Phụ LỤC 1 CÁc biểu mẫu mẫu số 1tải về 448.05 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích448.05 Kb.
  1   2   3   4   5

PHỤ LỤC 1

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 1

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

Đơn vị tính: Triệu đồngTT

Nội dung chi

Tổng kinh phí

Trong đó

Kinh phí khuyến công quốc gia

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

1. (Tên đơn vị thực hiện đề án) cam kết chưa được hỗ trợ từ bất kỳ kinh phí nào của nhà nước cho cùng một nội dung chi đề nghị hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư vốn có văn bản cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án (sau khi trừ đi số kinh phí được ngân sách nhà nước hỗ trợ).

____________

1. Đối với các đề án thực hiện trong nhiều năm: tại các cột 1, 2, 3, 4 bổ sung thêm các cột để lập kế hoạch kinh phí chi tiết theo từng năm.

2. Cột số 5 ghi rõ nguồn vốn khác.

 

Mẫu số 2(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

Tên đơn vị:

BIỂU TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 20...Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian

Tổng kinh phí thực hiện

Trong đó

Ghi chú (1)

 
Kinh phí khuyến công quốc gia

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác
 
Bắt đầu (tháng)

Kết thúc (tháng)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

, ngày…. tháng….năm 20…
Thủ trưởng (2)
(Ký tên, đóng dấu)

____________

1. (1) Ghi rõ nguồn kinh phí tại cột nguồn khác vào cột ghi chú.

2. (2) Thủ trưởng đơn vị là Giám đốc Sở Công Thương ký đối với đề án do Sở Công Thương đăng ký; Giám đốc Trung tâm Khuyến công cấp vùng ký đối với đề án do Trung tâm Khuyến công cấp vùng đăng ký; Thủ trưởng cơ quan chủ quản ký đối với các đề án do tổ chức kinh tế - xã hội đăng ký; Thủ trưởng của các tổ chức dịch vụ khuyến công khác ký.

3. Đối với các đề án thực hiện nhiều năm: tại các cột kinh phí bổ sung thêm các cột để phân bổ kinh phí theo từng năm.

Mẫu số 3a

(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

Đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

(Hợp đồng số:   /HĐ-CNĐP ngày   tháng   năm 20….)

Tháng      năm 20…

I. ĐỀ ÁN 1 (tên đề án ghi theo Hợp đồng):

1. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:           

- Bắt đầu:

- Kết thúc:

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Báo cáo cụ thể các công việc đã thực hiện theo từng nội dung, tiến độ trong đề án và hợp đồng; các chỉ tiêu đã đạt được; nêu khó khăn tồn tại (nếu có).

2.2. Dự kiến kế hoạch thực hiện tháng tới.

3. Tình hình sử dụng kinh phí:

3.1.Tình hình sử dụng kinh phí:ĐVT: 1000 đồng

TT

Khoản chi (1)

Tổng theo dự toán

Đã chi (4)

Ghi chú

Tổng

Khuyến công quốc gia (2)

Nguồn khác (3)

Tổng

Khuyến công quốc gia

Nguồn khác
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Số kinh phí khuyến công quốc gia của đề án đã nhận theo hợp đồng:

4. Nhận xét, kiến nghị.

II. ĐỀ ÁN 2: (nếu có)

 …, Ngày…..tháng ….năm 20……
Xác nhận của Sở Công Thương (5)
nơi thực hiện đề án hoặc cơ quan chủ quản (đối với tổ chức kinh tế - xã hội)
(Ký tên, đóng dấu)

........., Ngày….. tháng…năm 20....
Đơn vị thực hiện
(Ký tên, đóng dấu)

____________

(1). Phân mục các khoản chi theo dự toán kinh phí tại đề án.

(2). Theo dự toán tại phụ lục hợp đồng đã ký.

(3). Theo dự toán tại đề án.

(4). Đã chi đến thời điểm báo cáo.

(5) Xác nhận đối với báo cáo tiến độ có xác nhận khối lượng công việc để đề nghị tạm ứng kinh phí khuyến công quốc gia.

 

Mẫu số 3b(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

Đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

(Hợp đồng số: ……../HĐ-CNĐP ngày … tháng … năm 20…Đến ngày .….. tháng …. năm 20…

I. ĐỀ ÁN 1:

1. Thời gian thực hiện đề án theo hợp đồng (theo thực tế triển khai):

- Bắt đầu:

- Kết thúc:

2. Kết quả thực hiện:


TT

Chỉ tiêu (1)

Theo yêu cầu của hợp đồng

Thực tế đạt được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tình hình sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia:

3.1. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ: …………………..đồng

3.2. Giá trị tính theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành (chỉ tính phần kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ): …………………..đồng

3.3. Kinh phí khuyến công quốc gia đã tạm ứng: …………. đồng.

3.4. Kinh phí khuyến công quốc gia còn phải tạm ứng theo khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành:…….đồng

4. Nhận xét, kiến nghị (nếu có):.......……………………………………………

II. ĐỀ ÁN 2: (nếu 1 hợp đồng gồm nhiều đề án)


........, Ngày….. tháng…..năm 20…
Xác nhận của Sở Công Thương hoặc cơ quan chủ quản/ quản lý (2)
(Ký tên, đóng dấu)

........, Ngày….. tháng…..năm 20….
Đơn vị thực hiện
(Ký tên, đóng dấu)

____________

(1). Ghi theo phụ lục hợp đồng.

(2). Xác nhận của Sở Công Thương đối với đề án do Sở Công Thương đăng ký hoặc thẩm định cấp cơ sở; xác nhận của cơ quan chủ quản đối với các đề án do do tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, Viện, trường (nếu có); Cục CNĐP đối với trường hợp còn lại.

 

Mẫu số 4a(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-----------


........, ngày.........tháng.........năm 20....

PHIẾU THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA CẤP CƠ SỞ

(Áp dụng chung cho các đề án theo nhóm)

Tên đề án:........................................................................................................

Đơn vị thực hiện: ............................................................................................

- Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công  Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

- Căn cứ Hồ sơ đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 20…của…;

- Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở công nghiệp nông thôn (nếu có);

- Căn cứ khác (nếu có),

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Đánh giá phạm vi và đối tượng (Quy định tại Điều 1 Nghị định 45/2012/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 46/2012/TT-BCT):.......................................

2. Đánh giá nội dung đề án

2.1. Đánh giá các nội dung chính của đề án theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 9 của Thông tư này:…………………………………

2.2. Đề án thuộc diện ưu tiên (theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 46/2012/TT-BCT):………………………………………………………………

3. Về dự toán kinh phí: Tổng kinh phí:…………….triệu đồng. Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia đề nghị hỗ trợ: .........triệu đồng; nguồn khác:....... triệu đồng (nêu rõ nguồn). Đề án này chưa được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn ngân sách nào của nhà nước cho nội dung chi đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

4. Đánh giá sự phù hợp và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu đề án:……………

………………………………………………………………………………II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ

Kết quả thẩm định đề án (tên ..............) của đơn vị (tên …...............) đáp ứng được nội dung chương trình hoạt động khuyến công và đúng các quy định hiện hành. Đề nghị thứ tự ưu tiên của đề án………/………trong bảng đăng ký kế hoạch.

Đề nghị Cục Công nghiệp địa phương thẩm định, tổng hợp và trình Bộ Công Thương phê duyệt./.


 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
(ký tên và đóng dấu)

Tài liệu kèm theo:

- Hồ sơ đề án;

- Tài liệu khác.

 

Mẫu số 4b(Kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------


........, ngày.........tháng.........năm 20....

PHIẾU THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA CẤP CƠ SỞ

(Áp dụng chung cho các đề án có đối tượng cụ thể)(1)

Tên đề án:.......................................................................................................

Đơn vị thực hiện: ..........................................................................................

Đơn vị thụ hưởng (hoặc chủ đầu tư):………………………...................

Địa điểm đăng kí kinh doanh:………………………………………….

Địa điểm thực hiện: ......................................................................................

- Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

- Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia;

- Căn cứ Hồ sơ đề án đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 201..của…;

- Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở công nghiệp nông thôn (nếu có);

- Căn cứ khác (nếu có),

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Đánh giá phạm vi và đối tượng (2)

- Tên cơ sở công nghiệp ........., Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………..; ngành nghề kinh doanh (có liên quan):………; ngày cấp: ……; nơi cấp.........

- Tổng tài sản……tỷ đồng theo Bảng cân đối kế toán ngày...tháng....năm....; tổng số lao động động bình quân năm 20… là …lao động.(3)

Nhận xét: (Tên cơ sở công nghiệp) là ............ đúng đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định 45/2012/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 46/2012/TT-BCT.
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương