ĐÁP ÁN ĐỀ khảo sát học sinh giỏItải về 73.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích73.19 Kb.

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN

LỚP: 4


Năm học: 2015-2016

Câu 1: Khi viết thêm chữ số 5 vào bên trái một số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm 50 000 đơn vị:

Câu 2: Tìm X biết:

(X-342) : 6 = 0 Khi (X-342) = 0 Suy ra X= 342Câu 3: Cho biểu thức M=2015 : m x 5 ( m là số tự nhiên khác 0)

Để biểu thức M có giá trị lớn nhất thì 2015 có giá trị lớn nhất do đó m = 1Câu 4: Ngày thứ hai bán được số xăng là:

7890 : 2 = 3945 (lít)

Cả hai ngày cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

7890 + 3945 = 11835 (lít)

Đáp số: 11835 lít

Câu 5: Do khi viết ngược lại số đó vẫn bằng số ban đầu nên tổng số của 3 chữ số đầu tiên bằng tổng của 3 chữ số cuối và bằng 24. Vì các chữ số đều là số có một chữ số nên ta chỉ có các trường hợp sau:

8+8+8=24 hoặc 7+8+9=24 hoặc 9+9+6=24.

Ngoài ra không có tổng của ba số có một chữ số nào bằng 24 nữa. Vậy ta viết được 10 số sau:

888888; 789987; 798897; 879978; 987789; 978879; 897798; 996699; 969969; 699996

ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI

MÔN TOÁN


LỚP: 3

Năm học: 2015-2016

Câu 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự lớn dần:

24; 26; 28; 30; 36; 42; 45; 48; 54; 60; 72; 78; 84; 85; 86; 88; 99

Câu 2: Số kẹo của Hoa là:

25+17= 42 (cái)

Cả hai bạn có số kẹo là:

25+42= 67 (cái)

Đáp số: 67 cái

Câu 3: Độ dài đoạn BC là:

10 : 2 = 5 (km)

Độ dài đoạn CD là:

10 – 3 = 7 (km)

Quảng đường người đó đã đi là:

10 + 5 +7 = 22 (km)

Đáp số: 22 (km)

Câu 4: Số bánh trung thu còn lại là:

53 – 4 = 49 (cái)

Số hộp cần để xếp đủ số bánh còn lại là:

49 : 7 = 7 (cái)

Đáp số: 7 (cái)

Câu 5: Số sau khi nhân với 5 là:

50 – 15 = 35

Số cần tìm là:

35 : 5= 7

Đáp số: 7ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP: 4

Năm học: 2015-2016
Họ và tên: …………………………. Lớp:…………………


Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


Câu 1: Khi viết thêm chữ số 5 vào bên trái một số có 4 chữ số thì số đó tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?

…………………………………………………………………………………..

Câu 2: Tìm X biết: (X - 342) : 6 = 0

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 3: Cho biểu thức M = 2015 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0)

Tìm m để biểu thức có giá trị lớn nhất.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 4: Ngày thứ nhất cửa hàng xăng dầu của ông Thành bán được 7890 lít xăng. Ngày thứ hai bán được bằng một nửa số xăng của ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5: Đố em tìm được tất cả các số có 6 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 48 và khi viết ngược lại thì số đó không thay đổi. Hãy ghi lại các số đó. (nếu em lí giải được cách tìm em sẽ được điểm tối đa là 2 điểm, nếu em chỉ ghi đủ các số thì chỉ được 1 điểm).

Bài làm

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP: 3

Năm học: 2015-2016

Họ và tên: ………………………….. Lớp:………………………Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

(Mỗi câu 2 điểm)

Câu 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

36; 78; 42; 84; 24; 72; 48; 99; 45; 86; 26; 54; 85; 28; 30; 88; 60

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….Câu 2: Lan có 25 cái kẹo và số kẹo của Lan ít hơn số kẹo của Hoa là 17 cái. Tính số kẹo của cả hai bạn.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….Câu 3: Một người đi từ A đến B rồi đi tiếp từ B đến C sau đó đi tiếp từ C đến D. Biết AB dài 10 km, BC dài bằng một nửa AB và CD kém AB 3 km. Tính độ dài AD.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Mẹ có 53 cái bánh trung thu, mẹ cho Hồng 4 cái. Sau đó mẹ xếp vào mỗi hộp 7 cái. Hỏi mẹ cần phải có bao nhiêu cái hộp để xếp đủ số bánh còn lại ?

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Lấy một số nhân với 5 rồi cộng với 15 thì được 50. Tìm số đó.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2015-2016 (Thời gian: 60 phút)
Họ và tên: ………………………………….. Lớp:……………


Điểm

Lời nhận xét của giáo viên


I.Phần trắc nghiệm: Khoanh vào trước ý đúng

1. Kết quả tính: 2x 3 là:

A. 11 B. 17 C. 6 D. 62. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 0,57 ha =…….m2 là.

A. 5,7 B. 57 C. 570 D. 57003. Số thập phân 0.36 viết thành phân số tối giản là:

A. B. C. D.4.Tìm X:

X - 4 = :

A. X = B. X = C. X = D. X =

5. Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 2500 (như hình vẽ)

Diện tích thật của mảnh đất là:

5cm


3 cm


A. 9,375 ha B. 93,75 ha C. 0,9375 ha D. 0,09375 ha

6. Hai số có hiệu là 3540. Biết số bé bằng số lớn. Tìm số bé.

A. 4270 B. 4720 C.1180 D. 18107. Một phân số bằng phân số có tổng của tử số và mẫu số là 198. Phân số đó là:

A. B. C.8. Tính:

A. B. C. D.9. Tuổi con bằng Tuổi bố. Biết rằng con 8 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi ?

A. 36 B. 40 C. 46 D. 3010. Cho 4 chữ số 3,2,1,0

Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho.

A. 16 B. 12 C. 18 D. 24

II.Phần tự luận.

Bài 1: Hiện nay anh 13 tuổi và em 3 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………Bài 2:

a.Xếp phân số theo thứ tự tăng dần.

a. b. c.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b.Tìm X

6203 : X = 326 (dư 9)


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Xếp các số từ bé đến lớn

0,05; 0,217; 0,07; 0,271; 0,270.


................................................................................................................................................................................................

Bài 3: Muốn đào một ao nuôi cá 15 người phải làm việc trong 12 ngày. Hỏi nếu phải đào gấp cho xong trong 4 ngày thì cần đến bao nhiêu người? (Sức đào như nhau).

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm. 5 điểm (khoanh đúng 1 bài 0.5 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

B

B

C

B

B

A

A

C

II.Tự luận. 5 điểm

Bài 1: 1.75 điểm

Bài giải:

Anh luôn hơn em số tuổi là: 13 - 3 =10 tuổi (0.5 đ)

Khi anh gấp 3 lần tuổi em ta có sơ đồ
Anh10 tuổiEm


Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 phần

Tuổi em lúc đó là: 10 : 2 = 5 tuổi

Anh gấp 3 lần tuổi em sau số năm là: 5 – 3 = 2 năm

Đáp số: 2 nămBài 2:

Câu a:


b. c. a.

Câu b.


6203 : X = 326 (dư 9)

X = (6203 – 9) : 326

X = 6194 : 326

X = 19


Câu c:

0,05; 0,07; 0,217; 0,270; 0,271

Bài 3. (1.25 điểm)

Bài giải:

4 ngày so với 12 ngày thì giảm số lần là: 12: 4 = 3 (lần)

Muốn đào ao xong trong 4 ngày thì cần: 15 x 3 = 45 người

Đáp số: 45 người

Học sinh có thể giải cách khác:Muôn đào ao trong 4 ngày thì cần:

(15 x 12) : 4 = 45 người


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương