Phòng gd triệu Phongtải về 100.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.01.2019
Kích100.17 Kb.

Bài 1: Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:

A. 7 B. C. D.Bài 2: Tính nhanh giá trị biểu thức:

là:

A. 18,4 B. 30,9 C. 32,9 D. 9,23Bài 3: Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,625 B. 0,0625 C. 0,00625 D. 0,000625Bài 4: Thay các chữ a, b, c bằng các chữ số khác nhau và khác 0 sao cho:

0,abc =

A. a = 1 B. a = 1 C. a = 1

b = 2 b = 2 b = 2

c = 5 c = 3 c = 4

Bài 5: Cho tam giác ABC. Kéo dài cạnh BC về phía B một đoạn BB/ bằng CB, kéo dài cạnh BA về phía A một đoạn AA/ bằng BA, kéo dài cạnh AC về phía C một đoạn CC/ bằng AC. Nối A/B/; B/C/; C/A/. Diện tích tam giác A/B/C/ so với diện tích tam giác ABC thì gấp:

A. 6 lần B. 7 lần C. 8 lần D. 9 lầnBài 6: Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ...; ...; ...;

3 số cần viết tiếp vào dãy số trên là:

A. 36, 49, 64 B. 36, 48, 63 C. 49, 64, 79 D. 35, 49, 64

Bài 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là bao nhiêu?

A. 5 B. C. D.Bài 8: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu?

A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%Bài 9: ( 2007 – 2005 ) + ( 2003 – 2001 ) +...+ ( 7 – 5 ) + ( 3 – 1)

Kết quả của dãy tính trên là:

A. 1003 B. 1004 C. 1005 D. 1006

Bài 10: 5840g bằng bao nhiêu kg?

A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kgBài 11: Có 10 người bước vào phòng họp. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. Số cái bắt tay sẽ là:

A. 45 B. 90 C. 54 D. 89Bài 12: Tính nhanh:

1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9

A. 39,5 B. 49,5 C. 50,5 D. 60,5

Bài 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:

A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03 B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98

C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503 D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108Bài 14: Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng: 111

A. 33 ; 35 ; 37 B. 35 ; 37; 39 C. 37 ; 39 ; 41 D.39 ; 41 ; 43Bài 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. Đó là ba số nào?

A. 1; 2; 3 B. 2; 3; 4 C. 4; 5; 6 D. 0; 1; 2Bài 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi.

Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 25 tuổi B. 10 tuổi C. 15 tuổi D. 35 tuổi

Bài 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

A. 11 chữ số 0 B. 18 chữ số 0 C. 24 chữ số 0Bài 18: A chia cho 45 dư 17.

Hỏi A chia cho 15, thương và số dư thay đổi như thế nào?

A. Thương mới bằng 3 lần thương cũ dư 2 B. Thương mới bằng 3 lần thương cũ

C. Thương mới bằng thương cũ D. Thương mới bằng 135Bài 19: Tính nhanh kết quả của dãy tính:

(2003 – 123 x 8 : 4 ) x ( 36 : 6 – 6)

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Bài 20: Tích của mười số tự nhiên liên tiếp đầu tiên bắt đầu từ 1 có tận cùng bằng mấy chữ số 0?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Bài 21: Trong các phân số: ;;; phân số nào nhỏ nhất?

A. B. C. D.Bài 22: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 54 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 6 ngôi nhà?

A. 108 B. 135 C. 81 D. 162Bài 23: Dòng nào dưới đây nêu đúng khái niệm hình bình hành ?

A. Tứ giác có cặp cạnh song song và bằng nhau

B. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện bằng nhau

C. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

D. Tứ giác có các cặp cạnh đối diện song song

Bài 24: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống trong bảng sau:


1

4

9

16

?

A. 25 B. 36 C. 29 D. 30

Bài 25: Tổng của 9 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên từ 1 dến 9 là số nào trong 3 số sau:

A. 40 B. 45 C. 50Bài 26: Dãy số 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ... ; 24 ; 25 có tất cả bao nhiêu chữ số?

A. 40 B. 41 C. 42Bài 27: Trong các số sau, số chia hết cho cả 2 ; 3 ; 5 ; 9 là:

A. 145 B. 270 C. 350Bài 28: Giá trị của biểu thức có kết quả:

A. 4 B. 5 C. 6Bài 29: So sánh A với biết A = 3 + 0,3 + 0,03.

A. A > B. A < C. A =Bài 30: Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào có thương lớn nhất?

A. 4,26 : 40 B. 42,6 : 0,4 C. 426 : 0,4 D. 426 : 0,04Bài 31: Cho biết: 18,987 = 18 + 0,9 + ... + 0,007.

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

Bài 32: Kết quả tính: 13,57 x 5,5 + 13,57 x 3,5 + 13,57 là:

A. 1,357 B. 13,57 C. 135,7 D. 1357Bài 33: 5,07 ha =.....m2

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 57000 B. 50070 C. 50700 D. 50007

Bài 34: Tìm 2 số biết tổng của hai số chia cho 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu 2 số chia cho 6 thì được 2 và dư 3. Số lớn và số bé sẽ là:

A. 40 và 25 B. 40 và 15 C. 25 và 45 D. 50 và 40Bài 35: 2 gấp bao nhiêu lần ?

A. 24 lần B. 18 lần C. 12 lần D. 9 lầnBài 36: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ:

A. 5 đơn vị B. 5 phần trăm C. 5 chục D. 5 phần mườiBài 37: Tìm độ dài mà một nửa của nó bằng 80 cm ?

A. 40 mét B. 1,2 mét C. 1,6 mét D. 60 cmBài 38: Tâm đi ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 5 giờ 15 phút. Hỏi Tâm đã ngủ trong bao lâu ?

A. 7 giờ 15 phút B. 6 giờ 15 phút C. 8 giờ 45 phút D. 8 giờ 15 phútBài 39: Để biểu thức x - 853466 có kết quả ở hàng đơn vị bằng 0 thì c phải chọn giá trị nào ?

A. c = 5 B. c = 6 C. c = 8Bài 40: Tìm 2 số biết tổng của nó là 43 và số thứ nhất hơn số thứ hai là 1 đơn vị:

A. 20 và 23 B. 22 và 23 C. 12 và 33 D. 10 và 33Bài 41: Tính nhanh:

+ + + ...+

A. B. C. D.Bài 42: Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm:

A. 13% B. 15% C. D. 52%Bài 43: Chuyển 8 thành phân số ta được:

A. B. C. D.Bài 44: Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy số viên bi có màu:

A. Nâu B. Xanh C. Đỏ D. VàngBài 45: a) Phát hiện phép toán ở hình 1 rồi tìm số x và y

b) Phát hiện phép toán ở hình 2 rồi tìm số a


a
Hình 1 Hình 2

Bài 46: Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là:

A. 10 phút B. 20 phút C. 30 phút D. 40 phútBài 47: Tính xem chữ số hàng đơn vị của kết quả dãy tính sau là bao nhiêu ?

15 + 17 x 3 x 30 = ?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Bài 48: Chuyễn hỗn số 6 thành phân số, ta có phân số:

A. B. C. D.Bài 49: Viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 100 thành một số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên đó có bao nhiêu chữ số?

A. 3 chữ số B. 180 chữ số C. 189 chữ số D. 192 chữ sốBài 50: Tìm x trong dãy tính sau:

a. ( x – 21 x 13 ) : 11 = 39

A. 54 B. 702 C. 273

b. ( x – 5 ) x ( 1995 x 1996 + 1996 x 1997) = 1234 x 5678 x ( 630 – 315 x 2) : 1996

A. 0 B. 5 C. 25

Bài 51: Tủ sách nhà An có 2 giá đựng sách, mỗi giá có 6 ngăn và số sách mỗi ngăn như sau:


Ngăn

Giá sách


1

2

3

4

5

6

Thứ nhất

135

217

179

352

426

162

Thứ hai

272

159

437

122

165

316

Không làm phép tính, hãy cho biết trong hai ngăn, ngăn nào nhiều hơn ?

A. Ngăn 1 B. Ngăn 2 C. Bằng nhauBài 52: Không làm phép tính, hãy cho biết kết quả của mỗi phép tính sau có tận cùng mặt chữ số nào ?

a. ( 1991 + 1992 + ... + 1999 ) – ( 11 + 12 + ... + 19 )

A. 5 B. 0 C. 2

b. 21 x 23 x 25 x 27 – 11 x 13 x 15 x 17

A. 5 B. 25 C. 0

c. 16358 – 6 x 16 x 46 x 56

A. 0 B. 2 C. 4

Bài 53: Không làm phép tính, hãy cho biết chữ số tận cùng của mỗi kết quả sau:
a. 1981 + 1982 + 1983 +...+ 1989

A. 6 B. 7 C. 0 D. 5Bài 54: Chuyển hỗn số 5 thành phân số được:

A. B. C. D.Bài 55: Gọi là số có 3 chữ số, trong đó a bên trái b là chữ số hàng trăm, b là chữ số hàng chục và a bên phải b là chữ số hàng đơn vị.

Tìm thoả mãn đầy đủ các yêu cầu sau:

* Chữ giống nhau được thay bằng chữ số giống nhau, chữ khác nhau được thay bằng chữ số khác nhau.

* b = a x a

* chia hết cho 2 và 3.

Vậy số là:

A. 111 B. 242 C. 393 D. Không thể có

Bài 56: Có bao nhiêu hình tam giác đỉnh A? A

A.8 hình tam giác

B.9 hình tam giác

C.36 hình tam giác

D.18 hình tam giác

B M N P Q R S T CBài 57: Cho hình vẽ bên trong đó BM = MC. So sánh diện tích tam giác ABM với diện tích tam giác ABC? A

B M C


A.Diện tích tam giác ABM bằng nửa diện tích tam giác ABC

B.Diện tích tam giác ABM bằng một phần ba diện tích tam giác ABC

C.Diện tích tam giác ABM bằng một phần tư diện tích tam giác ABC

Bài 58: Từ các chữ số 1 ; 2 ; 3 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3

A. 6 số B. 7 số C. 8 số D. 9 sốBài 59:

a) Trong hình sau có bao nhiêu đoạn thẳng:A. 12 đoạn thẳng B. 13 đoạn thẳng C. 14 đoạn thẳng D. 15 đoạn thẳng

b) Trong hình sau có bao nhiêu tam giác:

A. 7 tam giác

B. 8 tam giác

C. 9 tam giác

D. 10 tam giác

Bài 60: Em hãy đếm số hình ở tam giác bên

a) 15


b) 35


c) 20


Bài 61:

1. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác ?a. 4 tứ giác

b. 5 tứ giác

c. 6 tứ giác

d. 7 tứ giác

2. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác ?

a. 12 tam giác

b. 13 tam giác

c. 14 tam giác

d. 15 tam giác

Bài 62: Biết mỗi ô vuông trong hình dưới đây đều có diện tích là 1 cm2. Hãy tính diện hình tam giác PQR ?

M P N


  1. 4 cm2

  2. 28 cm2

  3. 10 cm2

  4. 15 cm2

R Q

Bài 63: Không làm tính, hãy cho biết chữ số tận cùng của mỗi kết quả sau:

1, (1981 + 1982 + 1983 + .............+ 1989) – (21 x 23 x 25 x 27)

A. 0 B. 5 C. 2

2, 32 x 44 x 75 x 69 – 21 x 39 x 63 x 55

A. 0 B. 1 C. 5

Bài 64: Bạn có thể cắt 5 hình tam giác vuông với nhau. Dùng 5 tam giác vuông này ghép lại thành 1 hình tam giác vuông được không ?

Bài 65: Viết tiếp 3 số hạng vào mỗi dãy số sau:

1; 4; 9; 16; ..........

A. 18; 24; 32 B. 25; 34; 42 C. 25; 36; 49

Bài 66: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời sai:

Trong các phân số : ; ; ;

Phân số bằng là:

A. B. C. D.Bài 67: Đổi 7m 4dm = ? m

A. 7m B. 7m C. 7m D. 7mBài 68: Điền vào chỗ chấm để được 3 số tự nhiên liên tiếp:

34 ; ... ; ... ;

A. 35; 36 B. 44; 54 C. 44; 45

Bài 69: Khi chia 17,035 cho 6, ta thực hiện như sau:

17,035 6
5 0 2,839

23

551

Số dư trong phép toán trên là bao nhiêu ?

A. 0,1 B. 0,01 C. 0,001

Bài 70: Cho dãy số sau: 7 ; 13 ; 19 ; 25 ; ...

Số hạng thứ 211 của dãy số trên là bao nhiêu ?

A. 1266 B. 1267 C. 1268

Bài 71: Cho các phân số sau:

1; ; ; ; ; ; ; ; ;

Hãy sắp xếp các phân số trên theo thứ tự tăng dần.

A. ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1 B. ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1

C. 1; ; ; ; ; ; ; ; ;

Bài 72: Biết rằng cứ 3 năm không nhuận thì đến 1 năm nhuận. Rồi lại đến 3 năm thường và 1 năm nhuận. Hỏi trong thế kỷ XXI có bao nhiêu năm nhuận ?

A. 33 năm nhuận B. 25 năm nhuận C. 75 năm nhuận D. 50 năm nhuậnBài 73: Một vật ở trên mặt trăng chỉ nặng bằng ở trên trái đất. Hỏi con bò tót trên trái đất nặng 9 tạ thì ở trên mặt trăng cân nặng bao nhiêu ?

A. 900 kg B. 15 yến C. 100 kg D. 3 tạBài 74: Một hình vuông có cạnh dài 4cm, câu nào đúng ?

A. Diện tích hình vuông bằng chu vi hình vuông

B. Diện tích hình vuông lớn hơn chu vi hình vuông

C. Chu vi hình vuông bé hơn diện tích hình vuông

D. Cả 3 câu đều sai

Bài 75: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3 ta lập được tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho là:

A. 8 số B. 18 số C. 28 số D. 38 sốBài 76: Điền số thập phân vào chỗ chấm:

8hg 9g = ..........kg

A. 8,9 B. 8,09 C. 0,89 D. 0,809

Bài 77: Tích các số tự nhiên liên tiếp 1 x 2 x 3 x ..........x 24 x 25 tận cùng có bao nhiêu chữ số 0?

A. 4 số B. 5 số C. 6 số D. 7 sốBài 78: Phép chia:

22,44 18

4 4 1,24


84

12

Có số dư là:A. 12 B. 1,2 C. 0,12 D. 0,012

Bài 79: Phân số bằng phân số nào dưới đây ?

A. B. C. D.Bài 80: Điền dấu >; <; = vào chỗ trống:

A. x

B. x

Bài 81: Cho dãy số: 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; ...........

Số nào dưới đây thuộc dãy số trên ?

A. 30 B. 29 C. 28 D. 27

Bài 82: Số nào trong các số dưới dây vừa chia hết cho 2, 3, 5 và 9 ?

A. 2345607 B. 2345076 C. 2345780 D. 2345670Bài 83: Cho biểu thức:

X =

Giá trị đúng của biểu thức là:

A. B. C. D.Bài 84: Câu nào viết đúng ?

A. Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số có tử số là 1

B. Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân só có mẫu số là 1

Bài 85: Chọn câu trả lời sai: 5700 kg = ?

A. 570 yến B. 570 000 dag C. 57 tạ D. 57 tấnBài 86: Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm

A. 51% B. 52% C. 53% D. 54%Bài 87: Có một “tốp” ong thợ trong vườn hoa nọ, trong số chúng: đang đậu trên cành hoa nhài, đang đậu trên cây hoa huệ và còn 1 con đang bay về cây hoa hải đường. Hỏi “tốp” ong thợ có tất cả bao nhiêu con?

A. 4 con ong B. 5 con ong C. 6 con ong D. 7 con ongBài 88: Hiệu hai số là 1404, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên số bé thì được số lớn. Tìm hai số đó. Hai số đó là:

A. số bé: 157 B. 156 C. 155

số lớn: 1570 1560 1550

Bài 89: Tùng có 48 viên bi, trong đó ½ số bi đó là bi đỏ, ¼ số bi đó là bi vàng còn lại là bi xanh. Tùng có số bi xanh là:

A. 15 bi xanh B. 12 bi xanh C. 25 bi xanh D. 18 bi xanhBài 90: Chị có một cái bánh to, chia cho cho ba em Hà, Thu, Vân như sau:

Hà được ¼ cái bánh, Thu được 1/5 cái bánh và Vân được 3/8 cái bánh. Nhu vậy:

A. Hà được ít bánh nhất. Vân được nhiều bánh nhất

B. Thu được ít bánh nhất, Vân được nhiều bánh nhất.

C. Thu được ít bánh nhất, Hà được nhiều bánh nhất

Bài 91: Cửa hàng có 80 hộp kẹo, buổi sáng đã bán 3/5 số kẹo đó, buồi chiều bán ¾ số kẹo còn lại.

Cả hai buổi đã bán được số hộp kẹo là :

A 72 hộp kẹo B 48 hộp kẹo

B 32 hộp kẹo D 36 hộp kẹoBài 92: Kết quả của dãy tính sau:

+ + + + + + bằng:

A. B. C. D.Bài 93: Kết quả của dãy tính sau:

1 + + + + + + bằng:

A. B. C. D.

Bài 94: Tổng của dãy số:

+ + + + +.........+ + Là:

A. Số tự nhiên B. Không thể là số tự nhiênBài 95: Kết quả của dãy tính:

+ + +.........+ Là:

A. B. C. D.Bài 96: Khi đánh số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

A. 105 trang B. 122 trang C. 108 trang D. 118 trangBài 97: Cho 4 số: 12; 15; a; và 18. Tìm số a, biết số a bằng trung bình cộng của bốn số.

A. 13 B. 15 C. 17 D. 19Bài 98: Trung bình cộng của 3 số: 45; 23 và a là 96. Tìm a.

A. 200 B. 220 C. 240 D. 260Bài 99: Cho 5 số 1, 56, 23, 17, a. Tìm số a, biết a là tổng của 4 số còn lại.

  1. 96 B.97 C.98 D.99

Bài 100: Chọn câu trả lời sai: 12300 kg = ?

A. 1230 yến B. 1 230 000 dag C. 123 tạ D. 123 tấn
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương