu , f x  0 x I và f x  0 tại vô số điểm trên thì hàm I số không f thể nghịch biến trên khoảng I

Trong các mệnh đề trên. Mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?A. I, II và IV đúng, còn III sai. B. I, II, III và IV đúng.

C. I và II đúng, còn III và IV sai. D. I, II và III đúng, còn IV sai.

Câu 8: Một nhóm có 10 người, cần chọn ra ban đại diện gồm 3 người. Số cách chọn là:

A.240 B. C. D. 360.

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ cho Oxy bốn điểm A3;5, B3;3 ,C1;2 ,D5;10. Hỏi G là trọng tâm của tam giác nào dưới đây?

A.ABC. B. BCD. C.ACD. D.ABD

Câu 10: Tập xác định của hàm số

A. B. C. D.

Câu 11: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn.

A. y  tan x B.y  sin x C.y  cos x D.y  cot x

Câu 12: Gọi là d tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số . Mệnh đề nào dưới đây y x3  3x2  2 đúng?

A. d có hệ số góc dương. B. d song song với đường thẳng x = 3

C. d có hệ số góc âm. D. d song song với đường thẳng y = 3.

Câu 13: Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ?

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

Câu 14: Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng:

A. B. C. D.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương