Phòng gd & Đt huyện vĩnh tưỜNGtải về 1.09 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

PHÒNG GD & ĐT VĨNH TƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM XÁ I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Số: 05/KHCM- KX1

Kim Xá, ngày 12 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về “Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc”; Chỉ thị số 2699/CT-BGD&ĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 991/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2017 về “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học (GDTH) năm học 2017-2018” của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc,

Căn cứ HD số 588 GD&ĐT-TH về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của phòng GD&ĐT Vĩnh Tường ngày 18/9/2017;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của trường TH Kim Xá 1;

Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018, Chuyên môn tr­ường tiểu học Kim Xá 1 triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2017 - 2018 như sau:


PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC : 2016 - 2017
A. KẾT QUẢ CỤ THỂ:

1. Chất lượng đào tạo:

a) Chất lượng đại tràMôn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

245

55

36

41

54

59

- Hoàn thành

144

31

38

39

20

16

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

202

54

34

40

38

36

- Hoàn thành

187

32

40

40

36

39

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Đạo đức

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

213

36

52

47

35

43

- Hoàn thành

176

50

22

33

39

32

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

240

86

74

80

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

129

41

46

42

x

x

- Hoàn thành

111

45

28

38

x

x

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

Khoa học

149

x

x

x

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

80

x

x

x

33

47

- Hoàn thành

69

x

x

x

41

28

- Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Lịch sử & Địa lí

149

x

x

x

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

88

x

x

x

40

48

- Hoàn thành

61

x

x

x

34

27

- Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

Âm nhạc

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

154

33

23

28

26

44

- Hoàn thành

235

53

51

52

48

31

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

163

38

20

29

32

44

- Hoàn thành

226

48

54

51

42

31

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

219

36

56

45

36

46

- Hoàn thành

170

50

18

35

38

29

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Thể dục

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

194

32

42

38

37

45

- Hoàn thành

195

54

32

42

37

30

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

229

 

 

80

74

75

Chia ra: - Hoàn thành tốt

60

 

 

24

16

20

- Hoàn thành

169

 

 

56

58

55

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

- Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

389

86

74

80

74

75

Chia ra: - Tốt

292

59

66

59

47

61

- Đạt


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương